නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

bÈßfha§ tk ffjria m%fNao .ek mqfrdal:kh lrkak wudrehs'''


´kEu ffjrihla tys iajrEmh fjkia lr .kakjd' ta Tjqkaf.a .=Kkh ùfï§ fldúâ 19 ffjrifha frda. ldrlh jk id¾ia fldfrdakd 2 kue;s ffjrih ;uhs Tjqkaf.a j¾Okfha§ iq¿ iq¿ fjkialï ÿr È. .syska úlD;s;d olajd j¾Okh fjkjd'


úlD;s;d tlal'''

ta úlD;s;d tl;= jqKdu ffjrih flfkl=g fndaùfï iïNdú;dj" oreKq frda. ,laIK we;sùfï iïNdú;dj wdÈh fjkia fjkjd' ta lshkafk l,ska me;sr .sh ffjrihg jvd' tys§ th kj m%fNaohla úÈhg j¾.SlrKh lrkjd' f,dal fi!LH ixúOdkh we;=¿ úúO m%cd fi!LH iïnkaO ixúOdk fuu m%fNao ldKav follg fnokjd' ta oeä m%fNao yd ie,ls,a,la oelaúh hq;= m%fNao lsh,d'


2020 uq,a Nd.fha jQydkaj,ska wdrïN jqKq id¾ia fldfrdakd ffjrih ^fldúâ 19 frda. ldrlh& fjkialï ta lshkafk úlD;s;d lSmhlg ,lafj,d we,a*d" îgd" .eud" fv,agd" ,eïívd lshk ;;a;ajh olajd j¾Okh fj,d ;sfhkjd' lsishï rgl ke;akï m%foaYhl fuu ffjrih iS>%fhka me;sr hdu tu m%foaYfha kj m%fNao u;=ùug f,dl= rel=,la fjkjd' ieneúkau fuys md,kh k;= lr .;af; ke;akï me;sÍu fnfyúka by< hkjd'


w¨;a m%fNaohla'''

,eïívd m%fNaoh ;uhs uE;l§ jd¾;d jqKq fldúâ ffjria m%fNaoh' th oekg rgj,a 30 l muK jd¾;d fj,d ;sfhkjd' m<uqj jd¾;d jqfKa ol=Kq wefußldfõ Ñ,S rdcHfhkah' ,;ska wefußldkq rgj, ;uhs m%Odk jYfhka me;sr .sfha' tlai;a ckmofhkq;a jd¾;d jqKd' uydoaùm lSmhla Tíng .syska ´iafÜ%,shdfjkq;a jd¾;d jqKd' ta m%fNaoh .ek oekg m¾fhaIK lrf.k hkjd'


fndafjk l%ufõoh tlhs''''

yenehs m%fNaoh fudl jqK;a fndafjk l%uh tlhs' th ksjdrK ^j<lajk& l%u;a tlhs' ta wkqj uqj jeiau" w;a fia§u" ÿria:nj" frda.S nj fkdiÕjd oekaùu" iajhx ksfrdaOdhkhg ,laùu wdÈh ;j ÿrg;a wm mj;ajdf.k hd hq;= fjkjd'


fldfydu;a ffjria m%fNao tkjd" hkjd kj tajd u;= fjkjd' úoHd{hka ta iïnkaOfhka wOHhkh lr,d lreKq olajkjd' yenehs m%fNaoh fudlla jqK;a wfma l¾;jHh ;uhs frda.h fndaùu jeäfj,d kj m%fNao we;sùug wkq.%yh fkdolajd lghq;= lrk tl'


bÈßfha§ tk ffjria m%fNaoj, m%n,;dj fldfydu fjhso@''''

bÈßh .ek mqfrdal:kh lrk tl wmyiqhs' iuyr fj,djg oeka fydhdf.k ;sfhk lreKq jerÈ fjkak mq¿jka' fldfydu;a úYd, jYfhka me;sÍ f.k hkúg ffjriaj,g jqK;a md,khla ke;s fjkjd' t;fldg b;d fõ.fhka me;sÍf.k hkjd'


mßir idOl u; fndfyda fj,djg r|d mj;sk m%jK;dj wvqhs' kuq;a wfma weÕg we;=¿ jqKdg miafi iamhsla fm%daàka ta lshkafk tia fm%daàka wfma Yaf,aIau, tlal fldÉpr ÿrg wef,kjo@ wfma .¾:j, fldÉpr ÿrg hkjo@  fldÉpr ÿrg kshqfudakshd we;s lrkjo@ lshk ldrKd ms<sn|j hula mqfrdal:kh lrkak wudrehs' ta;a we,a*d m%fNaohg jvd fv,agd m%fNaoh me;sÍu 60] la jeähs' widOH frda.Ska we;sùu 20] lska jeähs'


ffjria frda. ms<sn|
úfYaI{ ffjoH cQâ chuy

fld<U ffjoH m¾fhaIK wdh;kh


;udrd m;srK