නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ frda.shl= f.or§ ksjerÈj n,d.kakd yeá'''ksfjiaj, m%;sldrhg fhduq jk frda.Skaj ffokslj wëlaIKhg'''

fyd|u iy tlu úi÷u tkak;alrKhhs'''

frda.shd y÷kd.kakd úg ixl+,;d we;s jk uÜgug weú;a'''

Tnf.a mjqf,a wfhla fldúâ fmdisáõ kï m%foaYfha PHI g fyda MOH g oekqï fokak'''


wo jk úg ffokslj jd¾;d jk fldúâ urK ixLHdfõ jeäùula olakg ,efnkjd' ta wkqj Èkm;du jf.a urK 100 g wdikak m%udKhla jd¾;d jknj o;a; wkqj meyeÈ,sj fmfkkjd'

urK jeä fjkafk wehs@
l,ska me;sr .sh m%fNaohkag jvd fï jkúg me;sr hk ffjria m%fNaofha fõ.j;a me;sÍula mj;sk nj meyeÈ,shs' fï jkúg mj;sk o;a;j,g wkqj fv,agd m%fNaoh fld<U m%foaYfha iS>% j¾Okhla fmkakqï lrkjd' idudkHfhka fv,agd m%fNaoh wdidÈ; jQjkaf.ka 30] lg Tlaiscka ,nd§u l< hq;=j ;sfhkjd' ta jf.au tu m%fNaoh wdidÈ; jQjkag we;sjk ixl=,;d jeähs'

fldfydu;a fjkog frda.Ska jeä jkúg frda. ,laIK my< fjkafk wvqfjka' wo kshqfudakshd ;;a;ajhg m;aùu by< .syska' Tlaiscka m%udKh wvqhs' tjka ;;a;ajhka fmky¨j,g oeä fia n,mEï lrkjd' tjka frda.Ska oeä i;aldr i|yd fhduq lsÍfï wjYH;dj jeähs'

wo jkúg bkaÈhdj ;=< úYd, ixLHdjla fldúâ ksid urKhg m;a fjkjd' mj;sk ;;a;ajh wkqj bÈßfha § jd¾;d fjk urK ;j;a by< hEug bv ;sfhkjd' fuys§ YÍrhg wjYH Tlaiscka m%udKh ,efnkafk keye' ta;a ta .ek oekSu wvqhs' ta wkqj Tlaiscka fmky¨ u.ska ,nd §u m%udKj;a fkdfjk fldg yqiau .kak wudre fjkjd' ta;a ta Tlaiscka u| ùu nj f;areï .kak wudrehs'

frda.h y÷kd .kakd úgu ixl+,;d'''
wjdikdjka;u ;;a;ajh fjkafk frda.shdj y÷kd .kakd úg ixl+,;d we;sjk uÜgug .syska' ta wdldrhg oefkk uÜgug tk úg ydksh nrm;<hs'
urKhg m;ajk whf.ka jeä msßila jhi wjqreÿ 60 g jeä wh'^ 97] la muK & ta jf.au fjk;a frda.d ndOhkaf.ka fm¿Kq wh' ^3] la muK& idudkHfhka Tlaiscka wvq nj wmg f;afrkafk keye' yqiau .kak wudre jkúg fmky¨j,g n,mEula we;sfj,d' túg úfYaI m%;sldr lrkak isoaOfjkjd' ta wkqj frda.shd frday,g tk úg urKh olajd .syska bjrhs' wfma YÍrfha ffjrih ;sfhkjd' tuÕska n,mEï we;s flfrkjd' ta;a ta neõ oefkk uÜgug tk úg ydksh jeähs'

fï jk úg PCR j,g wu;rj frda.Ska y÷kd .ekSfï l%ufõoh .ek hï hï ;dlaI‚l ;SrK wr f.k ;sfhkjd' ta fya;=fjka PCR hï uÜgulska wvqfj,d ;sfhk nj fmakjd' fldfydu;a wyUq f,i lrkq ,nk PCR m%udKh wvq ùu fya;=fjka frda.Ska fldmuK m%udKhla ksoe,af,a yeisfrkjd o hk ldrKh ms<sn|j .eg¨jla we;s fjkjd'

me;sÍu fõ.j;a kï'''
ir,ju lsõfjd;a o;a;j,g wkqj jd¾;d jk m%udKhg jvd jeä m%udKhla y÷kd fkdf.k iudch ;=< bkakjd' ta ksid ,efnk PCR m%;sM, u;u /£ frda. jHdma;sh .ek ;SrKhla .kak wudrehs' PCR j,ska ,efnk m%;sM, 70] la id¾:lhs' /msâ wekaácka mÍlaIdjlska ,efnk id¾:l;ajh 50] hs' b;ska wms fï fj,dfj jeä úYajdihla ;nd lghq;= l< hq;= jkafka PCR mÍlaIdj ms<sn|jhs'

frday,a Odß;dj'''
wo jkúg jd¾;d jk frda.Ska m%udKh wkqj ta Odß;dj ord.kak frday,a moaO;shg wiSrehs' ta ;onoh" l,n<h olskak frday,lg hkak ´fk' fudlo frda.sfhla wdju idudkHfhka i;s folla bkakjd' oeä i;aldr tallhg we;=¿ lf<d;a iqjfjkak hk ld,h ;j;a jeä fjkjd' wo jkúg fld<U cd;sl frday, mjd wfkla frda.Ska bj;a lr,d fldúâ frda.Ska n,d.kak ;ekg m;afj,d' l,ska i;shla ;=< jd¾;d jqKq frda.Skag jvd wo i;shl§ jd¾;d fjk ;;a;ajhg m;afj,d'

fyd|u iy tlu úi÷u tkak;'''
fïl f,dju .s,.;a jix.;hla' fï i|yd l< hq;= fyd|u iy ksjerÈu úi÷u tkak;alrKh' yels blaukska tkak; ,nd.kak' ta ;=<ska Tnj urKh fj; /f.k hEfï yelshdj w;s úYd, f,i wvq lrkjd'
fï jkúg jd¾;d ù we;s urKj,ska 97] lau tlu tkak;la fyda ,nd fkd.;a wh' fu;ek§ tkak; .ekSfuka frda.h je<f|kafk keye lshk iy;slh fokak wmg mq¿jkalula keye' ta jqK;a urK iy ixl=,;d wju flfrkjd' ta ksid ck;dj meyeÈ,sj tkak;alrKhg fhduq úh hq;=j ;sfhkjd'

tkak;a folu .;a wh;a ñh .sfha wehs@
tkak;a folu .;a;= wh;a urKhg m;ajqKq wjia:d jd¾;d jqKd' yenehs ta whg fjk;a ixl+,;d ;snqKd' ta urK isÿjqfKa fldúâ ksidu lsh,d meyeÈ,sj m%ldY lrkak neye' ta iuyr whg ksoka.; frda. tlla fkfjhs" ;=k y;rla ;snqKd'

ksjfia isgu m%;sldrh'''
uq,skau fï woyi rchg bÈßm;a lf<a rcfha ffjoH ks,OdÍka f.a ix.uh úiska' ta ;=kajeks /,a, wjidkfha§' frda.Ska frday,aj,g we;=¿ lsÍu ojia 3-8 ;a w;r ld,hla mud jqKd' ta wh ffjoH mÍlaIK fkdue;sj f.or bkakjd' f.or whg jf.au wjg whg;a fnda fjkjd' ta wkqj ;uhs wms Wml%ñl ie,eiaula bÈßm;a lf<a' tys§ frda. ,laIK fkdfmkajk ixl+,;d ke;s frda.Ska f;dard f.k ^tu ksji ;=< frda.shdg /f|kak iqÿiq jd;djrKhla we;akï& ffjoHjrhd úiska Èkm;d frda.shdj mÍlaId lsÍfï l%ufõohla l%shd;aul lrkak mgka .;a;d' Èkm;d frda.shdg ffjoHjrhd úiskau ÿrl;kfhka l;d lrñka ixl+,;d y÷kd .ksñka ffjoH wëlaIKh hgf;a ;shd.;a;d' uq,skau th l¿;r Èia;%slalfha l%shd;aul l<d' B<Õg fld<U .ïmy l%shd;aul l<d' ta wkqj fï jkúg niakdysr m<d; ;=< l%shd;aul fjkjd' oekg frda.Ska 4000 lg wêl m%udKhla ksfjfia isg m%;sldr ,nkjd' Èkm;d tu msßig 800 la muK msßila tl;= fjkjd'

frda.shdf. wjYH;dj u; ksfjia m%;sldrhg fhduq fjkak mq¿jkao@
ksjfia isg m%;sldr ,eîug frda.shdg b,a,Sula lrkak mq¿jka' kuq;a th ;SrKh lrkafk ffjoHjrhd' fï jkúg ksfjia ;=< r|jd f.k 15 000 lg muK m%;sldr ,nd§ ;sfnkjd' urK isÿ jqfKa kE' ta whf.ka frday,a .; lsÍug ;rï ixl+,;d u;= jqfKa 5] lg ú;rhs' Tn fldúâ fmdisáõ kï uyck fi!LH mÍlaIl ks,Odßhdg oekqï fokak' tfyu;a ke;akï m%foaYfha fi!LH ffjoH ks,Odßhdg oekqï fokak' túg Tnj ksfjia m%;sldrhg fyda frday,a .; lsÍug wjYH mshjr .kakg lghq;= lrdú'

ksfjia m%;sldrhg kqiqÿiq frda.Ska
yefudagu ksfjia m%;sldrh lrkak neye' tfyu ksjfia§ m%;sldr ,nd Èh fkdyels mqoa.,hka ljqoehs y÷kd .ekSu jeo.;a' hï fyhlska wdidÈ; mqoa.,hd ksis f,i md,kh fkdjQ Èhjeähdj" wê reêr mSvkh" yDohdndO" jl=.vq frda. yd fmky¿ wdY%s; frda. wd§ lsishï ;;a;ajhlska fmf<kjd kï tjka wh ksfjia m%;sldrhg iqÿiq keye' ta jf.au m%;sYla;sh ySk jk frda. ;;a;ajhlska fmf<k m%;sYla;sh ySk lrjk T!IOhla §¾> ld,hla ;siafia ,nd.kakd whg;a fufia ksjfia§ m%;sldr ,nd §u wkqu; lrkak neye' ta ú;rla fkfjhs wêl ;rndre mqoa.,hkag;a blaukska ixl+,;d we;sùfï bvlv mj;sk ksid YÍr ialkaO o¾Ylh 30 g jeä ^ia:Q,& wfhla kï Tn;a ksfjia m%;sldrhg iqÿiqlï fkd,nk mqoa.,hl= ùug mq¿jka' ta ms<sn|j ffjoH Wmfoia ,nd §ug fmr wod< ffjoHjrhd ;SrKh lrdú'

ksfjia .; frda.Ska /l n,d .ekSu'''
ksfjia .; frda.Ska /l n,d .ekSfï§ Tjqkag yels muK úfõl .ekSug wjia:dj i,id §u jeo.;a' ta jf.au fyd¢ka c,h yd fjk;a Èhr j¾. mdkh lsÍu;a iun, wdydr fõ,la ,nd.ekSu;a b;d jeo.;a' tys§ frda.shd n,d.kakg mjqf,a wfhl= fjka jkafka kï tu m%;sldr ld,h ;=<" ksjfia§ ksis m%ñ;shg wkqj ilik ,o uqj wdjrKhla me<£u we;=¿ wfkl=;a fi!LH l%ufõohka ksjerÈj wkq.ukh lsÍu wjYHhs'

tfiau wdidÈ; njg y÷kd .;a PCR mÍlaIKh isÿlr Èk ody;rla iïmQ¾K jQjdhska miqj wdidÈ; mqoa.,hd lsisÿ frda. ,laIKhla fkdolajkafka kï tÈfkka ksfjia .; m%;sldr ld,h wjika lsÍfï yelshdj mj;skjd'

ksfjia .; m%;sldr ld,h we;=<;§ ksjfiys fjfik ;j;a flfkla wdidÈ; mqoa.,hdg ie,lsh hq;= wkaoñka ksrdjrKh jQfha kï Tyqf.a fyda wehf.a ksfrdaOdhk ld,h ^PCR positive fkdjqfKa kï& wjika jrg ksrdjrKh jQ Èkfha isg Èk ody;rlska wjika lsÍug mq¿jk' ´kEu wjia:djl wdidÈ; mqoa.,hdg ixl+,;d u;= fjkak mq¿jka' ta wkqj wjYH;djla jQ ´kEu úfgl m%;sldr imhk ffjoH lKavdhu fyda 1390 yryd Wmldr ,nd .ekSug yelshdj Tng mj;skjd'

ffjoH iuka; wdkkao
iyldr f,alï
rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh


udOH oekqj;a lsÍula weiqfrks
;udrd m;srK