නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

kj m%fNao wdj;a ksis fi!LH mqreÿ ;snqfkd;a fífrkak mq¨jka'''jßka jr ffjri fjkia fjkjd' kj m%fNao yefokjd' tfyu fjkafk wehs@ f.dvla fj,djg Tng ysf;kj we;s' idudkHfhka ffjri Ôùka úÈhgj;a i,lkafk keye' wdidÈ; tall úÈhg ;uhs i,lkafk' fï ffjri b;d m%d:ñl uÜgfï ;uhs mßKdufha§ ;sfhkafk' Tjqkaf. fjkialï úYd, jYfhka j¾Okh jkúg iajNdúlju isÿjk fjkialï Tjqkagu ms<silr lr.kak wudrehs' kuq;a Tjqkag jvd by< mßKdufha§ Ôùka úÈhg i,lk È,Sr iy nelaàßhdj,g Tjqkaf.a isÿjk fjkialï ;uka úiskau yod .kak mq¿jka' ta ksid ffjri úlD;s ;;a;ajhka olajd j¾Okh fj,d m%fNao úÈhg olskak ,efnk wkaou  wms ks;ru olskjd'''


úlD;s;d wdju fudlo fjkafk'''

ffjri úlD;s;d olajd j¾Okh ùfï§ ffjrij, u;=msg ;sfnk fm%daàkj, fjkialï lsysmhla isoaOfjkjd' fï úlD;s;dj, ,laIKhla ;uhs iuyr fj,djg ffi,j,g we,Sfï .;sh jeä fjk tl' túg blaukska me;sfrkjd' T!IOj,g m%;sfrdaë .;shla we;s fjkjd' ta fya;=fjka iuyr fj,djg tkak;j,g Tfrd;a;= §fï yelshdj fudjqka úlD;s;d ksid k;= lr .kakjd'


m%fNao fldmuKla ;sfío@

oekg m%fNao oyhlg jvd y÷kd f.k ;sfhkjd' ta m%fNao m%Odk ldKav follg j¾. flfrkjd' ta oeä wjOdkhla fhduq l< hq;= ldKav iy ;jÿrg;a we.hqulg ,la l< hq;= ldKav lsh,d' m<uq ldKavh ms<sn|j jeä wjOdkhla fhduq lr lghq;= l< hq;=hs'


,xldjg wdfõ‚l m%fNao'''

B1.411 m%fNaoh ,xldjg wdfõ‚lhs lsh,d chj¾Okmqr m¾fhaIKdh;kfhka fidhdf.k ;sfhkjd' fv,agd wjodku;a ,xldjg mj;skjd' th we,a*dj,g idfmalaIj 60] lska muK iïfma%IK fõ.h jeähs' ta lshkafk we,a*d m%fNaohg jvd kshqfudakshd jeks W.% frda.S ;;a;ajhka we;s lrk iïNdú;dj jeähs'


fv,agd m%fNaofhka wdrlaId fjkafk fldfyduo@

m%fNaoh l=ula jqK;a fndafjk l%uh tlhs' úfYaIfhkau fl< ì¢;s uÕska" mDIaGhka w,a,d uqyqK we,a,Sfuka fndafjkak bv ;sfhkjd' ta;a m%Odk l%u y;rla wkq.ukh lsÍfuka fndaùu j<lajd .kak mq¿jka' m%ñ;s.; uqj wdjrKhla ksjerÈ l%ufõohg me<£u" iudc ÿria:nj mj;ajd .ekSu" inka fhdod w;a fia§u mqreoaola lr .ekSu ^;;a;amr 20 la& iy iel iys; frda. ,laIK we;akï wod< wxYhka oekqj;a lsÍu ta m%Odk l%ufõo y;rhs'


b;ska wms we;a;gu fldúâ wdidokh je<elaùug l=ula l< hq;= o@ Tn Tfnkau m%Yak lrkjd fjkak mq¿jka' we;a;gu tkak;a .;a; mu‚ka frda.hg W;a;rhla ,enqKd lsh,d ys;,d ys; ieye,a¨ lr .kak wfma nyq;rhlf.a yeisÍï ksid ;uhs jßka jr fï ;rï jd¾;d jk frda.S m%;sY;h by< hkafka' b;ska fldúâ f.da,Sh jix.;hla jqK;a wmg wfma yeisÍu;a tlal tu ;;a;ajh md,kh lrkak fyd|gu mq¿jka' tfyu kï fï fj,dfj wfma wjOdkh fhduq úh hq;= jkafka frda.fhka wdrlaId fjkafk fldfyduo lshk ldrKdj iïnkaOjhs' Tfí ie,ls,su;a nj Tfí wjOdkh fï ms<sn|j fhduq fkdlrk ;dlal,a wmg yeuodu;au Ôj;a fjkak fjkafka fldúâ iuÕ nj wu;l lrkak tmd'


^fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha udOH oekqj;a lsÍula weiqfrka&


ffjrifõoh ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
cQâ chuy
ffjoH m¾fhaIK wdh;kh


;udrd m;srK