නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

orefjla ,efnkak bkak wïud flfkl=g f,a jvk lEuîu


f.dgqfld<" ;eô,s j;=r" nd¾,s" iõ le|" lsß le|" ¨Kq le|" n;," ysÕ=r," fo¿ï" fk,a,s" fn,s jeks wdydr mdk j¾. j,ska .eìks ujf.a fmdaIK wjYH;d imqrd.; yel'

l=re¿;=v foaYSh mdrïmßl iy,aj¾.hls'fuu iy,a j, ksõâv ldáf,acj, we;s le,aishï bj;a ùu j<lajhs' m%;sYla;sh jeä lrhs’ hlv wjfYdaIKhg odhl jk ksid hlv nyq, t<j¿ m<d j¾. yd ;ka;= nyq, t<j¿ iuÕ .ekSu iqÿiqhs'fuu iy,a j¾.h le| i|ydo fhdod .; yel'

f,dj iEu rglg fiau wm rgg;a úúO lreKq wkqj ieliqKq wdfõKsl wdydr ixialD;shla we;' tlS wdydr ixialD;sh ;=< .¾NKS ujf.a fmdaIKh i|yd ysñjkafka iqúfYAIS ia:dkhls' idudkH ldka;djla ;ud .kakd wdydr j,ska iajlSh fmdaIK wjYH;d muKla iïmQ¾K lroa§ .eìKs ldka;djla ;ud .kq ,nk wdydr j,ska"

iajlSh fmdaIK wjYH;d iïmQ¾K lr.; hq;=h

orejdf.a fmdaIK wjYH;d iïmQ¾K lr.; hq;=h

uõ lsß ksIAmdok i|yd fhdojd .; hq;=h

tneúka tA tA udihg wkqj l<,fha j¾Okho ujg we;sjk wmyiq;d o i<ld l<,fha j¾Okh ksis f,i isÿjk f,i;a" ujf.a wmyiq;d uÕyefrk f,i;a l<,hg ydks fkdù by; wjYH;d iïmQ¾K lr.; yels f,i;a .eìkshf.a wdydr mdk rgdj ilid .; hq;=h'

uQ,slju .¾NKS ud;djla imhd .; hq;= fmdaIK ix>gl f,i le,aishï" hlv" úgñka A, úgñka C, úgñka D, úgñka B6 ^mhsßfvdlaiska&" úgñka B12 ^fldn,ñka&" f*da,sla weisâ hkdÈhhs' my; ±lafjkafka tlS wjYH;d iïmQ¾K lr fok foaYSh wdydr j¾. lsysmhls'

t<lsß

uQ,slju le,aishï wjYH;dj imqrd fokq ,nhs' bka wiaÓ" o;a" kdä yd fmaYS j¾Okhg iyh fohs'

fmdf<dia

msIAgh" fm%daàk" fïoh ;ka;= le,aishï

fmdiamria hlv fidaähï fmdgEishï úgñka A, úgñka B(B1, B2, B3), úgñka C hk fïjd wvx.=hs' YÍrh mDIAáu;a lrhs' rla;ySk;djh ÿr,hs' uõ lsß jvjhs'

yd;djdßh

úgñka A, úgñka B(B1, B2), úgñka C, úgñka E, ue.akSishï"

fmdiamria" le,aishï" hlv yd f*da,sla weisâ hk fïjd wvx.=h' YÍrh mDIAáu;a lrhs' rla;ySk;djh ÿr,hs' uõ lsß jvjhs'

l=re¿;=v

foaYSh mdrïmßl iy,aj¾.hls' fuu iy,a j, ksõâv ldáf,ac j, we;s le,aishï bj;a ùu j<lajhs' m%;sYla;sh jeä lrhs' hlv wjfYdaIKhg odhl jk ksid hlv nyq, t<j¿" m<d j¾. yd ;ka;= nyq, t<j¿ iuÕ .ekSu iqÿiqhs' fuu iy,a j¾.h le| i|ydo fhdod.; yel'

uqx weg

ks¾udxY wdydr rgd we;s uõjrekag fm%daàk ,nd.; yels jákd wdydrhls' msIAgh" fm%daàk" úgñka B, úgñka A, úgñka C, úgñka E, úgñka K, hlv" le,aishï" fidaähï" fmdgEishï" ue.akSishï wka;¾.;h' uqxweg rla;ySk;djh ÿr,hs' úIìc kihs' m%;sYla;sh j¾Okh lrhs' ;ka;= m%udKh jeä ksid wju wdydr m%udKhlska l=i msfrk w;r Èhjeähdj" fldf,iafg%da,a" wê reêr mSvkh md,kh lrhs'

;jo f.dgqfld<" ;eô,s j;=r" nd¾,s" iõ le|" lsß le| ¨Kq le|" n;," ysÕ=r," fo¿ï" fk,a,s" fn,s jeks wdydr mdk j¾. j,ska .eìks ujf.a fmdaIK wjYH;d imqrd.; yel'

.eìks uj ksis f,i ;u fmdaIKh mj;ajd .ekSfuka wehg orejd ,eîfuka miq t<fUk ld,h kSfrda.Sj .; l< yels nj;a" ujq lsß ,nd§fï yelshdj by< nj;a Tn u;l ;nd.; hq;=h'


foaYSh ffjoH

ã' tia' tï' fla' úl%uwdrÉÑ


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr