නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ yeÈ,d fyd| jqK ie‚ka tkak;a ,nd .kak tmd'''


i;s follaj;a mud lrkak''''


tkak;alrKh ms<sn|j ;uhs fï ojiaj, fndfyda fofkl=f.a wjOdkh fhduqj ;sfnkafka' we;a;gu fï f.ù hk fudfyd; b;du ;SrKd;aulhs' ojiska oji fldúâ wdidÈ;hka m%udKd;aulj by< hkjd fiau ffokslj jd¾;d jk urK m%udKh;a ixLHd;aulj by< w.hg m;afj,d' b;ska oeka wmg ñka .e<ùug Ndú; l< yels tlu úl,amh njg m;aj ;sfnkafka tkak;a lrKhhs' ta jqK;a tys§;a wmg .eg¨ fndfyduhla u;= fjkjd' ta w;r fndfyda fofkl= ;=< mj;sk .eg¨jla ms<sn|j wo wm l;d lrkakg ys;=jd' ta fldúâ wdidÈ;j iqjm;a jQ whg tkak;a ,nd §u isÿ l< hq;af;a flf,il o hk ldrKdj iïnkaOjhs' tfyu kï wms ta .ek l;d lruq" fld<U úYajúoHd,fha ffjoH mSGfha uydpd¾h ffjoH bkaÈl lreKd;s,l iuÕska'


uydpd¾h;=uks" fldúâ wdidÈ;j iqjm;a jQ whg fldúâ tkak; ,nd.ekSu fyd|hso@

fldúâ wdidÈ;j iqjm;a jqj;a ta wh;a tkak; ,nd .; hq;=hs' yenehs frda.h je<÷Kq .ukau tkak; ,nd .kak tl iqÿiq keye'

thg fya;=j fudllao meyeÈ,s lrkak mq¿jka o @

fldúâ wdidokfhka miqj YÍrfha frda.hg úreoaOj m%;sYla;shla we;sfjkjd' tkak; ,nd §fuka lrkafk;a YÍrh ;=< ffjria m%;sfoaycklj,g tfrysj m%;sYla;slrk moaO;sh il%Sh lsÍu' b;ska hï wfhla fldúâ wdidokh jQ w¨; tkak; ,nd .;af;d;a fuu l%shdj,s fol w;r .eàula we;s fjkak mq¿jka' túg tkak; ,nd §fuka n,dfmdfrd;a;= jk wruqKq bgq fkdfjkak mq¿jka' túg tkakf;ka jevla ke;s fjkjd'


tfia kï fldúâ wdidokh jQ wfhla tkak; ,nd .; hq;af;a fldmuK ld,hlg miqjo@

úoHd;aul lreKqj,g wkqj idudkHfhka fldúâ wdidÈ; jQ wfhl= tkak; ,nd .ekSug  iqjm;a ù i;s 4 isg 8 olajd;a ld,hla .;fjkjd kï fyd|hs' ta jqK;a m%dfhda.slj fï mj;sk ;;a;ajh;a tlal blaukska tkak;a ,nd §fï wjYH;dj mj;skjd' b;ska Tn fldúâ wdidÈ;j iqjm;a jQ wfhla kï wju jYfhka i;s folla j;a hk;=re tkak; ,nd .ekSu m%udo lsÍu jeo.;a'


fï ld,h tkak;a j¾.h wkqj fjkia fjkak mq¿jka fkao@

fldfydu;a tla tla tkak;aj, l%shdldÍ;ajh fjkia fjkak mq¿jka' fldúIS,aâ iy ihsfkd*dï tkak;a wkqj wdidÈ; wfhla iqjm;a ù i;s follska ,nd .ekSu l< yels nj m%ldYs;j ;sfhkjd' Y%S ,xldfõ oekg mj;sk ks¾foaYh thhs' ta fldfydu jqK;a wdidÈ; jqKq fkdjqKq yefudau tkak;a ,nd .ekSu jeo.;a'


idudkHfhka fldúâ wdidÈ;j iqjm;a jQ wfhl= ;jÿrg;a wkq.ukh l< hq;= úfYaIs; l%shdud¾.hka mj;skjo@

fndfyda whg frda. ,laIK fmkajkafk kE' kuq;a ta whf. weÕ we;=f<a frda. ,laIK fmkajkak mq¿jka' ta wkqj iuyr whg yqiau .ekSfï wmyiq;d" fjkodg fkdoefkk fjfyila oefkkak mq¿jka' ta frda. ,laIK Tfí ffoksl lghq;= j,g ndOd fjk ;;a;ajhla olajd j¾Okh ùug jqK;a mq¿jka' ^Long COVID&' tksid tjka ,laIKhla mj;S kï" ta ms<sn|j ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu w;HjYHhs'


wfma rfÜ fkdue;s jqj;a f,dj fndfyda rgj, fldúâ frda.h wdidÈ;j iqjm;a jQ whj miq úmrï flfrkjd' fudlo ta whf. fi!LH ;;a;ajh .ek úfYaIs; jQ ie,ls,a,la oelaùu wjYH jk ksid' we;a;gu fuys§ Tn úfYaI wjOdkhla fhduq l< hq;= lreKla ;sfhkjd' ta Tn fldúâ wdidÈ;j iqjm;a jqj;a tkak; ,nd .ekSu w;HdjYH nj' fudlo frda.h ksid YÍrh ;=< we;sjk m%;sYla;shg jvd tkak; uÕska we;s flfrk m%;sYla;sh by<hs' tksid frda.h je<÷kd hehs tkak;a fkdf.k bkak tmd'


tfia jqj;a tkak; .;a;d hehs Tng fldúâ fkdje<f|a hehs iaÓrj m%ldY lrkak mq¿jkalula keye' tkak;a ,nd.;a whg jf.au frda.h wdidÈ;j iqjm;a jQ whg;a kej; frda.h wdidokh jqKq wjia:d jd¾;d fjkjd' ta flfia jqj;a fuu jix.; ;;a;ajhg uqyqK fokakg kï wm iefjdu tkak;alrKhg ,la úh hq;= fjkjd fiau fldúâ u¾okh Wfoid wm úiska wkq.ukh l< uQ,sl fi!LH l%ufõo ;jÿrg;a wkq.ukh lsÍu w;HjYHu nj;a wu;l lrkak tmd'fld<U úYajúoHd,fha ffjoH

mSGfha uydpd¾h iy uyck fi!LH

ms<sn|j wdishdkq meismsla wOHhk

ixiofha Wm iNdm;s

uydpd¾h ffjoH

bkaÈl lreKd;s,l


;udrd m;srK