නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

mdi,a mgka .kak l,ska orejkag fldúâ tkak; ,nd fokak ´fka'''


fmdâvlgj;a wjodkula .kak tmd'''


tkak;lska isÿ fjkafka ffjrihlg" wdidokhlg fyda frda.hlg tfrysj igka lsÍu fjkqfjka wfma isrer iQodkï lsÍuhs' frda.ldrl Ôúhdf.a wl%Sh fyda ÿ¾j, lrk ,o ke;fyd;a tu Ôúhd YÍr.; jQ úg we;s lrk n,mEug iudk n,mEula we;s lrk tlS Ôúhdf.a wkq msgm;la ñksia isrerg we;=<;a lrkjd' túg tu Ôúhd isrerg we;=¿ ù we;s nj y÷kd.;a m%;sYla;slrK moaO;sh úiska Bg tfrysj igka lsÍu i|yd m%;sfoay ksmojkjd'


mdi,a orejka wjodkï ldKavfha fyda tkak; ,nd§fï m%uqL;d lKavdhug we;=<;a fkdfõ'weußld tlai;a ckmofha frda. je<elaùu iy md,kh lsÍfï uOHia:dkh mjik wkaoug tkak; hkq frda. iqj lsÍug we;s Tiqjla fuka fkdj tu frda.h je<£ug ;sfnk wjia:dj j<lajk yelshdj we;s Yla;su;a fohls' fldúâ fjkqfjka m%;sYla;slrK tkak; ,nd §u ;=< ;ju;a mdi,a orejkag ks¾foaY ù keye' jhi wjqreÿ 5 isg 18 la olajd jQ jhia ldKavhl isák mdi,a orejka wjodkï ldKavhg we;=<;a fjkafka keye'


mdi,a orejkag tkaak; ,nd§fï§ m%udohla wehs'''@

miq.sh ld,fha fldúâ wdidÈ;j ñh .sh wh w;r jeä msßila wh;a jqfKa jhi wjqreÿ 60 blau jQ úúO ixl+,;djka we;s lKavdhughs' ta jf.au tkak;a iemhqu iuÕ we;sjk ysÕ;dj ksid;a orejka fjkqfjka m%uqL;djh ,nd §u fkd±kSu uÕyeÍ .shd' weiag%dfiksld tkak; ksIamdokfha§ úYd, odhl;ajhla ,nd ÿka fuu iud.u  mjd i|yka lr ;snqfKa wms fldúâ fjkqfjka m%;sYla;slrK tkak;a ksIamdokh l<d' thska  wfma rfÜ orejka o we;=¿j iuia; ck.ykh fjkqfjka m%;sYla;sh ,nd fokak mq¨jka' kuq;a Bg;a jvd f,dalfha fldúâ wjodku bÈßfha isák mqoa.,hka wdrlaId lr .ekSu jvd;a iqÿ hehs Tn fkdis;kafkao'''@


tkak;a fnod yeÍfï iodpdrd;aul nj bÈßfha f,dal fi!LH ixúOdkh úiska tkak; ,nd§fï m%uqL;dj fufia fm< .iajd ;sfnkjd' ta wkqj uq,a wÈhf¾§ tkak;alrKh fjkqfjka mdi,a orejka iïnkaO lr .;af;a keye'

² rgl bÈß fm< isák fi!LH wxYfha ksr; jD;a;slhka we;=¨ ish¨ fiajd ld¾h uKav, $wdrlaIl wxY

² úÿ,sh" c, " ikSmdrlaIl fiajdjkays ksr; msßi

² jhi wjqreÿ 60 g jeä úúO ixl+,;djka we;s mqoa.,hka

² fnda fkdjk frda. we;s msßia


uq,a fldúâ 19 jix.;fha§ wdidÈ; ù ñhhEug jeä wjia:djla we;af;a fnda fkdjk frda.j,ska mSvd ú¢k frda.Ska fjkqfjka m%uqL;djh ,nd §ug ;SrKh jqKd'


kuq;a jix.;fha me;sÍfï fõ.h iy m%dfoaYSh jHdma;sfha iS>%;djh wkqj tkak;alrKfha m%uqL;djfha fjkialï isÿ ù ;sfnkjd' uq,skau tkak;a ,nd§fï m%uqL;djh jhi wjqreÿ 30 g jeä msßig ,nd §u ksid mdi,a orejka muKla fkdj Wiia wOHdmkh ,nk lKavdhu;a fu;ekg we;=<;a jqfKa keye'


tkak; ksmoùug .; jqKq ld,h fláhs'''

fldúâ fjkqfjka tkak; ksmoùug .; jqKq ld,h flá ùu ksid tkak; .ek fndfyda fokdf.a we;af;a hï ielhla' th we;a;la' tkak;la ms<sn|j wOHhkhka È.= ld,hla mqrd isÿjk ls%hdj,shla' uq,skau isÿ lrk m¾fhaIK isÿ fjkjd' thska miqj óhka wdY%s;j úoHd.dr m¾fhaIK isÿ lsÍfuka miqj idhksl m¾fhaIK isÿ fjkjd' th o wjia:d ;=klska isÿ lsÍfuka miqj wod< m¾fhaIK m;s%ldjka wkque;sh fjkqfjka kshduk wêldßka ^wdydr iy T!IO wêldßh" f,dal fi!LH ixúOdkh& fj; fhduq lrkjd' tu kshduk wêldÍka úiska wod< m¾fhaIK m;s%ld mÍlaIdfjka miqj yÈis ;;a;ajh hgf;a f,dal fi!LH ixúOdkh úiska tkak;a iudch fjkqfjka Ndú; lsÍug wjir ,efnkjd'


kuq;a fldúâ jeks jix.; ;;a;ajhla yuqfõ§ tjeks §¾>ld,Sk w;ayod ne,Sï isÿ lrkak È.= ld,hla ,enqfKa keye' f.da,Sh jix.;hla ksid jirla jeks b;du flá ld,hlska tkak; w;ayod ne,Sug isÿ jqKd' tkak;l w;ayod ne,Su fjkqfjka jir y; wgl ld,hla f.jqK;a fldúâ fjkqfjka tkak; y÷kajd §u jir tlyudrla jeks b;du flá ld,hl§ isÿ jqKd' tfy;a tkak;la iudchg y÷kajd §fï§ wkq.ukh lrk ls%hdj,sfha tla wjia:djlaj;a w;yeßfha keye' yÈis ;;a;ajh hgf;a fuu wjia:djka w;yer hEula fkdj wod< ls%hdj,sfha wjia:djka w;r iumd; lsÍu muKla isÿ jqKd' ta ksid flá ld,hlska fldúâ jix.;h fjkqfjka jQ m%;sYla;slrK tkak; .ek wksis ielhla we;s l< .; hq;= keye'


fldúâ 19 ffjrih fjkqfjka tkak;a jeä ÈhqKq lsÍu ;ju;a mj;akafka w;ayod ne,Sfï ugÜulhs' tjeks jeäÈhqKq lsÍï ;ju isÿ fjk tkak;la orejka fjkqfjka ks¾foaY lsÍug kï ;jÿrg;a fï w;ayod ne,Sï jeä ÈhqKq l< hq;=hs '

±kg Y%S ,xldfõ Ndú; lrk tkak;a j¾.

² AstraZeneca/Covishield tkak;

² Sputnic V

² Sinopharm tkak;

,xldfõ mj;sk fldúâ m%fNao ^uyd ì%;dkH iy bkaÈhdkq m%fNaoh& fjkqfjka fuu tkak;a id¾:lj ls%hd lrkjd'


orejka ksid .=rejreka wkdrlaIs;o'''@

by; ±lafjk orejka w;r fldúâ 19 wdidÈ; orejka isáh yelshs' kuq;a Tjqka frda. ,laIK fmkakqï lrkafka keye' wmyiq;djla fmkakqï lrkafk;a keye' tfy;a Tjqka wdidÈ;hs' fï ksid by; lKavdhï iudcfha frda. jdylhka úÈyg .=rejreka iy Tjqkaf.a wdY%s; lKavdhï fj; frda.h iïfm%aIKh lrkak mq¨jka' .=rejrekaf.a jhi iy Tjqkag mj;sk frda. ixl+,;djka wkqj orejka fj;ska iïfm%aIKh ùfï wjodkula ;sfnkjd' kuq;a bÈßfha§ .=rejreka fjkqfjka tkak; ,nd fok ksid .=rejrekaf.ka orejkag ffjrih iïfm%aIKh ùfï wjodku wvq fjkjd' t;ek;a orejkag wdrlaIdjla ,efnkjd'


iuQy m%;sYla;sfha§ mdi,a orejka jeo.;a lKavdhu;a'''

mdi,a orejka iuQy yeisÍï we;s msßila' ta jf.au mdi," mka;sh iuÕ .efgk úg ñ;=rka iuÕ yeisfrk úg fldúâ jix.;hla iuÕ wms Ôj;afjkjdh hk ixl,amh orejkaf.a ysf;a keye' ta ksid wdidÈ; mjq,l m<uq wdY%s;fhl=f.ka fyda ksy~ jdylhkaf.ka orejkag fldúâ wdidokh ùug yelshdjla ;sfnkjd' ±kgu;a Y%S ,xldj mqrd tkak;alrK jevigyk ls%hd;aul jk ksid orejd fjkqfjka m%;sYla;s tkak; fkd,enqK;a mjqf,a jeäysáhka l=uk fyda lKavdhulg we;=<;aj tkak; ,nd .ekSug iqÿiqlï ,nkjd' ta ksid orejd;a fldúâ je<£fï wjodkfuka fndfyda ÿrg ksoyia fjkak mq¨jks'


fldúâ 19 ffjrih fjkqfjka wjodkï ldKavfha orejka ljqo'''@

fldúâ 19 ffjri frda. ;;a;ajhg orejka f.dÿre ùfï wjodku jeäysáhkag idfmalaIj wvq jqK;a hï f,ilska fuu lKavdhfï orejkag ffjri wdidokh ùfï hï wjodkula we;s fjkjd'

² Wm;skau oreKq Yajik wdndO iys; orejka

² oreKq y;sh

² fmky¨ wdndO

² ixcdkkSh yDo frda.

² Wm;skau m%;sYla;sh ÿ¾j, orejka


orejkag;a tkak;alrKh ks¾foaY ùu

fï jkúg lekvdfõ iy isx.mamQrefõ jhi wjqreÿ 12 isg by< orejka fjkqfjka Pfizer tkak; ,nd §ug lghq;= lr ;sfnk w;r weußld tlai;a ckmofha;a orejka fjkqfjka tkak;alrKfha jeä ms<sfj, ixúOdkh fjñka mj;S' .=rejreka jqK;a kej; wdidÈ; ùfï wjodku ;sfnkjd' fuys we;s jdish kï jeäysáhka oreKq ixl+,;djkag m;a fkdùu iy fldúâ wdidÈ; ùu ksid urKhg m;a fkdùu muKhs' ta ksid tkak; ,nd .;a jeäysáhka .=rejreka fukau mdi,a moaO;sfha ish¨ fokdu my; ±lafjk fi!LH mqreÿ mj;ajd .ekSu b;du jeo.;a'


ta ksid wOHdmk wdh;k iïnkaOfhka my; ±lafjk fi!LH kS;s wkq.ukh lrkak'

² uqj wdjrK folla me<£u

² óg¾ follj;a ÿrla mj;ajd .ekSu

² ks;ru úIìc kdYl fyda inka fhdod w;a fia§u b;du jeo.;a'

² wkjYH wkaaoñka ixprKh fkdlsÍu'

² iuQy yuqùï yels;dla iSud lsÍu'


flfia fyda fõjd mdi,a orejka tkak;alrKh wo isÿ fkdjqK;a th fyg Èkfha§ isÿ úh hq;= ld¾hhla neõ fmkajd fokak mq¨jks' tkak;a ksIamdokh iy fnod yeÍfï§ we;s .eg¿ bÈßfha§ ;ju;a wfma rfÜ ck.ykh fjkqfjka tkak;a ms<sn|j we;af;a ysÕhla' tfy;a weußld tlai;a ckmofha ckdêm;s fcda nhsvka úiska ,nd §ug wfmalaId lrk tkak;a ud;%d ,enqKq úfgl orejka tkak;alrKh isÿ lsÍug mq¿jks' tf;la''' jeäysáhka jYfhka wms uq,skau ,efnk tkak; ,nd fok fi!LHdrlaIs; l%ufõohka wkqj yeisÍfuka mjq, muKla fkdj uq¨ rgu fldfrdakd jix.;fhka f;dr iudchla njg m;a lsÍu b;du myiqhs'


PdhdrEmh wka;¾cd,fhks


<ud frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH
iu;a iñ; fidaur;ak

uQ,sl frday," fokshdh


mqkHd pdkaokS o is,ajd