නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ldka;d isref¾ fjkialï jHdhdu lsÍfï§ n,mdkafka fufyuhs


fujr wm l;d lsÍug n,dfmdfrd;a;= jkafka ldka;d Tngu b;d jeo.;a jk ud;Dldjls' tkï ldka;djla ùu ksid Tnf.a ldhsl jHqyfha we;s fjkialï iy tu ksid tajd jHdhdu iy l%Svd lsÍfï§ Tng n,mdk wdldrh ms<snojhs' ldka;djka o fï jk úg msßñ md¾Yajh fukau l%Svd iy jHdhdu lsÍug fm<ö isà' fuh b;d jeo.;a m%jK;djls' úfYaIfhka ldka;djka ;udf.a isrer yevg mj;ajd.ekSug fï jkúg;a oeä Wkkaÿjla olajk nj fkdryils' ta iuÕu Tjqka ðï lr hduo fkdfhl=;a l%Svdj, ksr; ùuo nyq,j olskak ,efnk ldrKhls' msßñ .eyekq fofldgi i,lk úg msßñhdg jvd ldhsl jYfhka yd udkisl jYfhka ldka;dj fjkia lï fmkajhs' fuu fjkialï ksidu ldka;dj jHdhdu lsÍfï§ Tjqkg úfYaI jQ .eg¿ fyda jdis w;a ú¢kq we;' fï fudkjdoehs wms fláfhka fyda Tn yuqfõ ;eîug n,dfmdfrd;a;= fjuq'

idudkHfhka ldka;djka msßñkag jvd Èùfï§ jeä fj,djla .kS' fuhg fya;=j jkafka ir, jYfhka lsjf;d;a Tjqkaf.a Tlaiscka mßfNdackh lsÍfï yelshdj msßñkag jvd wvq ùuhs' fuhg m%Odk fya;=j jYfhka reêrfha Tlaiscka mßjykh lrk ysfud.af,dìka m%udKh wvqùu fmkaúh yelsh' fuhg n,mdk idOl jYfhka ldka;djlf.a udislj isÿ jk Tima ùu ksid reêrh msgùu;a hlv W!K;dj ldka;djka w;r nyq, ùu;a ksidfjks' idudkHfhka ldka;djkaf.a udxY fmaYs m%udKh yd úYd,;ajh msßñfhl=f.a tu m%udKhg jvd wvqhs' tfiau fudjqkaf.a YÍrfha we;s udxY fmaYS j¾Okhg jeo.;a jk fgiafgdiafgfrdaka kï fydafudakfha m%udKh o w,am fõ' fï ksid msßñfhl= ;rï udxY fmaYS j¾Okh lsÍfï yelshdjla iajNdúlj ldka;djlf.a olakg fkd,efí'

idudkHfhka ldka;djlf.a wiaÓj, úYd,;ajh msßñfhl=f.a wiaÓ j, úYd,;ajhg jvd wvqh' fufia wiaÓhlg wiaÓhla iïnkaO ùfï uqyqK; l=vdjg msysgd ;sîu;a wiaÓ m%udKfhka l=vd ùu;a ksid fmaYs isrerg iïnkaO ùfï yelshdj msßñfhl=g jvd wvqh' tfiau wia;shlg wiaÓhla iïnkaO lrk nkaOkSj, Yla;su;aNdjh o ldka;djkaf.a wvqh' fï fya;=j ksid ldka;djka nyq, jYfhka oKysfia wudre iy Wrysia ikaêh wdY%s; wdndOj,g ,lafõ' tfiau oKysfia msysg we;s jo.;a nkaOkShla jk ACL ys wNdo jeä jYfhka ldka;djka yg we;sfõ' ta jf.au ldka;djkaf.a mq¿,aj mj;sk Wl=,;a" oKysia jvd;a YÍrfha uOH foig jkakg yeÍ mej;Su;a ksid jeä wYfhka oKysfia wdndO yg.ekSug bv lv mj;S' úfYaIfhka endurance tkï uykais ù jeä ld,hla lrk jHdhdu lsÍug ldka;djka yg jeä yelshdjla we;' fuhg fya;=j jkafka .a,hsfldcka u.ska Yla;sh ksmoùfï yelshdj ldka;djkaf.aa jeä ksihs' jvd;au jeo.;au lreK jkafka ldka;djlf.a udislj isÿjk Tima ùu" jHdhdu lsÍfï yelshdj wvq lsÍug n,mdk fya;=jla fkdjk njhs' msßñka yd ii|k l, ldka;djkaf.a u;=msg j¾.M,hg YÍr ialkaOh olajk wkqmd;h jeäfõ' Tjqkaf.a jeäukla we;s fïoh m%udkh WKqiqï mßir ;;ajhka ;=<§ jHdhdu lsÍfï§ wjis iy.; ;;a;ajhla fmkakqï lrhs' kuq;a fuh iS; mßirhla ;=,§ jdis iy.; fõ' ldka;djkaf.a msysg we;s mq¿,a Wl=,a m%foaYh yd jvd;a my,ska msysgd we;s .=re;aj flakaøh ksid Tjqkg fyd`Èka iunr;djh mj;ajd .ekSfï l%Svd yd jHdhdu msßñkag jvd fyd¢ka l< yels fõ' l=vd YÍr m%udKh ksid mekSfï jHdhdu yd l%Svd msßñkag jvd lsÍfï yelshdj wvq jk w;r" mgq Wrysia ksid úislsÍfï yelshdj ^fy,a,& ;rula wvq fõ' tfiau fldkafoa hg m%foaYfha jl%;djh msßñkag jvd jeä ksid myiqfjka fldkafoa wudrelï ldka;djka yg je<£fï yelshdjla mj;S'

ffjoH
ldúkao úfcaisxy
wxYNdr" lS%vd ffjoH tallh Èia;s%la uy frday," .ïmy