නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâj,ska ú;rla fkfjhs wfkla ffjria frda.j,skq;a wïud wdrlaId fjkak ´fk


fuu tkakf;a§ fldúâ ffjrih isrerg we;=¿ lrkjd

orefjl=f.a Wm; iu. we;s jk m%;sYla;sh iyc m%;sYla;sh Innate Immunity (Herd Immunity) f,i ye¢kafjkjd' tA ksid orejkag fldúâ 19 ffjrifhka mQ¾j wdrlaIdjla ,eî ;sfnkjd'ujla orefjla ,efnkak isák fyj;a .eí ld,fha§ m%;sYla;sfhka wvqhs'kuq;a .eìks ujla orejd ,nk ld,fha§ fldúâ wdidÈ; jqK;a orejdg iïfm%aIKh ùula ke;s nj y÷kd f.k ;sfnkjd'

ldka;djlg we;s W;=ï wdYs¾jdoh ujl ùuhs' ujq moúh fjkqfjka iQodkï jk .¾NKS ldka;djla hkq Ôú; foll whs;sldßhla' tA ksidu .eí .;a ksñ;a; ,;a fudfydf;a mgka weh wkd.;fha§ fuf,dj t<sh olsk ore meáhdf.a ksfrda.snj wdrlaId lr .ekSug mqÿudldr W;aidyhla .kakjd' wef.a tA W;aidyh ksidu ksfrda.S ore meáfhl=f.a Wm; isÿ fjkjd'

f.da,Sh jix.; bÈßfha weh wirKhs'''

.¾NKS ldka;dj fldf;l=;a W;aidy .;a;;a f.da,Sh jix.; yuqfõ weh wirKhs' tjeks ;;ajhka wehg md,kh lr .ekSug wmyiq jqk;a thska wdrlaId jfï yelshdjla ;sfnkjd' f,dal b;sydifha úáka úg we;s jqK jix.; ksid .¾NKS;ajhg n,mEï we;s jqK wjia:djkao ke;=jdu fkdfõ'

isld ffjrifha wdidokh'''

isld ffjrifha wdidokh úfï b;du wjdikdjka; iy wk;=reodhl ;;a;ajh jkqfha ore l<,hg we;s fjk ydksodhl n,mEuhs' kuq;a fï wkaoñka .eí.ekSug ;yxÑ mekúu ms<sn|j idmrdë wmrdOhla úosyg is;=j;a fï frda. ;;a;ajhg .eìks ujqjreka ksrdjrKh jqjfyd;a Wm; ,nk orejka uhsfl%dfi*,s (Microcephaly) frda. ;;a;ajhg f.dÿre úfï wjodku ;sfnk ksid tA fjkqfjka ldka;djkag iqodkñka isáu fnfyúka jeo.;a nj ì%is,shdkq rcfha woyihs' ore l<,h isld ffjrihg ksrdjrKh ùu ksid orejdf.a iakdhq moaO;sh wdidokhg m;a ùfuka fud<fha j¾Okh iSud fjk nj ffjoH m¾fhaIlhkaf.a woyihs' fï ksid ffjrifhka wdidos; l,,h ksid Wm; ,nk orejdf.a fud<h ksis mßos j¾Okh ù fkdue;s w;r Tjqkaf.a fud<h m%udKfhka b;d l=vdh' tneúka wjdikdjka; f,i ore l<,h fuu ffjrifha wdidos; njg m;aj orejkaf.a csú;h fjkia lrkq fjkqjg mudù fyda ksfrda.S orefjl=f.a uqyqK ne,sug ujqrekag jrï ,nd oSu .ek n%iS, rch úiska fouõmshka ±Kqj;a l< w;r ±kg .eíf.k isák ldka;djka fjkqfjka ore .en .íid lsÍug kS;suh wjirh mjd ,nd ÿkakd'

.¾NKS ld,fha§ mefmd, frda.h yeÿfkd;a'''

VARICELLA  ZOSTER VIRUS ffjrih ksid we;s fjk mefmd, frda.h .¾NKS ld,fha§ je<£u ujg fukau orejdg;a nrm;, ;;a;ajhla we;s lrk wjodkula ;sfnkjd' fuu frda.h tla jrla ieÿfkd;a kej; jrla je<f|kafka ke;' tfy;a mefmd, frda.h je<£ ke;s .eìks ujlg mefmd, frda.h je<£u ksid ksõfudakshd ;;a;ajhg m;a ùfï wjodkula ;sfnk ksid fï wjêfha§ mefmd, frda.Ska iu. wdY%h ÿria lsÍu jeo.;a' hï f,ilska .eìks ld,fha§ tjeks weiqrla we;s jqfKd;a ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu jeo.;a' .¾NKS ujla fjkqfjka ,ndfok tkak;a Y%S ,xldfõ orejka fukau jeäysáhka ydkslr wdidokhkaf.ka wdrlaId lr .ekSu i|yd Extended Immunization Program (EPI) jevigyk ls%hd;aul fõ' fuu ie,iqug wod, tkak;a Tn m%foaYfha fi!LH ffjoH ks,OdÍ ld¾hd,fhka yd ish¨ frday,aj,ska myiqfjka ,nd .; yelshs'

tA wkqj .¾NKS ujla .eí f.k uq,a i;s 12 we;=<; m<uq msg.eiau ud;%dj ,nd .; hq;= w;r tkak;sla i;s 6 isg 8 la w;r ld,fha§ fojeks tkak; ,nd .; hq;=h' Tn .¾NKS jk wjia:d ;=kl§ 12 jk i;sfha§ msg.eiau tla ud;%djla ne.ska ,nd .ekSu jeo.;a'

.¾NKS ujg refn,a,d wdidokh jqfKd;a'''

EPI ie,iqug wkqj udi 8 iy ;=kajk jir wjidkfha§ MMR tkak; ,nd fokjd' fuu tkak; u.ska lïuq,a.dh" irïm iy refn,a,d ffjrihkaf.ka Tn wdrlaId fjkjd' fuh .¾NKS;ajhg fmrd;=j Tn ,nd ke;akï .eí ld,fha§ th ,nd fkd.; hq;=hs' tfukau tkak; ,nd f.k ;=kaudihla f.fjk ;=re .eí .ekSfukao je,lS isàu jeo.;a' refn,a,d hkq b;d Nhdkl f,iska wdidokh we;s lrk frda. ;;ajhla' thska tfí kQmka orejdg my; ±lafjk úlD;s;djhka we;s úh yelshs'

widudkH f,i fud<h l=vd ùu

udkisl miqnEu

wefia iqo

weia widudkH f,i l=vd ùu

yojf;a fodaI" ìysß nj

;hsfrdhsâ fydafudak W!k;djh

fud<h bÈóu" Èhjeähdj

.¾NKS;ajfha 13 jk i;shg fmrd;=j refn,a,d ffjri wdidÈ; jqfKd;a thska l<,hg we;s n,mEu 80] lska by, w;r 16 jk i;sfha§ wdidÈ; ùfuka l<,hg ydks ùug 50] l wjia:djla ;sfí' tA ksid 35] la muK orejkaf.a Wm;a fodaI olakg ,efnkjd' fï ksid we;eï rgj, i;s 13 lg fmrd;=j refn,a,d wdidÈ; neõ ;yjqre jqfKd;a l<,h .íid lsÍu isÿ lrkjd'

.eìks ujqjrekag fldúâ tkak;alrKh ;=< uq,a wÈhf¾§ m%uqL;djh fkd,enqfKa wehs @'''

fcdaka fydmalskaia úYajúoHd,fha .¾NKS ldka;djkaf.a whs;sjdislï ms<sn| úfYaI{ ffjoH zrE;a f*avka ZZ i|yka lrk wkaoug jix.;hla fkdjk ld,hl§ tkak;la w;ayod n,k úg tA fjkqfjka .¾NKS ldka;djka uq,a idhksl w;ayodne,Sï fjkqfjka iïnkaO lr .kafka keye' ffcj wdpdr O¾u úIfha§ .¾NKS ldka;djka úia;r lrkafka zzixlS¾K ck.ykhla ZZ ^ uj iy l<,h& f,ighs' tA ksid fï fofokd .eku iodpdrd;au ie,ls,a,la ±laùu wjYH fjkjd'

w;S; w;a±lSï mdol lr .;a;d'''

fcdaka fydmalskaia n¾uka úYaaj úoHd,fha ffcj wdpdr O¾u mSGfha idudðl zzld,s lDì¾ ZZ fmkajd fok wkaoug bfnda,d frda.h me;sr .sh uq,a ld,fha§ fldxf.da m%cd;ka;%jd§ ckrcfha .eìks iy lsßfok uõjrekag;a tkak;a ,nd §u ks¾foaY jqfka keye' rdclSh m%ij yd kdßfõo ffjoH úoHd,h (RCOG) fmkajd fok wkaoug tkak; ,nd .ekSfï§ .¾NKS;ajhg ydkshla fyda wdrlaIdjla ,efnk ksid tkak; ,nd .; hq;= hehs kshuhla keye' ujg fyda l<,hg ydkshla isÿ fkdjk ksid BY%dh,h we;=¿ rgj,a fldúâ tkak; ,nd Èh hq;= ldKavhg .¾NKS ldka;djkao we;=,;a lr ;sfnkjd'

jdikdjlg fldõä ffjrih l<,hg wk;=reodhl keye'''

<ud frda. ms,sn|

úfYaI{ ffjoH

iu;a iñ; fidaur;ak

uQ,sl frday," fokshdh

orefjl=f.a Wm; iu. we;s fjk m%;sYla;sh iyc m%;sYla;sh Innate Immunity (Herd Immunity) úÈyg ye¢kafjkjd' tA ksid orejkag fldúâ 19 ffjrifhka mQ¾j wdrlaIdjla ,eî ;sfnkjd' ujla orefjla ,efnkak isák fyj;a .eí ld,fha§ m%;sYla;sfhka wvqhs' kuq;a .eìks ujla orejd ,nk ld,fha§ fldúâ wdidÈ; jqK;a orejdg iïfm%aIKh ùula ke;s nj y÷kd f.k ;sfnkjd'

Ökfha jQydka k.rfha fldúâ 19 ffjri jHdma;sfha wdrïNl wjêfha§ .eìks ujqjreka wdidÈ; jqK;a orejka wdidÈ; jqfka keye' orejd ,eî meh 12" 24 la jeks ld,j, isÿ l< mÍlaIK j,§ fmkS .sfha fuu <orejka ;=< ffjrihg tfrysj m%;sfoay f.dv ke.S ;snqK njhs' fï jdikdjg n,mdkafka orejka ;=< iajNdjfhkau msysá iyc m%;sYla;shhs'

fldúâ tkak;a ls%hdldß;ajh oek.kak'''

fld<U úYajúoHd,fha ffjoH mSGfha uydpd¾h iy uyck fi!LH ms<sn|j wdishdkq meismsla wOHhk ixiofha Wm iNdm;s

uydpd¾h ffjoH bkaÈl lreKd;s,l

AstraZeneca / Covishield tkak;'''

Y%S ,xldjg uq,skau ,nd .;a tkak; bkaÈhdfõ ksIamdokhla'

fuu tkak; u.ska fm%daàkh ksmoùug wod, DNA cdk fldgi ñksia isrerg ydks fkdjk fjk;a DNA ffjrihla we;=,; nyd ñksia isrerg we;=¿ lrkjd' ffi,h ;=< DNA fldgi ksoyia ù tu fm%daàkh u.ska we;s lrk Spike Protein u.ska m%;sYla;slrKhg wjYH m%;sfoay f.dv k.kjd' fuu tkak; u.ska ,nd fok iM,;djh fyj;a mqoa.,hdg fldúâ wdidÈ; ùfuka miqj frda. ;;a;ajh nrm;, fkdùug iy urKfhka wdrlaId ùu fjkqfjka we;s wjia:dj 82] lska wvqhs' ^thska woyia fjkafka frda.fhka wdidÈ; fkdùfï iïNdjH;djh 82] lska wvq njla fkdfõ&

*hsi¾ iy fudv¾kd'''

*hsi¾ iy fudv¾kd hk tkak;a folu ye|skafjkafka mRNA (Messenger RNA) tkak;a f,ihs' Bg fya;=j fuu tkak;a ksmoùu isÿ lr we;af;a cdk fla; (Genetic Code) fldgia kefkda wxY=jl ojgd isrerg we;=¿ lrkjd' fuu tkak;a u.ska 90] l iM,;djhla ,efnkjd'

Sinopharm tkak;'''

Ökfha ksIamdÈ; fuu tkakf;a§ fldúâ ffjrih isrerg we;=¿ lrkjd' fm%daàk fldgi ksoyia ùu ksid m%;sYla;slrKh f.dv kef.k w;r uq,a wÈhf¾§ fuys iM,;djh 50 ] la jqK;a miqj fï w.h jeä ù ;sfnkjd'

tkak; ms<sn|j iM,;djh ;lafiare ù ;sfnkafka m¾fhaIK ;;a;ajh" tA fjkqfjka fhdod .;a kshe¢ .ykh mokï lr f.k ksid tla tla tkakf;a iM,;d w.hka fjkia jqK;a iEu tkak;lskau ,efnk wdrlaIdfõ fjkila keye'

.eìks ujqjrekag ihsfkd*dï tkak; úoSu iqÿiqo'''

fld<U úYajúoHd,fha ffjoH mSGfha m%cd fi!LH ms<sn| fomd¾;fïka;=fõ

uydpd¾h ffjoH

ukqÊ ùrisxy


.eìks ujqjrekag tkak; ,nd §ug ±ka ;SrKh lr ;sfnkjd' Tjqkag ,nd fok tkak; .ek ;SrK bÈßfha§ m%ldYhg m;a fõú' fuys§ .¾NKS;ajh fldgia ;=klg fnod ;sfnkjd'

.¾NKS;ajfha i;s 12 l ld,h

.¾NKS;ajfha i;s 12 isg 28 l ld,h

.¾NKS;ajfha i;s 28 g miq

fu;ek§ jeäu wjodkï lKavdhu f,i i;s 12 blau jQ .eìks ujqjreka we;=<;a fjkjd' ±kg we;s o;a; wkqj fuu ld, mrdihkag we;=,;a .¾NKS ujqjreka wjodkï lKavdhula fia i,lkjd' tA ksid fuu lKavdhu fjkqfjka tkak;a ,nd §ug ;dlaIKsl lñgq ks¾foaY bÈß ld,fha§ bÈßm;a lsÍug kshñ;hs'

Sinopharm ksid wkd.;fha§ orejka ,eîfï yelshdjg .eg¨jla we;s jqfKd;a'''

Sinopharm tkak; ,nd .ekSu iy orejka ,eîfï yelshdjg thska isÿ fjk w;=re n,mEula .ek ;ju;a ikd: ù keye' tA ksid wkd.;fha§ orejka wfmalaIdfjka isák ldka;djka tkak; .ek wksis ìhla we;s lr .; hq;= keye' flfia fyda fõjd .¾NKS ;;ajfha§ fldúâ frda.hg f.dÿre ùfï wjodku .ek i,ld n,k úg Bg fmrd;=j tkak; ,nd f.k isref¾ m%;sYla;slrKh f.dv k.d f.k isàu b;du jeo.;a'

Sinopharm tkak; id¾:lhso @'''

fuu tkak; ±kg Ndú;d lr ;sfnk rgj,a j,ska tA .ek fpdaokdjla ,eî keye' ksÍlaIK o;a; wkqj fmkS hkafka Sinopharm tkak; wdrlaIs; njhs' f.da,Sh jix.;hl§ tkak;a lsÍu id¾:l jev ms<sfj,la' tkak;alrkfhkau muKla wdrlaIdj i,id §ug;a neye' wfkl=;a wdrlaIs; mshjr fj;o fhduq ùu jeo.;a'

fldúâ tkak; ,nd .ekSfï§ m%uqL;djh we;s .¾NKS ujqjreka ljqo @'''

fldúâ wdidÈ; ;;a;ajh ksid ixl+,;djhka we;s ùfï wjodku iys; ujqjreka

fldúâ wdidÈ;hkag ks;ru ksrdjrKh jk .¾NKS ujqjreka

wjodkï ldKavh w;rg .efkkafka'''

jhi wjqreÿ 35 g jeä .¾NKS ujqjreka

Èhjeähdj" wê reêr mSvkh

ms<sld frda." yoj;a frda.

W.% weÿu ;;a;ajh jeks ksOka.;

fjk;a frda.

jl=.vq frda." wlaud frda.

frda. fyda frda. m%;sldr ksid m%;sYla;sh ySk jqK .¾NKS ujqjreka

bkaøsh noaO lsÍula isÿ l< .¾NKS ujqjreka

ia:Q, nj ^BMI w.h 30 g jeä&

tkak; ,nd .ekSfï jdis'''

.¾NKS ld,fha§ fldúâ wdidÈ; ùug we;s wjodku wvq lsÍu' .¾NKS ld,fha§ fldúâ wdidÈ; jqK;a thska ore Wmf;a§ we;s jk ydks wju lrhs'

tA jf.au fldúâ m%;sYla;slrK tkak; ,nd .ekSu ksid .¾NKS;ajhg" l<hg fyda Wm; ,nk orejdg È.=ld,Sk ydkshla isÿ fjk njg lsisÿ idlaIsshla ke;'

tkak;alrKfhka miqj we;s fjk wmyiq;djhka'''

´kEu T!IOhla fyda tkak;la ,nd .;a miq we;eï whg w;=re wdndO ;;a;ajhka we;s úh yelshs'

tkak;a lrk ,o ia:dkfha fõokdj" leiSu fyda bÈóu

ysiroh iy jukh .;ssh

WK" fjfyilrnj

ykaÈm;a iy uiamsvq fõokdj

tkak; ,nd .ekSfuka miqj we;s fjk iq¿ wmyiq;djhka Èk lSmhlska myj hk kuq;a ;Sj% fyda ±ä wmyiq;djhla we;akï ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu jeo.;a' ´kEu tkak;lska ;Sj% wdid;añl;djhka we;s ùfï wjia:djka b;du l,d;=rlska olakg ,efí'

fujeks wjia:djkag uqyqK §u i|yd tkak;alrK uOHia;dkh iQodkñka isá' hï wjia:djl tkak; ,nd .ekSfuka miqj w;=re wmyiq;djhka we;s jqfKd;a tA .ek Tn m%foaYfha mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßksh ±kqj;a lrkak'

tkak; ,nd .;a;;a .eìks ujf.a wjOdkh wjYH fjkjd'''

.eìks ujla fldúâ jix.; ld,fha§ fjkodg jvd jeä wjodkhla ±laùu b;du jeo.;a' ;ukaf.a Ôú;h jf.au l=i isák ore meáhd fuu ffjrihkag wdidokh fkdù wdrlaId lr .ekSug kï weh iqrlaIs; ùu b;du jeo.;a' kuq;a weh idhkhg fkdf.dia isàu ;j;a me;a;lska wk;=reodhlhs' idhk m%;sldr fkd,nd isàu;a .eìks ujg jf.au ore meáhdg;a wys;lr f,iska n,mdkak mq¨jka' tA ksid

orejdf.a iy ujf.a wdrlaIdj .ek weh jeä wjOdkhla ±laùu b;du jeo.;a'

iajhx ixprk iSudjka mkjd .ekSu'''

fï ksidu .eìks ujla úiskau ;ukaf.a ixprkhka yels;dla iSud lsÍu b;du jeo.;a' tA;a yÈisfhaj;a w;HjYHu iy idhkh" ffjoH m%;sldr iy mÍlaIK fjkqfjka .eìks ujg ksjfika msgg hEu isÿ fjkjd' tjeks wjia:djl§ wef.a wjOdkhg ,la úh hq;= lreKq lSmhla fukak'

jd;dY%h fyd|ska ,efnk ;ekl isákak

iEu úgu uqj wdjrKh ksis mßÈ m<¢kak

mqoa., ÿria:nj ksis mßÈ mj;ajd .kak

ks;r ikSmdrlaIl Èhr fyda inka fhdod w;a fidaokak

tA jf.au ux.,H" wjux.,H jeks iudc iïnkaO;djhkag fï ld,fha§ iïnkaO fkdù isákjd kï .eìks ujf.a iy Wm; ,nk ore meáhdf.a wdrlaIdjg b;du jeo.;a'

.eìks ujlg fï ,laIK we;s jqfKd;a'''

WK" reêrjykh" ;o ysiroh

yqiau .ekSfï wmyiq;djh

j,smamqj - (Fit), fmkSfï wmyiq;djh

mmqfõ$ Worfha fõokdj

orejdf.a ±Õ,Sfï wvqjla

isrer bÈóu

fyda fjk;a wmyiq;djhla we;s jqfKd;a jydu frday, fj; hEu jeo.;a' tA iu.u mjq,a fi!LH fiajd ks,OdÍ uy;añh;a ±kqj;a lrkak'

mjqf,a wfhl= fldúâ wdidÈ; njg iel lrkjd''' ksfrdaOdhkh fjkjdkï

.eìks uj iu. ksjfia jdih lrk mqoa.,fhl= wdidÈ; njg iel lrkjd kï fyda tA .ek;a mjq,a fi!LH fiajd ks,OdÍ;=ñh ±Kqj;a lrkak' wjYH m%;sldr fjkqfjka fhduq ùu jvd;a jeo.;a' frday,a moaO;sh ;=< .eìks uj iy orejdf.a wdrlaIdj mQ¾K iqrlaIs;;djh i,id ;sfnkjd'

tA jf.au f.da,Sh jYfhka tkak;a ms<sn|j ysÕhla we;s wjia:djl§ Tng ,efnk wjia:dfjka m%fhdack .ekSu u. yßkak;a tmd'


(fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha f;dr;=reo we;=<;ah)

mqkHd pdkaoks o is,ajd