නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ishÈú kid.ekS urKhg lrk wjkïnqjla


fï ixidr .uk ;=< wm fld;rï kï ðjk kjd;ekam<j,a ;=< k;r fjkakg weoao@ b;ska fï ðú; .uk ;=< wm fydhkafka i;=ghs' kuq;a ta fydhk i;=g yefudagu ,efnkjo lshk foa m%Yakhla' wms Ôj;a fjkjd lshkafk;a yßhg úNd. m%Yak m;a;rhlg W;a;r ,shkjd jf.a jevla' ujql=i ms<sis|.;a od mgkau ðú;hg tkakd jQ lror tugh' thg úiÿu bka m,d hEu fyda urKh o@ wudrefjka ,nd .;a;d jQ ñksi;a Njh ú£u fyda ú|ùu ;SrKh jkafka Tfí wdl,am u;hs' b;ska”wo wms l;d lrkak ys;=fõ iudchg oeä fÄojdplhla t,a, lrk ishÈú kid .ekSu .ekhs'

Èú kid .ekSu lshkafka fudllao@

úYdoh” Wkaudoh jeks udkisl frda.S ;;a;ajhla” u;ameka fyda u;aøjHj,g we;s oeä weíneys ùula” fma%u iïnkaO;d ì| jeàula” /lshd wysñ ùula yd wd¾Ól wmyiq;d wd§ hï fya;=jla u; we;s jQ udkisl mSvkh ksid hï mqoa.,fhla” f., isr lr .ekSfuka” wêud;% T!IO Ndú;fhka” úúO ridhk øjH” lDñkdYl fyda ;shqKq wdhqOhla Ndú;h jeks l%uhla fhdod .ksñka ;ukaf.Ôú;h ke;s lr .ekSu ishÈú kid .ekSu úÈhg y÷kajkak mq¿jka'

wo fjkfldg Èú kid .ekSu ms<sn|j f.da,Sh ;;a;ajh fudk jf.ao@

fï fjoaÈ f,dalfha iEu ;;amr 40 lg jrlau tla mqoa.,fhlaf.a ishÈú kid .ekSula jd¾;d fjkjd' jirlg f,dalfha mqoa.,hka ,laI 8la muK ishÈú kid .kakd ;;a;ajhl ;uhs wms wo bkafka' f,dal fi!LH ixúOdkfha o;a; j,g wkqj f,dalfha ish Èú ydks lr.ekSï j,ska 79]la jd¾;d fjkafka wvq wdodhï ,nk iy uOHu mdka;sl rgj,aj,ska' úfYaIfhkau msßñ mqoa.,hka w;r ishÈú ydks lr .ekSu ixikaokd;aulj jeä njla myq.sh o;a; mÍlaId lr n,oa§ wmsg fmkS hkjd'

Y%S ,xldj ;=< fldúâ jix.;h ksid fï ;;a;ajh jeä fj,d lshkafka we;a;o @

,xldfõ ishÈú ydks lr.ekSï m%udKh myq.sh jir 25l ld,fha§ hï wvq ùf.k hdula fmfkkjd' f,dal nexl= jd¾;dj,g wkqj oekg mqoa.,hka ,laIhlg ishÈú kid .ekSï 14'6la isÿjk nj ;uhs i|yka fjkafka' ta;a fï covid-19 ;;a;ajh;a tlal myq.sh udi lsysmfha fï ;;a;ajfha hï fjkila we;s fj,d ;shk nj fmakjd'

tf,i fuu ;;a;ajh jeäùug n,mdk fya;= fudkjdo@

úfYaIfhkau fï covid-19 ;;a;ajh iuÕ we;sjqKq wd¾Ól wmyiq;d” /lshd wysñùï” jHdmdr lvdjeàï” wúksYaÑ; Ndjh iuÕ fujeks ;;a;ajhla we;s fjkak mq¿jka' f,dalfha ;;a;ajh .;af;d;a” fï jix.; ;;a;ajhg f.dÿre fjhehs we;s ìh” ixprK iSud ksid ksfjig ù isàug isÿ ùu iuÕ we;s ù ;sfnk ;kslu iy md¿j tlal we;sjk udkisl mSvkh;a fï jeäùug fya;=jla úh yels nj fï w,,d isÿ jqK mÍlaIK jd¾;d fmkajd fokjd'

ish Èú kid .ekSug jhia fNaohla ;sfhkjo@

idudkHfhka ishÈú kid .ekSug ´kEu jhil isák whl=g is;=ú,a,la tkak mq¿jka' l=vd orejl=f.a isg jfhdajDoaO flkl= olajd we;s fjkak mq¿jka' kuq;a wjqreÿ 11 g wvq <uhskaf.a ishÈú kid .ekSï fndfydu wvqhs' kj fhdjqka úfha” wjqreÿ 11 ka miafiahs” ishÈú kid .ekSfï is;=ú,s tkafka' kuq;a ´kEu fj,djl kj fhdjqka úfha flkl=g” jeäysá whl=g” ish Èú kid .ekSu .ek is;=ú,a,la we;sùu widudkH fohla fyda udkisl frda.hl ,laIKhla fkfuhs' f,dal fi!LH ixúOdkh fmkajd fok úÈhg wjqreÿ 15;a 29;a w;r jhia ldKavfha urKj,g fya;= jk fojk m%Odk fya;=j jYfhka y÷kd f.k we;af;a ishÈú kid .ekSuhs' ta jf.au ish Èú kid .ekSï fndfyduhla jhi wjqreÿ 40 ;a 55 ;a w;r jhia ldKavfha whf.a nj;a y÷kdf.k ;sfhkjd'

msßñka ish Èú kid .kakjd jeähso@''

Tõ' ldka;djkag idfmalaIj msßñka u;aøjH Ndú; lsÍu jeähs' tfia u;ajk wjia:dj,§ Tjqka .kakd ;SrK ksjerÈ fkdùu jf.au ldka;djkag idfmalaIj msßñkag ord.ekSfï yelshdj wvqùu;a Bg fya;=jkjd' ueÈ jhi jk úg ldka;djkaf.a ord.ekSï yelshdj jeäjkjd' ðú;h tmd jk ;rï m%Yak ;snqK;a orejka ksid fyda Tjqka tajd ord.kakjd' ta jf.au ldka;djka ;ukaf. m%Yak .ek ld iuÕ fyda l;d lrkjd' ta jf.au ldka;djkag Woõ lsÍug bÈßm;a jk msßi;a jeähs' ta ksidu Tjqkaf.a m%Yakj,g úi÷ï ,efnkjd' kuq;a msßñka m%Yak l;d lrkafka keye' ysf;a ysr lr f.k isák úg mSvkh jeähs' ishÈú kid .ekSï .ek l;d lrkjdg jvd jeo.;a jkafka j<lajd .ekSuhs' ta i|yd wjodkï idOl y÷kd.ekSu” wk;=re ix{d .ek oekqj;a ùu iy wjYH läkï mshjr .ekSu isÿl< hq;=hss'

ish Èú kid .ekSug n,mEï lrk udkisl .eg¨ ms<sn|j meyeÈ,s lf<d;a@

ishÈú ydks lr.ekSï iy ishÈú ydks lr .ekSug is;=ú,s my, jQ fndfyduhla w;r olskak ,enqKq ;;a;aj úÈhg úYdoh” oaú wka; wdndOh” Wkaudoh” Nskafkdakaudoh” iSuia; fm!reI;aj wdndO” u;aøjH j,g we;s weíneysùï fmkajd fokak mq¿jka' f,dal fi!LH iúOdkhg wkqj f,dalfha ishÈú kid .ekSï fndfyduhlg fya;=j úYdoh ;;a;ajhhs'

fujeks ;;a;ajhla je<§ we;akï l=ula l< hq;=o@

fujeks ;;a;ajhla i|yd wksjd¾hfhkau m%;sldr i|yd fhduqfjkak ´ks' T!IO m%;sldr jf.au ufkda WmfoaYk iy ufkda Ñls;aid m%;sldr i|yd o fhduqúh hq;=hs' fujeks ;;a;ajhla i|yd mjqf,ka” hd¨jkaf.ka iy iudcfhka ,efnk iydh b;du jeo.;a' fujeks ;;a;ajhl bkak wh wms jfÜ bkak mq¿jka' úuis,af,ka bkak' weyqïlka fokak' m%;sldr i|yd Tjqkaj fhduq lrkak' fujeks ;;a;ajhla ,eÊcd fjkak ldrKdjla fkfjhs” Ôú;h iy Ôj;a ùu fldhs;rï kï jákjd o hkak meyeÈ,s lr §u yßu jákjd'

ìkqld úl%u;=x.
ufkdaúoHd{$ WmfoaYl
m%;sNd udkisl mqkre;a:dmk yd iïm;a uOHia:dkh