නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

kskafoka f.rú,a,;a frda.hla'''f.rùu hkq Tng mqreÿ jeo.;a fukau wid mqreÿ yvla njg ielhla ke;' fndfyda fofkla jhia fNaohlska f;drj mjd kskafoaoS f.drjk iajNdjhla oelsh yel' fuh we;eï úg b;du;a iq¿ jYfhka wdrïNù b;du;a ;o yvla ksl=;a lrñka f.drjk whqre oel.; yel' fuu frda.S ;;a;ajh ffjoH úoHd;aulj Obstructive Sleep Apnea (OSA) f,i ye|skaúh yel'

fuh isÿjkafka úfYaIfhkau kskao .sh wjia:djl Tng Yajik moaO;shg jd;h we;=¿ ùug fkdyels jkfia tA wjg udxY fmaYs ,sys,aù tu ud¾.h wjysrù yqiau .ekSug fkdyelsùuhs' fï ksid Tnf.a fud<h jydu ls%hd;aulù Tn kej; kskafoka wjÈlrùu isÿlrkq ,nkjd' fufia kskafoka úáka úg wjÈù kej; f.drj f.drjd ksod .ekSu fuu frda.fha m%Odk frda. ,laIKhla fjkjd' úfYaIfhkau tl È.g oS¾> iqj kskaola fkd,eîfï m%;sM,hla f,i fujeks mqoa.,hka Èjd ld,fha wêl ksÈ u;lska fm<Su oelsh yel'

fuhg wu;rj fuu yqiau fkdf.k yqiau ysrù mj;sk ld,h ;=< reêrfha wvx.= O2 ^Tlaiscka& m%udKh wju uÜgulg m;ajk w;r fuu ;;a;ajh ksid O2 uo lñka foayh lsishï Stress fyj;a wd;;s ;;a;ajhlg m;ajkjd' fuys m%;sM,hla f,i Y%djh jk Hormones j, ls%hdldÍ;ajh fya;=lrf.k oS¾> ld,Sk m%;sM, f,i mqoa.,hl=g wê reêr mSvkh" reêrfha iSks uÜgu by< hdu" wd>d;h fyj;a wxYNd. we;sùfï ;;a;ajhkag Tn f.dÿreúh yelsh'

f.rùu idudkHfhka fndfydaúg ;rndrelu iuÕ jeä jYfhka oelsh yelalla jk w;r ;rndre msßñ mqoa.,hkaf.a fuh nyq,j oelsh yelsh' W.=r yd fn,a, wdYs%;j wêlj f;,a ;ekam;aùu fuhg m%Odk jYfhka n,mdkjd' fuhg wu;rj we;eïúg ykqfõ mj;sk wdndO ;;a;aj ksid Yajik ud¾.h wdYs%; fldgiaj, l=vd njla olakg ,eîuo fuhg fya;=jla f,i oelaúh yel' fuu frda.fha úfYaI;ajh jkqfha ;uka f.drjk y~ ;ukag Y%jKh ù frda.h jgyd .ekSula isÿfkdjk w;r th fndfydaúg ;uka iuÕ ksÈhk fyda wi< ksÈhk wfkla mqoa.,hka úiska y÷kd .kakla'

flfia fj;;a Tn kskafoka f.drjk mqoa.,hl= kï m%;sldr i|yd wksjd¾hfhkau fhduqúh hq;=hs' tjeks mqoa.,hl= m%;sldrj,g fhduqjQ úg Sleep Study kue;s mÍlaIKhg Ndckh lrk w;r tu.ska iïmQ¾K rd;s%hla mqoa.,hl= ksod.kakd wdldrh WmlrK Ndú;fhka mÍlaId lrk w;r tu.ska ksod .kakd iajNdjh" reêrfha iSks uÜgu" fud<fha ls%hdldÍ;ajh" yofha ls%%hdldÍ;ajh wdÈh mÍlaId lrkq ,efí' tu mÍlaIKfhka m%Odk jYfhka Obstructive Sleep Apnea ;;a;ajh fl;rï ;%Sjqr f,i mj;skjdo hkak ms<sn|j wjfndOhla .;yels w;r fuhg wu;rj W.=r wdYs%; mgl yd wiaÓ ms<sn|j mÍlaId lsÍu" ;hsfrdlaiska uÜgu reêrfha .Kkh lsÍu wdÈh isÿlrkq ,nk w;r" ABG fyj;a Arterial Blood Gases Anelysis kue;s reêrh u.ska lrkq ,nk mÍlaIKh yryd reêrfha ridhksl ixhq;sfha fjkila isÿù we;s oehs mÍlaIdlr n,kq ,efí'

úfYaIfhkau ld,hla ;siafia fufia ksis mßÈ kskao fkdhdu ;=<ska wêl ksÈu; ks;r oekSu ksid we;sjk ßh wk;=re mjd b;d jeäù mj;sk w;r fuhg wu;rj u;lh wvqùu" ;SrK .ekSfï wmyiqj" udkisl wiu;=<s;;djh fukau úúO udkisl frda.S ;;a;ajhka we;sùu muKla fkdfõ ms<sld iEoSfï ;;a;ajh olajd fuh .uka l< yelsh'

frda.hg mj;skd m%;sldr w;r m%Odk jYfhka Tn wêl ;rndre ;;a;ajhl isákjd kï th wvqlr .ekSu b;d jeo.;a' úfYaIfhkau mdi,a hk jhil miqjk <uhl= kï wOHdmk lghq;= fuu frda.S ;;a;ajh ksid uq¿ukskau wvd, úh yels ksid ;rndrej mj;skjd kï jydu th wvqlr .; hq;=hs'

fuhg wu;rj CPAP fyj;a Continuous Positive Airway Pressure kue;s WmlrKh Ndú; l< yels w;r tu WmlrKh iEu Èklu mdfya rd;s%fhaoS me<|sh hq;= w;r tu WmlrK m<|sk úg frda.S ;;a;ajh myj hk w;r tu WmrlKh bj;alr ksod.kakd úg kej; tu frda.S ;;a;Ajh we;sjk ksid iEu Èklu kskaog hk úg WmlrKh Ndú;hg isÿfõ'

fuhg wu;rj W.=r fyda .kq wdYs%;j hï widudkH;djhla ;sfíkï tA i|yd Y,Hl¾uo isÿlrkq ,nk w;r we;eï úg wêl ;rndre ;;a;ajh bj;a lsÍug mjd Y,Hl¾uh isÿlrkq ,nhs'

flfia fj;;a jHdhdu isÿlsÍu" foay nr wvqlr .ekSu" ksod.kakd bßhõ fjkia lsÍu jeks ir, l%u u.ska mjd we;eï úg fuu frda.S ;;a;ajh iqjlr .ekSfï yelshdj mj;S' flfia fj;;a ;o kskafoaoS f.drjkjd kï th b;du;au ie<ls,su;a úh hq;= frda.S ;;a;ajhla nj isys;nd .; hq;=hs'


ffjoH  kkaok l=udr

yosis wk;=re wxYh

l¨fndaú, YslaIK frday,