නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ fmdisáõ jd¾;dfõ we;s CT w.h .ek ie<ls,su;a jkak


mj;sk fldfrdakd jix.;h ;;a;ajh yuqfõ Tng wdrlaIdldÍj iudc ÿria:Ndjh mj;ajd .ksñka fukau Mask ks;r me<£u"w;a fia§u jeks fi!LH mqreÿ wkq.ukh lrñka isàug wms ks;r ks;r wjjdo lf<uq'

fldfrdakd iuh ;=< Tn Wkkaÿjla olajk ;j;a lreKla jkqfha ;u frda.S ;;a;ajh y÷kd .ekSug isÿlrk mÍlaIK ms<sn|jhs'PCR (Polymerase chain Reaction) f,i y÷kajkq ,nk mÍlaIKh iy RAT (Rapid  Antigen Test) f,i y÷kajk mÍlaIKh fï jkúg iudc.; ù we;af;a b;d ióm yqre mqreÿ kduhka folla f,ihs'

fuys§ RAT mÍlaIKh isÿlrkq ,nkafka Tnf.a kdia l=yrh ;=<g hjk l=vd l+rla jeks WmlrKhlska tys oejà we;s Yaf,aIau,h iu. ñY% jQ ffjrih /f.k VTM (Virus  Transport Media) ødjKhl nyd mÍlaIKd.drhg heùu u.sks'fuys§ ffjrifha fldgila jk m%;sfoay ckl fyj;a Antigen m%udKh mÍlaId lr ne,Sula isÿlrkq ,nhs' idudkHfhka frda. ,laIK fmkajd Èk ^5-7& ;a w;r ld,h ;=< RAT mÍlaIKh Positive ùfï iïNdú;dj jeä w;r tfia Positive ùu hkq Tnf.a foayh ;=< b;d úYd, jYfhka frda. ldrl ffjrih wvx.= njg ,efnk mKsúvhhs' RAT mÍlaIKhla Tnf.a foayh ;=< b;d iq¿ jYfhka ffjrih mj;sk úgl Negative ùu o isÿúh yels ksid ksjerÈ mÍlaIKhlska wk;=rej Tng RAT Positive f,i jd¾;djla ,ofyd;a Tnf.a YÍrfha tu fudfydf;a ilS%h ffjrih b;d jeä m%udKhla wka;¾.; nj jgyd .; hq;=hs'

fuu mÍlaIKhg idfmalaIj PCR mÍlaIKh ;rul ld,h .;jkq iy jvd ixlS¾K j¾.fha mÍlaIKhla jk w;r tu.ska b;d l=vd ffjria m%udKhla YÍrh ;=< ;snqK;a tu m%udKh mjd y÷kd .ekSug yels jk mßÈ ilia lr we;'

PCR mÍlaIKhla u.ska fidhd .kq ,nkafka lsishï laIqø Ôúhl= ;=< mj;sk kshqlaf,hsla weisâ (Nucleic Acid) j¾.h jk w;r th DNA fyda RNA  úh yelsh' Covid - 19 hkq RNA ffjri ldKavhla ksid fuys§ .Kkh lrkq ,nkafka RNA wxY= úfYaIhhs'

PCR mÍlaIKh Qualitative j¾.fha mÍlaIKhla jk w;r tys f;areu iu.ska mqoa.,hl= ;=< mj;sk ffjri >k;ajh fldmuK o hkak fidh n,kjdg jvd tys§ fidhd n,kqfha ffjrih foayh ;=< ;sfí o keoao hkakhs'tneúka Tng ffjrih foayh ;=< ;sfí kï Positive f,i;a ffjrih foayh ;=< fkdue;s kï Negative f,i;a mÍlaIK jd¾;dj ,efnkq we;'

m<uqj i|yka l< RAT mÍlaIKhg jvd fuys mj;sk iqúfYaIs;djh jkqfha fuys§ ,nd .kakd mÍlaIK idïm,h ;=< mj;sk ffjri RNA fldgia ;jÿrg;a mÍlaIKd.drh ;=< .=Kkh lsÍulg ,lalr mj;sk m%udKh b;d l=g jqj;a tu l=vd m%udKh mjd y÷kd .ekSug ls%hd lsÍuhs'

idudkHfhka PCR mÍlaIKhg W.=r wdYs%; m%foaYfhka fukau RAT mÍlaIKhg fukau kdia l=yrh ;=<ska o idïm, ,nd .ekSu isÿlrk w;r tu idïm, mÍlaIKhg fhduq lrk ;=re fi,aishia wxYl 4 l WIaK;ajhla ;=< YS;lrK ;=< wiqrd ;eîu isÿl< yel'mÍlaIKh ;=<§ tu idïm, ;=< we;s RNA jdr lSmhla .=Kkh lsÍug i,iajkqfha b;d l=vd ffjri m%udKhla .Kkh l< yels RNA m%udKhla olajd by< kexùughs'fuu ls%hdj,sh Cycle Threshold f,i y÷kajk w;r tfia jdr lShla .=Kkh lsÍug ,lalrk ,§ o hkak wkqj CT Value fyj;a CT w.h Tng PCR mÍlaIKh iu. ,efnkq we;' th 35 g jvd jeä kï tkï b;d úYd, jdr .Kkla .=Kkh lsÍfuka miqj muKla PCR mÍlaIKfhka wod< ffjrih y÷kd .ekSu isÿ ù we;' tkï Tnf.a Yßrfha we;af;a b;d l=vd ffjria m%udKhla hkak ks.ukh l< yel' kuq;a CT w.h 35 g jvd wvq jkúg tys w.h l%ufhka l=vdj;au Tnf.a wjodkï ;;a;ajh o by< hkq we;' tkï tu w.h l=vdùu hkq Tnf.a foayfha jeä ffjria m%udKhla tu fudydf;a iÔùj mj;S hkakhs'

frda.h ue~meje;aùug odhl jk j.lsjhq;= mqrjeishka f,i fï fudfydf;a Tn ls%hd l< hq;af;a wod< frda. ,laIK mj;S kï RAT fyda PCR mÍlaIKhlg Ndckh ù bka ,efnk m%;sM,h wkqj iudc ÿria:Ndjh r|jd .ksñka we;s wm rgg frda.h /f.k hEfuka je<lS ls%hd lsÍuhs'


ffjoH kkaok l=udr

yosis wk;=re wxYh

l¨fndaú, YslaIK frday,