නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

—whsfhda'' fï bjrhla ke;s ysirfoa'''˜


ñf.%aka .ek oekqj;a fjkak


ñf.%aka ysiroh iq,n frda. ;;a;ajhla' fuu frda. ;;a;ajhg ia;s% mqreI njla n,mdkafka keye' fndfydaúg jhi wjqreÿ 10 ka by< isg wjqreÿ 50 muK jhia ldKavfha§ iq,n ju ñf.%aka frda.Ska y÷kd .ekSug mq¨jka' kuq;a ldka;djka mia fofkl= w;ßka tla wfhl=g fukau msßñka myf<dia fofkl=f.ka tla wfhl=g ñf.%aka  (Migraine) ysiroh we;s fjkak mq¨jka' ñf.%aka lshkafka f;rmSula iuÕ we;sjk bys,a ùu (Throbbing-pain)  hkakghs'


ñf.%aka ysirohg f.dÿre jqKq wfhla tys fõokdj .ek fyd¢kau okakjd' iuyr úg T¨fõ tla me;a;lska tk fõokdjla' jï me;af;ka fyda ol=Kq me;af;ka we;s fjkak mq¨jka' wo ol=Kq me;afka we;s jqfKd;a fyg jï me;af;ka we;s fjkak mq¨jka' iuyr úg wei háka fõokdj wdrïN fjkjd' ysi msgqmiska" bÈßfhka we;s fjkak;a mq¨jka' ñf.%aka we;sjk jdr .Kk iSud lsÍug;a wmyiqhs' iuyr úg udihlg j;djla jf.a we;s fjkak mq¨jka' ta jf.au ;j;a whg ksrka;rj fï ysiroh mSvd lrkak mq¨jka'


ñf.%aka ysiroh we;s fjkafka'''

fud<fha ridhksl ixhq;sh fjkia ùu ksid fud<h we;=<; iy msg; msysgd ;sfnk reêr jdyskS ;djld,slj f;rmSu ksid iakdhqj,g n,mEï we;s fjkjd' fndfyda úg reêrjdyskS m%idrKh fjkjd' mjq,a wdrfha ñf.%aka frda.h .ek b;sydihla ;sfí kï fï frda.hg f.dÿre ùfï jeä iïNdjH;djla ;sfnkjd'ñf.%aka ;;a;ajh we;s ùug ksYaÑ; fya;=jla ;ju y÷kd f.k keye' fï ;;a;ajhka ksid we;s fjkak mq¿jka'


fud<fha ridhksl ixhq;sfha fjkia úu jf.au fyda¾fudak fjkia ùï ksid;a ñf.%aka ysiroh ;;a;ajh we;s fjkak mq¨jka' ldka;djka w;r fï ysiro ;;a;ajh msßñkag idfmalaIj jeäfhka olskak ,eîu jf.au jhi wd¾;jyrKhg m;a ldka;djka w;r ñf.%aka ysiroh ;;a;ajh wvq uÜgul meje;Sug;a fï fyda¾fudak ;;a;ajh fya;=jla'


ta jf.au ldka;djkaf.a Tima ùug Èk fol ;=klg fmrd;=j we;sjk ñf.%aka ysiroh ;;a;ajh Tima Èk fol ;=kl ld,hla mj;skak;a mq¿jka'.eìKs ldka;djkaf.a .eí orK ld,fha§ ñf.%aka ysiroh we;s ùu wvqhs'


udkisl ;;a;ajhka n,mdkjd'''

wo ld,fha orejka w;r ñf.%aka ysiroh ;;a;ajh we;s ùug udkisl wd;;sh" ;e;s .eksu" lkiai,a," lïmkh" wúfõlh n,mdk ;j;a fya;=jla úÈyg fmkajkak mq¿jka'

² wêl fjfyi iy úfõlh u|lu" orejkag fi!kao¾hd;aul ri úkaokhla fkd,eîu

² wOHdmkh fjkqfjka jeä ld,hla .; lsÍu

² ud¾..; wOHdmkh fyj;a Tka,hska fjkqfjka ld,h f.ùu'


rd;s%hg m%udKj;a kskaola fkd,eîu

idudkHfhka orefjl=g meh 6 isg 7 la w;r ld,hl iqj kskaola wjYHhs' ta;a úNd. b,lal lr .;a wOHdmkh ksid orejkag kskaog ld,hla ,efnkafka keye' orefjla rd;s% 12 g j;a fmrd;=j kskaog hEu jeo.;a' mdkaor ;=kg ksod f.k oj,a 10 g keÕsàfuka kskaog wjYH meh .Kk iïmQ¾K fjkafka keye'


fyda¾fudak m%;sldr

Wm;a md,kh fjkqfjka .kq ,nk T!IO " Biag%cka yd fm%dfciafg%daka iïnkaO T!IO (combine- hormone) fyda¾fudak m%;sia:dmk  ^ hormone replacement & m%;sldr fjkqfjka ,nd fok T!IO Tn ñf.%aka ysiro ;;a;ajfhka miq fjkjd kï iuyr úg fyda¾fudak m%;sldrj,§ ñf.%aka ;;a;ajh we;s fjkak mq¿jka' ta yer fï T!IO mdúÉÑ lsÍfuka ñf.%aka ysiroh we;s fj;ehs wksh; ìhla we;s lr .kak wjYH keye'


wdydr mqreÿ

wfma wdydr mqreÿ ñf.%aka ysirohg n,mdkak mq¿jka' ojfia wdydr fõ,a uÕyeÍu fyda wkjYH wkaoñka nv.skafka isàu iqÿiq keye'


iuyr wdydrj,ska ñf.%aka we;s ùu

ñf.%aka kuq;a ta fjkqfjka fmdÿ jÜfgdarejla keye' tla tla whg úúO wdydr ksid ñf.%aka we;s fjkak mq¿jka' ta ksid ñf.%aka fjkqfjka fmdÿ wdydr ,ehsia;=jla i|yka lsÍu wmyiqhs' kuq;a hï wdydrhlska ;ukag ñf.%aka we;s fjk nj ±fkkjd kï tu wdydrfhka ÿria ùu jeo.;a'

² lef*aka wvx.= f;a" fldams jeks mdk j¾.

² fpdl,Ü

² hSiaÜ idrh ksiaidrKh lrk ,o wdydr

² ilia lrk ,o uia

² Tyramin j¾. wvx.= ^ r;=jhska ìh¾ jeks & jeämqr wdydrhg .ekSu'

² we;eï j¾.fha ieuka Öia

² ld,.=K ;;a;aj

² úoaHq;a Wmdx.j, wmeyeÈ,s ;srh
² rEmjdysks ;srh


mdßißl fya;=

mßirfha we;s wd¾ø;djh" iS;, ld,.=K ;;a;ajhka" wêl Yío" wdf,dalh jf.au ú,jqka iqj|l+re jeks foaj,a ksid o ñf.%aka ysiroh W;aikak ùug mq¿jka'


ldhsl ls%hdldrlï

wêl f,i isrer fjfyiùu iy wêl f,i jHdhduhkays fh§u;a ñf.%aka ;;a;ajhg fya;=jla' kuq;a isrer fjfyiùu ksid ñf.%aka we;s fj;ehs ìhla we;s lr .; hq;= keye' th uOHia: ;;a;ajhlska lsÍu jeo.;a'


ñf.%aka ysirofha ld,iSudj

ñf.%aka ysiroh ;;a;ajh meh 24 isg 72 la w;r ld,fha mj;skak mq¿jka' ta jf.au meh 4- 6 w;r flá ld,hlska iqjh ,nk wh;a isákjd'


ñf.%aka j¾.

² ksñ;s my< ùu - ñf.%aka ysirohg fmrd;=j aura fyj;a wei bÈßfha úÿ,s flàula jeks hï mQ¾j ,laIK we;s fjkjd' túg frda.shdg ±ka ysiroh we;s ùug wdikak neõ f;afrkjd'

² Migraine with out Aura - fï wjia:dfõ§ ysiroh ;;a;ajh .ek lsisu ix{djla keye' aura ke;=j ysiroh muKla ;sfnkak mq¿jka


ñf.%aka ysiroh ;;a;ajh iuÕ we;sjk frda. ,laIK

ysiroh$ Tlaldrh$jukh$ weia bÈßfha úÿ,s flàu jeks ;;a;ajhla$weia ks,xldr ùu$ mßirfha wdf,dalh iy Yío ord .ekSfï wmyiq;dj$ fjfyilr nj$ l;d lsÍug wlue;a;$ lerleú,a,$ wjodkh ±laùfï wmyiq;djh$ la,dka;h ^fuh idudkH la,dka; ;;a;ajhla' wd>d;h iuÕ we;sjk úi{ ùu fkdfõ'& oyäh ±óu fyda iS;, .;sh $ ;ry hEu$ fkdßiaiqï .;sh$ wdydr wreÑh $uqyqK" w;" Èj" f;d,a jeks ia:dkhkays ysßjefgk .;sh jeks ;;a;aj l,d;=rlska we;s fjkak mq¿jka'l=vd orejkag ñf.%aka ysiro ;;a;ajh we;s ùu fndfydu wvq ;;a;ajhl mj;Ss' iuyr úg l=vd orejkaf.a ñf.%aka ysiroh ;;a;ajh iuÕ Wor fõokdj" u< nqre,a ù msgfjkak mq¿jka' kuq;a Worfha fõokdj fyda u< nqre,a ù msgùu ñf.%aka ysiroh ;;a;ajh hehs jrojd jgyd .; hq;= keye' fuh tfia úh yels njg ;sfnk iïNdjH;djla muKhs'


ñf.%aka ysirohg m%;sldr wjYHo''@

ñf.%aka ysiroh ffjoH m%;sldr fkdue;sj idudkH fõokdkdYlhlska iqjm;a fjkak;a mq¿jka' tfia fkdue;sj Èk .Kkla mj;sk" ksrka;rj we;s fjkjd kï mjqf,a ffjoHjrhdf.ka m%;sldr ,nd .kak mq¿jka'


ñf.%aka ysirofha wk;=re ix{djka fyj;a Red Flag

ñf.%aka ysiroh ;;a;ajh iuÕ my; ±lafjk frda. olakg ,efnkjd kï jydu frda.shd frday,a.; lsÍu jeo.;a' th oreKq wjia:djl fmr ksñ;a;la' tajd red flag f,i ie,lsh hq;=hs'


ysiroh iuÕ frda.shdf.a isref¾ me;a;la mK ke;s úu" wd>d;h storke, l;d lsÍfï wmyiq;dj fyda l;dj meg,s,s iys; ùu" udkisl jHdl=,;dj" fjkodg jvd ysiroh oreKq iys; fyda widudkH nj ±kSu" ysiroh iuÕ WK .;sh" ^fud<hg úIìchla we;=¨ ùu ksid WK jeks frda. ;;a;ajhla we;s ùug mq¿jka'& fmkSu oaú.=K ù fmkSu fyda Fit fyj;a wmiaudr ;;a;ajhla we;s njla ±fka kï frda.shd fkdmudj frday,a.; l< hq;=hs'


ñf.%aka ysirofha wjia:d y;rlaa ;sfnkjd''

² m<uq wÈhr - ñf.%aka ysiroh we;s ùug ix{djka ±kSu iuÕ yeisÍu fjkia úu ^ wdydr" Ôjk rgdj &

² fojk wÈhr - aura we;s ùu

² ;=kajk wÈhr - ;Sj% ysiroh we;s ùu

² y;rjk wÈhr - kej; h:d ;;a;ajhg m;a ùu'


ñf.%aka frda.h ksYaÑ; f,I y÷kd .ekSug mÍlaIK'''

ñf.%aka frda.h ksYaÑ; f,i y÷kd .ekSug mÍlaIK keye' reêr mÍlaIK u.ska ñf.%aka frda.h .ek ;yjqre ùula lrkak neye' frda.shd iuÕ idlÉPd lsÍfuka iy ldhsl mÍlaId lsÍfuka frda. ,laIK wkqj ;SrKh lrkjd' ta ksid ñf.%aka frda.skag zzñf.%aka Èkfmd;la ZZ ^ migraine diary & Ndú; lsÍu jeo.;a' túg ysiroh we;sjk Èkh" fj,dj igyka lr tu ld,wka;rh ;=< ,nd .;a wdydr iy rgdj wkqj hï wkaoulska ;yjqre ùula ,nd .; yelshs'


kuq;a ñf.%aka ysiroh b;d oreKq wkaoug ;sfnkjd kï ta .ek hï ielhla frda.shdg we;s fjkak mq¿jka' T!IO u.ska wvq fkdfõ kï iakdhq ffjoHjrfhla yuq fjkak' ffjoHjrhd úiska ;yjqrejla ,nd .ekSug CT fyda MRI jeks mÍlaIdjla ks¾foaI lrkak mq¿jka' fuu mÍlaIK w;=re frda. ;;a;ajh .ek we;s ielh u; ñi ñf.%aka ;;a;ajh y÷kd .ekSug isÿ lrk ,o ffjoH mÍlaIKhla fkdfjhs'


ñf.%aka ;;a;ajhg iqÿiq m%;sldr

² úfõlh b;d jeo.;a'

ñf.%aka ;;a;ajh ord .ekSu wmyiq kï idudkH fõokdkdYlhla ,nd .kak' merisgfuda,a ldKavfha T!IOhla ta fjkqfjka iqÿiqhs' merisgfuda,aj,ska iqjhla ke;akï merisgfuda,a iy Codeine wvx.= T!IO ks¾foaY lrkjd'


fõokdkdYl ,nd .ekSfï§'''

fõokdkdYl fm;s ,nd .ekSu wjYH kï muKlau ,nd .kak' ffjoH wjjdo u; muKla ,nd .kak'


wjYH ud;%djg jvd wvq jeä lrkak tmd'''

muKg jvd fõokdkdYl T!IO mdúÉÑ lsÍu iy ffjoH Wmfoia fkdue;sj T!IO ,nd .ekSufuka (medicine over use ) wlaudjg ydks isÿ fjkak mq¿jka' frda. ;;a;ajh ks;ru we;ss fjkjd kï frda. ksjdrK T!IO ,nd .kak'


ñf.%aka ysiroh iuÕ we;sjk jukh ;;a;ajhg iykhla f,i m%;s-juk fm;s (Anti-Vomit) ks¾foaY lrkjd' th fõokdkdYlh iuÕ ,nd .kak mq¿jka' ñf.%aka ysiroh yefok jdr .Kk wju lsÍug prophlaxis T!IO ,nd §u isÿ lrkjd'


ñf.%aka ksid wkd.; wjodkula'''@

ñf.%aka frda. ;;a;ajh we;s wh wkd.;fha§  stroke fyj;a wd>d; ;;a;ajhg f.dÿreùfï iq¿ wjodkula ;sfnkjd ta jf.au aura ;;a;ajh we;s ñf.%aka frda.ska iïnkaOj fï wjodku jeäfhka mj;skjd'


iakdhq frda. ms<sn|

úfYaI{ ffjoH

tï' à' tï ß*ais

Y%S ,xld cd;sl wd>d; ix.ufha

ysgmq iNdm;s


mqkHd pdkaokS o is,ajd