නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

tkak;a úo.;a;g fjkafka fudllao lsh, yßhgu okakjo@


tkak;a ,nd .ekSu u.ska Tnj muKla fkdj Tn fjfik iudcho wdrlaId jk nj isys;nd .; hq;= jeo.;a lreKls' tla mqoa.,hl= flfrka ;j;a mqoa.,hl=g ixirKh jk frda. tkak;a u.ska j<lajkq ,efí'Tn fjfik iudcfha iq¿ ckfldgila muKla tkak;a ,nd .kafka kï frda.h iS>% f,i jHdma; ùfï wjodku wêlh'

tkak;la ,nd §fuka miq frda.dndOhlg tfrysj wdrlaIdldÍ m%;sYla;shla we;s ùfï l%shdj,shla wdrïN fõ’ th m%;sYla;slrKhhs' we;a; jYfhkau tkak;la u.ska isÿjkafka m%;sYla;slrK moaO;sh Woa§mkh lsÍuh'

m%;sYla;slrK moaO;sh'''

idudkH ;;a;aaj hgf;a jqjo"m%;sYla;slrK moaO;sh u.ska nelaàßhd iy ffjria jeks wk;=reodhl úIîc j,ska Tnf.a isref¾ ffi,j, iy bkaøshhka wdrlaId lrkq ,nhs'Bg fya;=j iajNdjfhka u m%;sYla;sl ffi, fkdkej;S Tn isrer ;=< ixirKh ùuhs'

m%;sfoayckl iy m%;sYla;sl ffi,'''

m%;sYla;sl ffi, (Immune Cells) u.ska ffi,j, u;=msg mDIaGfha u;=jk m%;sfoayckl (Antigen) kï jQ øjH fldgia y÷kd.kq ,nhs'ksfrda.S ffi,j, we;af;a frda.S ffi, fyda wd.ka;=l wdl%u‚lhkag jvd fjkia jQ m%;sfoayckl úfYaIhls'm%;sYla;sl ffi, u.ska ksfrda.S ffi,j, we;s m%;sfoayckl fkdi,ld yßkq ,nhs'tfy;a m%;sYla;sl ffi,hla úIîc u; we;s m%;sfoayckl iïuqL jQ úg tA u.ska úIîch úkdYlr yßkq ,nhs'bkamiqj m%;sYla;sl ffi,h u.ska úIîcfha m%;sfoaycklh tA u;=msg mDIaGfha m%o¾Ykh lrkq ,nhs'tu.ska fjk;a j¾.j, m%;sYla;sl ffi, il%sh lrñka wdidokh m<jd yeÍu i|yd lghq;= lsÍu myiq lrjhs'

ma,diaud ffi, iy m%;sfoay'''

ma,diaud ffi, jYfhka ye¢kafjk il%sh jQ fjk;a m%;sYla;sl ffi, u.ska m%;sfoay kï jQ wkq úfYaIh ksmojkq ,nhs'fuu m%;sfoay isrer mqrd .uka lrk w;r tu.ska úfYaIs; m%;sfoayckl we;s úIîc muKla i,l=Kq lrkq ,nhs'fuu.ska úkdY l< hq;= jQ úIîc y÷kd.efka'bkamiqj isÿjkafka wmf.a m%;sYla;sl ffi, u.ska fuu m%;sfoaycklhka y÷kd f.k tAjdg myr §uh'

iajNdúl m%;sYla;sh'''

m<uq jrg wdidokh myj hEfuka miqj m%;sfoaycklhg ksrdjrKh jQ iuyr m%;sYla;sl ffi, m%;sYla;sl u;l ffi, njg m;a fõ' u;= Èfkl tu j¾.fhau úIîchla isrer ;=<g wdidÈ; jqjfyd;a Tnj wdidÈ; njg m;a fkdlsÍug fuu u;l ffi, iQodkñka isákq we;'fuh kï lrkq ,nkafka iajNdúl m%;sYla;sh f,ih'fufia iEfok iajNdúl m%;sYla;sh fndfyda wjia:dj, § Ôú; ld,h mqrd il%shj mj;S'

nrm;, ixl+,;d'''

frda.dndOhl § ,nd.kakd iajNdúl m%;sYla;sh ;=<ska mek kef.k m%Yakh kï iuyr iajNdúl wdidok j, § nrm;, fyda udrdka;sl ixl+,;d we;s ùuhs'WodyrK jYfhka fmda,sfhda frda.h u.ska iodld,sl wxYNd.h fyda urKh isÿùuo" irïm frda.h ;=<ska úfYaIfhkau jhi wjqreÿ 1 g wvq <orejkaf.a fud<h bÈóu yd bkamiqj iaÓr jYfhkau fud<h wk;=rg m;aùu fyda urKh isÿùu o" i|yka l< yelsh'

tkak;alrKh wjYH jkafka wehs@''''

ish¨ fokdgu frda. ,laIK ;on, f,i fkd fmkaùu ksid frda.h je<£ we;s iy tu.ska bÈßfha § ;on, f,i frda.d;=r úh yels fyda urKhg m;aúh yels whj y÷kd.ekSug wmyiqh'fuys § WmldÍ jkafka tkak;alrKhhs'

tkak;l wvx.= oE''''

frda.d;=r ùu iy wk;=reodhl frda. ,laIK we;sùu tkak;a u.ska j<lajkq ,nhs' idudkHfhka tkak;la ;=< ks;ru wvx.= jkafka ÿ¾j, lrk ,o fyda urK ,o úIîch' tfy;a iuyr tkak;a j, RNA fydA DNA jeks cdkuh øjH wvx.= jk w;r tu.ska isref¾ ffi,j,g úIîcfha m%;sfoaycklh ksmoùu i|yd Wmfoia imhkq ,nhs'idudkHfhka tlS tkak; ,nd fokq ,nkafka l=vd ud;%djla f,igh’ tkak; ;=< we;s úIîc wxY= u.ska isref¾ we;s m%;sYla;sl ffi, j,g úIîc j,g tfrysj l%shd;aul ùu i|yd Wmfoia imhkq ,nhs' fuu l%shdj,sh u.ska Tng frda.d;=r fkdlrk w;r" tu.ska úIîc j,g tfrysj u;l ffi, iy m%;sfoayckl ksmojd .ekSu i|yd Tn isrer l%shd;aul lrjhs' tys m%;sM,hla f,i Ôú;fha miqld,Skj tu úIîch Tn isrer ;=<g wdidokh fkdjkq ,nk w;r" Tnf.a m%;sYla;slrK moaO;sh wdidokhg tfrysj igka je§ug iQodkñka isák ksid Tn frda.d;=r fkdjkq we;'

tkak;a j¾.'''

m%Odk tkak;a j¾. kï iÔù ;kqlD; tkak;a (Attenuated Vaccines), ksYal%Sh l< tkak;a (Inactivated Vaccines), OQ,ldNh tkak;a (Toxoid Vaccines)  Wm tAll iy m%;snoaO tkak;a (Subunit and Conjugate Vaccines), mRNA tkak;a iy ffjri ffoYsl tkak;a (Viral Vector Vaccines)  h'

;kqlD; tkak;a (Attenuated Vaccines)...

fuh im%d‚l tfy;a ÿ¾j, ;;a;ajfha mj;sk úIîc i|yd Ndú; fõ' tu.ska m%n, wdidok m%;sYla;shla ,ndfokq ,nhs'WodyrK irïm" lïuq,a.dh" c¾uka irïm fyj;a refn,a,d" mefmd, iy fiïm%;sYHd kdisl úÈk tkak;ah'

ksYal%Sh l< tkak;a (Inactivated Vaccines)...

fïjd Ndú; lrkq ,nkafka ksYal%Sh fyda ñh .sh úiîc i|ydh’ lsishï ld,hla ;=< ud;%d lsysmhla fyda wkqmQrl tkak;a ud;%d  (Booster Shots) ,nd §u wjYH;djhls'WodyrK jYfhka fymghsàia tA" fiïm%;sYHdj" fmda,sfhda iy c,NS;sld tkak;a oelaúh yelsh'

OQ,ldNh tkak;a (Toxoid Vaccines)...

úI (Toxins)hkqfjka ye¢kafjk úIîc j¾.h u.ska idokq ,nk wk;=reodhl øjH j,g úreoaOj wdrlaIdj ,nd .ekSu i|yd fuu tkak;a Ndú;d flf¾' fuu tkak;a i|yd fhdod.kq ,nkafka úI (Toxins)  j, ÿ¾j, lrk ,o ixialrKhka jQ OQ,dldNh (Toxoid) fõ'fuys § wdidok j,ska wdrlaId ùu i|yd wkqmQrl tkak;a ud;%d (Booster Shots) ,nd §u wjYH;djhls'WodyrK jkafka DTaP tkakf;a äma;Sßhd iy msg.eiau tkak;a fldgiah'

Wm tAll iy m%;snoaO tkak; (Subunit and Conjugate Vaccines)...

fïjd Ndú;d lrkq ,nkafka úIîcfha tla úfYaIs; fldgila i|ydh’ úIîcfha uQ,sl fldgi fj; tu.ska m%n, m%;sYla;shla imhkq ,nhs'fuu tkak;a j,§ wkqmQrl tkak;a ud;%d (Booster Shots)  ,nd §u wjYH;djhls' WodyrK jkafka DTaP tkakf;a llal,a leiai frda.h i|yd jk fldgi iy fymhsàia î (Hepatitis B) tkak;hs'

mRNA tkak;a'''

úIîc fyda úI fhdod .ekSu fjkqjg mRNA tkak;a j,§ Messenger RNA fyda mRNA kï jQ úfYaI j¾.hla Ndú;d fõ'mRNAu.ska úIîcfha m%;sfoaycklh ksmoùu i|yd Tfí ffi, j,g Wmfoia fokq ,nk w;r tu.ska m%;sYla;s m%;spdrhg (Immune Response)  fma%rlhla iemfhhs'fuu tkak;a u.ska iÔù ffjri f.khEu isÿfkdlrk w;r DNA ys fjkialulao isÿlrkq fkd,nhs' fï i|yd WodyrK jYfhka iuyr COVID-19 tkak;a oelaúh yelsh'

ffjri ffoYsl tkak;a (Viral Vector Vaccines)...

fuu tkak;a j, § DNA fyda mRNA fhdod.kq ,nk w;r tu.ska úIîcfha m%;sfoaycklh ksmoùu i|yd ffi, j,g Wmfoia fokq ,efí' fjkia m%fõ‚ øjHhla fjkia wdrlaIs; ffjrihla u.ska wdjrKh lr Tfí ffi, j,g Wmfoia ,nd fokq ,efí'fuu tkak;a u.ska Tfí DNA ys fjkialï isÿ fkdlrhs' WodyrK jYfhka iuyr COVID-19 tkak;a oelaúh yelsh'

úfYaIfhka u;l ;nd.kak'''

tkak;a ,nd .ekSu u.ska Tnj muKla fkdj Tn fjfik iudcho wdrlaId jk nj isys;nd .; hq;= jeo.;a lreKls' tla mqoa.,hl= flfrka ;j;a mqoa.,hl=g ixirKh jk frda. tkak;a u.ska j<lajkq ,efí'Tn fjfik iudcfha iq¿ ckfldgila muKla tkak;a ,nd .kafka kï frda.h iS>% f,i jHdma; ùfï wjodku wêlh' kuq;a fndfyda mqoa.,hska tkak;a ,nd.;a úg frda.h me;sÍu fndfyda ÿrg wvq fõ' fuh ye¢kafjkafka iuQy m%;sYla;sh (Herd Immunity) f,isks'iuQy m%;sYla;sh úfYaIfhka jeo.;a jkafka tu.ska tkak; ,ndÈh fkdyels ck lKavdhu wdrlaId jk ksidh’ tu lKavdhug wh;a jkafka ÿ¾j, m%;sYla;s moaO;s we;s" W.% wdid;añl;d we;s fyda tkak;a ,ndÈh fkdyels fjk;a fi!LH ;;a;aj we;s we;s whh' tkak;a ,nd .ekSu ;=<ska Nhdkl fyda udrdka;sl úh yels frda.j,ska Tn" Tn mjqf,a wh iy Tn fjfik iudch wdrlaId lrkq ,nhs' tkak;a ,nd .ekSu i|yd fi!LH wxY iu. iïnkaO fjkak'

frda.dndOhl § ,nd.kakd iajNdúl m%;sYla;sh ;=<ska mek kef.k m%Yakh kï iuyr iajNdúl wdidok j, § nrm;, fyda udrdka;sl ixl+,;d we;s ùuhs' WodyrK jYfhka fmda,sfhda frda.h u.ska iodld,sl wxYNd.h fyda urKh isÿùuo" irïm frda.h ;=<ska úfYaIfhkau jhi wjqreÿ 1 g wvq <orejkaf.a fud<h bÈóu yd bkamiqj iaÓr jYfhkau fud<h wk;=rg m;aùu fyda urKh isÿùu o" i|yka l< yelsh'


^f;dr;=re ,nd.;a uQ,dY%%h)

Nucleus Medical  Art Library

immunization:how vaccine  work weiqßks


iqks,a w,a.u