නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ tkak; wo §,d" fyg jix.;h wvqfjkafka keye''


fldúâ jix.; ;;a;ajh f.da,Sh jix.;hla fia jHdma; jk hq.hl§ úoHd{hka úiska Bg tfrysj ñksia isref¾ m%;sYla;slrKh f.dvkÕd .ekSug úl,am úi÷ï fiùfï m¾fhaIKhka ys ksr; jqKd' fï w;r tkak;a lSmhla iudc.; ùu;a iuÕ tkak; uq,a lrf.k úúO iel ìh we;s jqKd' wd.ka;=l tkak;la bÈßfha tjeks iel ìh we;s lr .ekSu idudkH fukau iudch ;=< iq,n ixisoaêhla jqK;a ffjoH úoHd;aul ±kqu iuÕ tjeks ÿ¾u; wmg úi|d f.k fldúâ fjkqfjka iajhx wdrlaIdj i,id .ekSug yelshdj ;sfnkjd' tfia kï Tn bÈßfha we;s úi|d .; fkdyels fldúâ tkak; iïnkaO .eg¨ fjkqfjka jQ l;sldj;lg uq, mqruq'


fldúâ fjkqfjka ,nd .;a tkak;l m%;sM, ,efnkafka ljodo'''@

tkak;alrKh .ek l;d lf<d;a ta fjkqfjka §¾> b;sydihla ;sfnkjd' úúO fndajk frda. fjkqfjka jQ tkak;a úúO wjia:djkays§ y÷kajd § ;sfnkjd' tkak;alrKfhka we;eï frda. je<£ug ;sfnk wjia:dj ksÜgdjgu j<lajkak mq¨jks' tkak;la ms<sn|j wOHhkhka È.= ld,hla mqrd isÿjk ls%hdj,shla' uq,skau isÿlrk m¾fhaIK isÿ fjkjd' thska miqj óhka wdY%s;j úoHd.dr m¾fhaIK isÿ lsÍfuka miqj idhksl m¾fhaIk isÿ fjkjd' tho wjia:d ;=klska isÿ lsÍfuka miqj wod< m¾fhaIK m;s%ldjka wkque;sh fjkqfjka kshduk wêldßka ^wdydr iy T!IO wêldßh" f,dal fi!LH ixúOdkh& fj; fhduq lrkjd' tu kshduk wêldÍka úiska wod< m¾fhaIK m;s%ld mÍlaIdfjka miqj yÈis ;;a;ajh hgf;a f,dal fi!LH ixúOdkh úiska tkak;a iudch fjkqfjka Ndú; lsÍug wjir ,efnkjd'


kuq;a fldúâ jeks jix.; ;;a;ajhla yuqfõ§ tjeks §¾>ld,Sk w;ayod ne,Sï isÿ lrkak È.= ld,hla ,enqfKa keye' f.da,Sh jix.;hla ksid jirla jeks b;du flá ld,hlska tkak; w;ayod ne,Sug isÿ jqKd' tkak;l w;ayod ne,Su fjkqfjka jir y; wgl ld,hla f.jqK;a fldúâ fjkqfjka tkak; y÷kajd §u jir tlyudrla jeks b;du flá ld,hl§ isÿ jqKd' tfy;a tkak;la iudchg y÷kajd§fï§ wkq.ukh lrk ls%hdj,sfha tla wjia:djlaj;a w;a yeßfha keye' yÈis ;;a;ajh hgf;a fuu wjia:djka w;yer hEula fkdj wod< ls%hdj,sfha wjia:djka w;r iumd; lsÍu muKla isÿ jqKd' ta ksid flá ld,hlska fldúâ jix.;h fjkqfjka jQ m%;sYla;slrK tkak; .ek wksis ielhla we;s lr .; hq;= keye'


±kg Y%S ,xldfõ Ndú; lrk tkak;a j¾. ;=kla ;sfnkjd' AstraZeneca $ Covishield tkak;" Sputnic V, Sinopharm tkak;a tajdhs' Y%S ,xldfõ mj;sk fldúâ m%fNao ^uyd ì%;dkH iy bkaÈhdkq m%fNaoh& fjkqfjka fuu tkak;a id¾:lj ls%hd lrhs'


fldúâ tkakf;a ls%hdldÍ;ajh

AstraZeneca $ Covishield tkak;

Y%S ,xldjg uq,skau ,nd .;a tkak; bkaÈhdfõ ksIamdokhla' fuu tkak; u.ska fm%daàkh ksmoùug wod< DNA cdk fldgi ñksia isrerg ydks fkdjk fjk;a DNA ffjrihla we;=<; nyd ñksia isrerg we;=¿ lrkjd' ffi,h ;=< DNA fldgi ksoyia ù tu fm%daàkh u.ska we;s lrk Spike protein u.ska m%;sYla;slrKhg wjYH m%;sfoay f.dvkÕkjd' fuu tkak; u.ska ,nd fok iM,;dj fyj;a mqoa.,hdg fldúâ wdidÈ; ùfuka miqj frda. ;;a;ajh nrm;, fkdùug iy urKfhka wdrlaId ùu fjkqfjka we;s wjia:dj 82] lska wvqhs' ^thska woyia fjkafka frda.fhka wdidÈ; fkdùfï iïNdjH;dj 82] lska wvq njla fkdfõ &


*his¾ iy fudv¾kd tkak;a

*his¾ iy fudv¾kd hk tkak;a folu ye|skafjkafka MRNA (Messenger RNA) tkak;a f,ihs' Bg fya;=j fuu tkak;a ksmoùu isÿ lr we;af;a cdk fla; (Genetic Code) fldgia kefkda wxY=jl ojgd isrerg we;=¿ lrkjd' fuu tkak;a u.ska 90] l iM,;djla ,efnkjd'


Sinopharm tkak;

Ökfha ksIamdÈ; fuu tkakf;a§ fldúâ ffjrih isrerg we;=¿ lrkjd' fm%daàk fldgi ksoyia ùu ksid m%;sYla;slrKh f.dvkefÕk w;r uq,a wÈhf¾§ fuys iM,;dj 50 ] la jqK;a miqj fï w.h jeä ù ;sfnkjd'


tkak; ms<sn|j iM,;dj ;lafiare ù ;sfnkafka m¾fhaIK ;;a;ajh" ta fjkqfjka fhdod .;a kshe¢ .ykh mokï lr f.k ksid tla tla tkakf;a iM,;d w.hka fjkia jqK;a iEu tkak;lskau ,efnk wdrlaIdfõ fjkila keye'


fldúâ tkakf;a m%;sM,'''

fldúâ tkak; wo ,nd .;a;u fyg jix.;h wvqùfï m%jK;djla wfmalaId lrkak neye' tys m%;sM, fláld,Skj ,nd .ekSfï hï wmyiqjla ;snqK;a uOHld,Sk iy È.=ld,Skj wmg ,nd .ekSfï yelshdjla ;sfnkjd' tkak; ksid mqoa.,hd ;=< we;sjk m%;sYla;sh iuÕ fldúâ wdidokh ùfï wdrlaIdjla iy wdidÈ; jqK;a oreKq ixl+,;djka we;s fkdjk wdrlaIs; ;;a;ajhla tkak; ksid we;s fjkjd' th mqoa.,hd úiska w;alr.;a fyj;a .yK m%;sYla;sh ^herd immunity& hkqfjka ye¢kafjkjd' .yK m%;sYla;sh ^herd immunity& ksid l%ufhka wdidÈ;hka iy urK ixLHdfõ wvq ùula isÿ fjkjd' ta ksid fldúâ fjkqfjka wo tkak; ,nd .ekSfï m%;sM, ;j udi lSmhlska fyj;a uOHld,Skj we;s fjkjd' ta ;;a;ajh l%ufhka j¾Okh ùfuka È.=ld,Skj iudch fldúâ 19 frda. ;;a;ajfhka fkd±kSu wdrlaIdj ,nkjd' kuq;a fï iuQy m%;sYla;sh we;s ùug kï ck.ykfhka 85 ] lg j;a m%;sYla;sh ,nd §u wjYH fjkjd'


tkak;a lsÍfï§ m%uqL;dj'''

tkak;la ,nd §ug fmrd;=j tu tkak; Ndú; lrk ms<sfj, ms<sn|j cd;sl Ndú; lsÍfï l%fudamdhka ie,iqï lrkjd' fnda jk frda. ms<sn| WmfoaYk lñgqj úiska fï fjkqfjka m%;sm;a;s ilia l<d' ta wkqj ck.ykh wkqj rgg ,efnk tkak;a m%%;sY;hg iu.dój tkak;alrKfha m%uqL;dj wÈhr lSmhla hgf;a ,nd §ug ie,iqï ilia l<d'


rfÜ ck.ykfhka 10 ] lg jvd wvq m%udKhlska tkak;a ,efnk úg jix.; ;;a;ajhl§ rgl bÈß fm< isák fi!LH wxYfha ksr; jD;a;slhka we;=¿ ish¨ fiajd ld¾h uKav, $wdrlaIl wxY" úÿ,sh" c," ikSmdrlaIl fiajdjkays ksr; msßia fuu tkak;g iqÿiqlï ,nk w;r wjYH m%udKfhka 10] g jeä tkak;a m%udKhla ,efnk úg jhi wjqreÿ 60 g jeä úúO ixl+,;djka we;s mqoa.,hka wjYH m%udKfhka 20] g jvd jeä jk úg fnda fkdjk frda. we;s msßi - uq,a fldúâ 19 jix.;fha§ wdidÈ; ù ñhhEug jeä wjia:djla we;af;a fnda fkdjk frda.j,ska mSvd ú¢k frda.Ska fjkqfjka m%uqL;dj ,nd §ug ;SrKh jqKd'


kuq;a jix.;fha me;sÍfï fõ.h iy m%dfoaYSh jHdma;sfha is>%;dj wkqj tkak;alrKfha m%uqL;djfha fjkialï isÿ ù ;sfnkjd'


tkakf;a fojeks ud;%djla'''

fldúâ 19 fjkqfjka ,nd fok m%;sYla;sh ud;%d follska hqla;hs' uq,a ud;%dj ,nd f.k hï wka;rhlska fojeks ud;%dj ,nd .ekSu wjYH fjkjd' uq,a ud;%dfjka ,nd fok m%;sYla;sh fojeks ud;%dfjka n,.ekaùula (boost& isÿ fjkjd'


fldúIS,aâ" iamqÜksla hk tkak;aj, uq,a ud;%dj u.ska hï m%;sYla;shla f.dvkefÕkjd' fojeks ud;%dj ,nd .kakd f;la fldúâ wdidokh jqK;a m%n, ixl+,;djka we;s ùu jf.au udrdka;sl ;;a;ajfhka wdrlaIdj ,efnkjd'


Sinopharm tkak; uq,a ud;%dfjka muKla m%;sYla;sh ,efnkafka keye' uq,a ud;%dfjka YÍrfha m%;sYla;sh f.dvkÕd .ekSug;a i;s foll muK ld,hla wjYH fjkjd'


wfma rfÜ úúO tkak;a ,nd§u iuÕ weiag%dfiksld fojeks ud;%dj fkd,eî .sh msßila isákjd' weiag%dfiksld m<uq ud;%dj ,nd ÿka ,laI kjhlska hï msßila fojeks ud;%dj ,nd .;a;d' fï jkúg fojeks ud;%dj ,nd .ekSug ,laI yhl msßila isákjd' kuq;a bkaÈhdfõ tkak;a ms<sn| cd;sl m%;sm;a;s ksid trg wdidÈ;hkaf.a by< hEu;a iuÕ weiag%dfiksld wfma rgg ,nd .ekSfï wmyiq;djla ;sfnkjd' fï ksid uq,a ud;%dj ,nd .;a hï msßilg fojeks ud;%dj ,nd .ekSfï hï m%udohla we;s ù ;sfnkjd'


weiag%dfiksld uq,a ud;%dj ,nd f.k i;s y;rla ;=< fojeks ud;%dj ,nd .ekSu .ek uq,ska i|yka jqK;a uq,a ud;%dfjka i;s fod<y isg oyihlska miqj YÍr m%;sYla;slrKh f.dvkefÕkjd' ta ksid fojeks ud;%djg iqÿiq ld,h f,iska i;s 12- 16 lg miq ld,h fmkajd § ;sfnkjd' ta jf.au weiag%dfiksld ,nd .;a mqoa.,hka fjkqfjka *hsi¾ tkak; fojeks ud;%djla f,i ,nd §fï yelshdj .ek tlai;a rdcOdksfha isÿlrk wOHhkhka u.ska ikd: ù ;sfnkjd' weiag%dfiksld fojeks ud;%dj f,i iamqÜksla fyda Sinopharm m%;spdr ±laùu uq,a lr .;a wOHhkhka isÿ fjñka mj;skjd'


ta fjkqfjka .e<fmk fojeks ud;%djla .ek wOHhkhka wjidk jkf;la l,n, úh hq;= keye' ;uka ,nd .;a uq,a weiag%dfiksld tkak; .ek b;sydih iÕjd f.k fjk;a tkak;lska fojeks ud;%dj ,nd .ekSu lsisfia;au fkdl< hq;= fohla'


.eìKs uõjrekag'''

.eìKs uõjrekag tkak; ,nd §ug ±ka ;SrKh lr ;sfnkjd' Tjqkag ,nd fok tkak; .ek ;SrK bÈßfha§ m%ldYhg m;a fõú' fuys§ .¾NKS;ajh fldgia ;=klg fnod ;sfnkjd'

.¾NKS;ajfha i;s 12 l ld,h

.¾NKS;ajfha i;s 12 isg 28 l ld,h

.¾NKS;ajfha i;s 28 g miq

fu;ek§ jeäu wjodkï lKavdhu f,i i;s 12 blau jQ .eìks uõjreka we;=<;a fjkjd' ±kg we;s o;a; wkqj fuu ld, mrdihkag we;=<;a .¾NKS uõjreka wjodkï lKavdhula fia i,lkjd' ta ksid fuu lKavdhu fjkqfjka tkak;a ,nd §ug ;dCIKsl lñgq ks¾foaY bÈß ld,fha§ bÈßm;a lsÍug kshñ;hs'


fldúâ tkak; ,nd .ekSfuka u|ire nj we;s fjkjdo''@

u|ire nj wo nrm;, .eg¨jla jqK;a fldúâ tkak; ,nd .ekSfï m%;sM,hla f,iska u|ire njg m;a fjkjd o hkak .ek jd¾;djka keye' f,dalfha tkak;alrKhg úfrdaë lKavdhï úiska úúO úYaajdihka u; fujeks woyia bÈßm;a l<;a tajd ;yjqre lsÍug o;a; iy úoHd;aul idlaIs keye' ±kg f,dalfha Ndú; lrk tkak;a my iïnkaOju i,ld ne¨fjd;a u|ire nj we;sùug lsisÿ idlaIshla keye'


b,lal lKavdhug mdi,a iy Wiia wOHdmkh ,nk orejka we;=<;a fkdùu'''

tkak;a mÍlaIK fjkqfjka jQ idhksl wOHhkhka i|yd jQ kshe¢hg jhi wjqreÿ 20 g wvq msßi we;=<;a jqfKa keye' tfy;a fï jkúg lekvdj iy isx.mamQrej úiska jhi wjqreÿ 12 isg 15 w;r orejka fjkqfjka *hsi¾ tkak; ,nd §ug lghq;= lr ;sfnkjd' weiag%dfiksld" ihsfkd*dï iy iamqÜksla tkak; fï lKavdhug ,nd§u ;ju;a ks¾foaY ù keye'


wfma rfÜ úYajúoHd, jf.au fjk;a Wiia wOHdmk wdh;khka ys wOHdmkh ,nk YsIH m%cdj we;=<;a fjkafka jhi wjqreÿ 30 g wvq lKaavdgughs' Tjqka fldúâ 19 jix.;h yuqfõ wjodkï lKavdhula f,i i,lkafka keye'


ta jqK;a fkajdisld.dr iy mka;s ldur yeisÍu iu. iudcfha .ejiSu jeä ksid Tjqkag;a iuQy m%;sYla;slrKh wjYHhs' ±kg tkak;a ms<sn|j we;s ysÕ;dj ksid Tjqka b,lal.; fkdjqK;a wkd.;fha§ jhi wjqreÿ 30 g wvq lKaavdhu;a tkak;alrKhg we;=<;a úh yelshs'


w;=re ixl+,;djka'''

fldúâ 19 fjkqfjka ,nd fok m%;sYla;slrKh iuÕ w;=re ixl+,;djka we;sùfï wjodku .ek;a fndfyda ìh ;sfnkjd' tkak;lska miqj ixl+,;djka we;s ùug mq¿jka jqK;a tjeks jd¾;d ùï ÿ¾,Nhs'


kuq;a ;ju tjeks jd¾;d b;du iSñ;hs' Y%S ,xldfõ fldúâ tkak; .ekSfuka w;=re ixl=+,;djg m;a y;a fofkla .ek jd¾;d fjkjd' Tjqka reêrh leá .eiSu ksid we;s jqKq frda. ;;a;ajhkag f.dÿre jqKd' urK ;=kla isÿ ù ;sfnkjd' fï urK fjkqfjka frda.Skaf.a md¾Yajfhka isÿ jqKq m%udohka o we;=<;a fjkjd' ta ksid fldúâ tkak; ksid fuu w;=re ixl+,;djka we;s jqKdo'' fkdtfiakï fjk;a ;;a;ajhla ksid o hkak ms<sn| ±kg wOHhkhka isÿ fjñka mj;skjd'


fldúâ wdidÈ; jQ mqoa.,fhla tkak;a ,nd .ekSu

fldúâ wdidokh jqKq mqoa.,fhl=f.a isref¾ foi;shla muK ld,hla m%;sfoay f.dvkeÕS ;sfnkjd' ta ksid Tjqkag tkak;a ,nd Èh hq;af;a m%;sfoay ySkjk ld,hla fyj;a udi lSmhla muK f.jqKq úghs'


wdid;añl;djka fyda fnda fkdjk frda. ms<sn| b;sydihla we;akï tkak; ,nd .ekSu'

wdid;añl;djkaa .ek lsõfjd;a úYd, mrdidhl me;sfrk fohla' th fldgia follg fnod fmkajkak mq¨jks'

wdydr" T!IO jeks foa fjkqfjka we;s jqKq iq¿ wdid;añl;djka'

wdid;añl;djlg m;a ù frday,a.;j m%;sldr ,eîfï b;sydihla ;sîu'


tkak; ,nd .ekSfï§ wdid;añl;djka .ek hï pls;hla we;akï ta nj tkak;alrK uOHia:dkfha ffjoHjreka fj; meyeÈ,sj iy ksrjq,aj mjikak' ta ksid Tn óg fmrd;=j wdydr" T!IO fyda fjkhï fya;=jla ksid wdid;añl;djlg m%;sldr ,nd fyda frday,a.;j we;akï wod< idhksl jd¾;djka /f.k hkak' tfukau fjk;a frda. ;;a;ajhka .ek;a we;s jd¾;djka bÈßm;a lrkak' Tn reêrh leá .eiSfï frda. ;;a;ajfhka miq fjkjd kï wksjd¾hfhkau ta .ek;a i|yka lrkak'


fnda fkdjk frda. ;;a;ajhl miqjk mqoa.,hkag tkak; ,nd .ekSu wdrlaIdjla ñil lsisÿ f,ilska ydkshla isÿ fjkafka keye' fldúâ wdidokfhka fnda fkdjk frda. ;;a;ajfha miqjk whg we;s lrk n,mEu jeä ksid tkak; ,nd .ekSfuka fldúâ wdidokfha W.% ;;a;ajhka j<lajd .; yelshs'


tkak; .;a;;a wms mfriaiï fjkafka fldfyduo'''@

tkak; ,nd .ekSfuka miqj jqK;a iudc ck Ôú;fha ±kg mj;ajd f.k hk yeisÍï rgdj fjkia l< hq;= keye' ta ksid ;j ÿrg;a iudc ÿria:lrKh" Yajik iajia:;djh" úIîcyrKh iy uqyqKq wdjrK me<£u jeks fi!LH mqreÿ È.gu mj;ajd .; hq;= fjkjd' óg wu;rj fmdÿ m%jdyk fiajd Ndú; lsÍfï§;a" ck iuQy tla/ia jk W;aij wjia:djka fjkqfjka ,nd§ ;sfnk fi!LH kS;s Í;s wkq.ukh lsÍug;a wu;l l< hq;= keye'


tkak; .ekSug iQodkï jqfKd;a wkd.; wjodkfuka ÿria fjkak mq¨jks'

tkak; uq,a lr f.k Tn ;=< wksh; ìhla we;akï tajd ysf;a iÕjd f.k ÿla fkdjkak' iudc udOH cd, Tiafia yqjudre jk úúO mqj;a ksid tkak; .ek iDKd;aulj ys;kak tmd' Tng tkak; .ekSug we;s fkdyelshdj .ek wod< ffjoH jD;a;slhka iu. muKla idlÉPd lrkak' úúO ÿ¾u; ksid tkak; ,nd .ekSug we;s wjia:dj uÕyeÍfuka Tn jvd;a wjodkï ;;a;ajhlg m;a úh yel' tkak; ,nd .;a úg wkd.;fha Èkl Tn fldúâ wdidÈ;fhl= jqK;a Tfí frda. ixl+,;djka fnfyúka wju úh yel' tfukau fldúâ ksid urKhg m;a ùug we;s wjia:dfjka Tn ksoyia úh yelsh' ta ksid wjia:dj ,o úfgl§ tkak; uÕyßkak tmd'


Tfí frda. b;sydih i,ld n,k ffjoHjreka úiska jvd;a wdrlaIs;j Tng tkak; ,nd .ekSug wjYH lghq;= i,id fokq we;'


fmardfoKsh úYajúoHd,fha Rotaract ix.uh u.ska ^Get Vaccinated ms<sn|j& ZOOM ;dlaIKh Tiafia mj;ajk ,o idlÉpdj weiqßks'fld<U úYajúoHd,fha ffjoH

mSGfha uydpd¾h iy uyck fi!LH

ms<sn|j wdishdkq meismsla wOHhk

ixiofha Wm iNdm;s

uydpd¾h ffjoH bkaÈl lreKd;s,lfld<U úYajúoHd,fha m%cd fi!LH

ms<sn| fomd¾;fïka;=fõ
uydpd¾h ffjoH
ukqÊ ùrisxy


mqkHd pdkaokS o is,ajd