නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ tkak; ,nd .ekSfuka Tima pl%h wl%uj;a fjkjdo@


miq.shod î' î' iS mqj;a fiajfha ,smshl i|ykaj ;snqfKa fldúâ ffjrih fjkqfjka ,nd fok m%;sYla;slrK tkak; ksid ldka;djka w;r Tima pl%fha wl%ñ;ldjka iy fjk;a iq¿ iq¿ frda. ;;a;ajhka .ek meñKs,s ,enqKq njhs' tfy;a fyda¾fudak ls%hdldß;ajh iuÕ isÿjk Tima pl%h;a fldúâ ffjrih fjkqfjka ,nd fok m%;sYla;slrK tkak; w;r fujeks wka;¾ iïnkaO;djhla ;sfnkak mq¿jka o@ fï .ek woyia bÈßm;a lrkq ,enqfõ fudrgqj osid frdayf,a ldhsl frda. úfYaI{ ffjoH u,aldka;s .,afyak uy;añhhs'


ixfiapkh jqKq l<,h ;ekam;a ùfï mgka ksfrda.s orefjl= ìys ùfï ls%hdj,sh fjkqfjka jQ Ôj úoHd;aul ls%hdj,sfha§ .¾NdIh iqúfYaaIS bkaøshla' .¾NdIh" udxY fmaYs iy .¾NdI ì;a;sj,ska ieÿï,;a w;r .¾NdI ì;a;s reêr kd,j,ska fmdaIKh jk Ôjudk ffi, ia:rhla' fï ffi, ì;a;sfha Ôjudk nj fyda¾fudak ls%hdldÍ;ajh u; /£ ;sfnkjd' fud<fha msysá yhsfmd;,uia msáhqgß .%kaÓfhka fyda¾fudak u.ska .eyekq orefjl=f.a äïn fldaIj, l%shdldÍ;ajh wdrïN lrkjd'


oeßhla u,ajr ùu lshkafka ldka;djlf.a Tima pl%fha wdrïN ùuhs' ffjoH úoHd;aulj kï fuu ixisoaêh fï úÈyg y÷kajkak mq¨jka' jeäúhg m;a ùu hkqfjka ye¢kafjkafka ldka;djlf.a ,sx.sl fyda¾fudak pl%fha mgka .ekau iy ia;s% ,sx.sl ,laIKhka ys wdrïNh úÈyghs' Tima ùu idudkHfhka Èk 28 lg jrla isÿ fjkjd' iuyr úg Èk 28 idudkHfhka  fjkia ùug mq¿jks' flfia jqK;a udisl Tima ùfuka miqj .¾NdI ì;a;sh äïn fldaI wjg we;s fyda¾fudakj,ska iy w¨;a reêrkd, f.dvkÕd f.k ms<silr fjkjd' b;sß Èk 14 ;=< .¾NdI ixfiapkh jqKq äïnhla ms<sis| .ekSug iqÿiq il%Sh ;;a;ajhl mj;skjd' kuq;a ixfiapkh jqKq äïnhla .¾NdI ì;a;sfha ;ekam;a fkdjqKq úg fyda¾fudak wvq ù .¾NdI ì;a;sh ì| jefgkjd' ta reêr jykh wms udisl Tima ùu f,i i,lkjd'''


Tima pl%h wl%uj;a jk wjia:d'''

ldka;djlf.a wd¾;jyrKh fyj;a äïn fudapkh kej;Su iuÕ iajNdúlj Tima pl%h kj;skjd'

ldka;djla .eí .ekSu iuÕ orejd ìys ù udi lSmhla jkf;la Tima ùu kejf;kak mq¿jka'

;hsfrdhsâ .%kaÓh wdY%s;j mßjD;a;sl ls%hdj,shg wjYH fyda¾fudak ksl=;a lsÍu ;hsfrdhsâ .%kaÓfhka isÿjk ksid ;hsfrdhsâ .%kaÓh wdY%s; .eg¿ udisl Tima pl%hg n,mdkak mq¨jks'

;rndrej iuÕ Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) fï frda. wjia:dfõ§ my; frda. ;;a;ajhka we;s úh yelshs'

rla;ySk;djh" udkisl wd;;sh" fyda¾fudak wvx.= T!IO" YÍr nr md,kh fjkqfjka Ndú; lrk j¾Ol ksid l,d;=rlska Tima pl%fha fjkia lï we;s fjkak mq¿jks'


Tima pl%h fjkiaùï iy fldúâ tkak; w;r wka;¾ iïnkaO;djla ;sfnkjdo'''@

fï .ek meyeÈ,s lrkak fmrd;=j wms fldúâ fjkqfjka jQ m%;sYla;s tkakf;a ls%hdldÍ;ajh i,ld n,uq' fldúâ tkakf;a§ wmg ,nd fokafka fldúâ ffjrifha fldgila' fuu iamhsla fm%daákh m%;sfoaycklhla f,iska wfma isrerg we;=¿ lrkjd' thska miqj wfma isrer úiska fï ffjrihg tfrysj isrer ;=< m%;sfoay fyj;a Anti-body ksmokjd' tkak; u.ska ,nd fok ffjrih wfma isref¾§ .=Kkh fjkafka keye' ta jf.au msg;ska we;=¿jk fldúâ ffjrihg tfrysj igka lsÍfï yelshdj wfma isrerg ,efnkjd' fldúâ 19 fjkqfjka ,nd fok m%;sYla;sh ud;%d follska hqla;hs' uq,a ud;%dj ,nd f.k hï wka;rhlska fojeks ud;%dj ,nd .ekSu wjYH fjkjd' uq,a ud;%dfjka ,nd fok m%;sYla;sh fojeks ud;%dfjka n,.ekaùula (Boost) isÿ fjkjd'


Tima pl%h fyda¾fudak iuÕ iïnkaOhs'''

fldúâ m%;sYla;sh fjkqfjka ,nd fok tkak; iy fyda¾fudak w;r lsisÿ iïnkaO;djla keye' ta ksid Tima pl%hg lsisÿ f,ilska n,meula we;s úh fkdyels nj i|yka lrkak mq¨jks' kuq;a''' uq,ska lS wkaofï Tima pl%fha wl%ñl;djka we;s ldka;djlg ta frda. ;;a;ajh ksid Tima wl%ñl;djka isÿ fjkak mq¨jks' fï frda. Tn fldúâ m%;sYla;s tkak; .;a ksid fkdj Tfí fyda¾fudak ls%hdldß;ajfha fjkialï ksid isÿjk ;;a;ajhla'


fldúâ m%;sYla;s tkak; .ek úYajdih ;nkak fjkjd'''

f.da,Sh jix.;hla njg m;aj we;s fldúâ jix.;h md,kh lr .ekSug kï rgl ck.ykfhka 85 ] la j;a tkak;alrKh ,nd .ekSu wjYHhs' ta ksid tkak; .ekSug wms fojrla is;kak wjYH keye' úúO wdldrfha ksoyig lreKq bÈßm;a lrñka tkak; fkdf.k isàu ksid Tfí ióm;hka b;du myiqfjka wdidÈ;hka njg m;a ùfï bv ;sfnkjd' ta jf.au Tn wdidÈ; jqfKd;a úúO frda. ixl+,;djkag f.dÿre ùfï by< wjodkula ;sfnkjd' fuu tkak; u.ska ,nd fok iM,;dj fyj;a mqoa.,hdg fldúâ wdidÈ; ùfuka miqj frda. ;;a;ajh nrm;< fkdùug iy urKfhka wdrlaId ùug yelshdj ,efnkjd'


ÿ¾u; u; hefmkak tmd'''

fldúâ m%;sYla;s tkak; ;ju;a wmg wd.ka;=lhs' ta ksid úsúO ÿ¾u; m%pdrh fjkjd' weiag%dfiksld tkak; ksid reêrh leá .efikjd lshk fpdaokdj;a ta jf.hs' Èhjeähdj we;s mqoa.,fhl=g yoj;a frda. we;s ùug by< iïNdjH;djla ;sfnkjd' yÈisfha fyda Tyq yDohdndOhlg f.dÿre jqfKd;a ta weiag%dfiksld tkak; ksidu wd>d;h ^ stroke & f.dÿre ùfï jeä wjodkula ;sfnkjd'


ñksia Ôú;h .ek jákdlula ;sfnkjd'''

ffjoH wxYh ñksia Ôú;hg úYd, jákdlula ,nd fokjd' fldúâ fjkqfjka m%;sYla;slrK tkak;a ksmojñka úoHd;aul wOHhkhka u.ska n,dfmdfrd;a;= fjkafka ñksia Ôú; ffjrifhka wdrlaId lr .ekSughs' ta ksid tkak; .ek ìhla we;s lr .ekSu wjYH keye'


wdid;añl;djhka fyda fnda fkdjk frda. ms<sn| b;sydihla we;akï tkak; ,nd .ekSu'''

wdid;añl;djkaa .ek lsõfjd;a úYd, mrdidhl me;sfrk fohla' th fldgia follg fnod fmkajkak mq¨jks'


wdydr" T!IO jeks foa fjkqfjka we;s jqKq iq¨ wdid;añl;djhka wdid;añl;djlg m;a ù frday,a.;j m%;sldr ,eîfï b;sydihla ;sîu tkak; ,nd .ekSfï§ wdid;añl;djka .ek hï pls;hla we;akï ta nj tkak;alrK uOHia:dkfha ffjoHjreka fj; meyeÈ,sj iy ksrjq,aj mjikak' ta ksid Tn óg fmrd;=j wdydr" T!IO fyda fjkhï fya;=jla ksid wdid;añl;djlg m%;sldr ,nd fyda frday,a.;j we;akï wod< idhksl jd¾;djka /f.k hkak' tfukau fjk;a frda. ;;a;ajhka .ek;a we;s jd¾;djka bÈßm;a lrkak' Tn reêrh leá .eiSfï frda. ;;a;ajfhka miq fjkjd kï wksjd¾fhkau ta .ek;a i|yka lrkak'


fnda fkdjk frda. ;;a;ajhl miqjk mqoa.,hkag tkak; ,nd .ekSu wdrlaIdjla ñil lsisÿ f,ilska ydkshla isÿ fjkafka keye' fldúâ wdidokfhka fnda fkdjk frda. ;;a;ajfha miqjk whg we;s lrk n,mEu jeä ksid tkak; ,nd .ekSfuka fldúâ wdidokfha W.% ;;a;ajhka j<lajd .ekSug mq¿jks'


m%;sYla;s tkak; ,nd .ekSug fmrd;=j wod< ffjoH ks<Odßkag ta neõ ±kqï fokak' túg Tn fjkqfjka wdrlaIs; ms<sfj;a wkq.ukh lrkq we;s'


fudrgqj Èid frdayf,a ldhsl frda.
úfYaI{ ffjoH
u,aldka;s .,afyak


mqkHd pdkaoks o is,ajd