නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

l=i ;=< jefvk orejdf.a jeãu nd,fjkafk wehs@


orejl= l=ig meñ‚hg miafi wïu,d ks;ru ys;kafk ta orejf. fmdaIKh .ek' ta ys;a mqÿu úÈhg ;du;a kQmka ore isÕs;a;d .ek jo fjkjd' fldfydu;a b;ska orefjla ,efnkak bkak wïud flfkla ta orejf. fmdaIKh .ek kï úuis,su;a fjkaku ´fk' fudlo l<, wjia:dfõ § ksis fmdaIKhla fkd,nk orejka l=i ;=<u ke;sfjkak ;sfhk wjia:dj jeähs'

tfyu fjkafk wehs@

idudkHfhka nfnla l=i ;=<Èu ke;sfjkak n,mdk fya;= w;r uQ,slu fya;=j úÈhg y÷kd.kafka orejdf.a j¾Okh nd,ùu' ta nj y÷kd fkd.ekSu ;=< ;uhs tjeks ;;a;ajhla we;sjkafka' idudkHfhka idhkhg hk wïuf. l=i fÜma tllska ukskjd' ore l<,fha jhi;a tlal l=fia m%udKh .e<fmkafk ke;akï tjka uõjreka m%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoHjrfhla lrd fhduqlrkq ,nkjd' ta orejdf.a j¾Okh iel iys; ksid'

nnd l=vd fjkak n,mdk fya;=

nndg wjYH fmdaIl mod¾: iy Tlaiscka jeoEuy yryd orejdg ,efnkjo lshk ldrKdj ;yjqre lr.kak ´fk' tfyu fmdaIl iy Tlaiscka fkd,efnkjd kï th orejdf.a j¾Okh nd, ùug fya;=jla'ta jf.au ujg we;sjk hï hï frda.S ;;a;ajhka ksid hï hï wdidok ujf.a reêrh yryd orejdg tkak mq¿jka' th;a orejdf.a j¾Okh nd, ùug fya;=jla'

wfkla ldrKdj úÈhg cdkuh .eg¨ olajkak mq¿jka' fudlo cdkuh .eg¨ ;sfhk nnd,d idudkH nnd,d jf.a jefvkafk keye' ;j;a iuyr fj,djg wmg yuqfjkjd wïud ;d;a;d fokaku iajNdjfhka fmdä wh' tjka uõmshka f.a orejka l=vhs' ta;a ta wh ksfrda.shs'

j¾Ok .eg¨ yÿkd.kafk fldfyduo @

fï jf.a wïu,d úfYaI{ ffjoHjrfhla fj; fhduq l<dg miafi ta whj ialEka mÍlaIKhlg fhduq lrkjd' t;ekÈ kshudkql+,j j¾Okh isÿj weoaoehs n,kak mq¿jka' ta wkqj ialEka mÍlaIdfõ§ nndf. T¿fj úYalïNh iy jg m%udKh ukskjd' nfâ jg m%udKh ukskjd' ll=f, wiaÓfha È. ukskjd' fï foaj,a tlal o, jYfhka nndf. nr uek.kak ffjoHjrekag yelshdj ;sfhkjd' tu wjia:dfõ nndf. nr ta i;s .dKg wkqj .e<fmkjd kï" m%Yakhla keye'

wms idhkj,È wkq.ukh lrk Worfha jgm%udKh uekSu id¾:l keye' kuq;a tal ,dnodhs l%uhla' tuÕska orejdf.a j¾Okh ms<sn|j Wml,amkhlg weú;a ialEka mÍlaIdjlg fhduqfjkak mq¿jka' tal fyd| fohla'

m%;sl¾u fudkjdo@

ialEka mÍlaIKhg wkqj nndf. nr wvq kï jeoEufyka tk reêr m%udKh fldfyduo lsh,d n,kjd' túg wvqjla ;sfhkj kï f;areï hkjd" jeoEufyka f,a fkdhk ksid ;uhs nnd kshñ; wdldrhg jeä,d ke;af; lsh,d' ta tlalu ialEka mÍlaIdfõ§ nndg tkak mq¿jka hï hï cdkuh .eg¨ iïnkaOfhka y÷kd.kak;a mq¿jka' ta wkqj yojf;a .eg¨ ^yoj;a isÿre& ;sfhkak mq¿jka' T¿fj ju ol=K yd fkdù ;sfhkak mq¿jka' ta wkqj cdkuh wikSm ksid we;sjk ldhsl wdndO iïnkaOj ialEka mÍlaIKfhka fidhd.kak mq¿jka' f.dvla fj,djg fud<fha le,aishï ;ekam;a fj,d ;sfhkak mq¿jka' wlaudfj le,aishï ;ekam;aj ;sfhkak;a mq¿jka' ta yeufoau ialEka mÍ-laIdfõ§ y÷kd.ekSfuka miafi thg wod< m%;sl¾u ,nd §ug lghq;= flfrkjd'

idudkHfhka reêr .ukd.ukh wvq kï tjka ujlg f,dl= wjodkula ;sfhkjd' nnd ke;sfjkak mq¿jka' ta whg nnd oÕ,k tl jd¾;d lrkak lsh,d oekqj;a lr,d oeÕ,Su wvq kï blaukska frday,a.;jk f,ig Wmfoia ,nd fokjd' ta jf.a ujla ks;ru ialEka mÍlaIdjg fhduq lrñka orejd ìys l< hq;= ld,h ms<sn|j ;SrKh lrkjd'

m%ij yd kdßfõo
úfYaI{ ffjoH uydpd¾h árdka oñkao vhia
W;=re fld<U YslaIK frday," rd.u'
uydpd¾h ffjoH mSGh" rd.u'

;udrd m;srK