නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

o;a ueoSu;a l,djla'''


oekf.k o;a uoskak'

wm yeuodu l<;a flfia l<;a we;eï úg wmg wjYH m%;sM, fkd,efnk tla fohla ;uhs o;a ue§u lshkafka' iuyre b;du ´kElñka o;a ue§u isÿl<;a o;a ÿ¾j,ùu yd krla ùu isÿjkjd oel we;' fï ksidu wo fjo k,dj ;=<ska l;d lrkakg is;=fõ o;a uÈk l%uh ms<sn|j jeä úia;rhla'

idudkHfhka o;a ue§fuka ksjerÈ m%;sM, fkd,eîug n,mdk fya;= ;sfnkjd'

²ksjerÈ l%uhg o;a fkdue§u'

²ojig fomdrla o;a fkdue§u'

²Ndú;d lrk oka;df,am j, Floride wvx.= fkdùu'

²jerÈ wdydr mqreÿ mj;ajd .ekSu'

ojig fomdrla o;a ue§u úfYAIfhka rd;%S wdydrfhka miq Tng myiqfjka l< yels lghq;a;la'Floride wvx.= oka;df,amhla f;dard .ekSu;a Tng l< yel' ksjerÈj o;a uÈk wdldrh ms<sn|j Tng hï ±kqula ;sìh hq;=hs'

idudkHfhka lKAkdählska n,df.ku o;a uÈkjd kï jvd iqÿiqhs' th;a Tn nqreiqj Ndú; lsÍfï§ o;a fukau úÿre ui;a uefok mßÈ th fhdod .ekSu w;HjYH lreKla'

o;a wekafoa tla fl<jrl isg wfkla fl<jrg o;a ueof.k hd yels w;r o;a wekaol tfia ueÈh hq;= mDIAG 03 la mj;skjd' msg;" we;=<; yd u;=msg mDIAGh jYfhka'idudkHfhka rjqug rjqug nqreiqfõ fl¢ lrlefjk iajNdjhg tlu ia:dkfha jg 10 la muK ueÈh hq;= w;r th fl<jrl isg iïmQ¾K o;a wekaogu isÿl< hq;=hs' tfia n,k úg tla wekaol mDIAG ;=kla mj;sk ksid iïmQ¾K o;a ál ue§ug kï fl<jrl isg wfkla fl<jrg jdr 06 la nqreiqjg .uka lsÍug isÿfjkjd'o;a ueo wjidkfha Èj ue§u isÿl< yel'

l=vd orejl=f.a kï bÈßmi m<uq o; u;=jQ Èkfha isgu o;a ue§u wdrïN lrkak'o;a 04 la u;=jQ jydu <ore o;a nqreiqjla Ndú;hg .ekSu;a jeäysá whf.a fukau Wfoa iy rd;%S hk foflau o;a ue§u;a w;HjYH lreKla'

oka;df,am Ndú;fha§ Floride wvx.= oka;df,am orejl= i|yd fhdod .kafka jhi wjqreÿ 01 la jQ miqjhs'th;a o;a nqreiqfõ fl¢ u;g b;d iaj,am m%udKhla o;a fnfy;a fhdod .ekSu u.ska'l=vd uq;= weghl ;rul o;a fnfy;a fhdod .kafka orejdg jhi wjqreÿ 3 la muK jQ miqjhs'idudkHfhka wm mjikafka orejl=g iSks fyda iSks wvx.= wdydr y÷kajd§u yels;dla m%udo lrk f,ihs' thg fya;=j o;a uQ,sl wjêfhau krla fkdù mj;ajd .ekSuhs'

orejl=f.a o;a ksÍCIKh lsÍu;a jeo.;a'tAjdfha iqÿ" ÿUqre fyda l¿ ,m ;sfnkjd ÿgq jydu Tnf.a oka; ffjoH jrhd yuqù Wmfoia ,nd.kak'

ujf.a ujqlsß orejdf.a o;a iuÕ rd;%S ld,h mqrdu .eà ;sîu o;aj, fi!LH flfrys iqÿiq fkdjk ksid l=vd orejl=g rd;%S lsß §fuka wk;=rej l=vd f;; frÈ lene,a,la f.k orejd i;= l=vd o;a iaj,amh b;d fyd¢k msiod ;eîu u.ska o;aj, ne|S we;s lsß bj;a lr wdrCIdjla i,id osh yel'

o;a ue§ug Ndú;lrk fuj,u o;anqreiqj ksid th .ek;a wjfndaOhla ;sîu w;HjYH lreKla' idudkHfhka ffjoH wjjdoh jkqfha Tfí o;a nqreiqj fjk;a lsis flfkla iuÕ mjqf,a fyda fmdÿfõ Ndú; fkdlrk f,ihs'f.ù .sh nqreijlska ue§fuka o;a j, ue,shï fyd¢ka bj;a fkdjk ksid o;a nqreiqfõ fl¢ keó wE;aùug mgka .;a jydu kj o;a nqreiqjla lrd fhduq jkak'o;a ue§fuka wk;=rej o;a nqreiqj b;d blaukska úh,Su wjYHhs' fï ksid th wod, wdjrKh ;=< .nvd lr ;eîu;a" o;a nqreiqj isria w;g fyj;a fl<ska w;g ;eîu;a" o;a nqreijla Ndú;fhka miq blaukska úh<Su o jeo.;a' o;a nqreiqjla Ndú;hg .ekSug fmr fidaokakg tmd' tfia c,h tl;= ùfuka blaukska fmK we;s ùu isÿjk w;r fl<.eiSu ksid m%udKj;a ;rï ld,hla tu oka;df,amfha wvx.= Floride iuÕ o;a ue§fï wjia:dj wysñ ù hkjd'

o;a nqreiqjla f;dard .ekSfï§ lfÜ wjidk fl<jfrys o; olajd .uka lsÍug yelsjk fia nqreiqfõ ysfia m%udKh l=vd nqreiqjla Ndú; lrkak' fl¢ j, iajNdjh Soft úh hq;= w;r Medium fyda Hard fl¢ iys; nqreiq Ndú;h k;r lrkak'o;a nqreiqfõ ñg fyd¢ka w,a,d .ekSug yels ùu jeo.;a jk w;r mjqf,a idudðlhka w;r nqreiq yqjudre ùu j<lajd .ekSug o l%shdud¾. .;hq;=h' l=vd orejka i|yd l=vd o;a nqreiq Ndú;h fhda.H jkqfha tu.ska ish¨u o;aj,g <Õdúh yels ksidh'

mqoa.,hl=g ukd fmdaIKhla ysñ ùug;a iqkaor fmkqulg;a o;a b;d jeo.;a ksid wo isg ksjerÈ wdldrhg Èklg fojrla o;a ue§ug b;d ;Èka ys;g OdrKh lr .kak'


ffjoH

kkaok l=udr

yosis wk;=re wxYh

l¨fndaú, YslaIK frday,