නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

óg miafi fldúâ 19 g bkaÈhka m%fNaoh" bka.a,kaâ m%fNaoh lshd fohla kE'''


ñksiqka iy i;=ka ;=< frda.dndO we;s l< yels fldfrdakd ffjrih RNA j¾.fha ffjrihla f,i ye¢kafõ' hkq rhsfndkshqksla wï,h f,iska ye¢kafjk ckuh øjHhls' thska woyia lrkafka th ffi,j,g leã kej; m%ckkh i|yd Ndú; fjk njhs'


fuu w¨;a ffjrih y÷kd .ekSug fmrd;=j y÷kd f.k ;snqfKa ffjri yhla muKs' thska ffjri y;rlau ñksiqka fjkqfjka wys;lr m%;sM, we;s fkdl<;a 2002 jif¾ mgka ñksiqkag wdidokh úh yels yels kj ffjri folla y÷kd f.k ;sfí'


oreKq W.% Yajik iskafv%dauh - Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

ueo fmrÈ. Yajik iskafv%dauh - Middle East Respiratory Syndrome (MERS)


f,dal fi!LH ixúOdkh úiska Ökfha jQydka m%foaYfhka y÷kd.;a fldfrdakd ffjrih fjkqfjka ks, kduhla ,nd § ;sfí' tu ks, kduh zzfldúâZZ-19 (Covid-19) hkqfjka kï l< nj f,dal fi!LH ixúOdkfha m%OdkS zzfgfv%daia f.an%shiia ZZðksjdys udOHfõ§ka yuqfõ mjid ;sfí'


ffjria j¾.SlrKh i|yd jQ cd;Hka;r lñgqj (International Committee on Taxonomy of Viruses) úiska kj fldfrdakd ffjrih SARS-CoV-2 f,i(Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) kï lr ;sfí'


ta wkqj fuu kduh ilia ù we;af;a corona", "virus" iy "disease" hk jpk fhdod .ekSfuka jk w;r f,dal fi!LH ixúOdkhg frda.h .ek jd¾;d jQfha 2019 jif¾ foieïn¾ 31 jeks Èk neúka 19 hk wxl fhdod f.k ;sfí'


ffjrifha yevh fjkia lr f.k

fldúâ 19 uq,a lr f.k úúO wjodkï idOl we;s ùug m%Odk fya;=j ù ;sfnkafka ffjrih úiska ish yevh fjkia lr .ekSu neõ Ñldf.days jhU úYajúoHd,fha m¾fhaIlska fmkajd § ;sfí' fï jkúg ffjrifha cdk 50"000 ka 70] lau fjkia ù we;' fuu wOHhkh fjkqfjka foaYSh frda.Skaf.cdk jHqyh wOHhkh lrk ,o w;r Tjqka fmkajd fokafka fï ksid ffjrifha md,khg iy ksjdrKh fjkqfjka .kq ,nk l%shdud¾. yeu úgu fjkia ùfï m%jK;djla we;sjk ksid frda.fha iïfm%aIKh md,kh fjkqfjka wkdjels i|yka lsÍu wmyiq njhs'


;j;a ffjri m%fNao'''

fï jkúg fjk;a rgj,ska yuqjqKq ffjri m%fNao lSmhla Y%S ,xldfjka o yuq ù ;sfí' ta wkaoñka y÷kd.;a úlD;s m%fNao lSmhlg WodyrK'''

     B1.117 ^ tx.,ka; úlD;sh &

     B1.428 ^fvkaud¾l hqfrdamd iy ueo fmrÈ. úlD;sh &

     B.1525 ( khsÔßhdkq úlD;sh&

     B.1351 ( ol=Kq wms%ldkq úlD;sh &


úhÜkdï m%fNaoh

fï w;r úhÜkdufha§ yuq jqKq kj m%fNaoh w¨;au ;;a;ajhla nj;a th b;d blaukska jd;h yryd iïfm%aIKh ùfï yelshdj we;s b;du Nhdkl m%fNaohla njg;a wk;=re ±kaùula ;sfí'


bkaÈhdfjka y÷kd .;a B1617

2020 jif¾ Tlaf;dan¾ udifha§ bkaÈhdfjka y÷kd .;a fuu fldúâ m%fNaoh ks, jYfhka y÷kajd we;af;a B1617 hk kñkah' ffjri ieuúgu úlD;shg m;ajk w;r tajdfha úúO wkqjdo fyda m%fNao ks¾udKh lrkq ,efí' fndfyda ffjri úlD;s ie,lsh hq;= ;rï fjkila we;s fkdlrk w;ru tajdhska isÿjk ydksh o wvqh' we;eï ffjri fõ.fhka jHdma; jk w;r tkak;lska u¾Okh lsÍu mjd wiSreh' bkaÈhdfjka y÷kd.;a B1617 ffjrih b;d fõ.fhka me;sÍ f.dia ;sfí' fuu m%fNaoh bkaÈhdkq m%fNaaoh hkqfjka ye¢kaùu .ek;a bka§h rch úiska ±ä úfõpk f.dvkÕk ,§'


2021 ckjdß udifha isg ud¾;= olajd bkaÈhdfõ uydrdIag m%dka;fhka tla/ia lrk ,o kshe¢ 361 la w;ßka 220 lu fuu m%fNaoh ksÍlaIKh lrk ,§' bkaÈhdfõ ffoksl wdidÈ;hkaf.a ixLHdj is>%fhka by< hEu;a iuÕ f,dal fi!LH ixúOdkh mjd bka§h ffjrih .ek lkiai,af,ka miq úh'


úoHd{hska úiska fmkajd fok wkaoug ;ju;a bkaÈhdkq m%fNaoh ^B1617) .ek ,eî we;s o;a; fndfyduhla wiïmQ¾Kh' yqjudre ù we;af;a kshe¢ iaj,amhla muKs' bkaÈhdfõ m<uq wdidÈ;hd yuqùfuka miq f,dj mqrd B.1617 m%fNaofha frda.Ska 400 lg wvq ixLHdjla jd¾;d ù ;sfí'


bkaÈhdjg iSud ù keye'''

f.da,Sh o;a; moku ^GISAID& u.ska fmkajd fok wkaoug fï jkúg wju jYfhka rgj,a úis tlla ;=< fuu ffjrih jHdma; ù ;sfí' nx.,dfoaYfha fi!LH wxY i|yka lrk wkaoug tráka B.1617 m%fNaofha frda.Ska yh fofkl= y÷kd f.k ;sfí' fkamd,fha§ fï jkúg;a B.1617 ffjrih iudc.;j we;ehs iel m< lr;s' fkamd,fha Èklg wdidÈ;hska 8000 isg 9000 la w;r y÷kd .kakd w;r n,OdÍka i|yka lrkafka bkaÈhdfõ fuka u< isrere f.dv .efik Èkh Tjqkag;a wdikak njhs'


2021 fmnrjdß udifha§ tlai;a rdcOdksfhka yuq jQ B.1617 fffjri m%fNaofhka frda.Ska 103 fofkla jd¾;d ù ;sfí' tfia meñK we;af;a tlai;a rdcOdksh iuÕ isÿjqKq .=jka .uka Tiafia neú wkqudk flf¾' fï ksid bkaÈhdkq ixpdrlhkag tlai;a rdcOdksh ±ka ;ykï lr ;sfí' kuq;a tlai;a rdcOdksfha uyck fi!LH wxYh u.ska fuu B1617fffjrih ,ehsia;=.; l<;a ie,ls,a,g ,la l< hq;= n,.;= m%fNaohla f,i ;ju;a kï lr ke;'


f,dal fi!LH ixúOdkfha kj kdulrKh

f,dal fi!LH ixúOdkh úiska fldúâ 19 frda.ldrl fldfrdakd ffjri m%fNaoh i|yd kj kdulrKhla m%ldYhg m;a lr ;sfí' úáka úg yuqjqKq fldfrdakd m%fNaohka fuf;la kdulrKh lrkq ,enqfõ tu ffjrih y÷kd .;a rfÜ kñkah' kuq;a f,dal fi!LH ixúOdkh úiska fmkajd fokafka fï wkaoñka rgl kñka ffjrihla kdulrKh lsÍu wod< rdcHfha .re;ajhg hï le<e,la we;sjk njhs' tfukau fï wkaoñka ir, kdulrKhla ksid wod< m%ia;+;h .ek ir, f,iska idlÉpd lsÍug;a wjia:djla ie,fik neõ f,dal fi!LH ixúOdkh úiska i|yka lr ;sfí'


w¨;a kï .%Sl wlaIr wkqjhs'''

ta ksid kj ffjri m%fNao ye¢kaùug .%Sl wlaIr Ndú; lr ;sfí' ta wkqj tlai;a rdcOdksh" ol=Kq wms%ldj iy bkaÈhdj jeks rgj,ska m%:u jrg y÷kd .;a fuu m%fNao fjkqfjka .%Sl wlaIr Ndú; lr ;sfí' WodyrKhla f,i tlai;a rdcOdksfha m%fNaoh zz we,a*d ZZ f,iskao" ol=Kq wms%ldkq m%fNaoh zzìgd ZZ f,iska o" bkaÈhdkq m%fNaoh  zzfv,agd ZZf,iska o kï lr ;sfí'


m%fNao 24 lg jvd jeä jqfKd;a'''

kuq;a fuu .%Sl wlaIr ±kg mj;sk úoHd;aul kïj,g wdfoaYlhla fkdfõ' ffjrifha kj m%fNao 24 lg jvd jeä jqKq Èkl§ .%Sl fydaäfha wlaIr ta fjqkfjka m%udKj;a fkdjkq we;'t ;ek§ fuu ls%hdj,sfhka bj;aj kj kdulrK jev ms<sfj,la fj; fhduq ùug isÿ jk neõ zzjEka l¾fldõ Z úiska m%jD;a;s fiajh iuÕ meje;s iïuqL idlÉPdjl§ i|yka lr ;sfí'wka;¾cd,h weiqßks

mqkHd pdkaoks o is,ajd