නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ 19 wdY%s;j <uqkag je<f|k w¨;au frda.h MIS-C


fldúâ wdY%s;j jd¾;djk" <ud nyqwjhj-moaO;s m%ody iskafv%dauh fyj;a MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) ;;a;ajh b;d l,d;=rlska fldfrdakd wdidok ;;a;ajh yd iïnkaOj we;súh yels ixl+,;djla njg ffjoH úoHd;aul lreKq wkdjrKh fjñka mj;skjd' fï iïnkaOj mq¿,a oekqï mrdihla f,dj mqrd ;ju;a fkdue;s w;r fuu ,smsh u.ska wm oekqj;a lsÍug n,dfmdfrd;a;= jkafka fuu frda.S ;;a;ajh .ek oekg hï;dla uÜgulg ;yjqre jQ lreKq lsysmhls'

fndfyda orejkag fuh b;d iq¿ wdidÈ; ;;a;ajhla f,i we;súh yels kuq;a b;d l,d;=rlska fuh b;d oreKq frda.S ;;a;ajhlg W;aikak úh yel' fuh l=vd orejkaf.a yDoh jia;=j" fmky¿" jl=.vq fud<h" iu iy iuyr wjia:dj,§ wdydr ud¾. moaO;sh hk wjhj wdY%s;j isÿjk bÈuqï ;;a;ajhla uq,a lrf.k yg.kakd frda.hla f,i w¾:l:kh fõ'

f,dalfha COVID -19 wdidok ;;a;ajh b;d oreKqjg me;sr .sh rgj, 2020 jif¾ wfma%,a udifha isg jd¾;d jQ fuu frda.S ;;a;ajh ,xldj ;=< o b;du;a uE; ld,Skj ksÍlaIKh lr we;' fuys§ jeo.;a ldrKh jkqfha fuu frda.fha frda. ,laIK l,a ;nd y÷kd .ekSuhs' iuyr orejkag fldfrdakd wdidok ;;a;ajhl frda. ,laIK my< fkdù fuu frda. ;;a;ajfha frda. ,laIK iuÕ muKla bÈßm;a úh yels neúka my; frda. ,laIK ms<sn|j jeä wjOdkhla fhduq lrk f,i <ud frda. úfYaI{hka b,a,d isákjd'

² WK

² Worfha fõokdj iy jukh

² mdpk ;;a;ajh

² fn,af,a lelal=u

² ifuys m¨ oeóu

² weia r;=ùu

² fjkodg jvd wêl f,i úvdjg m;aùu

fuu frda. ,laIK ish,a, tlu wdldrhg ish¨u orejkag we;s jkafka ke;s neúka fï iïnkaOj wjOdkfhka isàu jvd;a jeo.;a fõ'

oreKq frda.S ;;a;ajhl ,laIK f,i

² yqiau .ekSfï wmyiq;djla

² mmqj isr lrk wdldrfhka we;sjk mmqfõ fõokdjla

² wjÈ ùug fkdyels nj fyda mshú isysfhka isàug fkdyels ùu

² orejd iqÿue,s jQ njla ksÍlaIKh ùu

² b;d oreKq Worfha fõokd ;;a;ajhla we;sùu

fujeks frda. ,laIK u;= jqjfyd;a b;d blaukska frday,lg /f.k f.dia orejdg wjYH m%;sldr ,nd .ekSug fhduqjk f,i <ud frda. úfYaI{hka b,a,d isákjd'

tfuka u mj;sk ;;a;ajh hgf;a orejka COVID-19 wdidokfhka wdrlaId lr .ekSug oeä wjOdkhla fhduq l< hq;= fjkjd'

ksjfiys tla wfhl= fyda fldúâ wdidokh jqjfyd;a ksji ;=< fldúâ ffjrih me;srhdu isÿùug b;du;au jeä wjodkula we;s ksid ksjeishka ish¨fokdu fï Èkj, ksjfika msg;g hEu wksjd¾hfhkau wju lr.; hq;= fjkjd' ksjfia isák iïmQ¾Kfhka tkak;a lrKh lrk ,o jeäysáhka mjd" tkak; ksid oeä frda. ;;a;ajfhka fndfyda ÿrg wdrlaIdjla ,enqj o" ffjrih YÍr.; ù" ;j flfkl=g iïfma%IKh lsÍfï wjodkula ;sfhkjd'

oE;a ksjerÈj msßisÿ lr.kakd wdldrh" uqj wdjrKhla ksjerÈj m<¢k wdldrh" mqoa., ÿria:Ndjh mj;ajd.kakd wdldrh iy leiai $ lsúiqï wdjrKh lr.kakd wdldrh .ek Tn oekgu;a okakd foa orejdg;a mqreÿ lrkak' Tjqka tajd ksjerÈj ms<smÈk njg j. n,d .kak'

tfiau fik. nyq,j .ejfik tlsfkld wdikakfha isák ia:dkj,g l=vd orejka /f.k hEfuka je<lsh hq;=hs' l=vd orejka ks;r uqj wdjrKh fukau kdih yd uqLh iam¾Y lrk ksid fujka ia:dkj,§ ffjri YÍr.; ùfï yelshdj b;d jeähs' úfYaIfhkau uqyqKq wdjrK fyda f*aiaIS,aâ Ndú;h iqÿiq fkdjk jhi wjqreÿ folg wvq orejka fujeks wjodkï ia:dkj,ska wE;alr ;nd.ekSu jeo.;a'

ksjig wd.ka;=lhka meñŒu o fï ld,fha yels iEuúgu wju lr.; hq;= jkjd' ksjeisfhla fkdjk flfkla orejd jvd .ekSu iqr;,a lsÍu wd§ ióm wdY%hl fhfok iEu wjia:djlu orejl= yg COVID 19 ffjrih YÍr.; ùfï iïNdú;dj jeä fjkjd'

COVID 19 jix.; ld,fha fjkodfuka iudcYs,S ùug bv ,eîu ksid orejka wi;=gg m;ajkjd fjkakg mq¿jka' ksjfia§ yels;dla Tjqkaj l%shdldÍj i;=áka ;eîug lghq;= lrkak' orejka iuÕ i;=áka kshe<sh yels" orejdf.a nqoaê j¾Okhg o rel=,a fok" ksjfia§ isÿ l< yels l%shdldrlï ms<sn|j oekqj;a fjkak' ÿrl:k yd wka;¾cd, udOHhka Tiafia kEoE ys;ñ;=rka yd iïnkaO ùug yels;dla bv m%ia;dj ,nd fokak'

fï .;jk jix.; ld,fha ukd isys nqoaêhlska lghq;= lsÍu wm fukau wfma orejkaf.a wdrlaIdjg o uy;a rel=,la jkjd'


fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha f;dr;=re weiqßks