නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

f,dal reêr mß;Hd.YS,Skaf.a oskh wohs


cSú;hla f.dv.kak f,a ì÷jla oka fokak

cQks 14 jk Èk f,dal reêr mß;Hd. lrkakkaf.a Èkh jk w;r ;u reêrh mß;Hd. lr ;j;a mqoa.,hl=f.a Ôú;h /l .ekSug bÈßm;ajk Tnj f.!rj mQ¾jlj isys lsÍug fuh wjia:djla lr .ksuq'

YS% ,xldj hkq reêrh fkdñf,a frda.S Tng ,nd fok fi!LH moaO;shla iys; rgla jk w;r jirlg ydr,laI mkiaodyla muK jk iafjÉPd reêr odhl Tnf.a f.!rjkSh lemùu tu ch.%yKh i|yd fya;=jk nj uq,skau i|yka lsÍug leue;af;uq'


fldfrdakd jix.;h yuqfõ rg lsishï wiSre;djhlg m;aj we;af;a fi!LH wxYj, jevlsÍfï Odß;dj Wmßuh blaujk ;;a;ajhg m;alrjñks'tA w;r;=r idudkH frda.Skag m%;sldr lsÍug fukau idudkH yd yÈis Y,Hl¾u isÿlsÍug wjYH reêrh imhd .kakd f,a okaoSfï l|jqre meje;aùfï wmyiq;djhgo m;aj we;' ck;dj tla/iajk tjeks wjia:d u. yeÍug isÿùu ksid ffoksl reêr wjYH;djh imqrd .ekSu wiSre lreKla njg m;aùu fkdje<elaúh yels lreKls';;a;ajh tfia jqj;a .¾NKS ud;djkag" reêrh w;HjYH ms<sld frda.Skag tu ix>gl flfia fyda ,ndoSug o isÿjk ;;a;ajhla Wodù we;'

fï ;;a;ajh jgyd f.k úúO ixúOdk iy mqoa.,hka fukau ffjoHjre" jHdmdßlhka" foaYmd,lhka mjd bÈßm;aù reêrh odkh lsÍug yels muK jevigyka ixúOdkh lsÍug bÈßm;aùu ksid wog;a Tnf.a reêr wjYH;djh imqrd,Sug cd;sl reêr mdrú,hk uOHia:dkfha wOHlaI ffjoH ,laIauka tÈßisxy uy;d we;=¿ ld¾h uKav,hg yelsù we;'

mqoa.,hka iuQyhla /iajk f,a okaoSfï l|jqre hï m%udKhlg wvd, jqj;a Èjhsfka frday,a ishhlg jvd jeämqr .Kkl mj;sk m%dfoaYSh f,a nexl= lrd ;ks ;ksj fyda l=vd lKavdhï jYfhka iyNd.s ù f,a mß;Hd. lsÍfï wjia:dj Tng i<id we;'

úfYaIfhkau fï i|yd ¥ro¾YS jevms<sfj,la f,i lUqremsáh uQ,sl frdayf,ys f,a nexl=j iudrïNl uOHia:dkh f,i f.k fldfrdakd iuh ;=, reêr iemhqu wvd, fkdù mj;ajd .ekSfï mshjrla f,i In House Donation l%uh ;j ÿrg;a ixúOdkd;aul f,i lrñka ck;dj yd f,a nexl= w;r iïnkaOh úêu;a lrñka fi!LH wdrlaIK ls%hdj,shla hgf;a reêrh mß;Hd. lsÍfï kjuq jevms<sfj,la m%foaYjdiS jHdmdßl uy;=ka" foaYmd,lhka fukau f.!rjkSh uyd ix>r;akfha wdYs¾jdoh uOHfha b;d úêu;aj fi!LH wdrlaIK ;;a;aj hgf;a ixúOdkh úh'

úfYaIfhkau miq.sh jir ;=< b;d wiSre wjia:dfõ fuu lghq;= id¾:l lr .ekSug ;u Y%uh" Okh" ld,h lemlr iafjÉPdfjka bÈßm;ajQ ueof.dv wNh;siai iajdñka jykafia we;=¿ .re;r uyd ix>r;akh" w.%dud;H ;=ud we;=¿ foaYmd,k wêldßh" vâ,s isßfiak ue;s;=ud we;=¿ jHdmdßl m%cdj" w.%dud;H f,alï .dñKS fikr;a ue;s;=ud m%uqL rdcH ks,OdÍka iuQyh fuys,d isysm;a l< hq;=h'

fldúâ mrok reêr i;sh fmdf<dkakrefjka wdrïNlr th .d,a," ud;r" yïnkaf;dg yd wïmdr hk Èia;s%lal j, uila jeks flá ld,hla ;=, ls%hdjg kxjd 5000 lg wêl reêr tAll m%udKhla tla lsÍug úfYaIfhka odhl jQ ffjoH iqÔ m;afïkaø" ffjoH wð;d .uf.a yd ffjoH kkaok l=udr we;=¿ ffjoH lKavdhu o fuysoS i|yka lsÍug leue;af;uq'

Tn ksfrda.S wfhl= úh hq;=h'

ldka;d fyda msßñ ljrl= jqj;a nr 50 Kg jeä úh hq;=h'

jhi 18 - 55 w;r úh hq;=h'

reêrfha Hemoglobin uÜgu 129g/dl g jvd jeä úh hq;=h'

fuu idOl imqrk TkEu mqoa.,hl=g <Õu msysá f,a nexl=jla iys; frday,lg f.dia reêrh odkh lsÍfï wjia:dj fïjk úg uq¿ukskau fi!LH wdrlaIK ;;a;aj hgf;a ilid we;s w;r Tnf.a wdrlaIdj ms<sn|j lsisfia;au ìh úh hq;= ke;’

fldúâ m<uq /,a,;a iu. uq¿ukskau wl¾ukH ù ;snQ reêrh imhd .ekSfï hdka;%Khg cjhla oSu i|yd cd;sl reêr mdrú,hk uOHia:dkfha wOHlaI ;=ud we;¿ ld¾h uKav,h iu. lrg lr isáñka ;u Ôú; wjOdku fkd;ld kka whqßka iyh ÿka ish¨u mß;Hd.YS,Ska" l|jqre ixúOdhljreka" jHdmdßl m%cdj" foaYmd,k wêldßh iy uyd ix>r;akh ia;+;s mQ¾jlj isysm;a lrk w;r fï whqßkau fuu wjia:dfõoS;a reêr wjYH;djh iïmQ¾K lr.ekSu i|yd Tnf.a bÈßm;a ùu wm f.!rjfhka wfmalaId lruq'

YS% ,xldj ;=< mj;sk fldfrdakd Wjÿr yuqfõ reêrfha wvq mdvqlï fkdue;sj bÈßhg;a .uka lsÍug Tnf.a w;Hka; lemùu" odhl;ajh ,nd fok f,i b,a,d isák w;r 0115332153,0112369935 ÿrl:k wxl yryd fyda nbts.life msgqjg msúiSfuka Tng wjYH f;dr;=re yd Wmfoia fukau reêrh mß;Hd. lsÍug fõ,djla laIKslj ,nd.; yel'

mqoa.,hka iuQyhla /iajk f,a okaoSfï l|jqre hï m%udKhlg wvd, jqj;a Èjhsfka frday,a ishhlg jvd jeämqr .Kkl mj;sk m%dfoaYSh f,a nexl= lrd ;ks ;ksj fyda l=vd lKavdhï jYfhka iyNd.s ù f,a mß;Hd. lsÍfï wjia:dj Tng i<id we;'


ffjoH kkaok l=udr

l¨fndaú, YslaIK frday,


yßkaoS ,shkf.a