නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wefia iqo tk yefudagu ie;alï lsÍfï wjYH;djla keye'''


weia fmkSu ÿ¾j, wh nd," ;reK" jeäysá fï fldhs ld w;r;a bkakjd' iajNdúlju wefia msysgd we;s ldph jhia.; ùu;a tlal kdNs.; lsÍfï l%shdj,sfha hï hï fjkialïj,g n÷ka fjkjd' úfYaIfhka jhi wjqreÿ 40 la jk úg wefia ;sfnk ixfldapkh ùfï yelshdj ldpfha >k;ajh fjkia jk úg iajNdúlju kdNs.; ùfï l%shdj,sh fjkia fjkjd' ta fjki wm y;<sia we¢ßh f,iska y÷kajkjd' ta ;;a;ajfha§ <Õ ;sfhk foa n,kak fjkafk weia mqxÑ lr,d' wE;a lr,d n,oaÈ meyeÈ,s njla tkjd' tjeks wmyiqjla tkjd kï" wlaIs idhkhlg .syska mÍlaId lr,d Wmeia hqj<la me<£u jeo.;a' tfyu wmyiqfjka n,,d wefia ;sfnk udxYfmaIs ÿ¾j, fjkak mq¿jka' b;ska ta jf.a wmyiqjla ;sfhkjd kï wei fjfyig m;a fkdlr wlaIs ffjoH jrfhla fj; hk tl fyd|hs'

idudkHfhka f,dal ck.ykfhka ñ,shk 253 la jf.a oDIaÁ W!k;djfhka fmf<kjd' 2020 jk úg .Kkh lr,d ;sfhkjd" bka ñ,shk 36 la jf.a wkaO Ndjfhka fmf<k nj' ,xldfj;a jhi wjqreÿ 40 g jeä whf.ka 1'7] la jf.a wkaOhs' thg uQ,slj n,mdk fya;=j jkafka wefia iqo' thg wu;rj .aÆfldaud ;;a;ajh;a ;sfhkjd'

iqo yefokak fya;='''

m%Odku fya;=j ;uhs jhia.; ùu' jhi wjqreÿ 60 la jf.a fjkfldg f.dvla whf. wefia ldpfha ;sfnk iajNdúl fm%daàka ;ka;=j, isÿjk úm¾hdihka tlal idudkH ldpfha ;sfnk mdroDYH nj ke;sfj,d hkjd' tfyu jqKdu úksúo nj wvqfjkjd' wE; n,k fldg wmeyeÈ,s njla we;sfjkjd' fnd|ùula tkjd' ta lshkafk idudkH jHjydrfha ;sfhk weiaj, oe, ne£ula tkak mq¿jka'

úlsrKj,g ksrdjrKh ùu wjodkï ''''

thg m%Odku fya;=j wefia iajNdúlj msysg,d ;sfhk fm%daàka ;ka;=j, isÿjk mßjD;a;Sh l%shdldÍ;ajfha fjkialï' b;ska thg n,mdk uQ,slu fya;=j jhia.; ùu' thg wu;rj iQ¾hhdf.a mdrcïnq, lsrKj,g wei ks;ru ksrdjrKh jk whg wefia ldpfha isÿjk fm%daàka ;ka;=j, fjkialï ksid blaukska iqo tkak mq¿jka' ta ú;rla fkfjhs ks;ru úlsrKj,g ksrdjrKh jk wh" wêl ysre t<sfha jev lrk whg ta jf.a iqo we;sùfï wjodkula ;sfhkjd'

we;eï fnda fkdjk frda. ksid;a''''

wê reêr mSvkh" Èhjeähdj jeks iuyr fnda fkdjk frda.hkaf.a n,mEu ksid;a wefia ldpfha iqo we;sùfï wjodkula ;sfhkjd'

ks;ru wêlj ÿï mdkh lrk whg fï wjodku jeähs' wêlj u;ameka fndk whg;a wfkla whg idfmalaIj wefia iqo we;sùfï wjodku jeähs' iuyr l=vd orejkag Wm;skau ta wjodku ;sfhkjd' ta whf. iuyr cdkj, ixcdkkSh n,mEu u; m%fõ‚l fjkialï u; iqo tkak mq¿jka' ta jf.au orejkag we;sjk refn,a,d jeks iuyr wdidok ksid;a fï wj odku we;s fjkjd'

iuyr wjia:dj,È weig lrkq ,nk ie;alï ksid;a miqld,Skj iqo we;s ùfï wjodku ;sfhkjd' ta jf.au weig isÿjk ;=jd, ksid wefia isÿjk mßjD;a;Sh l%shd fjkia fjkjd' tal;a miqld,Skj iqo we;sùug fya;=jla'

,laIK fudkjdo@'''

wE; n,kfldg oe,la od,d jf.a' j<dl=,la ke;akï óÿula jf.a ;;a;ajhla ;=< wE; n,kjd lshk yeÕSula ;uhs oefkkafka'

tal ;uhs uQ,slu ,laIKh jkafka' flfuka iqo ;;a;ajh fudark fldg fnda fkdjk frda.j, n,mEu ksid tla jru wkaO njg m;afjkak bv ;sfhkjd' idudkHfhka iqo ksid wkaONdjhg m;ajQ wfhl=g m%;sldr lr,d idudkH uÜgug fmkSu ,nd.kak mq¿jka'

iuyr whg tl jru <Õ fyd|g fmakak .kakjd' ÿr fmkSu fnd| fjkjd' tfyu fjkafk;a iqo we;sùu ksid' fndfydu;a fj,djg j¾Kj, fjkialï oefkkak .kakjd' ?g jdykj, .uka hoaÈ jdykfha m%;s§ma; t<sh úysÈ,d jf.a fmakjd'

weia lKakdäh udre lrkak'''

fï jf.a iqo wdju ks;r ks;r lKakdä udre lrkak fjkjd' ta lshkafk lKakdäh wrf.k udi yh y;la hkfldg tal fmakafk ke;s fjkjd' tfyu fjk yefudagu ie;alulgu hEfï wjYH;djla keye' ta wkqj .e<fmk j¾;k fodaIh ksje/È lr,d fmkSu idudkH ;;a;ajhg .kak mq¿jka' yenehs iqo lefmk fnfy;a kï keye' fldfydu;a jhia.;ùu;a tlal tk fmkSfï ÿ¾j,;dj fnfy;aj,ska kj;ajkak neye' ta;a lKakdäfha j¾;k fodaIh ksje/È lsÍfuka idudkH fmkSu .kak mq¿jka' idudkHfhka tl lKakdählska wjqreÿ ;=k y;rla fmkSu ,nd.kak mq¿jka' tlu lKakdäfhka fmkSu ,nd.;a;= wh bkakjd' fjkila wdfjd;a udre lrkjd' ta úÈhg ie;alulg fkdhd fmkSu mj;ajd.kak yelshdj ;sfhkjd' neßu whg ú;rhs ie;alï lrkakg fhduqjkafka'

wlaIs frda. ms<sn|j fcHIaG ffjoH ks,OdÍ
frdIdka; fyajduoaÿu
cd;sl wlaIs frday,
fld<U

;udrd m;srK