නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

mdi,a hkak nE lsh,d w~k orejka .ek fkdi,ld bkak tmd'''


idudkHfhka orejl=f. Wvq ysf;a fï wdldrhg udkisl mSvkh ;sfhkjd kï thd,d mdi,a hkak nE lsh,d w~kjd' l<n, lrkjd' yenehs fï mSvkh há ysf;a ;sfhkj kï Wfoag ú;rla ysi lelal=uhs nv ßfokjhs lshkjd' ta fldfydu jqK;a i;s wkaf;g fuhd,g fï wikSm fudkj;au keye'

fjkod jf.au Wfoag iqmqreÿ úÈhg keÕsákjd' mdi,a hkak we÷ï w¢kjd' ,Eia;s fjkjd' ta;a fmdâvlska ug biafldaf, hkak nE lsh, uy yhsfhka w~kjd' iuyr orejka mdi,a f.aÜgqj <Õgu .syska mdi,g hkak neye lsh,d wdmyq yeß, tkjd' ;j;a iuyr fj,djg Wfoa keÕsÜgu ysi lelal=uhs lsh,d w~kjd' ke;akï nfâ lelal=ula lsh,d fo;=ka j;djla jeisls<s hkjd' nv ;o lrf.k w~ w~d ksod.kakjd' fï jf.a orejkaj ffjoH m%;sldr i|yd /f.k .sh;a ta whg lsisu frda.hla keye' we;a;gu fufyu fjkafk wehs lsh,d uõmshka jqKq Thd,d kslugj;a ys;=fj keye fkao@ tfyu kï wo wms ta fya;= fudkjo lsh,d l;d lruq'

orejdg wod< fya;= '''

idudkHfhka orejka wOHdmk lghq;= j,g ÿ¾j, kï" thd,g mdif,a mejfrk jev lghq;= lrkak wjfndaOhla ke;akï ta wh mdi,a hkak ue,slula olajkjd' f.dvla fj,djg orejkag tla fohla flf¾ wjOdkh ;shdf.k bkak neye' tfyu jqKdu;a thdg mdif,a mjrk jev lr.kak neß fjkjd'

;j;a iuyr orejka wl=re b,lalï wÿkkafk keye'b;ska ta wh;a lrkafk mdi,a hkak neye lsh,d w~k tl' fldfydu;a fï jf.a foaj,a tlal orejkaf. ysf;a ufkda Ndjh wvqùula weú;a úYdoh ;;a;ajhg tkak;a neß keye' ;j;a iuyr orejkag Y%jK ÿ¾j,;d jf.au oDIaá ÿ¾j,;d ;sfhkak mq¿jka' tfyu jqKdu;a thd,d mdi,a hkak neye lsh,d w~kjd'

idudkHfhka orejl=f. Wvq ysf;a fï wdldrhg udkisl mSvkh ;sfhkjd kï thd,d mdi,a hkak nE lsh,d w~kjd' l<n, lrkjd' yenehs fï mSvkh há ysf;a ;sfhkj kï Wfoag ú;rla ysi lelal=uhs nv ßfokjhs lshkjd' ta fldfydu jqK;a i;s wkaf;g fuhd,g fï wikSm fudkj;au keye'

mdi, iïnkaO fya;= ''''

f.dvla fj,djg w¨f;ka mdi,g we;=¿ jqKdu fï jf.a fjkak mq¿jka' mqreÿ .=rejrhd fjkia jqKdu ke;akï fjk;a mdi,lg udre jqKdu fï jf.a yeisÍï olskak yelshdj ;sfhkjd' iuyr fj,djg W.kajk .=rejrhd ier mreI kï" mdif,a mßirh iqjodhS ke;akï" ks;r ks;r wfkla <uhs ysßyer lrkj kï fï úˆhg mdi,a hkak wleue;slï olajkjd'

ksjig wod< fya;= '''

ks;ru uõmshka w;r w~onr mj;sk mjq,aj, orejka fï jf.a ;;a;ajhg m;afjkak ;sfhk bvlv jeähs' fudlo thd,f. há ysf;a ks;ru udkisl mSvkhla ìhla we;sjk ksid' we;a;gu fï jf.a orejka ys;kafk ks;ru ta jf.a mSvkhla t,a, fjhs lsh,d' ks;ru ;d;a;d wïu;a tlal .egqï we;s lr .kakj kï tjka orejka fudfyd;lgj;a wïuj ;kslr,d hkak nhhs' ta ksid fï jf.a úúO fya;= lshñka mdi, u. yßkakg W;aidy lrkjd' ;j;a iuyr wïu,d ;d;a;,d orejka f.dvla wdrlaId lrkjd' tfyu orejkag iajdëk;ajhla ,efnkafk ke;s ksid thd,d ks;ru bkafk mSvkfhka' ta mSvkh msg lrkafk mdi,a hkak neye lshd wr., lsÍfuka'

lrkak fohla keoao@

;sfhkjd' orejdg YdÍßl frda.hla ke;s nj ffjoH mÍlaIK u.ska ;yjqre jqfKd;a ta orejd ks;ru mdi,a hjkak W;aidy lrkak' ;djld,slj mqxÑ udkisl mSvkhla we;s jqK;a ld,hla hkfldg orejd idudkH fjkjd' tal wmyiqjla fjkafk mqreÿ fjklka ú;rhs' fudlo fmd; mf;a oekqug jvd f.dvla foaj,a orejl=g mdif,ka bf.k .kak ,efnkjd' ta lshkafk wfkldf.a ye.Sï wjfndaO lr .ekSu" iylïmkh" wfkla whg f.!rj lsÍu jeks fndfyda hym;a foa orejd bf.k .kafk mdif,ka' fujka yeisÍï rgdjla mj;sk orejka ms<sn|j .=rejrekaj oekqj;a lsÍu w;sYh jeo.;a' fudlo f.or§ wikSmhs lSj;a mdi,g tjmq ksid thd,d W;aidy lrkafk mdif,a§ wikSmhs lsh,d f.or hkak' ta;a .=rejrekaj oekqj;a lf<d;a ta wh ks;ru f.or hkak W;aidy lrk orejkaj mdif,a r|jd .ekSug lghq;= lrdú' we;a;gu fï jf.a fndre fya;= lshñka f.or hkak yok orejkaj tl ojila mdif,ka f.or heõfjd;a thd,d tal mqreoaolg .kak mq…jka'

fldfydu;a b;ska ks;ru fï jf.a Wfoag f.or wr., lrk fmdâvkaf. yeisÍu ms<sn|j Tn bkafk lKiai,af,ka kï ta orejdf.a yeisÍu iïnkaOfhka ffjoH Wmfoia me;Su wjYH nj fmakjd' tfyu ;;a;ajhla mj;skjd kï th iq¿fjka ;lkak tmd' fkdi,ld bkak;a tmd' tjka orejl= <ud yd fhdjqka uki iïnkaO ffjoH jrhl= fj; fyda udkisl ffjoHjrhl= fj; fhduqlsÍfuka ta is;a fmf<k mSvkfhka uqojd.kak mq¿jka'

<ud iy fhdjqka uki ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
ñhqre pkaøodi
ffjoH mSGh" rd.u

;udrd m;srK