නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wïuf.hs nndf.hs wdrlaIdjg ihsfkd*dï úo.kak'''


tkakf;ka m%Yia; uÜgug <Õdùug tkak;a ud;%d folu ,nd§fuka miqj;a hïlsis ld,hla .;fjkjd'fldfydu;a tkak; ,nd .;a mu‚ka fldúâ wdidokh fkdfõ hehs wfmalaId lrkak neye' tfy;a fldúâ ksid isÿjk ixl+,;d wju lr .ekSug;a urK j<lajd .ekSug;a tkak;alrKfhka wjia:dj Wodfjkjd'

fï fj,dfj wfma frday,a Odß;dj Wmßuhg weú;a'tA ksid fldúâ wdidokh j<lajd .ekSug jeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs'

fï Èkj, wdidokh jk .eìks ujqjrekaf.a m%udKh ixLHd;aulj by< hk nj fmfkkak ;sfnkjd'tneúka fï i;sfha§ .eìks ujqjreka oekqj;a lrkak'


tkak; m%Yia; uÜgug <Õdùug kï'''

we;af;kau fldúâ i|yd wmg ;sfnk tl úi÷ula úÈhg .eìks ujqjreka tkak;a lsÍu olajkak mq¿jka'tA wkqj fï jk úg;a .eìks ujqjrekaf.aa tkak;alrKh wms wdrïNlr ;sfnkjd'

yenehs tkakf;ka m%Yia; uÜgug <Õd ùug tkak;a ud;%d folu ,nd§fuka miqj;a hïlsis ld,hla .;fjkjd' fldfydu;a tkak; ,nd .;a mu‚ka fldúâ wdidokh fkdfõ hehs wfmalaId lrkak neye' tfy;a fldúâ ksid isÿjk ixl+,;d wju lsÍu;a urK j<lajd .ekSug;a tkak;alrKfhka wjia:dj Wodfjkjd'

tkak;a .;a mu‚ka ish,a, yß kE'''

tA fya;=fjka tkak; .;a mu‚ka yeufoau yß hehs is;d lghq;= lsÍu lsisfia;a iqÿiq keye' wm fuf;la yqre mqreÿ jqKq fi!LH l%ufõo ;jÿrg;a wkq.ukh lsÍfï wjYH;dj mj;skjd'

tA wkqj fï fj,dfj wm .eìks uõjreka ie<ls,su;a úh hq;= lreKq lsysmhla ms<sn|j wjOdkh fhduq lrkak leu;shs'

w;HjYH lreKl§ yer''

lsisu fj,djl w;HjYHu ldrKhl§ yer ksjiska neyerg fkdhdug .eìks ujqjreka j. n,d .; hq;=hs'fndfyda fj,djg Tng frday,g" idhkhg ke;akï /lshdjg hdug isÿjkakg mq¿jka' tjka fudfyd;l§ ksis m%ñ;shlska hq;= uqj wdjrKhla me<£u" ÿria: nj mj;ajd .ekSu" inka fhdod oE;a fia§u wd§ uQ,sl fi!LH yqremqreÿ j,g wkq.; ùu wjYHhs'

jd;dY%h we;s ;ekaj,'''

yenehs .eìks ujqjreka fï Èkj, jdhqiukh l< ldurj, /f​|kjg jvd fodr cfk,a újr lr we;s jd;hg ksrdjrKh jk ia:dkj, /f​|k tl fi!LHhg ys;lr ldrKdjla'

.eìks ujla fjfik ksjfia fldúâ hehs iel iys; wfhla bkakjd kï tA mqoa.,hdf.ka wE;a fjkak' tA iïnkaOfhka m%foaYfha uyck fi!LH mÍlaIljrhdj oekqj;a lrkak' fï jf.a frda.Ska iómhg .eìks ujla ióm ùfuka wehg frda.h wdidokhg ;sfnk bvlv jeähs'

wjodkï ix{d wdfjd;a'''

.eìks ujlg wjodkï ix{d u;= jqjfyd;a tjka ;;a;ajhla ;=< ;j ÿrg;a ksjfia /£ isàu wk;=reodhlhs'yels blaukska frday,a .; ùu jeo.;a'

tjka lsisu wk;=reodhl ;;a;ajhla fkdue;s kï .eìks ujlg ;sfnk fyd|u wdrlaIs; ia:dkh jkafka ;ukaf.a ksjihs'tksid fï ojiaj, .eìks ujqjreka ksjfiau /£ isàu b;d jeo.;a'

.eìks ujqjrekag jeä bvla'''

fï Èkj, yeu Èia;%slalhlu fldúâ wdidÈ; .eìks ujqjrekag m%;sldr ,nd§u jf.au kj ckau <orejkag m%;sldr ,nd §fï tAllhla msysgqjd ;sfnkjd'fndfyda fj,djg mj;sk ;;a;ajh ;=< frday,aj, oeä i;aldr tAllhkays mj;sk bvlv iSud jqK;a .eìks ujqjrekag m%uqL;dj ,nd § l%shd flfrkjd'

tkak;a lrkafk ldgo @'''

.eìks ujg tkak;alrKh iïnkaOfhka ffjoH lñgq ks¾foaYh ,eì,d ;sfhkjd' tys§ yÈis /ljrKh wjYH lrk ixl+,;d mj;sk whg m%uqL;dj ,nd §ug lghq;= flfrkjd' tA wkqj wjqreÿ 35 g jeä .eìks ujqjreka m<uqj tkak;alrKhg Ndck lrkjd' kuq;a ,ldfõ jeäu .¾NKS ujqjreka msßila isákafka jhi wjqreÿ 20 ;a 35 ;a w;rh' Tjqkag;a yels blaukska tkak; ,nd oSug lghq;= lrkjd'

Tng tkak;a ,nd fok ;ek Èkh iy fõ,dj ms<sn|j Tfí mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßksh Tnj oekqj;a lrdú' tf;la ksfjia ;=<g ù wdrlaIs;j isákak'

^fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha meje;s udOH idlÉPdj weiqfrka&


úfYaI{ ffjoH

Ñ;%ud,s o is,ajd

wOHlaI" mjq,a fi!LH ld¾hdxYh


;udrd m;srK