නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ma,eákï j,g jvd ják weiag%dfiksld fldúIS,aâ fojk ud;%dj


m<uq ud;%dj ,ndf.k udi 6 la hk f;la YÍrfha m%n, m%;sYla;shla ckkh jk nj WHO  lshhs'

w;ayod ne,Sï j,g iyNd.s jQ msßi w;ßka ñY% jÜfgdarejlg wkq.;j tkak;alrKhg n÷ka jQ wh fj;ska ud;%d fol i|ydu tlu tkak; ,nd.;a whg jeä jYfhka WK" uykaish" YS;, .;sh iy ysiroh jeks wdndO we;sjk njg ksÍlaIKh lr we;' tfy;a fojk ud;%dj i|yd tkak;a fol ñY%j ,nd §u l%shd;aul lsÍu i|yd jk wjfndaOh ;ju ,eî fkdue;'

nrm;, iudc m%Yakhla njg m;a ù ;sfnk weiag%dfiksld fldúIS,aâ fojk ud;%dj iïnkaOfhka f,dal fi!LH ixúOdkh u.ska miq.sh uehs 26 jeks Èk ksfõokhla ksl=;a lr ;sfí'

tkak; ,nd.ekSu iïnkaOfhka we;s ù ;sfnk .eg¨'''

tkak; ksIamdok l%shdj,sfha isÿù ;sfnk m%udohka'

tkak; iemhqï ld,fha § ^rgj,a w;r $ m%foaY w;r m%jdykfha §& isÿ ù we;s m%udohka'

rgj,aj,g tkakf;ys m%udKd;aul wjYH;djh jeäùu'

tkak; ksIamdokh lrk rgj, ^bkaÈhdj& oeka mj;sk jix.; ;;a;ajh'

f,dal fi!LH ixúOdkh m<uqj ks¾foaY l< mßÈ tkakf;ys m<uq ud;%dj ,ndf.k i;s 8 - 12 w;r ld,fha§ fojk ud;%dj ,nd.; hq;= nj m%ldY l<o th bgq lr.; fkdyelsùu'

f,dal fi!LH ixúOdkh u.ska fmkajd fok my; lreKq i|yd mokï ù we;af;a oekg ;sfnk idlaIs úYaf,aIKh u.ska úYaf,aIlhka ,nd § we;s f;dr;=re u;h'

tkak; ms<sn|j f,dal fi!LH ixúOdkfha uq,a u;h'''

f,dal fi!LH ixúOdkfha ks¾foaY wkqj weiag%dfiksld tkakf;ys ud;%d folla w;r mr;rh i;s 8-12 w;r úh hq;=hs'3 jk wÈhf¾ § lrk ,o idhksl w;ayodne,Sï wkqj ;yjqre ù we;af;a fldúâ-19 frda. ,laIK j,g tfrys iM,;djh m<uq ud;%dj ,ndf.k Èk 22 lg miqj werfUk w;r" fojk ud;%dj ,nd §ug fmr Èk 22 isg 90 w;r ld,h ;=< frda.hg tfrys iM,;djh 76] la lrd <Õdfjk njhs' Èk 90 l ld,hla .;jk úg m%;sfoay nkaOk wju uÜgulska ÿ¾j, jk w;r th ie,lsh hq;= fkdfõ'fojk ud;%dj ,nd §fuka miq tkakf;ys ld¾hidOl;ajh iy m%;sfoay uÜgu hk folu by< kxjkq ,nk w;r j¾Okh úfï uQ,sl ld, iSudj jk i;s 8-12 w;r ld,hhs' tu È.= ld,h iïmQ¾K ù fojk ud;%dj ,nd .ekSfuka miq ld¾hidOl;ajh 81] olajd ;jÿrg;a by< kxjkq ,nhs'fojk ud;%dj ,nd §fuka miq tkakf;ys ld¾hidOl;ajh iy m%;sfoay uÜgu hk folu by< kxjkq ,nk w;r j¾Okh úfï uQ,sl ld, iSudj jk i;s 8-12 w;r ld,hhs’ tkakf;ys iM,;djh ms<sn| isÿlrk ,o mYapd;a wOHhkhka u.ska tkakf;ys m<uq ud;%dj muKla ,nd § i;s 6 - 12 w;r ld,h ;=< m%;sM, we.hSug ,lalr we;'tA wkqj tlai;a rdcOdksfha frday,a .;ùï iy urK m%udKh 80] lg jvd my< f.dia we;' tu.ska tu i;s 12 l ld,h ;=< § oreKq frda. ;;a;ajhka je<lSu i|yd tkak; m%n, f,i odhl ù we;s nj meyeÈ,s úh'

weiag%dfiksld m<uq ud;%dj ,ndf.k i;s 12 blaujQ miq jeäÿr wdrlaIdj ,efnk ld,h fldmuKo @''''

tlai;a rdcOdksfha m<uq ud;%dj ,nd i;s 6 - 12 w;r .; jQ wh w;=ßka frday,a .;ùï iy urK m%udKh 80] lska wvq ù we;’ fuu i;s 12 l ld,h ;=< § tla ud;%djla muKla ,nd isá whf.a ffjrihg uqyqK § wdrlaIdùfï Yla;sh Yla;su;a ù ;sfí'3 jk wÈhr u.ska tkakf;ys m<uq ud;%dj ,ndf.k fojk ud;%dj ,nd .ekSu i|yd i;s 12 blaujd .sh mqoa.,hska ms<sn| olajd we;s f;dr;=re iaj,amh'tfia jqj;a W,a iys; fldúâ-19 fm%daàkhg tfrys m%;sfoay nkaOkfhys udi 6 l ld, iSudjl § isÿjkafka b;d wvq fõ.S laIhùula muKls' fm%daàkfha m%;sYla;s iyiïnkaOh .ek ;ju;a ;yjqre ù ke;;a" Wmßu m%;sfoay uÜgï yd ixikaokh lsÍfï § Wmßu m%;sfoay uÜgï j,g jvd my;ska jqj;a" m<uq ud;%dj ,ndf.k wvq ;rñka i;s 26 la j;a fm%daàkfha m%;sYla;slrK iyiïnkaOh mj;S' ^weiag%dfiksld fldúIS,aâ& Astrazeneca ChAdOx1-S [Recombinant] tkakf;ys T Cell iy B Cell m%;spdrh wvx.= jk ksid tla ud;%djla ,end.ekSfuka muKla i;s 12 lska Tíng mjd idhksl frda.j,g tfrys wdrlaIdj ,efnk w;r" úfYaIfhkau frday,a.; ùu fyda urKh we;sjk W.% frda. ;;a;aj j,ska je<lsh yelsh' tfia jqj;a th .Kkh l< yels o;a; j¾;udkfha ke;'wdidokhlg úreoaOj m%;sfoay ksmoùfï fõ.h iy m%;sfoay wkqudmk w.hka ;reKhska yd ixikaokh lsÍfï§ jhia.; jeäysáhkaf.a iq¿ jYfhka wvq fõ'

mj;sk weiag%dfiksld tkak;a m%udKh ysÕ jQ úg fojk ud;%dj f,i ksIamdÈ; fjk;a tkak;la ,ndÈh yels njg jk idlaIs fudkjdo @'''

tla tkak;la i|yd iSñ; iemhqula we;s úfgl fjk;a tkak;a ,nd.; yels kï weiag%dfiksld fjkqjg th ,ndÈh yelso hk m%Yakh oeka u;= ù we;' oekg wkqu; lr we;s fldúâ-19 tkak;aj, tlu b,lalhla ^W,a yeve;s iamhsla fm%daàka& fj; fhduq ù we;s ksid úIufhda.S ^ñY% iy .e<fmk& tkak;la fojk ud;%dj f,i ,nd §u u.ska ffjrih flfrys m%;sYla;slrK m%;spdrh by< kxjkq we;ehs wfmalaId l< yelsh'^weiag%dfiksld fldúIS,aâ& Astrazeneca ChAdOx1-S [Recombinant  tkak; ,nd §fï § jhia iSud mkjd ;sîfï m%;sM,hla f,i c¾uksh" m%xYh" iaùvkh" mska,ka;h" fvkaud¾lh iy fkda¾fõ wd§ rgj,a .Kkdjla u.ska ñY% iy .e<fmk tkak;a jÜfgdarejla y÷kajd § we;’ iuyr rgj,a u.ska fulS iSud mkjd we;af;a f;%dïfndisia iu. Thrombocytopenia Syndrome (TTS) frda. ;;a;aj ksÍlaIKh lsÍfï fya;=fjks' fuu l%fudamdfha m%;sYla;slrK iy idhksl M,odhS;djh .ek iy kshuhka .ek o;a; ;ju;a fkdokshs' m%;sYla;slrK uQ,O¾u mokï lrf.k tu.ska m%;sYla;slrK m%;spdrh by< kxjkq we;ehs wfmalaId l< yelsh'

ñY% jÜfgdarej, wdrlaIs; nj ms<sn| o;a; uQ,sl jYfhka fufiah' tkak;a foll ñY% lsÍu iy .e<mSu ms<sn| o;a; oekg mQ¾j uqøKfhka ,nd.; yelsh'tA i|yd iïnkaO lr we;af;a ^weiag%dfiksld fldúIS,aâ& Astrazeneca ChAdOx1-S [Recombinant iy Pfizer hk tkak;a foj¾.hhs' tlai;a rdcOdksfha .fõYlhska weiag%dfiksld fyda *hsi¾ hk tlu j¾.fhka tkak;a ud;%d folu i|yd fyda foj¾.fha ñY% ud;%d fol wkqj m¾fhaIKh lghq;= isÿ lrhs'tu wOHhk u.ska ñY% jÜfgdarejlg wkqj tkak;a fol ,ndÿka l, fojk ud;%dfjka miqj m%;sYla;slrK m%;sl%shdfõ jeäùula we;sjk nj fidhdf.k ;sfí' w;ayod ne,Sï j,g iyNd.S jQ msßi w;ßka ñY% jÜfgdarejlg wkq.;j tkak;alrKhg n÷ka jQ wh fj;ska ud;%d fol i|ydu tlu tkak; ,nd.;a whg jvd WK" uykaish" YS;, .;sh iy ysiroh jeks wdndO we;sjk njg ksÍlaIKh lr we;'tfy;a fojk ud;%dj i|yd tkak;a fol ñY%j ,nd §u l%shd;aul lsÍu i|yd jk wjfndaOh ;ju ,eî fkdue;'m%;sYla;slrKh iy m%;srgj,g fokq ,nk wjjdoh kï w;=reudre lsÍu iïnkaOfhka jk wOHhkhka ;=<ska i;=gqodhl m%;sYla;slrK o;a; ,efnk ;=re ñY% iy .e<fmk jÜfgdare j,g hEfuka j<lsk f,ih'

fojk ud;%dj m%udo lsÍfuka fjk;a ffjria m%fNao flfrys we;sjk n,mEu l=ula fõúo @'''

i,ld n,k m%fNao iïnkaOfhka weiag%dfiksld tkak; m%udo lsÍu .ek l:d lsÍfï§ m%fNaohkag tfrysj weiag%dfiksld tkak; wdrlaIs; ld¾hidOl;djhla olajk njg idlaIs u;= ù we;’ 3 jk wÈhf¾ idhksl w;ayodne,Sï iy ksÍlaIK wOHhkhka fmkajd fokq ,nkafka B.1.1.7  iïfma%IK ikao¾Nh ;=< iM,;djh iy ld¾hidOl;ajh mj;ajdf.k .sh nj fyda tfia ke;akï b;d iq¿ jYfhka muKla my< .sh njh' P.1  yd iïnkaO o;a; ;ju;a ,eî fkdue;' P.1.617.2g tfrysj weiag%dfiksld tkakf;ys ld¾hidOl;ajh ms<sn| o;a; i,ld ne,Sfï§ ;ks ud;%djlska ie,ls,a,g fhduq ù we;s ffjria m%fNaohkag tfrysj imhkq ,nkafka iSñ; wdrlaIdjla muKla nj fmkakqï lrhs'ud;%d folla u.ska jvd fyd| wdrlaIdjla imhkq ,nk w;r B.1.1.7  m%fNaohg tfrys ùu w;ska muKla th iq¿ jYfhka my<h' B.1.351 m%fNaofhka we;sjk idhksl frda. j,g tfrysj ld¾hidOl;ajh iïnkaOfhka we;af;a iSñ; o;a;h'ol=Kq wm%sldfõ § isÿ lrk ,o ;ks" l=vd ld¾hidOl;ajhla we;s w;ayodne,Sulska iq¿ fyda uOHu m%udKfha frda. ;;a;ajhla i|yd i;=gqodhl ie<lsh hq;= ld¾hidOl;djhla fmkakqï fkdlrk ,o kuq;a" oreKq frda. ;;a;ajhla je<elaùu i|yd tkak; wdrlaIdldÍ fõoehs fidhd ne,Su i|yd th ie,iqï lr fkd;snq‚'tkakf;ys tla ud;%djla muKla ,nd §u ;=<ska i,ld n,k m%fNaohkag tfrysj wdrlaIdjla ,efío hkak .ek ,nd.; yels o;a; b;d iSudiys; jk w;r wjidk ks.ukhlg t<öu i|yd m%udKj;a fkdfõ'j¾;udkfha mj;sk idlaIs u.ska fhdackd lrkq ,nkafka nrm;, frda. ;;a;ajhlg tfrys wdrlaIdj ,eîug by< reêr m%;sfoay uÜgu odhl jk njhs' tu.ska jeäÿrg;a fmkajdfokq ,nkafka" ie,ls,a,g n÷ka ù we;s iuyr ffjria m%fNao WodiSk lsÍu i|yd by< uÜgfï m%;sfoay uÜgï wjYH njg idlaIs ,eî we;s njhs'tfiau weiag%dfiksld tkak; u.ska B.1.351, P.1 iy B.1.617  hk m%fNao j,g tfrysj m%;sYla;slrKh we;s lsÍu iïnkaOj isÿlrk ,o wOHhkhka u.ska fmkakqï lr we;af;a tys § fldfrdakd ffjrih u.ska u;= jk fjfyilr frda. ,laIKhg tfrysj isÿúh hq;= WodiSk l%shdj,sh jvd my;a uÜgul mj;sk njhs' ;ks ud;%djla .ekSfï m%;sM,hla f,i wvq m%;sfoay uÜgï we;sjk ksid fuu f;dr;=re wod< fõ' fï u.ska ie,ls,a,g Ndckh ù we;s ffjria m%fNao iïnkaOfhka wvq iM,;djhla olajkafka o keoao hkak .ek ;ju;a oek.ekSug ,eî ke;’ uDÿ iy uOHhu ;;a;ajfha frda.dndO j,§ iM,;djh wvq úh yels kuq;a nrm;, frda. ;;aj j,§ jvd wdrlaIdldÍ fõ' tfia jqj;a tkakf;ys fojk ud;%dj m%udo lsÍu ;=<ska ie,ls,a,g Ndckh ù we;s m%fNao flfrys l=uk n,mEula we;s fõo hk m%Yakhg ms<s;=re §u i|yd ;ju;a o;a; ,eî ke;'

weiag%dfiksld iemhqu m%udKj;a jqjfyd;a l=ula l< hq;=o @'''

tkakf;ys iemhqu h:d ;;a;ajhg m;a jqjfyd;a tAjd fojk ud;%dj i|yd fhdod .kafkao tfia;a ke;akï iudcfha mq¿,a wdjrKhla we;s lrñka m<uq ud;%dj ,nd §u i|yd fhdod.kq ,nkafkao hk m%Yakh ms<sn|j ie,ls,a, fhduq ù we;' fï i|yd ms<s;=re iemhSfï § úúO idOl ie,ls,a,g .; hq;=h'by; úia;r lr we;s mßÈ tkakf;ys fojk ud;%dfõ m%udohka ksid mek ke.sh yels m%Yak" tA tA rgj, mj;sk jix.; frda. ;;a;ajfha Nhdkllu" fi!LH fiajd fj; m%fõYh" jeä wjOdkh Èh hq;= ck;djla wdjrKh lsÍu iïnkaOfhka ,nd we;s m%.;sh ^jhia.; mqoa.,hska" fi!LH fiajlhska¦ f,dal fi!LH ixúOdkfha m%uqL;d ie,iqu n,kak& ie,ls,a,g Ndckh ù we;s úfYaIs; ffjria m%fNao ixirKh" ie,iqï j, iy ikaksfõok we;sjk .eg¨ wdÈh fuys § ie,ls,a,g .; hq;= idOl fõ'f,dal fi!LH ixúOdkfha ud¾f.damfoaY f,aLkfha jeäÿr f;dr;=re i|yka fõ'

.‚;uh wdlD;s mokï lrf.k wo jk úg weiag%dfiksld tkak; iïnkaOfhka f,aLk.; lr ;sfnk f;dr;=re yd iudk .;s,laIK iy m<uq ud;%dfjka by< wdrlaIdjla ,eìh yelsh hk Wml,amkh u; m<uq ud;%dj ,nd § wê-m%uqL;d lKavdhï wdjrKh mq¿,a lsÍu u.ska fmdÿ ck;dj fj; by< fi!LH n,mEula we;s l< yelsh'

fjk;a jpk j,ska lsjfyd;a"wê m%uqL;d lKavdhï ^Wod- jhia.; jeäysáhka iy fi!LH fiajlhska& wdjrKh lrñka wvq ;rñka m<uq tkak; fyda ,nd ÿkfyd;a rgj,g ck.yK uÜgñka frday,a.; ùï iy urK wkqmd; jv jvd j<lajd .; yels jkq we;'bkamiq b;sßjk tkak;a tu lKavdhï i|ydu ixLHd;aul jYfhka wvq m%udKhla ,ndÈh yelsh' ie,ls,a,g Ndckh ù we;s m%fNao úYd, jYfhka ixirKh ùu isÿjk úg ;ks ud;%dfõ iM,;djh wvq nj fmkS hkafka kï jvd;au wjodkug ,lajk lKavdhï j,g tkakf;ys fojk ud;%dj ,nd §u jeo.;ah'

ixirKh jk ie,ls,a,g Ndckh ù we;s ffjria m%fNao ksid ;ks ud;%dfõ ld¾hidOl;ajh ud;%d fol ,nd § we;s whg jvd úYd, jYfhka wvq jkafka kï iy$fyda idhksl wdrlaIdj b;d blaukska msßfykafka kï wdo¾Yk idOl u; msysgd ish¨u jeäysáhkag m<uq ud;%dj ,nd §u fjkqjg wê-wjodkï lKavdhu fj; fojk ud;%dj ,nd§u l< hq;=h' tkakf;ys ld¾hidOl;ajh u; u;=jk idlaIs" /ljrKh mej;Sfï ld,iSudj iy úúO rgj, mj;sk wdo¾Yk ieliqï mokï lrf.k wkd.;fha § fuu igyk hj;ald,Sk úh yelsh'

m<uq ud;%dfjka miq fojk ud;%dj ,nd §u i;s 12 lg jvd m%udo jqjfyd;a tkak;a fYa%‚h kej; werôh hq;=o @'''

weiag%dfiksld tkakf;ys fojk ud;%dj ,nd§u i;s 12 lg jvd m%udo jqjfyd;a kej; uq, isg tkak; weröug wjYH fkdfõ'm%ldYhg m;a fkdl< o;a; u.ska fmkakqï lrkafka m<uq ud;%dj ,ndf.k udi 6 l ld,hla .; jQj;a m%n, oaù;Shsl m%;sYla;slrK m%;spdrhla m<uq ud;%dj u.ska uQ,sl jYfhka imhkq ,nk njhs'

fuu ;dlaI‚l igyk ilia lr we;af;a f,dal fi!LH ixúOdkfha f,alï ld¾hd,h u.ska jk w;r m%;sYla;slrKh ms<sn| úfYaI{ l%fudamdh WmfoaYl lKavdhu (SAGE) iy fldúâ-19 tkak;a ms<sn|j l%shdldÍ lKavdhu u.ska iudf,dapkh lrkq ,en we;'fuh f,dal fi!LH ixúOdkfha m%;sm;a;suh ks¾foaYhla fkdfõ'


iqks,a w,a.u