නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

mjqf,a ish¨fokdu tljr mKq fnfy;a fndkak'''


we;eï T!IO j¾. j, we;s T!Iëh jákdlu wm úúO wdldr j,g fhdod .ekSu isÿlrkjd' WodyrK f,i mKq frda.S ;;a;ajhla we;s jqj;a jvd ksfrda.Sj isàu i|yd Ndú;dlrk úúO úgñka j¾. fyda wdf,amk j¾. y÷kajd Èh yel'

fï wdldrhgu T!Iëh jákdlug wu;rj ksfrda.S meje;au i|yd wm ,nd.; hq;= ;j;a T!IO j¾.hla jkqfha mKq fnfy;a fyj;a Worm Treatment ukqIH YÍrh ;=< mKq j¾. úYd, ixLHdjla Ôj;a jk w;r tu mKqjka j¾. fyda mKqjka ixLHdj wmf.a fmdaIK ;;a;ajh" YÍrfha ksfrda.S;dj fyda wm jdih lrkq ,nk mßir moaO;shg wod, idOl u; fjkia úh yel'

mKqjka YÍrhg we;=¿úh yels wdldr fndfydauhla mj;sk w;r úfIaYfhkau mKqjka úYd, m%udKhla wdydr ud¾.h ;=< wdidê; ;;a;ajhl miqjk mqoa.,hl=f.a u<my øjHh lEuj,g hï wdldrhl ñY%ùula isÿù ;j;a mqoa.,hl= wdydrhg .ekSu u.ska fojk mqoa.,hdg fuu mKqjka YÍr.;ùu fyda mKq ì;a;r YÍr.ùu u.ska widê; ;;a;ajhla we;súh yel'

fuhg wu;rj mKqjka fyda ì;a;r iys; wdydr fkdoekqj;aj YÍr.;ùu isÿúh yel'ueiaika jeks l=vd i;=ka wdydr u; jik úg tu ueiaikaf.a mdo j, oejà mKq ì;a;r wm .kakd wdydr ;=<g meñKsh yels w;r tu.ska YÍr.;ùu isÿfõ' fuhg wu;rj we;eï mKq j¾. úfYaIfhka wmf.a iu isÿrelrf.k tu isÿre yryd YÍrhg we;=¿ùu isÿúh yel' mKqjka úfIaYfhka nyq, mßir moaO;shl Tn md wdjrK fkdue;sj .uka lrk wjia:djl há m;=, isÿrelrñka fyda weÕs,s lre w;r m%foaYfhka iu b;d ishqïj isÿrelr .ksñka fuu mKqjkag Tnf.a reêr ixirK moaO;shg tl;= úh yel'

;j;a wdldrhla jkqfha mKqjka YÍr.; fjk;a lDñ i;=ka wmg oIaG lrk ,o wjia:djl tu lDñhdf.a oIaG lrk ,o ia:dkh yryd wmf.a foayhg mKqjka we;=¨ ùuhs' tfukau ;j;a mKq j¾. i;=kaf.a foayhka ;=< mKq leo,s jYfhka úfYaIfhka i;a;aj udxY ;=< ;ekam;aj mj;sk w;r fufia mKqjkaf.ka b;d oeäj wdidê; jQ i;a;aj udxYuh fldgia wmf.a wdydr ;=<g wvx.= ùu ;=<skao mKqjka wmf.a YÍrh ;=<g we;=¨ úh yel'

YÍrhg we;=¨ jk mKqjka weig fmfkk fkdfmfkk ;rï l=vd mKqj¾. j, isg wä 3 - 4 la muK È. úYd, mKqjka mjd foayfha wdydr ud¾. ;=< j¾Okh ù isákq oelsh yel' úfYaIfhkau we;eï frda. i|yd Endoscopes mÍlaIK isÿlrk wjia:dj, fufia wdydr ud¾.h ;=< wä lSmhla È. mKqjka Ôj;a jk wdldrh ksÍlaIKh l< yel'mKqjl=f.a Ôjk pl%fha iajNdjh" wdhq ld,h yd mKqjdf.a m%udKh yd idOl u; tla tla mKqj¾. foayh ;=<g we;=,ajk wdldrh;a foayh ;=< Ôj;ajk ia:dkh yd Ôj;ajk wdldrh;a fjkia úh yel'

ñksiqka ;=< b;d nyq,ju wdidOk ;;a;aj we;s lrk mKq j¾. f,i"

Pinworms

lsß mKqjd

Roundworms

weialdßia mKqjd

Hookworm

fldl= mKqjd

Tapeworms

má mKqjd

Whipworm

hk mKqjka jeä jYfhka oelsh yel'úfYaIfhkau l=vd orejka ;ukaf.a w;g yiqjk øjHh lfÜ oud .kakd ksid ìu ¥ú,s yd uv wdYs%;j .efgk m%udKh wêl ksid mKqjka wdidOkh ùfï yelshdj jeä w;r ks;r ks;r mKq wudre je<¢h yelsh'

fndfyda fokd frda. ,laIKhla f,i mKq wudrej we;ehs y÷kd.kafka ;ukaf.a .=o ud¾.h we;=<; yd wjg m%foaYh lik iajNdjhlg m;ajQ úg jqj;a thg wu;rj wdydr wreÑh" uqLfha ÿ¾.kaO iajNdjh fukau f,a wvqlu ksid we;sjk ksÈu;" lïue,slu wdoS rla;ySk;djfha ,laIK o fmkajdoshyel' fuhg fya;=j mKqjka wêl m%udKhla we;s úg tu mKqjka nvje,a ;=<oS wmf.a reêrh mßfNdackh lsÍu;a tu ;=jd, j,ska reêr jykh ùu ks;r ks;r we;sùu;ah'fuhg wu;rj we;eï mKqj¾. j, .uka ud¾.h wkqj rd;S% ld,fha fmky¨ j, isg W.=r foig mKqjka .uka lsÍula isÿjk ksid rd;S% ld,fha oS¾> ld,Skj we;sjk leiai o mKq wudrefõ frda. ,laIKhla úh yel'

jhi wjqreÿ 1 g jvd jeä jhfia isg TkEu jhil mqoa.,hl=g mKq fnfy;a ,nd .; yels w;r th udi 06 lg j;djla ,nd .kakjdkï frda. ,laIK fkdfmkajqj;a mKqjka m%udKh md,khlg hg;a lr ;nd .ekSug WmldÍ jkafkah'jeo.;au lreK kï tlu jy,la hg Ôj;a jk mjqf,a ish¨ fokdu mKq fnfy;a tljr ,nd.; hq;= ùuhs’ tfia fkdue;skï mKq fnfy;a ,nd fkd.;a mqoa.,hdf.ka b;d blaukska wks;a flkdg kej; mKqjka wdidOkh ùu isÿfõ' ;ks fm;a;la jYfhka fukau Èk ;=kla ;=< ,nd .kakd fm;s 06 la jYfhkao mKq fnfy;a fj<|mf,a mj;sk w;r jeo.;a jkafka kshñ; ud;%dj Tnf.a ffjoHjrhdf.ka wid oekf.k ish,qu fokd tl jr mKqfnfy;a wod, ld, jljdkq j,oS ksjerÈ f,i ,nd .ekSuhs'


ffjoH

kkaok l=udr

yosis wk;=re wxYh

l¨fndaú, YslaIK frday,