නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ wdidokfhka miq orejkag je<f|k <ud nyq wjhj moaO;s m%ody iskafv%dauh


iuyr fj,djg fuu frda.h;a tlal weia r;= fjkak mq¿jka'uq¿ weÕ mqrdu u;=jk yfï oo jeks ;;a;ajhla oolakg mq¿jka' fuys ;sfnk Nhdklu ;;a;ajh ;uhs yDoh jia;=jg n,md,d reêr mSvkh fjkia ùu ksid iuyr fj,djg urKhg mjd m;aùug bv ;sfnk tl'

<ud nyq wjhj moaO;s m%ody iskafv%dauh MIS- C (Multisystem  Infiammatory Syndrome in Children) ms<sn|j Tn oekqj;a o@

úfYaI{ ffjoH k,ska ls;=,aj;a;
oeä i;aldr tallh Ndr ffjoH
ßÊfõ wd¾hd <ud frday," fld<U

fï Èkj, rg mqrdu me;sfrk orejkag n,mdk úfYaI frda. ;;a;ajhla f,i fuu <ud nyq wjhj moaO;s m%ody iskafv%dauh y÷kajkak mq¿jka'

fuu frda.S ;;a;ajh fldúâ frda.hg iïnkaOhs'fldúâ frda.h wdidokh fj,d i;s 2 - 6 ;a ld,hla .; jk úg orejkag we;sjk frda. ;;a;ajhla'fuys ;sfnk .eg¨j fjkafk ljqrej;a okafk kE orejkag fldúâ wdidokh jqKq nj'tA lshkafk fkdoekqj;aju f.dÿre úh yels frda.hla'

oekgu;a tu frda.hg f.dÿre jqKq orejka yh fofkla wfma oeä i;aldr tAllfha m%;sldr ,nkjd' tA <uhs jhi wjqreÿ 08 - 15 ;a w;r miq jk wh'

frda. ,laIK'''

fï wh ;=<ska uq,skau u;=fjkafk WK" oeä weÕ m; reodj" nfâ lelal=u" jukh iy mdpkh hk frda. ,laIKhs' idudkH frda. ,laIK ksid fndfyda orejkag fldúâ frda. ,laIK fkdfmkajk ksid tA whg fldúâ wdidÈ; jQ nj fndfyda fj,djg ujqmshka oekqj;a ùu;a wvqhs'

b;ska fï ;;a;ajhg f.dÿre jk f;la y÷kd.ekSu wmyiqhs'iuyr fj,djg fuu frda.h;a tlal weia r;= fjkak mq¿jka' uq¿ weÕ mqrdu u;=jk yfï oo jeks ;;a;ajhla olakg mq¿jka' fuys ;sfnk Nhdklu ;;a;ajh ;uhs yDoh jia;=jg n,md,d reêr mSvkh fjkia ùu ksid iuyr fj,djg urKhg mjd m;aùug bv ;sfnk tl'

w¨;a frda.hla ksid''''

fï frda.h w¨;a frda.hla ksid y÷kd.ekSu wmyiq úh yelshs'uq,skau jd¾;d jqfKa 2020 wfma%,a udifha tx.,ka;fha §'kuq;a oeka wmg fmakjd tA frda. ;;a;ajh ,xldjg meñK we;s j.' tA frda.h je<÷Kq orejka bkafk fld<U ú;rla fkfjhs'rfÜ úúO m%foaYj, tA frda.h je<÷Kq orejka lsysm fofkla tlalu wms idlÉPd l<d'b;ska wmg ys;kak mq¿jka bÈßfhaoS fuu frda.S ;;a;ajh ,xldj mqrdu orejka w;r me;sr hkak yelshdj ;sfnk nj'

tA wkqj fï ojiaj, Tfí orejd ;=<ska WK" mdpkh" nfâ lelal=u wd§ frda. ,laIK we;akï yels blaukska ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu jeo.;a' yenehs ujqmsh jeäysáhka úÈhg Tn tjka frda. ,laIK oel oel;a ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu m%udo lrkjd kï" Tn lrkafk orejf. Ôú;h wk;=rg fy<k tl'

fï frda.h ksid urKhg mjd m;aùfï bvlv we;s kuq;a ;ju ,xldfõ tjka urKhla jd¾;dfj,d keye' kuq;a wfußld tlai;a ckmoh" tlai;a rdcOdksh we;=¿ f,dj rgj,a .Kkdjl fï frda.S ;;a;ajh fya;=fjka orejka urKhg m;aj ;sfhkjd' tA fya;=fjka wm fï ms<sn|j wjOdkfhka miq úh hq;=hs'

fuh fldúâ frda.fhau È.=jla o@''''

oekg jd¾;dù we;s yeu frda.sfhlau fldúâ yd iïnkaOhs'frda.S jkakg fmr wmg orejkag fldúâ je<£ we;s nj y÷kd.kakg ,laIK my< jqfKa keye'tA;a frda.hg f.dÿre jQ miqj /msâ wekaácka" PCR, fyda wekaáfndä mÍlaIK isÿ lsÍfuka tA tlla fyda fï frda.Ska fmdisáõ jqKd'

tA wkqj wmg meyeÈ,s fjkjd" fï orejkag fldúâ je<£ we;s nj'tA;a m%Yakhla fjkafk th ljoo je<÷fKa okafk ke;s tl' iuyr orejkag oekg;a fldúâ frda.S ,laIK ;sfhkjd' PCR fmdisáõ lshkafk oekg;a tA wh fldúâ ;;a;ajfha bkafk'

iuyr orejka f. m%;sfoay mÍlaIKh fmdisáõ fjkjd' tA whg fldúâ wdidokh fj,d" tA;a ljqre;a tA ms<sn|j okafk kE'thg fya;=j orejkaf.ka jeä msßilg fldúâ frda. ,laIK fkdfmkajk ;;a;ajhla ;sfnk ksid'

frda.h n,mEï lrkafk ljr wjhjhkag o@'''''

frda.fha kñkau meyeÈ,s fjkjd bka wjhj .Kkdjlgu n,mdkak mq¿jka nj' tA wkqj iug" weiaj,g" yoj;g" fmky¨j,g" jl=.vqj,g" wlaudjg we;=¿ YÍrfha wjhj .Kkdjlg fuuÕska n,mEï isÿfjkjd' tA ;uhs fuu frda.fha ;sfnk Nhdkl lu'msg;ska fmkajk frda. ,laIK úÈhg fmkajkafk weia reodj" yu u;=msg r;=jka oohka" jukh" mdpkh iy nfâ lelal=u u;=ùuhs'

wjhj bÈóula o fjkafk@'''

wjhj bÈóula ;uhs fjkafk'yenehs bÈóu muKlau fkfjhs’ tla tla wjhjj, l%shdldÍ;ajhg n,mdkjd’ tA wkqj wlaudjg jl=.vqj,g n,mEju tAjdfha kshu l%shdldÍ;ajh isÿfjkafk kE’ fmky¨j,g n,mEfuka Tlaiscka uÜgu fjkia fjkak mq¿jka’ túg yDoh jia;=fõ l%shdldÍ;ajh ksishdldrj isÿ fkdjk úg reêr mSvkh fjkia fjkak mq¿jka’ tA jf.a wjhj .Kkdjl l%shdldÍ;ajhg iDcq n,mEula lrkak fï frda.hg yelshdj ;sfhkjd’

ujqmshkag m‚jqvhla’’’

fldúâ ksid fï Èkj, f.dvla wh frday,g tkak ue,shs' tA jqK;a orejkag hïlsis frda. ;;a;ajhla we;akï jydu frday,lg meñŒu jeo.;a' fudlo ´kEu frda.hlg ksis l, ksis m%;sldr fkdlf<d;a W;aikak fjkjd' tksid fudk ;;a;ajhl ysáh;a orejl=g frda.S ;;a;ajhla we;akï jydu iqÿiqlï ,;a ffjoHjrhl= fj; /f.k hdu jeo.;a' <Õu frday,g hk tl fndfydu fyd|hs'

frda.fha jeä n,mEu ldgo@'''

Multisystem Infiammatory Syndrome in Children lshk kñkau lshfjkjd <uhskag je<f​|k nj'oekg jd¾;d fjkafk th orejkag ú;rla iEfok frda.hla úÈhghs'kuq;a fï w¨;a frda.hla nj wm wu;l l< hq;= keye' fldúâ frda.h wm yuqjg weú;a ;ju jir tl yudrla jf.a ld,hla f.ù .sfha'fï frda.h y÷kd.kafk Bg;a miafi'fldfydu;a oekg f,dj mqrd mj;sk jd¾;dj,g wkqj jhi 01 - 20 ;a w;r whg je<÷Kq nj ;uhs meyeÈ,s jkafka',xldfj wms oelafl wjqreÿ 08 - 15 w;r whg frda.h je<÷Kq wkaou' tys f;areu wfkla whg fï frda.h yefokafk kE lshk tl fkfjhs' yefudagu frda. wjodku ;sfnkak mq¿jka ksid yefudau wjOdkfhka isàu jeo.;a'fudlo ;ju;a wms tA ms<sn|j yß yeá úia;r okafk ke;s ksid'

kj m%fNaoj,g o fï frda.h we;sfjkafk@'''

kj m%fNaoj,g;a fï frda.h we;sfj,d ;sfhkjd'uq,skau fï frda.h f,dj jd¾;d jqfKa 2020 wfma%,aj,' tA fj,dfj kj m%fNao f.dvla kj m%fNao ;snqfK kE'tA;a frda.h tA úÈhgu jd¾;d jqKd'tA wkqj oekg f,dalfha úYajdihla ;sfhkjd" fï frda.h ´fku m%fNaohlska we;súh yels nj' tA ksid frda.h je<÷Kq orejkaf. úúO wjhj j,g úúO uÜgñka n,mEï lrkak mq¿jka'hï wfhl=g b;du;a iq¿ n,mEula jqK;a hï wfhl= urKhg m;afjkak;a mq¿jka' fldfydu jqK;a fïl we;sfjkafk fudk m%fNaofhkao lsh, yßhgu okafk kE' ´fku m%fNaohlska we;súh yels njg úYajdi flfrkjd'

oeä i;aldr tAllhg fhduq lsÍfï m%jK;dj fldhs jf.ao@'''

idudkHfhka orejkag fldúâ frda. ,laIK fmkakqï lrkafk iq¿ jYfhka'uq,a wjia:dfõ mgka oeä i;aldr i|yd fhduq l< hq;= fldúâ frda.S orejka /f.k wdfj fu;ekg',xldfj fldfyka jd¾;d jqK;a wms tA whj <ud frday,g f.kajd .;a;d'f.jqKq jir tl yudrgu fldúâ frda.S orejka oeä i;aldr tAllhg fhduq lf<a 20 lg wvq msßila'kuq;a fï jk úg fuu frda. ;;a;ajhg f.dÿre jqKq orejka 06 fofkla <ud frdayf,a oeä i;aldr tAllfha m%;sldr ,nkjd'fï m%;sYla;sh;a tlal we;sjk frda.S ;;a;ajhla'fldúâ frda.hg úreoaOj wfma wefka yefok m%;sYla;sh wmgu frda.hla njg m;aj we;s njla ;uhs fmakafka' tA;a tAl yßhgu iaÓrj lshkak ;ju mq¿jkalula keye'


;udrd m;srK