නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fv,agd m%fNaoh wdidos;hskag ixl+,;d we;sùfï m%jK;dj jeähs


fuu m%fNaoh jQydka m%fNaoh tlal ii|k úg oreKq ixl=,;d u;=ùfï iïNdú;dj jeähs'tAflka woyia lrkafk fv,agd m%fNaoh yefok yefudagu oreKq ixl=,;d we;sfjkjd lshk tl fkfjhs'nyq;rhlg iq¿ frda. ,laIK u;=fjkak mq¿jka'kuq;a oreKq frda. ,laIK u;=ùfï m%;sY;h jeähs'

fï fj,dfj f.dvla wh bkafk ;e;s.ekSulg ,lafj,d' tA fv,agd ffjria m%fNaoh wdidÈ;hka furg iudch ;=<ska jd¾;d ùu;a iuÕska' tu ffjria m%fNaoh wdidokh ùfuka bkaÈhdfõ wikakg olskakg ,enqKq foaj,a tlal tu ;e;s.ekau idOdrKhs'

fldfydu;a fldúâ ffjrifha m%fNao ish .dKla ;sfhkjd'kuq;a tA m%fNao w;ßka jeä wjOdkhla fhduq l< hq;=j we;s m%fNao 4 la f,dal fi!LH ixúOdkh úiska kï lrkq ,enqjd' tA ì%;dkH ffjria m%fNaoh jk we,a*d' ol=Kq wm%sldkq m%fNaoh jk îgd' n%iS,shka m%fNaoh jk .eud iy bkaÈhdkq m%fNaoh jk fv,agd'tA wkqj f,dal fi!LH ixúOdkh fmkajd ÿkafka wfkl=;a m%fNaoj,g jvd fï ffjria m%fNaohka ms<sn|j jeä wjOdkhla fhduq l< hq;=j we;s njhs'

tA tu ffjria m%fNaohkag wfkl=;a ffjria m%fNaohkag idfmalaIj b;d iS>% me;sÍula jf.au oreKq frda. ,laIK we;slsÍfï yelshdjka mj;sk ksid'tA ú;rla fkfjhs tu ffjria m%fNao tkak;aj,g olajk m%;sYla;sh wvqhs'fï fya;+ka u; fuu ffjria m%fNaohka ms<sn|j oeä wjOdkhlska miqùu wjYHhs'

fv,agd m%fNaoh'''

fv,agd m%fNaoh .;a;u oekg f,dj iS>%fhkau me;sr hk m%fNaohla'th ì%;dkH m%fNaohg;a ^we,a*d& jvd 50] l ú;r fõ.hlska me;sr hkjd'fï jk úg fv,agd m%fNaoh f,dj mqrd rgj,a wiQ .dKlska yuqfj,d ;sfhkjd'tu m%fNaoh ì%;dkHhg me;sr .sh miq tA wh tA iïnkaOfhka f.dvla m¾fhaIK lr ;sfnkjd'tA wkqj fv,agd ffjrih je<÷Kq wh ;=<ska wfkl=;a ffjrihka wdidokh jQ whg jvd oreKq frda. ,laIK fmkajkak mq¿jka nj fmkakqï lr ;sfhkjd'

yenehs frda.h oreKq ùu iy urKhg m;aùu lshk ;;a;ajhka ish¨u tkak;a uÕska b;du;a id¾:l f,i ue~mj;ajk nj lsj hq;=u fjkjd' úfYaIfhka ksOka.; frda. mj;sk wh fldúâ tkak;a ,nd .ekSu w;sYh jeo.;a'

m%fNao fjkia jqK;a fndaùu tlhs'''

fv,agd m%fNaoh we,a*d m%fNaohg jvd me;sr hdu jeähs' tA jqK;a me;sfrk iy fndafjk l%ufõoh tlhs'tlsfkldf. fl< ì¢;s uÕska jf.au jdhqiukh lrmq wvq jd;dY%hla iys; ia:dkj,oS jd;fhka jqK;a fndafjkak bv ;sfhkjd' fldfydu;a fï ish¨u m%fNao fndafjkafk tlu úÈhg' tksid fuf;la wm wkq.ukh lrmq fi!LH yqremqreÿ jf.au iudc ÿria:nj ;jÿrg;a mj;ajd .ekSu wjYHh' úfYaIfhka uqj wdjrK Ndú;h jeo.;a'

fudlo È.=ld,Skj rg jyf.k bkak wms jf.a rgj,g mq¿jkalula keye'tA ksid rfÜ Ôj;a jk yeu mqrjeishl=gu iudc j.lSula ;sfhkjd' tA Tn;a wdrlaId fj,d Tfnka ;j;a wfhl=g frda.h fndaùfï bvlv wju lsÍu'we;a;gu tkak;a ,nd .;a;;a fldúâ wdidokh fjkak mq¿jka' tA;a fndfyda úg frda. ,laIK fmkakqï lrkafk kE' tys§ tkak;a .;a;= wh wdrlaId jqK;a wfkla wh wdrlaId fjkafk keye'tA ksid iudc ÿria:Ndjh È.gu mj;ajd .ekSu b;du;a jeo.;a'

fuu m%fNaoh jQydka m%fNaoh tlal ii|k úg oreKq ixl=,;d u;=ùfï iïNdú;dj jeähs'tAflka woyia lrkafk fv,agd m%fNaoh yefok yefudagu oreKq ixl=,;d we;sfjkjd lshk tl fkfjhs'nyq;rhlg iq¿ frda. ,laIK u;=fjkak mq¿jka'kuq;a oreKq frda. ,laIK u;=ùfï m%;sY;h jeähs'tksihs ;jÿrg;a wm yqremqreÿ jqKq fi!LH yqremqreÿ wkq.ukh lsÍu jeo.;a nj lshkafka'

tkak;a .;a fkd.;a yeugu'''

fuu frda.h jeäfhka me;sfrkafk iuQy jYfhka tla /ia jQ úghs'b;ska oekg mkjd we;s ixprK iSud ,sys,a l<du fndfyda fofkl=g frda.fha nrm;< nj wu;l fjkak mq¿jka't;fldg m%sh iïNdIK" /iaùï" úfYaIs; yuqùï j,g jeä bvla fjka lrkak bv ;sfhkjd'tjka yuqùï j,È tkak;a .;a;= wh jf.au fkd.;a;= wh;a bkakjd'b;ska kej;;a frda.h biau;= fjkak mq¿jka' fldfydu;a wmg ;j;a È.= ld,hla mdi,a" úYajúoHd, jidf.k bkak nE'tfyu kï wm fudkjo lrkafk'yels;dla iduQysl tlaùï wvq lrñka" fi!LH yqremqreÿ wkq.ukh lrñka iudc ÿria:nj mj;ajd .ksñka ;j ld,hla lghq;= lrkak wmg isÿ fjkjd' fï fj,dfj wms yefudagu j.lSula ;sfhkjd' tA wfma mjqf,a whj fï frda.fhka wdrlaId bÍfï j.lSu'

i;=kaf.ka fndafjkak mq¿jka o @'''

i;=kag fldúâ wdidokh ùu .ek l;d lf<d;a isxyhka" f.daß,a,ka" uq.áhkag wdidokh jQ nj f,dj mqrd rgj,ska idOl yuqfj,d ;sfhkjd'yenehs tA i;=kag yeÈ,d ;snqfK Tjqkaj /ln,d .kakd whf.ka' oekg wfma rfÜ i;a;aj WoHdkfha isxyhl=g wdidokh jqfKa fldfyduo lsh,d fydh,d n,k tl jeo.;a'wms okakd úÈhg fï fldúâ ffjrih uq,skau je<÷fK;a i;a;ajfhl=f.ka'tA;a tA i;a;ajhd ljfrla o hkak ;ju;a y÷kdf.k keye'tA flfia jqK;a fuf;la fy<sorõù we;s lreKq j,g wkqj ñksiqkaf.ka i;=kag frda.h je<÷K;a i;=kaf.ka ñksiqkag frda.h je<÷Kq njg idOl y÷kdf.k keye'

kj ffjria m%fNaoh wdidÈ;hka y÷kd.ekSu úêu;a o@''''

m%fNao y÷kd.ekSu wúêu;aj fjkjd lshk wdl,amh wdfj wehs lsh,d wms okafk keye'miq.sh wjqreoafo ud¾;= udifha § furg m<uq wdidÈ;hd y÷kd.;a fudfydf;a mgka wms È.gu tA y÷kd.ekSu lrf.k hkjd'todg jvd wo tA mÍlaIK jeä lr ;sfhkjd'tA wkqj ,xldj mqrdu idïm,a n,,d ;sfhkjd' fldfydu;a fï fj,dfj fv,agd m%fNaoh y÷kd.ekSu;a tlal mÍlaIK jeä l< hq;=hs' tA fya;=fjka cdk úYaf,aIK mÍlaIK jeäfhka flfrkjd'tA iïnkaOfhka wmg f,dal fi!LH ixúOdkh Wmfoia ,nd § ;sfhkjd' cdk úYaf,aIK mÍlaIK l< hq;= wjia:dj fudllao lsh,d' tA wkqj l< hq;= mÍlaIK fldmuK o@ l< hq;= ia:dk fudkjo @ ljr frda.Skajo mÍlaId l< hq;= jkafka wd§ jYfhka kshuhka f,dal fi!LH ixúOdkh wmg ,nd § ;sfhkjd' thg wkql+,j ;uhs wms tA lghq;= lrf.k hkafka'

wmg uq¿ rgu wdjrKh jk úÈhg ksheÈ ,efnkjd' È.ska È.gu tu cdk úYaf,aIK mÍlaId flfrkjd'frda.Ska jd¾;d ùfï iS>%;dj fyda tu idïm,a j, fjkila oekqfKd;a lrk mÍlaIK m%udKd;aulj jeä flfrkjd' fï fj,dfj jeä wjodku ;sfhkafk fld<U k.r iNdn, m%foaYhg'tA wkqj tu m%foaYhg jeä wjOdkhla fhduq lr ;sfnkjd'tfyu jqKd lsh,d rfÜ wfkl=;a m%foaY fkdi,ld yer lghq;= lsÍula isoaO fjkafk keye' fuf;la l,la wms m%Yakhla fkdù tu lghq;= l<d jf.au biairyg;a wod< mÍlaIK lghq;= f,dal fi!LH ixúOdkfha kshuhkag wkqj isÿlrkak wm iQodkï'


^cqks ui 18 osk fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha meje;s udOH yuqj weiqfrka&


uydpd¾h

kS,sld u,úf.a

Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h


;udrd m;srK