නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

orejl= ìyslsÍfuka miqj ujlg we;sjk udkisl ixl+,;d'''


fuh m%;sldr ,nd.; hq;= frda.S ;;a;ajhla


orejl= m%iQ; l< miq ujlg we;súh yels úúO ixl+,;d w;r Postpartum Psychosis keue;s udkisl jHdl+,;d ;;a;ajh ffjoH úoHd;aulj yÈis m%;sldr wjYHjk ;;a;ajhla f,i ie<lsh yel' ore m%iQ;sfhka wk;=rej fndfyda kjl uõjreka Mwd Changes fyj;a Postpartum Blues hk ;;a;ajhg uqyqK Èh yels w;r th idudkH ;;a;ajhla jk w;r th jvd j¾Okh ùfuka we;sjk Postpartum Deppression fyda Postpartum Psychosis ;;a;ajh m%;sldr l<hq;= uÜgul mj;S' idudkHfhka uõjreka 100 lska tla whl= muK fuu ;;a;ajhg uqyqK Èh yels w;r blauka m%;sldr fkd,eîu ujf.a fukau ì<sodf.a Ôú;ho wk;=f¾ jeáh yel'

frda.S ;;a;ajhg m;ajk ujg ;u frda.S ;;a;ajh yÿkd.ekSfï yelshdj b;du;a wvq w;r fuh <.u {d;Ska yd ñ;=rka úiska yÿkd.; hq;=hs' fujeks frda. ,laIK orejl= m%iQ; lr meh lsysmhl isg m<uq i;s fol w;r ld,h ;=< we;sùu oelsh yels frda. ,laIK b;d W;aikak jqjfyd;a tu ;;a;ajh i;s 2 isg i;s 12 l muK ld,hla olajd mjd mej;sh yel'


frda. ,laIK f,i m%Odk jYfhka oelsh yelsjkqfha"

  1. Hallucination  úúO udhdjka we;sùu ±lsh yel' fuys§ úúO Yíohka" y~j,a ujg weiSu isÿjk w;r tajd ;uka ys;ska ujd.;a y~j,a fyda o¾Ykh ùu frda.S ;;a;ajfha iajNdjhhs'
  2. Delusion – úúO wiïu; fyda ms<s.; fkdyels úYajdihkag t<öu' fuys§ isÿjk w;r úfYaIfhka ;udg Wmka orejd ;udg ydks lsÍug Wmka flfkl= ;ud úkdY lsÍug Wmka flfkl= wd§ jYfhka woyia we;sù orejd fmdaIKh lsÍfuka uõlsß §fuka je<lS isàu fukau orejdg ydks meñKùuo isÿl< yel'
  3. úúO wjia:dj, uj i;=áka isák (Manic Mood) w;r jydu tljr ÿla iy.; (Low Mood) ;;a;ajhg m;aùu ±lsh yel'
  4. wúfõlS nj;a (Restlessness) fyda l,n<ldÍ iajNdjhla fmkaùu@ wkaoukao ;;a;ajhlg m;aù isàu yd wfkla wjg mqoa.,hka iel lsÍu fyda lsishï Nhlska miqjk nj ±lsh yel'


fuu frda. ,laIK b;d blaukska fjkia úh yels w;r meh lSmhla ;=<§ weh b;d fydÈka isák whqre fukau tljr kej; frda. ,laIKj,g m;aùu ±lsh yel'


fuu frda.S ;;a;ajh ìßo ish ieñhd iu. we;s lsisÿ .eg¨jla ksid fyda iudcSh .eg¨jla ksid fyda we;s jkakla fkdjk nj ndysr Tn wjfndaO lr.; hq;=hs' tfukau th ;u .¾NkS Ndjh ms<snoj we;sjk ielhla ksid we;sjkaklao fkdfõ'


frda.S ;;a;ajh we;sùug úúO idOl j, tl;=jla n,mE yelsh' mjqf,ka tjeks ;;a;ajhla mej; tau" cdkuh ;;a;ajhla fyda fydafudakj, fjkialï u; fujeks foa isÿúh yel'


wod< ujf.a fouõmshka Bipolar Disorder fyda Schizophrenia jeks udkisl frda.S ;;a;aj j,ska fm<Su" ;udf.a mjqf,a fjk;a idudcslhka fujeksu Postpartum Psychosis ;;a;ajhlg f.dÿreùu wdÈh wjOdkï jeälrk idOl jk w;r ;ud fuhg fmr ore m%iQ;shl§ o fuu frda.S ;;a;ajhu we;sjQjd kï fuu wjia:dfõ h<s;a tjeks ;;a;ajhla we;sùug 50% l jeä bvlvla mj;S'


frda.S ;;a;ajhg f.dÿrejk uõjrekaf.a jeä nyq;rhla ksjerÈ m%;sldr iu. ksÜgdjgu iqjh ,nhs' fT!Iëh m%;sldr l%uj,g wu;rj mjqf,a ióm;u whf.a yd ñ;=rkaf.a iyfhda.h blauka iqjh i|yd wjYHhs' uj úáka úg frda.S ,laIK fmkakqï lrk ksid frda.S ,laIK ke;s wjia:dfõ uj orejd iu. fyd|ska .; l<;a frda.S ,laIK iys; wjia:dfõ orejd /ln,d .ekSu w;HdjYH lreKla' úfYaIfhkau T!IO m%;sldr wdrïN l< úg we;eï T!IO uj Ndú;hg .ekSfï§ orejdg uõlsß §u mjd iqÿiq fkdjk ksid orejdf.a fmdIKh .ek ie<ls,su;a úh hq;=hs' thg wu;rj we;eï úg uj udkisl frda.Ska isák jdÜgqjl ;djld,slj /|ùug isÿúh yels w;r túg orejd wehf.ka ;djld,slj ÿriaj isák ksid Tnf.a lreKdnr ueÈy;aùu b;d w;HdjYH jkq we;' thg wu;rj uj fuu frda.S ;;a;ajh ;udf.a jrola ksid isÿjQ njla is;d ;jÿrg;a udkislj weojeáh yels ksid wehg th tfia fkdjk nj fmkajd Èh hq;=hs''


m%;sldr iu. frda.h iïmQ¾Kfhkau iqj ùug udi 06 l - 12 la w;r ld,hla jqK;a .;úh yelshs' ksjerÈ m%;sldr yd mjqf,a iyfhda.h ,o fyd;a iïmQrK iqjh ,eìh yelshs'


idudkHfhka uõjrekag fujeks frda.S ;;a;ajhla ke;sj jqj;a idxldj" <uhdf.a jevlghq;= lr .ekSfï wmyiqj wdÈh we;súh yels ksid tu idudkH ;;a;ajhka frda.S ;;a;ajfhka fjkalr yÿkd.; hq;=hs'


fujeks frda.S ;;a;ajhlg f.dÿrejQ ujlg h<s ;j;a ore m%iQ;shlg ndOdjla fkdue;s w;r l,a ;shdu kej; tjeks ;;a;ajhlg m;aúh yels nj wjfndaO lrf.k thg iQodkï ùfuka frda.S ,laIK fyda frda.hg f.dÿre ùfï m%jK;dj wju l< yel'

tfia jqj;a ;o n, f,i frda.hg f.dÿrejQ ujla kï frda.h iqjùfuka wk;=rej fojk orejd ,efnk ld,h w;r hï ÿria:Ndjhla mj;ajd .ekSug Wm;amd,k l%ufõohla wkq.uKh lsÍuo jvd iqÿiq fõ'


ffjoH kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,