නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

udi 03 la we;=<; Èú kid .ekSïj, jeäùula


udi ;=kg 779 la’’’ wehs fufyu jqfKa

wfma Ôú;h ;=< yeufoau n,dfmdfrd;a;= fjkak wmg neye iuyr wjia:dj,§ ys;k foa fkd,efnkak;a fkdys;k foa ,efnkak;a mq¿jk’ wfma ðú;fha yeufoau iunrj f.khEuhs ymkalu úh hq;af;a wudre ld, wm ldg;a tkjd we;s fjkjd ke;s fjkjd tfy;a ke;sfjk iy ke;sjqK foa .ek je<mSfuka lsisÿ m,la keye fï Ôúf;a§ wmsg m%Yak lror ndOl” ys;a fõokdj,g uqyqKq fokakg isÿjk tl idudkH fohla iuyre thg id¾:lj uqyqK fok w;r ;j;a iuyre wid¾:l fjkjd ta;a ldgo fï Ôúf;a m%Yak ke;af;a@”

ñksiqka ðú;fhka m,d hkafka wehs@

ishÈú kid .ekSïj,g fya;= j¾. 2 la ;sfhkjd ta ufkda úoHd;aul lreKq iy iudc úoHd;aul lreKq hs úfYaIfhkau udkisl frda. iy udkisl wiykh udkisl frda. .;aúg úYdoh” fm!reI;aj W!K;d frda.” u;aøjH iy u;ameka Ndú;h” Nskafkdakaudoh” oaúøj Wkaudoh ke;fyd;a nhsfmd, frda.h jeks m%n, udkisl frda. ufkda úoHd;aul lreKq iy udkisl wiykh” fma%u iïnkaO;d ì| jeàu” /lshdj wysñ ùu” ;u orejl=f.f,v frda. ksid ;djld,slj u;=jk udkisl wiykh flfkl=g Ôú;h tmd lrjk mSvdjka w;r fjkjd tfiau wd¾Ól wmyiq;d” wvq iudc ;;a;aj ú/lshdj ffjoH Wmfoia .ekSu ms<sn|j wkjfndaOh fukau úfYaI wjia:djka jk tla rgl isg fjk;a rglg f.dia /lshdjla lsÍu jeks iudc úoHd;aul lreKq o Ôú;h m%n, f,i l,lsÍu we;sjk foa njg we;eï is;a ;=< mj;skjd

wo ;;a;ajh .ek yeÍ ne¨fjd;a

j¾;udkfha Y%S ,xldfõ ishÈú kid .ekSfï ;;a;ajh nrm;< fÄojdplhla ù ;sfnkjd ujla ish mK fuka iqrlsk ;u orejdg ji fmdjd ish Èú kid .ekSfï mqj;a oyila m%d¾:kd ueo is;g ;=re¿ lr.;a fma%ujka;sh fyda fma%ujka;hd wysñ ùu ksid ord.; fkdyelsj ish Èú kid .;a mqj;a” mdif,a§ .=rejrekaf.a wjjdohlg” iu jhfia jqkaf.a fl<s ljg nila ord.; fkdyelsj ishÈú kid .;a ore oeßhka .ek mqj;a” f.dú Kh f.jd .ekSug fkdyelsj Ôú;h kid .;a mqj;a fldúâ jix.;hla iuÕ /lshd wysñ ùfï .eg¨” .Dyia: ysxikh ksid ishÈú kid .ekSï wd§ uy;a fia mSvdjg m;alrk mqj;a wjdikdjg fuka wo jk úg;a wikakg olskakg wmg ,efnkjd

wjodkï idOl fudkjdo@

flfkl=g ishÈú kid .ekSug isf;k wjodkï idOl w;r mjqf,a ishÈú kid .;a mqoa.,hka isàu” u;ameka iy u;aøjH Ndú;h” udkisl frda.” fm!reI;aj .eg¨ fukau iudc iïnkaO;d iy l=i,;d wvqùu” iyfhda.h §ug isák cd,h wvqùu wd§ lreKq uQ,sl fjkjd tjeks wjodkï idOl iys; mqoa.,hka m<lrk wjodkï ix{d y÷kdf.k läkñka l%shdldÍ ùfuka ishÈú kid.ekSula j<lajd .kak mq¿jka mqoa.,hl= iqmqreÿ ikaiqka p¾hdjkaf.ka ñ§ wêl f,i fldamhg m;aùu” wdfõ.ldÍ f,i yeisÍu” Ôú;h ke;slr .ekSug isf;k nj ks;r ks;r lSu” Ôú;h ms<sn| bÉPdNx.;ajhla fmkaùu iy l,lsÍfuka isàu tjeks ix{d lsysmhla’ tfukau úIdoh wd§ udkisl frda.j,g m%;sldr ,nk mqoa.,hka .ek wjOdkfhka isàu jeo.;ah

wm rfÜ fukau ÈhqKq rgj, o jhia.; m%cdj w;r ishÈú kid.ekSï m%jK;dj jeäùug fya;= f,i iq,n fkdjk ksoka.; frda.j,ska fm<Su” úY%du Èúh iqjodhl fkdùu” wd¾Ól Yla;sh wysñ ùu fyda wdodhu wvqùu” hefmkakka njg m;aùu” orejka ÿriaùu” ìß| ñhhEu fyda ÿria ùu jeks fya;= ksid we;sjk md¿j” ldkaish iy tjeks yeÕSïj,ska ñ§u i|yd u;ameka fyda u;aøjHj,g weíneys ùu jeks lreKq h Covid jix.;hla iuÕ fujeks wjodkï ix{d fndfyduhla oel .kakg ,enqKd

th jrola

ishÈú kid .ekSug leue;a; m%ldY lrk fyda ishÈú kid.kakd mqoa.,hd j¾;udkfha kS;sh bÈßfha jrolrefjla fkdfõ tfy;a hï whl= ishÈú kid .ekSug fm<Uùu” fyda ishÈú kid .ekSug fm<fUk wdldrfha YdÍßl udkisl mSvd isÿ lsÍu fyda ishÈú kid .ekSu leue;a; m%ldY lsÍug is; fhduq jk wdldrfha iudc jgmsgdjla ieleiSu oKavkS;s ix.%yh hgf;a kS;sfhka o~qjï ,eìh yels jrols tneúka Tfí l%shdldrlï” yeisÍï Tn fjfik iudcfha wfkla mqoa.,hka udkislj fyda YdÍßlj fyda iudÔhj mSvdjg m;a fkdlrk tajd úh hq;=hs tfia fkdjqjfyd;a Tn kS;sfhka jrolrejl= fkdjQjo iudch bÈßfha yd Tfí yDoidlaIsh bÈßfha jrolrejl= jkq we;

ish Èú kid.ekSu je<elaùug kï

ishÈú kid .ekSfï wdl,amh mqoa., ixj¾Okh jYfhkq;a idudÔh jYfhkq;a bj;a lsÍu l< yelshs fï i|yd uq,ska wk;=reodhl lreKq y÷kd .ekSu iy tjd bj;a lr .ekSug iudchla f,i ta i|yd lemùu ;=<ska fï jHikfhka f.dv taug yelshs ta w;r udkisl jHdl+,;d i|yd ksis ffjoH Wmfoia u; l%udkQl+, idhkhkag Ndckh úh hq;=h b;d myiqfjka udkisl fi!LH Wmldr ,nd .ekSug yd ueÈy;aùï i|yd wjia:dj i,id Èh hq;=h mjqf,a iy iudÔh w;aje, ,nd foñka ks;r Tjqka .ek fidhd ne,Su jeo.;a’ wd.ñl ixialD;sl miqìfuka ishÈú kid .ekSug wffO¾hu;a lsÍu iy Ôú;hg wdorh lsÍug yd Ôj;a ùfï jákdlu myod fokak ´fka tmuKla fkdfõ wka;¾cd,h u.ska ishÈú ydkslr.;a whf.a PdhdrEm m<lsÍu” rEmjdySkS u.ska tys o¾Yk fmkaùu ;=<ska ;SrK .ekSug fkdyels wh laI‚l ;SrK .ekSu” urKhg we;s ìh ke;s lr.ekSu isÿ lr.kak nj Tn fkdokakjd úh yelsh’ tu ksid wka;¾cd,h yd rEmjdySkS u.ska fujeks isÿùï fmkaùfuka ñhhdug W;af;ack iemhSu fkdlrkakg Tn j. n,d .kak ´fka l=vd l, isg wd;auYla;sh m%.=K lrùu Ôú;fha mrdchkag yqre lrùu jeo.;a ch.%yKhkaf.ka Wu;= jkakg jvd mrdð;fhla ùu jvd fyd| nj fmkajd fokak ´fka túg wkd.; n,dfmdfrd;a;= .ek ;ek /l.kak” ku /l.kak wr., lrkakg m%h;ak oeÍu je<flkq we;

flÈklj;a is;kak tmd

Tn Èú kid .;fyd;a Tfí ujqmshka fld;rï ú|jdúo@ Tn flf¾ oyila n,dfmdfrd;a;= ;nd we;sjqkaf.a brKu l=ula fõo@ tksid tjka is;sú,a,la my< jQ fudfydf;au Tn Tnju u;la lrkak’ Tnf.a wruqKq wdYdjka bIag lr .ekSug Tn Ôj;a ùu wksjd¾hhs fï ksid Tng ;ksju is; tla ;eka lr.kak fkdyels kï nqoaêu;a jeäysáfhlag ke;akï udkisl WmfoaYlfhlag Tfí .eg¨j lshkak’ iEu m%Yakhlgu ms<s;=rla we;s nj fukau” m%Yakj,g úi÷ï fiúh hq;af;a yoj;g jy,l= fkdù nqoaêhg bv §fuka nj Tn isys ;nd.kak’

Tng l< yels foa lrkak

mqoa.,fhla lsõfjd;a tfyu ug Ôúf;a tmd fj,d” ug uefrkak ysf;kjd lsh,d lsõfjd;a” thdg Wmfoia fokafka ke;=j thdf.a wiykh wvqfjklï thdg weyqïlka fokak ta lshkafka thdf.a yeÕSï m%ldYkhg wjia:djla §,d ta wdfõ.YS,S woyi wvqlr .kak thdg Woõ lrk tl’ Bg miafia thdf. m%Yakhg m%dfhda.slj W;a;rhla fokak mq¿jkakï wms th l< hq;=hs tfiau wms wksla whf.Ôú; wms fyd|g okakjd lsh,d ks.ukj,g tkak fyd| keye wms fufyu l<d Th;a fufyu lf<d;a yßhkjd lsh,d lshkak fyd| key’ wms wks;a whf.Ôú;h fyd|gu okakjd lsh,d ks.ukj,g t<fUkak fyd| keye wms;a fufyu l<d Th;a fufyu lrkak yßhkjd lsh,d ks.ukj,g t<fUkak fyd| keye hd¿fjlag —.Kka .kak tmd— lSfuka muKla flfkl=f.a udkisl mSvkh wju lsÍu isÿ l< fkdyels nj f;areï .kak’ tjeks whj wd.ñl lghq;=j,g iïnkaO lsÍu” mqcH mlaIh fj; fhduq lsÍu fukau ufkda ffjoHjrekaf.a iyh iy udkisl fi!LH ixúOdkj, iyfhda.h ,nd.ekSu lvkñka isÿ l< hq;= nj is;g .kak

uOqr .=Kj¾Ok
ufkda WmfoaYl$ufkda úoHd{
wOHlaI is;a ksjk udkisl
fi!LH uOHia:dkh
ndysr lÓldpd¾h
^mjq,a fi!LH ld¾hdxYh&

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv