නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ wdidÈ; frda.sfhla fjkqfjka Y,Hl¾uhla lrkak isÿ jqfKd;a'''


fldúâ jix.; ld,fha§ hï mqoa.,fhl=g Y,Hl¾uhla fjkqfjka Ndckh ùug isÿ jqfKd;a ta .ek fi!LH fCIa;%fha ls%hdj,sh l=ulao ms<sn|j l;d lrk úg Y,Hl¾uhla fjkqfjka frday,lg meñfKk frda.Ska wmg ldKav ;=kla úÈyg fnod olajkak mq¨jks'''


fldúâ jix.;fha me;sÍu nyq,j we;s m%foaY fyj;a r;= l,dmhkaf.ka meñfKk frda.Ska fldúâ wdidÈ; njg ;yjqre jqKq frda.Ska yÈis wk;=rej,g Ndck jqKq iy Ôú; wjodku ksid yÈisfhau Y,Hl¾uhka isÿ l< hq;= frda.Ska'


fï .ek WodyrKhlla úÈyg i|yka lf<d;a nvje,a wjysr jqKq frda.Ska jf.au yÈis wk;=rlg m;a fj,d fud<hg reêrh jykh ùula isÿ jqKq frda.Ska' tjeks frda.Skaf.a Y,Hl¾u fldúâ ksid fyg ojig l,a ;nkak neye' ta ksid Tjqka fjkqfjka Y,Hl¾u lsÍug wksjd¾fhkau isÿ fjkjd'


fïl lKavdhï lghq;a;la'''

frda.shd jdÜgqfjka Y,Hd.drh fj; /f.k tafï mgka Y,Hl¾uh wjidkfha kej; h:d ;;a;ajhg m;ajk jd;djrKh wdrïN ù jdÜgqjg /f.k hkf;la olajd jQ ls%hdj,sh ;=< we;af;a lKavdhï ls%hdj,shla'


iel iys; l,dmhkaf.ka meñfKk frda.Skaf.ka wms Rapid Antigen mÍlaIdj ,nd .kakjd' wms fï mÍlaIKh ,nd .kafka PCR jd¾;djg wu;rjhs' iuyr wjia:dj,§ Rapid Antigen jd¾;dj RK m%;sM,hla fmkakqj;a PCR u.ska frda.shd fldúâ wdidÈ;fhla nj ;yjqre jk wjia:d ;sfnkjd' yÈis wk;=re jeks wjia:dj,§ Y,Hl¾ufha wjYH;dj ±äj ;sfnk ksid uq,skau Rapid Antigen mÍlaIKh isÿ lrkjd'


Y,Hl¾uh fjkqfjka iïnkaO jk ks¾úkaok ffjoHjrhd" Y,H ffjoHjrhd" fyÈhka iy iq¿ fiajl ld¾h uKav,h hk ish¨fokdu wdrlaIs; we÷ï PPE (Personal  Protective Equipments) we|f.k isák w;r fldúâ wdidÈ; frda.shd jdÜgqj ;=<;a yqfol,dj ;nkjd' Y,Hl¾uh Ndrj lghq;= lrkafka Y,Hd.drfha isák fcHIG;u Y,H ffjoHjrhd úiskqhs' Y,Hd.drh iQodkï jQjdg miqj frda.shd jdÜgqfjka /f.k tkjd' tf;la frda.shd Y,Hd.drfha fmdfrd;a;= frda.sfhl= f,i ;nd .kafka keye'


Y,Hl¾ufhka miqj'''

Y,Hl¾uh wjidkfha§ tu Y,Hl¾uhg iyNd.S jqKq by; lKavdhu Y,Hd.drfha ;sfnk fjku fodrlska msgfjkjd' PPE fyj;a wdrlaIs; we÷ï bj;a lr,d by; lKavdhu jf.au iïmQ¾K Y,Hd.drh;a úIìcyrKh lrkjd' wdidÈ; frda.shd h:d ;;a;ajhg m;a ùu iy;sl jQ miqj jdÜgqjg hjkjd' fï wjia:dfõ§ frda.shd fldúâ frda.ska isák jdÜgqjla fj; heùu isÿ fjkjd'


l,a ;eîug wmyiq Y,Hl¾uhla'''

l,a ;eîSug wmyiq Y,Hl¾uhla isÿ lrk úg fldúâ wdidÈ; frda.sfhla isákjd kï ta frda.shd Y,Hd.drhg /f.k tkafka ojfia Wmf,aLk.; Y,Hl¾u wjidkfha§' túg fiiq frda.Skag wdidÈ;hd ksrdjrKh fjkafka keye'


Y,Hl¾u l,a ;nk wjia:d''

frda.shdf.a ;;a;ajh wjodkï ke;akï fldákau Y,Hl¾uhla yÈisfhau isÿ fkdl< hq;= ;;a;ajhl isákjd kï ta fjkqfjka bÈßfha Èkla ,nd fokjd' kuq;a ms<sld jf.a frda.Skaf.a Y,Hl¾u iy frda. ksYaph lr .ekSu fjkqfjka yÈis wjYH;djhka we;s Biopsy mÍlaIK fjkqfjka m%uqL;dj ,nd fokjd'


wjodkï wjia:d ;sfnkak mq¨jka'''

fldúâ wdidÈ; frd.sfhla Y,Hl¾uhla fjkqfjka iqodkï lrk úg wjodkï wjia:d fndfyda ;sfnkak mq¨jka' kdifhka ng we;=¿ lrk úg frda.shdf.a leiai" lsúiqï u.ska ì¢;s msgfjkak mq¨jka' iuyr úg fuu ì¢;s Y,Hd.drfha mDIaGj, ;ekam;aj ;sî iÔú ffi,hla fyj;a wfma kdih" uqLh Tiafia isrerg we;=¿fjkak mq¨jka' ta jf.au Worh wdY%s;j isÿ lrk Y,Hl¾uhkays§ wdidÈ;hdf.a u< uq;% u.ska ffjrih iïfm%aIKh úh yels neõ mÍlaIK m;s%ld lSmhl i|ykaj ;snqK;a ;ju th ;yjqre ù keye'


ta jf.au fldúâ jix.;h ksid ffjoHjrekaf.a wdrlaIs; we÷ï iy ;Ügq lSmhlska hqla; uqjwdjrK ksid lemqï isÿ lsÍfï§ wmyiq;djka ;sfnkjd' ta ksidu fuu Y,Hl¾u jd;a m%dÖk Y,H ffjoHjrhdg mjrkjd'


tkak;alrKfhka miqj'''

fldúâ fjkqfjka tkak;a ,nd ÿkak;a ud;%d folu ,nd .;a;;a kej; wdidÈ; ùfï wjodku ;sfnkjd' ta ksid tkak; ,nd .ekSu;a iïmQ¾Kfhka frda.shd iqrlaIs; hehs wmg lshkak neye' kuq;a tl jdishla ;sfnkjd' fldúâ wdidÈ; frda.shd tkak; ,nd isáfhd;a ta frda.shdf.ka ;j;a whg fldúâ ffjrih iïfm%aIKh ùfï wjia:dj fndfyda fihskau wvq fjkjd' th fiiq frda.Skaf.;a wdrlaIdjg fya;=jla'


fldfydu jqK;a fldúâ wdidÈ; frda.Skag;a w;HjYH Y,Hl¾u isÿ lsÍug isÿ fjkjd' frda.shd fldúâ wdidÈ;fh;= jqK;a Y,Hl¾uh fyg Èkh fjkqfjka l,a ;eîug fkdyels wjia:djka ;sfnkjd' ta jf.au fldúâ wdidÈ; fkdjk frda.Ska jqK;a Y,Hl¾uhla fjkqfjka Wmf,aLk.;j jf.au iuyr úg yÈis wjia:djka fjkqfjka Y,Hl¾uhkag Ndck lrkak fjkjd' ta fldfydu jqK;a fia fomd¾Yajhu fjkqfjka Y,Hd.dr ks;ru iQodkï'


Y,H ffjoH

fla' fla' ;s,skao l,am Y%S

wkqrdOmqr YslaIK frday,


mqkHd pdkaokS o is,ajd