නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ fya;=fjka .eìks úfha ixl+,;d fkdi,ld yßkak tmd'''


fï ojiaj, f.dvla whf. wjOdkh fhduqj ;sfhkafk fldúâ frda.h ms<sn|j' ta w;r .¾NŒ uõjrekag fldúâ frda.h je<£fï wjodku ms<sn|j l;d l< hq;=u ud;Dldjla njg m;aj ;sfnkjd' b;ska ta .ek m%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoH pdñkao udf;dg lshkafk fudkjo lsh,d wms oeka n,uq'


m%ij iy kdßfõoh ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
pdñkao udf;dg

f,alï" m%ij yd kdßfõo

úfYaI{hkaf.a úoHdh;kh

mjq,a fi!LH ld¾hdxYh


.¾NŒ nj iy fldúâ frda.h .;a;u ta iïnkaOfhka m%Odk m‚jqv lsysmhlau fokak ;sfhkjd' fldúâ frda.h .¾NŒ whg je<£fï  úfYaIs; jQ wjodkula ke;;a ´fku wfhl=g je<f|kak mq¿jka' yenehs hï fyhlska .¾NŒ ujlg fldúâ frda.h je<÷fKd;a ixl=,;d b;du;a jeäfjkak mq¿jka' ta wkqj fldúâ kshqfudakshd ;;a;ajhg m;aùug fukau urŒh ixl=,;d we;sùug ;sfnk bvlv jeähs' ta ksid ;uhs .¾NŒ uõjreka fldúâ frda.fhka wdrlaId úh hq;= nj ks¾foaY lrkafka'''


tlu wjodku fldúâ fkdfjhs'''

yenehs .¾NŒ ujlg fï ld,fha ;sfhk tlu wjodku fldúâ fkfjhs' idudkHfhka .¾NŒ ujlg /ljrKh i,ioaÈ i,ld n,k m%Odk lreKq .Kkdjla ;sfhkjd' WodyrKhla úÈhg .;af;d;a Tn idhkhg hk úg iEu idhk jdrhl§u uq;%d mÍlaIdj" reêr mSvkh uekSu wdÈh isÿ flfrkjd' ta jf.a mqxÑ mqxÑ foaj,a lrkafk tajdfha f,dl= jeo.;alula ;sfhk ksid'

reêr mSvkh jeä jqfKd;a Nhdklhs'''

fudlo reêr mSvkh jeä jqfKd;a th oek .; yels jkafk reêr mSvkh uekSfuka' yenehs .¾NŒ Tng reêr mSvkh we;s fudfyd;l th fkdoek reêr mSvk ;;a;ajh jeä jqfKd;a uj urKhg m;a fjk ;rfï oreKq ixl=,;d tkak bv ;sfhkjd' ta ksid jvd;a jeo.;a jkafk fï ojiaj,;a .¾NŒ uõjreka idudkH wdldrfhka idhkj,g iyNd.s ùu' ta idhkj,ska ,nd fok /ljrKh ta wdldrfhkau fï fudfydf;;a wjYHhs'  ta yskaou ;uhs miq.sh jir tl yudrl ld,h mqrdjgu wfkl=;a frda.S idhk ks;sm;d fkdmej;=K;a .¾NŒ whf. idhk ta wdldrfhkau mj;ajdf.k hdug lghq;= lf<a'

fldúâ je<f|aú hehs ìfhka''''

wog;a iuyr uõjreka fldúâ je<f|ahehs ìfhka idhkj,g fkdhd ysáhg lula keoao wykjd' Tfí ffjoHjrhd fyda mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßksh ks¾foaY lf<d;a Tng idhkhg hEu l< hq;=uhs' Tng hï fyhlska frday,a .;ùug isoaO jqfKd;a tys§ fldúâ wdidokh fõ hehs wksh; ìhla we;slr .; hq;= kE' fudlo idudkH fldúâ fmdisáõ .¾NŒ uõjreka iy ksfrda.S uõjreka tlu jdÜgqjl r|jd ;nkafk keye' ta ksid Tng .¾NŒ iufha we;s jk hï ixl=,;djla fya;=fjka frday,a .; úh hq;=j we;akï lsisfia;a ys;g nhla .kak tmd' frdayf,a§ Tn iqrlaIs;hs'

tkak;alrKh'''

fldúâ frda.fhka wdrlaId ùu i|yd oekg ksl=;a lr we;s pl%f,aLhg wkqj ihsfkd*dï tkak; ks¾foaY lr ;sfhkjd' fï wjia:dj jk úg wê wjodkï ldKavhg wh;a uõjrekag th ,nd §ug ks¾foaYs;hs' ta oekg wm i;=j ;sfnkafk iSud iys; jQ tkak;a m%udKhla ksid'  oekg we;s idhksl jd¾;d j,g wkqj ta wjodkï ldKavfha miqjk uõjrekag fldúâ ksid we;súh yels wjodku iy bka we;s úh yels ixl=,;d b;du;a oreKqhs' ta ksid tkak;la ,nd .ekSfuka we;s úh yels njg Wml,amkh lrk ixl=,;d j,g jvd fldúâ wdidokfhka wewe;súh yels ixl=,;d oreKq fjkak mq¿jka' yenehs ujg fyda orejdg oreKq ixl=,;d wrf.k tk njg lsisu úoHd;aul idlaIshla kE' fï jk úg;a .¾NŒ uõjreka lsysm fofkla ñh f.dia ;sfhkjd'


ta wkqj jhi 35 g jeä fjk;a frda. ;;a;ajhka iys; uõjrekag fldúâ wdidokfhka urKhg m;aùfï wjodku jeähs' tksid Tng tkak; ,nd .kak ks¾foaY lf<d;a fkdìhj th ,nd.kak' óg jvd fyd| tkak;la tk ;=re n,df.k bkak tmd' .eìks iuh lshkafk i;s 40 l flá ld,hla' fï ld,h ;=< ;sfhk wjodku l,a ou,d bÈß ld,fha§ fjk tkak;la ,nd.kak ys;df.k n,df.k bkak mq¿jka È.= ld,hla fkfjhs .¾NŒ iuh lshkafk' tneúka m<uq wjia:dfju tkak; ,nd .kak'

.eìks úfha ixl+,;d ksid'''

.¾NŒ Tng idudkHfhka lsishï fya;=jla ksid ffjoH Wmfoia ,nd .; hq;= fjkak mq¿jka' ta wjodkï ;;a;ajhla ksid fjkak mq¿jka' ta;a wêl ysiroh" Worfha fõokd" fhdaks ud¾.h Tiafia reêrh fyda ;r,hla msgùu" orejd wvqfjka oeÕ,Su wd§ orejd iïnkaOj ;;a;ajhla kï yels blaukska ffjoH Wmfoia u; l%shd lrkak fjkjd'


ta;a fldúâ j,g we;s ìh ksid ffjoH Wmfoia .ekSug fkdmeñŒu ;=< we;sjk ixl=,;d fldúâ je<£fuka we;sjk ixl=,;d j,g jvd jeä fjkak mq¿jka' ta .ek fï fj,dfj úfYaIfhka ys;kak'


idudkHfhka fldúâ frda.S ´fku wfhla 98] lau lsisu .eg¨jla ke;sj ksfjia lrd hkjd' .eìks whg;a ta jf.au ;uhs' f.dvla .eìks whg fldúâ je<£ we;s nj y÷kd .;af; frday,g we;=<;a jQ miqj lrkq ,nk mÍlaIKhlska miqj'^Y,Hl¾uhlg fmr lrkq ,nk& tfyu ke;=j fldúâ frda. ,laIK mokï lrf.k ta whj y÷kd.ekSula fkdfjhs'   b;ska fldúâ yeÿK;a nyq;rhla uõjrekag fyd¢ka iqjm;a fj,d idudkH Ôú; .; lrkak mq¿jka' tksid ta .ek wksh; ìhla we;s lr .kak tmd' ksis fõ,djg idhkhg hkak' kshñ; Èkhg frday,a .;fjkak' Tng hï lsis ixl=,;djla we;a kï ^.¾NŒ úfha we;súh yels & yels blaukska ffjoH Wmfoia u; frday,lg we;=¿ fjkak' ta yeufoau;a tlal wmg yqremqreÿ fi!LH l%ufõoh;a Ndú;fhka fldúâ wdidokh j<lajd .ekSug lghq;= lrk tl fndfydu jeo.;a'^fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha§ mej;s udOH yuqla weiqfrka&


;udrd m;srK