නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâj,g id¾:lu foaYSh fy< fjolu


b;ska wehs wmg neß''' jir oyia .Kkla mer‚ fy< fjolul Wreuhla wmg ;sfhkjd'''

fldúâ id¾:lj u¾okh lrmq Ökh" ;dhs,ka;h"úhÜkduh" ldïfndach wd§ rgj,a lf<a ;ukag wdfõ‚l foaYSh m%;sldr'''

fldúâ lshkafk ;ju;a wm w; yer fkd.sh ffjrihla'f,dj mqrdu iS>%fhka me;sr .sh fï ffjrih wo jk úg wm rgg lrk n,mEuo fkdis;+ f,i jeäùula ;uhs fmkakqï lrkafka' Ökh" ;dhs,ka;h" ldïfndach" úhÜkduh jf.a rgj,a fldúâ id¾:lj u¾okh lf<a tkak;alrKfhka fkfjhs' tA whf. foaYSh ffjoH l%uj,g wkq.;j’ wo jk úg reishdj Ökfhka fuu jix.; ;;a;ajh u¾okh lsÍug Ökfha iydh m;kjd'tA fjkqfjka Ökh reishdjg hjk ffjoH lKavdhug trg foaYSh ffjoHjreka ;sfofkl=;a we;=<;a fjkjd'wfma rfÜ tjka ;;a;ajhla n,dfmdfrd;a;= fjkak wmg mq¿jka o @ fï ;rugu meyeÈ,s idlaIs ;sfhoaÈ;a wehs wmg fïl lrkak neß@

foaYSh fjolug wjir fokak neß wehs @'''

wfma foaYSh ffjoHjreka jf.au wdhq¾fõo ffjoHjreka fldúâ ffjrih furgg wd.ukh jQ od mgkau fldúâ frda.Skag m%;sldr lsÍfï yelshdj Tjqka i;=j ;sfnk nj mejiqjd'tA;a ngysrg .e;s ùu fya;=fjka wo jk ;=re;a wmg tA wjirh ,nd fokakg lghq;= lr we;s njla fmakakg keye' oekg i;s lsysmhlg fmr rch ;SrKh l<d' f;dard.;a wdhq¾fõo ffjoH uOHia:dk lsysmhl fldúâ frda.Skag m%;sldr ,nd §u i|yd fhdod .ekSug' tA;a ;ju;a tA m%;sldr lghq;= wdrïN lsÍula olskakg keye' tA ngysr ffjoH wêldßfha ndOd lsÍï ksid'

uq,skau lsõfj wfma frday,aj, we|ka ál §,d ngysr ffjoHjrekag m%;sldr lsÍug wjia:dj i,id fokak lSfj fudk ;rï WoaoÉp úÈhg o@

wdhq¾fõo ffjoHjreka ìyslrkjd'frday,a kv;a;= lrkjd'tA jqK;a fldúâ frda.Skag m%;sldr lsÍfï whs;shla foaYSh fyda wdhq¾fõo ffjoHjrekag keye' tA ksfrdaOdhk mk; ksid' tys fmdä ixfYdaOkhla lrkakhs ;sfhkafk' wo jk úg tys wêldß n,h m%dfoaYSh uÜgfï fiajh lrk ngysr ffjoHjrekag ú;rla fkfjhs m%dfoaYSh f,alïjrekag mjd ,eì,d ;sfhkjd'tA;a wdhq¾fõo fyda foaYSh ffjoHjreka tA fld;ekl j;a keye'

f,dla vjqka lsÍu tlu úi÷ula jQ od'''

fï jk úg rcfha tlu úi÷u f,dlavjqka lsÍu’ ;jÿrg;a tfyu lrkak mq¿jka o @ tfyu l<dh lsh,d hym;la fmakak ;sfhkjo@ m%dfhda.slj n,oaÈ tod fõ, fydhdf.k lk ñksiaiq fï ;;a;ajh;a tlal oeä wiSre;djlg m;afj,d'rgla úÈhg wmg fï frda.h u¾okh lsÍug yelshdj ;sfhoaÈ wehs wms m%dfhda.slj th l%shd;aul fkdlrkafk@

ñksia Ôú; tlal fi,a,ï lrkak tmd'''

ngysr fjolu ;=< fldúâ i|yd ksYaÑ; m%;sldr fkdue;s nj ngysr ffjoHjrekau m%ldY lrkjd'tA;a wfma foaYSh yd wdhq¾fõo fjolfï m%;sldr ;sfhkjd'iQ;% lñgqfjka wkqu; lrmq fnfy;a mjd wm i;=j ;shdf.k ;uhs wms wfma ñksiqka ueÍ jefgk f;la n,df.k bkafka'tA wkqu; fnfy;a fï frda.Skag ,nd ÿkafkd;a fï ;;a;ajh kj;ajkak mq¿jka'we;a;gu fï lrkafk ñksia Ôú; tlal fi,a,ula’ tAl fyd| fohla fkfjhs'

fï i|yd ksYaÑ; fnfy;la keye'iqjh ,nk wh fidndúl m%;sYla;sh ;=< ;uhs iqjm;a fjkafk'tAlg ld,hla .; fjkjd' yenehs foaYSh m%;sldr lf<d;a tA iqjm;a ùu blauka lrkak mq¿jka'wfma foaYSh m%;sldr i|yd wjir ,enqfKd;a udihla hkak l,ska rg jik tl kj;d oud wfma ffoksl lghq;= idudkH mßÈ wrUkak mq¿jka'

frda.hg fkdj frda.shdg'''

ksfrdaOdhkh fjk w;f¾u wmg fï m%;sldr wrUkak mq¿jka' wms fï wikSmj,g lsõfj fohshkaf. wikSm lsh,d'frda.Ska wfkla whf.ka fjka lr,hs ;shkafk' frda.S ksjila nj oek.kak ksji bosßmsg fldfydU fld< t,a,k mqreoaola wm i;=j ;sfhkjd' tA w;r;=r frda.Skag hï m%;sldr ,nd fokjd' f.dvla fj,djg wdydr ;uhs T!IO fjkafk' tA ld,h ;=< f;,a lEu fokafk kE'ÿï w,a,kjd'T!Iëh le| j¾. fokjd' úfYaIs; jQ t<j¿ j¾. ,nd fokjd' tA jf.au wm Ndú; lrk l%uh ;=< iuia;hgu m%;sldr flfrkjd'

fuys ;sfnk jeo.;au foa fjkafk wdhq¾fõofha iy foaYSh fjolfïÈ m%;sldr flfrkafk frda.hg fkdj frda.shdg ùu'ngysr fjolfï m%;sldr flfrkafk frda.hg'tA ksid ;uhs ffjria úlD;s wdju tA tkak;a wykafk ke;af;'tA frda.hu b,lal lrf.k m%;sldr lrk ksid'

úlD;s wdj;a m%;sldr ;sfhkjd''

wo ngysr ffjoHjreka wfmka wykafk fudllao wm <Õ ;sfhk m%;sldrh" ffjrih fjkia jqKdu m%;sldr ;sfhkjo lsh,d' wm fï m%;sldr lrkafk wjqreÿ oyia .Kkdjla lrmq m<mqreoafoka'

fïl fiïm%;sYHd ;;a;ajhla'frda.shf. fï ;;a;ajh wms i,lkafk YÍrh ;=< ;sfnk .;sl iu;=,s;;djh ì| jeàula úÈhg' tA lshkafk jd" ms;a" fiïj, ;=,s;djh ì| jeá,d' tA wjYH ;=,s;djh idudkH ;;a;ajhg f.akak ´fk lrk T!IO ,nd §ula ;uhs fjkafk'tA yskaod fudk úlD;s wdj;a wmg m%Yakhla keye'tA iu;=,s; nj ,nd fokak wmg mq¿jka'

tkak; .kak tmd lshkafk kE''''

fldúâ i|yd tkak;a ,nd .kak tmd lsh,d wms lshkafk keye' fldfydu;a ngysr rgj, whg fjk m%;sl¾uhla keye'tA whf. mßir ;;a;aj ;=<skau th iSud lr ;sfhkafk'fudlo tA rgj, jir mqrdu Ydl jefjkafk keye'iS; iD;=fjÈ .ia ysfuka jefykjd'b;ska tA wh .kakd Ydluh wdydr wvqhs' uia udxY iy ;sßÕ= u; ;uhs hefmkafk' wmg úúO;ajhlska hq;= wdydr iïm%odhla ;sfhkjd' tA wjYH wdydr fidndoyu úiska wdishd;sl rgj, wmg ,nd § ;sfhkjd' tA jqK;a hqfrdamSh rgj,a fndfyduhlg tA foa wudrehs' b;ska tA whf. tlu msysg tkak;' yenehs fï tkak;aj, Wmßu l%shdldÍ;ajh jirhs' tA ms<sn|j wfma úfYaI{ ffjoHjreka m%ldY lrkafk" tkak;a folu .;a;;a Tng fldúâ je<£ug bv ;sfnkjd hkqfjka' tfyu je<÷Kq wh;a wm oelald'

wfma m%;sldr ÿkaku m%;sYla;sh by< hkjd'ord .ekSfï yelshdj j¾Okh fjkjd'b;ska wmg nh ke;=j lshkak mq¿jka fï ;;a;ajhg uqyqK fokak wmg yelshdj ;sfnk nj'

tkakf;a wjdis;a ;sfhkjd'''

tkak;a §fï tl wjdishla ;uhs fidndúl m%;sYla;slrK moaO;sh ÿ¾j, fjk tl' wd.ka;=l fohlg mqreÿ jqKdu tjka ;;a;ajhla we;s fjkak mq¿jka'fïl úkdYldÍ l%uhla ksid wms bka ñfokak ´fk' fkdfn,a iïudk ,dNS m%xY cd;sl úoHd{fhla fmkajd fokjd fï tkak;a ksid we;sjk B<Õ ffjria mrïmrdj m%n,hs lsh,d' fldfydu;a wm frda.hlg wekaánfhdála ÿkaku;a thg úreoaOj m%;sfrdaOhla u;=jk ksid B<Õg fokak ´fk thg jvd m%n, T!IOhla'tA jf.au ;uhs fï tkak;g jvd m%n, ffjria mrïmrdjla ;uhs biairyg ksmofjkafk'tA ksid fï tkak; frda.hg jvd nrm;< fjkak neß lul=;a keye'

miqjok'''

wfma foaYSh ffjoHjreka fï ;rugu mqk mqkd lshkafka Tjqka i;=j fldúâ i|yd m%;sldr mj;sk nju fkao@ foaYSh m%;sldr ;=<ska Ökh we;=¿ rgj,a .Kkdjla tkak;a meñŒug;a fmru id¾:l;ajhg <x jqKd kï wjqreÿ oyia .Kkdjl fy< fjolula Wreu wmg th l< fkdyels fjkak neye'fï fj,dfj l< hq;= jkafk ngysr fjolu fyda fõjd foaYSh ke;akï wdhq¾fõoh fyda fõjd ljrlska fyda ;ek ;ek ueÍ jefgk ñksia Ôú; bka .<jd .ekSu fkdjkafkao@ ;j ÿrg;a l,a urkakg .sfhd;a furg úid,d uykqjrla jk Èkh jeä wE;l fkdjk j. md,lhkag fukau wod< n,OdÍkag u;la lrfokakg leue;af;uq'


^újD; úYajúoHd,fha fcHIaG lÓldpd¾hjrhl= jk fkïisß ch;s,l uy;d iudc udOH Tiafia mj;ajk ,o idlÉPdjla weiqßka&


;udrd m;srK