නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

mshhqre f,dl= jqK;a m%Yak''' fmdä jqK;a m%Yak'''


ldka;d mqj;am;la lshjk Tng fndfyda úg mshhqre wdYs%; úúO ,sms lshùug ,eîu idudkH fohla'kuq;a fuu mqj;am;a lshjk mqreI md¾Yajfha Tn mshhqre iïnkaO .eg¨ ms<sn| olajk Wkkaÿj l=uk wdldrho hkak .eg¨ iy.;h' úfYaIfhkau ldka;d iy mqreI hk fofldgigu wod< jk mshhqre ms<sld ms<sn|j wm óg fmr o idlÉPd lr we;s w;r wo Èkfha úfYaIfhkau ;reK jhfia miq jk mqreI md¾Yajfha Tng n,mdk frda.S ;;a;ajhla jk Gynecomastia kue;s ;;a;ajh ms<sn|j idlÉPd lruq'

ldka;d Tng mshhqrej, iajNdjh fyda m%udKh ms<sn| úúO .eg¨ we;;a mqreI md¾Yajh ;ukag wkjYH f,i mshhqre j¾Okh jkjd kï tA ms<sn|j lssisÿ leue;a;la olajkafka ke;' Gynecomastia f,i y÷kajkq ,nkafka fufia mqreI md¾Yajhg" ia:dk .%kaÓj, fyj;a mshhqrej, m%udKfha widudkH j¾Okhla ùuhs' fuh ms<sldldÍ ;;a;ajhla fkdjk w;r fndfyda úg fuhg fya;=j widudkH f,i f;,a ;ekam;a ùfï ls%hdj,shla isÿùu ksid ia:dk .%kaÓ úYd, ù j¾Okh ùuhs' fï i|yd úfYaIfhkau wkqNj lrk wdydrj, .eg¨ ;;a;ajhla fukau ksis jHdhdu fkdue;slu mjd fya;= úh yels w;r Gynecomastia ;;a;ajhla j¾Okh jQ miq th wdydr u.ska iy jHdhdu u.ska kej; idudkH ;;a;ajhgu m;a lsÍu ;rula wmyiq lreKla'fï ksid fndfyda úg tjeks ;;a;ajhl§ msßñ mqoa.,hkaf.a mshhqre wdYs%;j mj;sk fïo ;Ügqj bj;alsÍfï Y,Hl¾u úfYaIhla jk Plastic Surgery fhdod .kq ,nkjd'

tjeks Y,Hl¾uhla wjidkfha lsishï le<,la mmq m%foaYh ;=< we;s jk ksid tfia le<e,a we;s fkdjk fyda wju lrk l%ufõohka ms<sn|j ksrka;r wjOdkh fhduq jkjd'Liposuction hkq tjeks l%ufõohla jk w;r mshhqrej,g ;rula wdikakj fhdok b;du;a l=vd lemqula wdOdrfhka wNHka;r fïo ;Ügqj bj;a lsÍu isÿlrkq ,nkjd'fuhg wu;rj Y,Hl¾uhla yryd lemqula isÿlr tfia bj;a lsÍu l< yels jqj;a fuu.ska we;s jk le<, fuhg jvd úYd, ksid fuu l%uh jvd ckms%hhs' Plastic Surgery yryd msßñ mqoa.,hl=f.a wkjYH mshhqre fldgia bj;a lrkjd fukau ldka;d Tnf.a mshhqre wkjYHj úYd, ù ;sfnkjd kï tA i|yd o Breast Reduction kñka Y,Hl¾uh isÿl< yel' tu.ska mshhqre wêlj úYd,ù tAjd md,kh l< fkdyels ;;a;ajhg mjd m;a ù fldkafoa yd fn,af,a wudre we;s ùu olajd jQ ixl+,;d wju l< yel'tfukau tla mshhqrla muKla wkjYHj úYd, ùula isÿ ù we;akï tys fldgia muKla bj;a lr iunr lsÍu o isÿ l< yel' tfukau ore m%iQ;shlg miqj fyda jhia.; ùfï m%;sM,hla f,i fyda my<g t,a,S jefgk mshhqre mjd fuu l%ufõoh wkqj ilia lsÍula l< yel'

;j;a úYd, .eg¨ldß wjia:djla jkqfha úfYaIfhkau mshhqre ms<sld ksid mshhqrla bj;a l< úg we;s jk wiajdNdúl ;;a;ajhhs'fuys§ YÍrfha yevh kej; h:d ;;a;ajhg f.k tAu i|yd tu mshhqr lD;s%uj Plastic Surgery l%ufhka ilia lsÍu isÿ l< yel' fuh Breast Reconstruction f,i y÷kajk w;r we;eï úg th ms<sldjla i|yd mshhqre bj;a lrk fudfydf;au isÿlrkq ,nk w;r tfia fkdue;s kï miq ld,Skj mjd Tng idod .; yels ;;a;ajhls' tys§ YÍrfhaa fndfyda úg Worfha my< fldgfia mgl fhdodf.k mshhqre kej; ilia lsÍu isÿlrkq ,nkjd'we;eï fokd ìhjk lreKla jkqfha fufia ms<sldjlg miqj mshhqrla bj;a lr kej; lD;s%u wdldrhg tu ia:dkfha mshhqrla iE§u u.ska h<s;a jrla ms<slduh ;;a;ajhla mek keÕsh yels o hkakhs'kuq;a lD;s%uj ilia lrk ,o tu mshhqrg tjeks ms<slduh ;;a;ajhla we;sùu isÿjkafka keye'

fuhg wu;rj kj fh!jqka úfhys miqjk ldka;djka we;eï fokd ;ukaf.a mshhqre ksishdldrj j¾Okh fkdùu ms<sn|j udkisl mSvdjlska miqjkjd oelsh yel'th we;eï úg b;d l=vd mshhqre msysàu" tlsfklg m%udKfhka fjkia mshhqre msysàu fyda yevh wiajdNdúl ;;a;ajhlg m;aj ;sîu jeks lreKla úh yel'

tu l=uk ;;a;ajhla jqj;a fï jkúg Plastic Surgery u.ska tAjd ksjerÈ lr h:d ;;a;ajhg m;a lsÍfï yelshdj ffjoH úoHdj ;=< ÈhqKq ù mj;skjd'mshhqrej, idudkH mglj,g j¾Okh ùug bv yßñka tu mgl o fhdod .ksñka lD;s%u is,slka jeks øjH Ndú;d fldg mshhqre mgl idod tu.ska tu j¾Okh wvd, jQ iajNdjh ksjerÈ lsÍug lghq;= l< yel'

ldka;d fyda mqreI md¾Yajfha Tn ljrl= fyda l=vd wdldrhl fyda mshhqrej, iajNdjh yd yevh ms<sn| hï udkisl mSvdjlska" jHdl+,;djhlska miqjkjd kï tA i|yd m%;sldr l%u mj;sk nj b;d fyd¢ka wjfndaO lr .ekSu jvd;a jeo.;a'


ffjoH

kkaok l=udr

yosis wk;=re wxYh

l¨fndaú, YslaIK frday,