නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

mia mx.=j jqK;a ´kEjg jvd fndkak fyd| keye


hï foaYSh T!IOhla fyda mdkhla ffjoHjrfhla úiska hï wfhl= fj; ks¾foaY lrkq ,nkafka tu ixfhda.fha wka;¾.; tAlSh T!IOhkays mj;sk ri” .=K” ù¾h” úmdl iy m%Ndj .ek i,lñkqhs’ ffjoH ×dkhg wkqj tA tA frda.shdf.a m%lD;shg iqÿiq T!IO tlalrñka iy ud;%d fjkia lrñka frda. ksjdrKhg iqÿiq whqßka kj T!IO ixfhda.hka mjd f.dvk.kq ,nhs’

j¾;udkfha mj;sk jix.; frda. ;;a;ajh yuqfõ fndfydafokd ie,ls,su;a jk ldrKdjla ;uhs —mqoa., m%;sYla;sh˜' fuu m%;sYla;sh j¾Okh lr .ekSug Ndú; lrkq ,nk l%u w;r foaYSh Yla;s ckl mdk iy foaYSh ;eïnqï j¾. uQ,sl ;ekla .kakjd' fï ish,a, w;ßka jvd;au m%p,s; foaYSh T!IO ixfhda.h jkafka mia mx.=jhs'

mia mx.=fõ uQ,slj wvx.= jkafka fudkjdo@

úh<s bÕ=re

fjksje,a.eg

fld;a;u,a,s

lgqje,angq

m;amdv.ï

oeka wms fuu T!IOhkays tAlSh .=K ms<sn|j oek.ksuq'

úh<s bÕ=re - wdydr reÑh jvjhs' fiï frda. iy jd; frda. kihs' juk" yDo frda." wdu jd; i|ydo" nrjd iy fYda: wdoS frda. i|yd fhfok T!IOhls'

ri - lgq rih" .=K - ,>q" iaks.aO" ù¾h - WIaK"

úmdl - uOqr

ud;%dj ^jeäysá wfhl=g i|yd jrlg& - .%Eï 0'75 - 3


fjksje,a.eg - fiï frda." p¾u frda." wlaud.; frda. iy .¾NdI.; frda. i|yd fhfok T!IOhls' rla;fYdaOl .=K we;'

ri - ;s;a;" lidh" .=K - ,>q" rElaI" ù¾h - WIaK"

úmdl-lgql

ud;%dj - .%Eï 1'25 - 2'5


fld;a;u,a,s - WK" fiï frda. kdYlhs' uq;%d ldrlhs' wdydr reÑh jvjhs' ;s%fodaI iukh lrhs' msmdi" iajdi" YÍr ody" juk" wdujd;" w¾Yia frda. i|yd fhfok T!IOhls'

ri - uOqr" ;s;a;" lgq" lidh" .=K - ,>q" iaks.aO"

ù¾h - WIaK" úmdl -uOqr

ud;%dj - weg .%Eï 5 - 10" weg pQ¾Kh .%Eï 18 - 54 ^fïi ye|s 1 - 3&


lgqje,angq - ldi" iajdi" WK" fiï" mSki frda. iy yDo frda. i|yd fhfok T!IOhls'

ri - ;s;a;" lgq" .=K - ,>q" rElaI" ;SlaIaK"

ù¾h - WIaK" úmdl - lgq

ud;%dj - .%Eï 1 - 4


m;amdv.ï - orejkaf.a WK" j,smamq frda. i|yd tAlShj fhdok T!IOhls' uq;%d wdndO iy ksõfudakshdj frda. i|ydo Ndú; fõ'

ri - uOqr" lgq" .=K - ,>q" iaks.aO" ù¾h - WIaK"

úmdl - uOqr

ud;%dj - .%Eï 0'625 - 1'25


mia mx.=j ksis ud;%dfjka Ndú;h ksid wmf.a YÍrhg ,efnk .=K fudkjdo@

mia mx.=j Ndú;fhka uQ,slju wmf.a m%;sYla;slrK moaO;sh oshqKq ùu ksid ks;r ks;r frda. j,g f.dÿre ùfï wjOdku myj hkjd' tA jf.au mia mx.=j Ndú;h"

ikaê fõokd iy udxY fõokd jeks jd; frda. iys; ^jd;dêl YÍr ysñ& whf.a jd; fõokd iqj ùu"

l=re,E" p¾u frda. iy WIaKdêl YÍr iys; ^ms;a;dêl YÍr ysñ& whf.a YÍrh isys,a ùu"

fiï" y;sh iy mSki iys; ^lMdêl YÍr ysñ& whf.a YÍrfha fiï frda. ksjdrKh ùu"

u< uQ;% wd>d; ^msgùfï ÿ¾j,;d& iys; whf.a nysi%dù lghq;= ksis mßos ls%hd lsÍu"

fï ksid" ieneúkau wdhq¾fõofha olajd we;s —iajia:hd˜ fyj;a ksfrda.S mqoa.,hd ìys ùug fuu mia mx.= T!IO ixfhda.h Woõ fjkjd'

tfia kï wehs fï we;eï wh mia mx.=j Ndú;hg kqiqÿiq hehs lshkafka@

hï foaYSh T!IOhla fyda mdkhla ffjoHjrfhla úiska hï wfhl= fj; ks¾foaY lrkq ,nkafka tu ixfhda.fha wka;¾.; tAlSh T!IOhkays mj;sk ri" .=K" ù¾h" úmdl iy m%Ndj .ek i,lñkqhs' ffjoH ×dkhg wkqj tA tA frda.shdf.a m%lD;shg iqÿiq T!IO tlalrñka iy ud;%d fjkia lrñka frda. ksjdrKhg iqÿiq whqßka kj T!IO ixfhda.hka mjd f.dvk.kq ,nkjd' ^tu ksid úúO .%ka: j, mia mx.=j iq¿ fjkialï iys;j oelsh yel&' tkuqÿ j¾;udkfha fj<|m, ;=< olakg ,efnk úúO wdh;k u.ska ksIamdos; mia mx.= ixfhda.hkays ud;%dj iy .=K ms<sn|j hï .eg¿ ;sfnkjd'

;jo ful, wmsg —uu kï wo fld;a;u,a,s ye,shlau ;ïnka ìõjd˜" —wms yeuodu mia mx.=j fndkjd˜" —wfma f.or kï fldfrdakd wdmq uq,a ldf, b|kau fld;a;u,a,s ;uhs˜ jeks fonia b;d iq,Nj wikakg ,efnkjd'

fujeks m%ldY ;=< ud;%dj iy .=K ms<sn|j wm ks¾foaY lrkafka flfiao@

ksis ud;%dj blau jQ úg YÍrhg wys;lr n,mEï we;s jk nj Tn oek isáhdo@

m;amdv.ï" fld;a;u,a,s - fuu T!IO úfYaIfhkau YÍrfha uq;%K jHQydj yd ine|sj l%shd lrk fyhska wê ud;%dj iy os.= l,a Ndú;h ksid jl=.vq frda. we;s ùug mq¿jka' tfukaau fuu T!IO ù¾fhka WIaK T!IO ksid orejka n,dfmdfrd;a;=j isák

ldka;djkaf.a ore M, m%udohg iy fld;a;u,a,s j, .¾N ixfldapk .=Kh ksid WIaKdêl YÍr we;s" udi ;=kg wvq l<, iys; .¾NkS ldka;djkaf.a .íid ùï j,go fya;= úh yelsh' YÍrfha reêr .; iSks m%udKh iajNdjfhkau wvq whg la,dka;h" lrleú,a, jeks frda. ;;a;ajhka we;s úh yel'

úh<s bÕ=re" fjksje,a.eg - úh,s bÕ=re wê ud;%dj ksid w¾Yia iys; frda.Skag f,a msgùu iy wï, ms;a;h jeks frda. ;;a;ajhka we;s úh yel' tfukau fjksje,a.eg rla; fYdaOk jHQydj yd ine|sj l%shd lrk fyhska nysi%dú lghq;= ^m%Odkj u< msg ùu& ksis f,i bgq fkdjk" p¾u frda. iys; whg p¾u frda. ;;a;ajh W;aikak ùu fyj;a msg oeóu isÿfjhs'

tuksid úfYaIfhkau fujeks jix.; ld,hla ;< tAlShj fyda ixfhda. jYfhka oS¾> ld,hla ffjoH WmfoaYhlska f;drj T!IO Ndú;h wkqu; l< fkdyelsh' ulaksido T!IOhla Ndú;fhaoS jeo.;au lreKq w;r ksis ud;%dj iy T!IOh ,nd .kakd ld,h m%Odkhs' ksis ud;%dkql+,j fhda.H ld,hla ,nd .kakd T!IO ukqIH YÍrhg ys;lr fjkjd fukau wê ud;%dfjka os.= ld,hla ,nd .kakd T!IO YÍrhg wys;lr jk wjia:d iq,nj olakg ,efnhs' fujeks T!IO ixfhda.hka u.ska ukdj mqoa., m%;sYla;slrKh j¾Okh lr .ekSug kï wm iEu úgu wdhq¾fõo fyda foaYSh ffjoH Wmfoia me;Su jeo.;a'

—wdfrda.Hd mrud ,dNd - ika;=ÜÀ mrux Okx˜

kSfrda.S nj mru ,dNhhs' i;=g mru Okhhs' ukd wjfndaOfhka Wmfoia iys;j ksis ud;%dkql+,j Ndú;fhka" fuu T!IO ixfhda. osjH T!IO njg m;a lr .; yelshs'


wdhQ¾fõo ffjoH

ta¡tï¡fla¡mS¡wfíiqkao¾


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr