නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

f,dj oreKq;u fv,agd fldúâ m%fNaoh oeka Y%S ,xldfõ'''


fldúâ wjodku ;j;a by<g'''

bkaÈhdkq fv,agd m%fNaoh fougf.däka yuqfjhs'''


wdfhu;a fldúâ frda.fha kj ffjria m%fNaohla furáka y÷kd .ekSu miq.shod isÿjqKd' ta bkaÈhdkq m%fNaoh f,iska y÷kajkq ,nk fv,agd ffjria m%fNaohhs' ta ms<sn|j yefudau bkafk oeä lkiai,af,ka' fudlo ta m%fNaoh b;du;a blau‚ka me;sr hEug yelshdj ;sfhkjd jf.au bka we;súh yels frda. ,laIK fjkodg jvd oreKq ùu ksiduhs' b;ska ta iïnkaOfhka wo wmg meyeÈ,s lr fokafka Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,fha wid;añl;d yd m%;sYla;s úoHdj iy ffi, ffcj úoHdh;kfha wOHlaI ffjoH wdpd¾h pkaÈu Ôjkaor úiska'''


fujr wmg blaukska cdk úYaf,aIK mÍlaIKhlg hkak isÿjqKd' ta kj ffjri m%fNaohla ms<sn|j bÕs my< ùu ksid' ta wkqj i;shla we;=<; ta iïnkaO fojk jd¾;dj;a bÈßm;a l<d' thg fya;=j l=ulao@

fya;=j iqúfYaIhs' miq.sh jd¾;dj ÿka ie‚kau fougf.dv m%foaYh wdY%s;j fjkila wmg ksÍlaIKh jqKd' ta ú.iu B<Õ jgfha cdk úYaf,aIK mÍlaIKh isÿ lsÍug wm iQodkï jqKd' oek.;a jydu th y÷kd.ekSu fjkqfjka l%shd;aul jqKd'


fjkod fkdÿgq ffjrifha fjkila'''

ffjrifha we;s  S ^iamhsla& fm%daàka tl y÷kd .ekSug yelshdj we;s PCR  lÜg,hla ;uhs idudkHfhka PCR lrk úg wm fhdod .kafka' we,a*d m%fNaoh ;sfhk úg tiaÔka tl y÷kd .kak neßfjkjd' ta wdldrhg tiaÔka tl y÷kd fkd.ekSu ;=< we,a*d m%fNaofhka wdj frda.hla nj o< jYfhka wjfndaOhla ,nd.kak mq¿jka' kuq;a fujr PCR j,§ tiaÔka tl tljru fmkajkak .;a;d' tal we,a*d m%fNaoh fkdjk fjk;a úfYaIs; jQ ffjria m%fNaohla nj y÷kd.;a;d' ta wkqj PCR lroaÈ L 452 R lshk ñhqfÜIka tl nj y÷kd.;a;d'


ta fjkia ùu ms<sn|j jgyd .ekSu;a tlal fld<U k.r iNdj oekqj;a lr wjYH l%shdud¾. .ekSug lghq;= lrkq ,enqjd' ta wkqj fï mÍlaIKh i|yd idïm,a 13 la fhdod.;a;d' tajd w;r fougf.däka ,nd.;a idïm,a 9 la ;snqKd' bka mylau fv,agd m%fNaoh ^B16172& nj y÷kd .;a;d' fï ;uhs furg iudch ;=<ska fv,agd m%fNaoh y÷kd.;a m%:u wjia:dj' ñka fmr wjia:d foll§ ksfrdaOdhk uOHia:dkhl§ fï ffjria m%fNaoh iïnkaOfhka jd¾;d jqKd'


n,dfmdfrd;a;= fkdjqKq fohla'''

fï fj,dfj wms fv,agd ffjria m%fNaoh furáka yuqfjhs lshk foa n,dfmdfrd;a;= fkdjqKq fohla' fï ffjri m%fNaoh f,dj ´kEu rglska jd¾;d fjkak mq¿jka' isx.mamQrefjka" ´iafÜ%,shdfjka" weußldfjka" tx.,ka;fhka jf.au f,dj rgj,a fndfyduhlska fï m%fNaoh jd¾;d jqKd' bÈßfha§ fï m%fNaoh wfkla ish¨u m%fNao hg;a lrf.k m%Odk m%fNaoh njg m;afjkak bv ;sfhkjd' fldfydu;a yeu ;siafiu w¨;a ffjria m%fNao we;sjk tl kj;ajkak neye' fudlo fïl f.da,Sh jYfhka jHdma;jk jix.; ;;a;ajhla' ta ksid fldhsu rglgj;a m%fNao yefok tl kj;ajkak mq¿jkalula keye' ta ;;a;ajh f;areï wrf.k j.lSfuka l%shd lsÍuhs jeo.;a'


tkak;alrKh iy j.lSu'''

fldúâ i|yd tkak;a lsÍu w;sYh jeo.;a' fldhsu wjia:djlj;a Tng ,o uq,au wjia:dfõ tkak;alrKh fkdi,ld yßkak tmd' lsisu fj,djl w;HjYH lreKlg yer wkjYH fudfyd;l ksjiska neyerg hkak tmd' Tng w;HjYH lreKlg ksjiska neyerg hkak isÿfõ kï iEuúgu m%ñ;sfhka hq;= uqj wdjrKhla ksjerÈj m<¢kak wu;l lrkak tmd'


ndysr mqoa.,hka iuÕ lghq;= lsÍfï§ iEu úgu mqoa.,hka fofokl= w;r wju jYfhka wä yhl mr;rhla mj;ajd .kak' ks;r inka fhdod w;a fidaokak' ta jf.au ixjD; ia:dkj, jd;dY%h ,efnk fia fodr cfk,a újD; lr ;nkak' jd;dY%h wvq ia:dkj,g hEug isÿjk úg ñks;a;= 15 lg jvd tu ia:dkj, /£ isákak tmd' by;ska ud i|yka l< lreKq yh ms<sn|j oeä wjOdkhla fhduq lsÍu mj;sk ;;a;ajh hgf;a fnfyúka jeo.;a'


fï iïnkaOfhka ;j;a jd¾;djla Èk 7-10 ;a we;=<; bÈßm;a lrkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd' fï jkúg fld<U k.r iNdj ta wdY%s; wdY%s;hka fidhd fufyhqï Èh;a lr,hs ;sfhkafka' ta wkqj fjkila ;sfnk nj oek.;a Èkg miqjodu fougf.dv wod< m%foaYh iïmQ¾Kfhkau yqfol,d l<d' tal b;d jeo.;a' fudlo t;ek fï kj ffjria m%fNaofha uq, kï t;ekska tydg me;sÍu je<elaùug wjYH ish¨ mshjr .; hq;=j ;sfnk ksid'


m%Odk .eg¨ fudkjdo@

fï kj ffjria m%fNaoh;a tlal m%Odk .eg¨ ;=kla ms<sn|j idlÉPd lsÍu jeo.;a' m<uq ldrKdj frda. ,laIK iy frda.fha oreK nj' fojeks ldrKdj me;sÍfï fõ.h' f;jk ldrKdj tkak;alrKfha§ fldhs ;rï id¾:l;ajhla ,efnkj o lshk tl'


frda. ,laIKj, fjkila'''

fmdÿfõ .;a;u fldúâ wdidÈ;hka ;=< olakg ,enqfK WK" leiai iy .| iqj| fkdoekSu' yenehs tx.,ka;fha" wfußldfõ iy Ökfha jd¾;d fj,d ;sfhkjd" idudkHfhka wm oelmq frda. ,laIKj,g jvd fmdä fjkila' ta wkqj fv,agd m%fNaoh wdidÈ;hka ;=< W.=f¾ fõokdj" ysiroh iy fiïm%;sYHdj jeämqr olakg mq¿jka' .| iqj| fkdoekSu fï m%fNaoh;a tlal olskakg ke;s ;rï' fï jk úg hï hï fjkialï ;sfhk njg u; m<fj,d ;sfhkjd'


frda.fha oreKq nj'''

wfkl=;a m%fNaoj,g idfmalaIj fv,agd ffjria m%fNaoh oreKq ùfï yelshdj jeä nj ;uhs f,dj mqrd mj;sk o;a;j,g wkqj fmfkkafka' weußldj" tx.,ka;h" Ökh ;=<ska tjka jd¾;d u;=fjkjd'


fõ.j;a me;sÍula'''

fï m%fNaofha ;sfhk úfYaIs; jQ ñhqfÜIka tl wm y÷kajkafka L 452 R lsh,d' fï ñhqfÜIka tfla ;sfhk úfYaI;ajh ;uhs S fm%daàka tfla we,Sfï yelshdj jeähs' ta wkqj Yajik moaO;shg we,s,d ysàfuka jeämqr ffjria m%udKhla hï wfhl=f.a YÍrh ;=< /£fï yelshdj jeähs' túg frda. ,laIK jeähs' t<shg tk tl;a jeähs' ta wkqj me;sÍu;a jeähs'


fldfydu;a fï fv,agd m%fNaoh we,a*d m%fNaohg idfmalaIj me;sÍu 50] lj;a fõ.j;a njla ;sfhkjd' ta lshkafk we,a*d jf.a fo.=Khl fõ.hlska me;sÍu isÿúh yels nj ;uhs oekg ks¾Kh lr ;sfhkafka'


f,dj mqrd .eg¨ u;= lrñka'''

yeu rglgu .eg¨ldÍ njla u;=j ;sfnkafka fï fv,agd m%fNaoh ksid' f,dj tkak;alrKfhka bÈßhgu .sh rgj,g jqK;a fï m%fNaoh ksid frda.Ska we;sùfï m%jK;dj jeähs' ta fuu m%fNaoh b;d fõ.j;aj me;sr hk ksid'


tkak;a ud;%d folu wjYHhs'''

frda. we;sùu yd tkak;alrKh ;r.hla' bka ch.%yKh lsÍu ;uhs wjYH jkafka' wms b;d fõ.fhka tkak;a lrf.k hkjd' yenehs tla tkak;a ud;%djla .ekSfuka muKla fï m%fNaofhka we;sjk frda.hg uqyqK§fï yelshdjla keye' ta i|yd tkak;a ud;%d folu ,nd .ekSu wjYHhs' fldúIS,aâ tkak; tla ud;%djla .ekSfuka ,efnkafk 30] l ú;r ^folu .;a úg 60]& wdrlaIdjla nj jd¾;d ù ;sfhkjd' ta wkqj tkak;a folu wrf.k ld,hla hk fldg m%;sYla;sh f.dv kefÕk úg frda.hg uqyqK §fï yelshdj ;j;a jeäfjkjd' *hsi¾ tkak;a ud;%d folu .;a miqj 88] l wdrlaIdjla ,efnk nj f,dal o;a;j,g wkqj fï jk úg meyeÈ,sj fmfkkjd'


;udrd m;srK