නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Tlaiscka uÜgu wvqjk fldúâ frda.sfhl= jydu frday,g /f.k hkak'''fldúâ jix.;h iuÕ wm isákafka furg fi!LH moaO;sfha ì|jeàu bÈßfha'''

fldúâ 19 ffjrih ksid wdidÈ; jk frda.Skaf.a ixLHdj fukau urK ms<sn|j jd¾;d ùï Èfkka Èk by< hk m%jK;djla fï Èkj, olakg ,efnkjd' fï w;r iS>%fhka me;sfrk j¾;udk ;;a;ajh fldúâ ffjrifha fv,agd m%fNaoh ksidu úh yelshs' fldúâ ffjrifha wdrïNfha mgkau ffjoHjreka úiska Wml,amkh l< wkaoug frda.Skaf.a ixLHd;aul jeä ùu frday,a moaO;shg ord .ekSu wmyiqhs' tjeks ;;a;ajhla we;s ùu;a iuÕ fi!LH moaO;sfha isÿ fjk ì| jeàu bÈßfha frda. md,kh ms<sn|j ±ä wiSre;djka we;s fjkjd'


fldúâ wdidÈ; frda.Skag Tlaiscka ms<sn| .eg¨ we;s jqfKd;a'''

fldúâ wdidÈ;hkaf.a by< hEu;a iuÕ we;sjk fi!LH moaO;sfha ì| jeàu ksid m%;sldr lrk frday,j, fN!;sl iïm;a ms<sn|j;a ysÕ;djla we;s fjkak bv ;sfnkjd'

frda.Ska fjkqfjka imhk Tlaiscka Odß;dj iuyr úg m%udKj;a fkdjkak mq¿jka' ta jf.au Tlaiscka wjYH frda.Skaf.a ixLHdj jeäfjñka mj;skjd' wdidÈ; jQ frda.Skaf.a Tlaiscka uÜgu my< neiSu È.= ld,hla meje;s úg ffi, ls%hdldÍ;ajh kej;S frda.shdf.a fmky¨ we;=¿ úúO bkaøshka wl%Sh ùug jf.au urKhg mjd m;a fjkak mq¿jka' fï ksid ;jÿrg;a frda.fha iïfm%aIKh iy wdidÈ;hkaf.a urKhg m;ajk frda.Skaf.a ixLHdj by< hEula isÿ jqKd;a Tlaiscka ms<sn|j mjd .eg¨ we;s ùug mq¿jka' jix.;fha wdrïNl wjêfha§ frda.Skag m%;sldr fjkqfjka frday,aj,g wjYH jQfha Tlaiscka ,Sg¾ 22"000 la jqK;a wo jkúg fuu Odß;dj 43"000 blaujd f.dia ;sfí' Tlaiscka ,nd .ekSfï§ ld¾ñl jYfhka ksIamdÈ; Tlaiscka iy jdhqf.da,fhka ,nd f.k idkaøKh l< Tlaiscka ,nd .ekSfï l%ufõohka Ndú; lrkjd'


Tlaiscka jf.au Ndú; lrk Wmdx.

ta jf.au fldúâ wdidÈ; frda.Ska fjkqfjka Tlaiscka ,nd§fï§ úúO frda.Ska fjkqfjka Ndú; lrk Tlaiscka (Hiflow - Tlaiscka " isßkac¾ mïma" bka*shqIka mïma" Wall Oxygen Wmdx.j,ska iukaú; úfYaI wêi;aldr tall -High Dependency Unit& iy Wmdx.hka fjkia fjk ksid tlajru frda.Skaf.a .yKh by< hEu ksid frday,a moaO;shg fï ;;a;ajh ord .ekSu wmyiq fjkak mq¿jka' Tlaiscka imhk iud.ï u.ska wjYH Odß;dj iemhqï l<;a .eg¨jla we;s ùug wdidÈ;hkaf.a wkfmalaIs; by< hEu n,mdkjd' ta ú;rla fkdfjhs ±ä i;aldr we|ka ms<sn|j mjd .eg¨ we;sjk wjodkula ;sfnkjd'


yqiau .ekSfï wmyiq;djla we;s frda.shl= frday,g /f.k hk f;la'''

ksod .ekSfï§ Wvql=rej fkdisg jï fyda ol=Kq we,hg yeÍ isákak' fuu bßhõj;a úáka úg fjkia lsÍu' Tn ksoka.; frda.j,g ,nd .kakd T!IO wLKavj mdúÉÑ lsÍu' jydy frday, fj; /f.k hkak' tfiau ksjfia m%;sldr ,nk fldúâ frda.sfhla Tn mdúÉÑ lrk WmlrK mjqf,a wh iuÕ yqjudre lr.ekSu" weiams%ka iy NSAID ldKavfha Ibuprofen íre*ka ^Brufen& jeks T!IO mdúÉÑ lsÍu fkdl< hq;=hs'

ksjfia m%;sldr ,nk w;rjdrfha§ yqiau .ekSfï wmyiq;djhla" jHdl+,nj" u<my j¾Kh fjkia ùu" u<my iuÕ f,a msgùu" wêl jukh iy mdpkh jeks ixl+,;djka we;akï jydu ffjoH m%;sldr fj; fhduq ùu jeo.;a' wo jkúg frday,aj, Odß;dj msÍ hEu ksid fldúâ frda.Skag ;u ksfjiaj,g ù m%;sldr .ekSu isÿ ù ;sfnkjd' tjeks frda.Ska ie,ls,su;a úh hq;= lreKq lSmhla ;sfnkjd' ta w;r ksjfia wfkla whf.ka yqfol,d ù isàu" we| úfõlh .ekSu" isrer úc,kh fkdjk mßÈ m%udKj;a f,iska Èhr mdkh lsÍu" fmdaIHodhS wdydr .ekSu fjhs'
±ka wm bÈßfha we;af;a fldfrdakd y;rjeks /,a,lao@

fldúâ jix.;h .ek l;d lrk ffjoH jD;a;slhka mjd y;rjeks /,a,la .ek wkdjels i|yka lsÍu iuÕ iudcfha hï ;e;s.ekaula we;s ùu fnfyúka idOdrK ;;a;ajhla' jix.;hl fujeks /,a,la ^Wave) .ek ixl,amh uq,skau we;s fjkafka 1889 isg 1892 olajd meje;s iamd[a[ WK (Spanish Flu) frda. ;;a;ajh iuÕhs' fuu jix.;h ksid f,dalh mqrd ì,shk 500 la wdidokh jQ w;r ñ,shk 20 isg 50 la olajd msßila ñh .shd' f,dal fi!LH ixúOdkh i|yka lrk wkaoug jix.; ;;a;ajhl§ /,a,la md,kh lsÍfï§ wdidÈ;hkaf.a ixLHd;aul my< neiSulska miqj kej;;a wdidÈ;hkaf.a ixLHdfõ iy urK ixLHdfõ by< keÕSu /,a,la f,iska ye|skafjkjd' 1918 jif¾ jika; R;=fõ§ kej;;a zziamd[a[ WK ZZ ffjrifha hï msì§ula we;s jqKd' fï wjia:dfõ§ ffjrifha hï úlD;sùula iuÕ urK wkqmd;slh by< hEu;a ksid fï ;;a;ajh zzfojeks /,a,la ZZ úÈyg y÷kajd ;sfnkjd''


wfma rfÜ m<uq wjia:dfõ§ jqK;a /,a,la njg m;a jqfKa keye''

2020 jif¾ iema;eïn¾ udih olajd we;s jqKq fldúâ ;;a;ajh zzm<uq /,a,la zzúÈyg y÷kajkak neye' fuys§ isÿ jqfKa ld,h iy ia:dkh wkqj fjka fjka fmdl=re we;sùula muKs' Bg miqj wdidÈ;hka is>%fhka jeä fjkak mgka .;a;d' 2021 jif¾ wfm%a,a udifha we;s jqKq ;;a;ajh ;ju md,kh fj,d keye' wo olakg ,efnk ;;a;ajh we;s ùug fya;= jqKq lreKq we;s jqfKa óg udi .Kkdjlg fmrd;=jhs'

ta jf.au wo ;sfnk wjodkï ;;a;ajh b;d ir,j zzy;rjeks /,a, ZZúÈyg f,an,a lsÍu wúoHdjla' fï i|yd wjYH jkafka fuu nrm;< ;;a;ajh we;sùug fya;= jqK idOl úoHd;aulj wOHhkh lsÍuhs'


fldúâ jix.;fha j¾;udk ;;a;ajh ms<sn|j w¾: ksrEmkhg iy wkd.;fha jix.; ;;a;ajh md,khg WmldÍ jk o;a; fudkjdo''@

±kg Y%S ,xldfõ fldúâ yd iïnkaO o;a; ,nd .ekSfï§ frday,a wdY%s; o;a;" rdcH yd fm!oa.,sl wxYfha frday,a iy ridhkd.dr moaO;sh Tiafia ,efnk o;a; m%cd ffjoH ks,OdÍka 353 fofkl=f.a iyNd.S;ajfhka o;a; moaO;shg tla lrkjd' fuu o;a; m%dfoaYSh jix.; frda. úoHd{hka" jix.; frda. úoHd tallhg fhduq lrk w;r tu o;a; wkqj nqoaê wxYh u.ska frday,a fjka lsÍu iy fldúâ ms<sn|j wjYH ;Skaÿ ;SrK .ekSug fhdod .ekSu isÿ fjkjd'

m%cdj ;=< isÿ lrk PCR mÍlaIK iSud lsßfuka frda.fha iudc.; ienE ;;a;ajh y÷kd .ekSu wmyiq fjkjd' RT-PCR u.ska frda.Ska ;yjqre ùfï m%jK;djla we;s úg fi!LH moaO;sh ;=< úúO kj ie,iqï we;s lrñka fldúâ ;;a;ajh l<ukdlrKh lsÍu myiq fõ' ta ksid o;a; ,nd .ekSu fjkqfjka cd;sl Wmdh ud¾.sl m%ñ;s we;s lsÍu u.ska jd¾;d fjk wdidÈ;hkag jvd urK wkqmd;h wju lr .eksfï l%fudamdhka f.dvkeÕSug wjia:dj ie,fikjd'

mS' iS' wd¾ PCR (ReverseTranscription polymerase chain reaction) mÍlaIK fjkqfjka b,a¨u by< hEug idfmalaIj tys m%;sM, jd¾;d ,nd §u isÿ úh hq;=hs' kuq;a th myiq ld¾hla fkdfjhs' mS' iS' wd¾ fjkqfjka we;s b,a¨ug wkqj m%;sM, jd¾;d ,nd §ug fkdyels ùu ksid backlog we;s fjkjd' fï m%udoh ksid frda.ska y÷kd .ekSu" frda.Ska fjka lsÍu Tjqkaf.a wdY%s;hka y÷kd .ekSu" frda.shdf.a ixprKhka y÷kd .ekSu iy ksfrdaOdhk lghq;=j,;a m%udohla isÿ fjkjd' fuu m%udoh ksidu frda.fha me;sÍu isÿ fjkjd'


fldúâ jix.; ;;a;ajh md,kh lsÍfï§ ixprK iSudjka u.ska id¾:l m%;sM, ,efnkjdo@

ixprK iSudjka mekùu u.ska fldúâ jix.;fha md,kh ms<sn| Okd;aul m%;spdr fmkakqï lrkjd' Google Tiafia Tng ixprKhka ms<sn| o;a; fkdñf,au nd.; lr f.k n,kak mq¿jka' fuu o;a; ks;ru hdj;ald,Sk fjkjd' kuq;a fmdÿ m%jduk Ndú; lsÍu" is,a,r iy Tiqi,a újD;j ;eîu iy iajhx md,khlska f;drj ixprK iSudjka ;=< we;s bv m%ia:djka m%fhdackhg .ekSu ksid fldúâ md,kh fjkqfjka ixprK iSudjka mekùfï id¾:l m%;sM, fkd,efnk wjia:djka ;sfnkjd' ta ksid rgl ixprK iSudjka mekùu;a iuÕ mqoa.,hka úiska iajhx iSudjka mkjd .ekSu jeo.;a'


fldúâ fjkqfjka ,nd fok m%;sYla;s tkak;'''

fldúâ fjkqfjka mqoa., m%;sYla;s tkak; ,nd§u fnfyúkau m%YxikSh mshjrla' fï jkúg;a frda.fhka wdrlaIdjg iM,;djla we;s úúO tkak;a ud;%djka m%udKj;a mßÈ ,efnk ksid iEufokdgu jf.a wkd.;fha§ tkak; ,efnk wjia:dj ;sfnkjd' jeäysáhka "fi!LH moaO;sfha ffjoH iy ld¾h uKav," frda.dndO iys; mqoa.,hka tkak; u.ska wdrlaId jk ksid  wkd.;fha§ iudcfha fldúâ ksid isÿjk urK ixLHdj wvq lr .ekSug wjia:dj ,efnkjd' kuq;a iudcfha iuQy m%;sYla;shla we;sùug kï wju jYfhka 80] la blaujd m%;sYla;slrKh ,nd §u wjYH fjkjd' fï jkúg tkak;a ud;%d ,nd .;a m%;sY;h 10] la muK fjkjd' tkak; ,nd .;a;;a fi!LHdrlaIs; mqreÿj,ska ÿria ùug neye' tkak;alrKfhka muKla frda.h md,kh lsÍug kï ck;djf.ka 90] lg m%;sYla;sh ,eìh hq;=hs' tfia ke;akï tkak;a ud;%d folu ,nd f.k ;sìh hq;=hs'

tkak; ms<sn|j ,efnk o;a; tkï tkak; ,nd fkd.;a mqoa.,hka" tkak;a ud;%d folu ,nd .eksu" thska ,enqk wdrlaIdj" tkak; .ekSfuka miq frda.h fndaùu jeks miqúmrï o;a; ,nd .ekSfuka wmg ;j ÿrg;a tkak;alrKh ms<sn|j;a ixfYdaOk we;s lsÍug mq¿jka'


fldúâ jix.;fha iudc.; ùu iy ie,iqï ms<sn|j jQ ;SrK .ekSu fjkqfjka hï ndOdjka ;sfnkjd' cd;sl o;a; moaO;shg ksis fõ,djg o;a; ,eîfï m%udohka ksid wmg bÈß udi .ek mqfrdal:kh lsÍu wmyiqhs' ta jf.au mqfrdal:khka bÈßm;a lsÍug o;a; muKla m%udKj;a keye' jHdêckl ffjrifha úlD;s;dj ms<sn|j;a úoHd;aul wOHhkhka wjYH fjkjd' jix.; ;;a;ajhka úáka úg u;=fjkak mq¿jka' ta jf.au f.da,Sh jix.;hla úÈyg me;sfrkak mq¿jka' iuyr úg uq¿ukskau w;=reoyka fjkak;a mq¿jka' ta ksid o;a; u.ska jix.;hla md,kh lghq;= l<;a mqfrdal:khka bÈßm;a lsÍu myiq fohla fkdfjk ksid wms ffjrifhka wdrlaId fjñka kj mßirhg wkq.; ùu jeo.;a' fldúâ 19 jix.; frda. ;;a;ajh md,kh lsÍu fjkqfjka f,dalfha fndfyda rgj,a úiska wkq.ukh l< l%ufõohka u.ska frda.h me;sÍu fjkqfjka .;a flá ld,Sk mshjrlska ;jÿrg;a me;sÍu j<lajd .ekSug yelshdjla we;s jqK;a th È.=ld,Skj ls%hd;aul lsÍug wmyiqhs' rg jeiSu fyj;a Lockdown u.ska rgla wNHka;rfha jix.; frda. ;;a;ajh md,kh lsÍu isÿ jqK;a fï úÈyg rgla È.ska È.gu jid ;eîug neye' ta jf.au rdcH fiajh mj;ajd .ekSu wjYHhs'


jix.; ;;a;ajh iy rgl meje;au iudka;rj mj;ajd .ekSug kj idudkHlrKh

² rg kej; újD; lsÍfï§ wd¾Ól u¾uia:dk mj;sk m%foaYhkays jqK;a wdidÈ;hkaf.a .yKh i,ld ne,Sfuka miq fldgia jYfhka újD; lsÍu'
² ixprK iSudj,ska lsishï m%udkhla kej; mekùu flfrys rcfha wjOdkh fhduq ùu'
² oekg ls%hd;aul jk l%ufõoh fjkqjg wfkla ish¨ wxYj, iyh we;=j fi!LH wxY jix.; u¾Okfha fmruqKg meñKSu'
² fmdÿ m%jdyk moaO;sh ls%hd;aul lsÍfï§ u.Skaf.a fi!LHdrlaIs; nj .ek wjOdkh ±laùfï úêúOdk i,id §u'
² rdcH fiajdjka mj;ajd .ekSfï§ iïmQ¾K fiajl ixLHdj tljr f.kaùu fjkqjg fldgia jYfhka iy fiajd uqr f,iska meje;aùu'
² ksjfia isg fiajdjka lsÍfï fiajdjkays§ wod, ks<OdÍkag ta fjkqfjka myiqlï i,id §u'
² jev lrk mßY%fha fyd¢ka jd;h ,efnk mßÈ ie,iqï lsÍu'
² ld¾hd, mßY%fha iuQy f,iska tla fkdùu
² wdydr .ekSfï§ uqj wdjrKh b;a lrk ksid ì¢;s msgùug we;s bvlv ksid fmr mqreÿ l%uhkaf.ka ñ§ ;ksj wdydr .ekSu'
² ld¾hd,fha§ fjk;a whf.a Ndck ^ùÿre" fldamam" msÕka& mdúÉÑ lrkak tmd'
² ld¾hd, /iaùï ud¾..;j meje;aùu fyda wod< msßi muKla le|jd iudc ÿria:nj mj;ajd .ekSu'
² uqj wdjrK ksis l%ufõohg me<£u wksjd¾h lsÍu'
² ksfrdaOdhkh hkq m%cd jevigykla úkd o~qjula fkdfõ' tys§ ck;djg lsishï mSvdj;a we;s jqK;a tu mSvdj wju jk wdldrhg lghq;= l< hq;=hs'
² ksjfia§ Tn kj idudkHlrKhg yqre ùu
² ksji ;=< fyd¢ka jd;dY%h ,efnk fia ie,iqï lsÍu'
² ksjfia§ mjd ikSmdrlaIl l%u ^ksjig we;=¨ ùug fmrd;=j fyd¢ka w;a fia§u& wkq.ukh lsÍu'
² yels iEu úgu ksjfia /£ isàu' msg;g hEu w;HjYh lreKlg muKla iSud lrkak' hq;=lï iy j.lsïj,g jvd wdidÈ;hla fkdùfï iajhxj.lSu .ek is;kak'
² ksjig wdrdê;hkaf.a meñKSu yels;rï iSud lrkak'
² fmdÿ m%jdyk" fmdÿ ia:dkj,g hEfuka yels ;rï wE;a fjkak'
² újdy ux.,Hhka" wjux.,Hhka" odk msxlï jeks iudc iïnkaO;djka fï ld,iSudfõ§ iSud lrkak'
² wikSm ;;a;ajhla we;s jQ úg th fkdiÕjd m%;sldr ,nd .kak'
² frda. ,laIK W.% ùug fmrd;=j ffjoH Wmfoia ,nd .ekSug fhduq fjkak'túg Tlaiscka ms<sn|j .eg¨ we;s jqK;a ta fjkqfjka wjYH blauka m%;sldr ,nd f.k Ôú; wjodkfuka wdrlaId ùug yelshdj ,efnkjd'


fld<U úYajúoHd,fha ffjoH mSGfha uydpd¾h iy uyck fi!LH ms<sn|j wdishdkq meis*sla wOHhk ixiofha Wm iNdm;s
uydpd¾h bkaÈl lreKd;s,l

mqkHd pdkaokS o is,ajd