නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fmd,af;,a Th lshk ;rïu w.=Khso@


wÈka oYl ;=k y;rlg l,ska wfma jeäysáfhda lsisu pls;hlska f;drj fmd,a jf.au fmd,a f;,a Ndú; l<d' ta;a wo fmd,a f;,a" fmd,a lsß" fmd,a fï ish,a,u Ndú;hg l,ska ta .ek f.dvla ys;kakg fm<ô,d' fudlo .;jqKq ta jir ;sy y;<syl ld,h ;=< yels ;rï blaukska fmd,a Ndú;h bj;a l< hq;=hs lshk u;jdoh wfma iudch ;=< me;sß,d .shd' b;ska foaYSh foa w.hk iudchlg mshjr Tijkakg iQodkï jk fï fudfydf;a fmd,aj, .=K fl;rï o lshk ldrKdj ms<sn|j l;d lrkakg ys;=jd'

nqoaOodi rcq úiska rpkd lrk ,o idrd¾: ix.%yfha fï fmd,aj, .=K ms<sn|j i|ykaj ;sfhkjd' idudkHfhka f.dvla wh ys;kjd jf.a wfma oekqï fldgia w;kska fu;kska tl;= lr .;a;=jd fkfjhs' ngysr ffjoH úoHdjg wkqj;a wfma foaYSh Ndú;djka iïnkaOfhka kj;u m¾fhaIK u.ska meyeÈ,s lr,d ;sfhkjd' w;S;fha jqK;a b;du;a Yla;s iïmkak mokï u; ;uhs ta tla tla úYajdihka f.dvke.s,d ;sfhkafk' ta wkqj .eUqßka n,oaÈ wfma Ndú;djka ms<sn|j b;du;a meyeÈ,s ú.%yhla ;sfhkjd'

wdydrh;a Ñls;aidjla''''

idudkHfhka foaYSh fjolug wkqj wdydr "úyrK iy T!IO hk fldgia ;=klg fnod oelafjkjd' tys§ fmd,af;,a .=K i|yka fjkafk wkakmdk Ñls;aid lshk wOHhk .=Kh hgf;a' ta lshkafk wdydr iy mdk u.ska l< yels Ñls;aid hgf;a'

tod wdydrh Ndú; lf<a Ñls;aidjla yeáhg' ta wkqj foaYSh fjolfï lshfjkafk mqoa.,hdg wkqj Ndú; l< hq;= njhs' ta lshkafk tla tla mqoa.,hf. m%lD;sh wkqj' yefudagu tlu úÈhg yßhkafk keye' tlu wdydrh" tlu øjH tlsfkldg n,mdk úÈh fjkia' 

b;ska wms idrd¾: ix.%yh mdol lrf.k l;d lf<d;a  tys i|yka jk wkaoug fmd,a f;,a YÍrh mDIaÀu;a lrkjd' n,h j¾Okh lrkjd'^ord .ekSfï yelshdj& jd; frda. iukh lrkjd' iakdhq moaO;sh wdY%s; frda.j,g .=Khs' nqoaêhg fyd|hs' tfyu jqKdu äfukaIshd jf.a frda. ;;a;ajhkag fyd|hs' 

.=K /ilska hqla; fmd,a f;,a''''

fliaj,g b;du;a fyd|hs' ndysrj wdf,am lrkak jf.au wdydrhg .kak tl;a fndfydu fyd| fohla yeáhg ;uhs idrd¾: ix.%yfha i|yka fjkafk'  fï fmd,a f;,a uOqr .=Kfhka hqla;hs' ta lshkafk ms; iukh lrkjd' wfma wdydr kshudkql+,j ¾Khg m;a jqfKa ke;akï wdudYfha § meiùulg ,lafjkjd' b;ska tfyu fkdù wdydr ¾Khg wjfYdaIKhg fmd,a f;,a WmldÍ fjkjd'  foaYSh fjolug wkqj fmd,a f;,a yDohg ys;lrhs' ta fmd,a f;,a ;=< mj;sk r;a ms;a iukh lrk .=Kh ksidfjka fjkak mq¿jka'

rej jvjkak lshdmq fnfy;'''

iug ys;e;shs' rej jvjkjd' wo wms olsk f.dvla wh fmd,a f;,a" fmd,a lsß wdydrhg .kafk keye' f,vg nh ksid' ta jf.a wh bkakjg jvd jhi mdghs' yu /,s jeá,d' ifï lsisu m%Ndjla keye' ´fkjg jvd fmd,a lsß" fmd,a f;,a wdydrhg .ekSu iSud lrk whf. ifï m%Ndjla tkafk keye' tkafk úh<Sula' l¾lY njla'  ta ú;rla fkfjhs úúO jd; frda. iukh lrkjd' ifï we;sjk oo l=IaG j,g b;du;a .=Khs' ffjria nelaàßhd frda.hkag .=Kodhlhs' 

yefudagu tl jf.a .<m.kak wudrehs ''''

fmd,a f;,a j, .=K ta jf.a fjoaÈ fmd,aj, .=K;a fndfyduhs'  ta wkqj l=reïnd yDohg ys;hs' fïjdfha ,jK .;shla ;sfhkjd' ms; wvq lrkjd' ;eì,s f.ähl l=reïnd jf.a oy .=Khla ;sfhkjd' 

yenehs b;ska fï yeu .=Khlau mqoa.,dkqnoaOhs' ;eì,s iS;,hs' fiug fyd| keye' lsh,d ;uhs u;jdo f.dvke.s,d ;sfhkafk' ta;a fïjdfhka jd;h iy ms; iukh lrkjd' ta jqK;a fiï .;sh wêl whg fyd| keye' ta ;;a;ajh jeä fjkjd' fyd|g we.m; uy; whg fmd,af;,a fyd| keye' talhs fï yeu foau mqoa.,dkqnoaOj ys;,d Ndú; lrkak ´fka' 

fcHIaG lÓldpd¾h 
ffjoH fiakl ms<msáh
mSGdêm;s" ffjoH mSGh 
rcrg úYajúoHd,h

;udrd m;srK