නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

m%;sYla;sh ySk jqKq mqoa.,hkag oreKq f,i n,mdk l¿ È,Sr frda.h
ffjoH úoHd;aulj —ñhqflduhsfldisia˜ (Mucormycosis) hkqfjka ye¢kafjk fï frda. ;;a;ajh wo iudc.; ù ;sfnkafka l¿ È,Sr (Black Fungus) hkqfjkqhs' fldúâ ksid wo yeufokdu ìfhka ;%ia;j isák hq.hl l¿ È,Sr frda.h;a fldúâ w;=re M,hla f,iska y÷kajd § ;sfnkjd' wefußld tlai;a ckmoh" tlai;a rdcOdksh jeks rgj,;a l¿ È,Sr frda. ;;a;ajh olskak ,enqK;a th bkaÈhdfõ ;rï iq,nj olskak ,enqfKa keye' È,Sr fyda mqia ksid we;sjk fï frda. ;;a;ajh udrdka;sl úh yels njg;a wk;=re wÕjd ;sfnkjd'


l¿ È,Srh lshkafka'''

—ñhqflduhsfldisia˜ (Mucormycosis) fyj;a l¿ È,Srh ÿ¾,N ffjri wdidokhla' mia" YdL fmdfydr iy krla jqK m,;=rej, fï È,Srh nyq,j olakg ,efnkjd' uqïndhs k.rfha wlaIs Y,H ffjoH úfYaI{ wdflaIa kdh¾ i|yka lrk wkaoug mfiys jdf.au ksfrda.S mqoa.,fhl=f.a kdifha fyda fiu" fidgq wdÈfha ;sfnkak mq¿jka' kuq;a jdikdjlg jf.a fï frda.h mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg fnda ùula keye'

fuu È,Srh fud<fha iy fmky¿ wdidokhg fya;= fjkjd jf.au Èhjeähdj" ms<sld iy taâia frda.h ksid m%;sYla;sh ySk jqKq mqoa.,hkag oreKq úÈyg n,mdkak mq¿jka'


fldúâ hehs iel lrkafka wehs'''@

l¿ È,Sr ;;a;ajh bkaÈhdjg w¨;a ;;a;ajhla fkdjqK;a fï ;;a;ajfha kj m%jK;djla olakg ,efnk nj bkaÈhdfõ W.=r" lK iy kdih ms<sn| idhkj,ska jd¾;d fjkjd' ta jf.au fldúâ frda.fhka wdidÈ;hka l¿ È,Srh frda. ;;a;ajhg jeä jYfhka f.dÿrejk iïNdjH;djla we;s nj;a fuu idhk jd¾;d u.ska fmkajd § ;sfnkjd'


uE; ld,fha§ fldúâ wdidÈ;j iqjh ,enQ iy iqjh ,nñka isák frda.Ska l¿ È,Sr frda. ;;a;ajhg jeä jYfhka f.dÿre ù ;sfí' tfukau fuu ffjoHjrekaf.a fmkajd §ug wkqj l¿ È,Sr frda.hg f.dÿre jqKq frda.Skaf.ka fndfyduhla iqjh ,nd Èk wgla iy fod<yla w;r ld,fha§ l¿ È,Srhg f.dÿreùu;a úfYaI;ajhla ù ;sfí'

ta jf.au fldúâ u¾okhg ,nd fok W;af;acl T!IO iy Èhjeähd frda.Ska w;r l¿ È,Srhg f.dÿreùfï jeä iïNdjH;djla olakg ,enqKs' fï ms<sn|j isÿ lrk ,o ;j;a wOHhkhla u.ska fmkajd fokafka fuu l¿ È,Srhg f.dÿre jqKq frda.Skaf.ka jeä msßila msßñka jk njhs'

uqïndhs k.rfha frday,a foll l¿ È,Sr wdidÈ; frda.Ska y;<sia myla fhdod .ksñka isÿ lrk ,o ;j;a wOHhkhla u.ska fmkajd fokafka fuu frda.Ska ish¿fokdu Èhjeähd frda.Ska fyda Èhjeähdj je<£ug wdikak ;;a;ajhl isá wh jQy' Tjqkaf.a isref¾ iSks uÜgu b;d by< meje;s neõ wlaIs Y,H ffjoH wlafIa kdh¾ úiska î' î' iS mqj;a fiajhg i|yka lr ;sfí' ta ksid Èhjeähdj we;s fldúâ wdidÈ;hka ;ukaf.a reêr.; iSks uÜgu .ek wjOdkhlska miq ùu jeo.;a neõ ffjoHjreka úiska i|yka lrhs'


m%;sldr''

iafgdfrdhsâ ldKavfha T!IO ,nd §fuka fmky¿ wdY%s;j we;sjk ;;a;ajhg iqjhla ,efnkjd' kuq;a th Èhjeähd ;;a;ajhg n,mdkjd' ta jf.au Èhjeähdj we;s fldúâ wdidÈ;fhl=f.a isref¾ m%;sYla;sh ÿ¾j, ksid b;du myiqfjka l¿ È,Sr frda.hg f.dÿre ùfï wjodkula ;sfnkjd'

ta jf.au fuu È,Srh W.=r lK kdih wdY%s;j j¾Okh jk È,Srhla' fud<hg we;s lrk n,mEu ksid urKh mjd isÿ fjkak mq¿jka' ta ksid frda.Skaf.a weila mjd ie;alï u.ska bj;a lrkak isÿ fjkjd' th b;du fõokdldÍhs' Èk oyhla muK tkak;a ,nd fokjd' ta jf.au úÈklg fvd,¾ 45 la jeks úhoula orkak isÿùu;a bkaÈhdj jeks rglg nrm;< m%Yakhla' ta jf.au fuu frda.Skaf.ka 80] lg wêl ixLHdjla jydu ie;alï i|yd fhduq lsÍug;a isÿjk nj ffjoH fomd¾;fïka;=fõ m%OdkS ffjoH ù'mS mdkafâ i|yka lrhs'

ta jf.au ksis fj,djg úêu;a m%;sldr fkd,enqfKd;a urK wkqmd;h 94 ] ;rï by< ;;a;ajhlg m;a úh yels nj;a ffjoH mdkafâ i|yka lrhs' ta jf.au fuu frda.Skag i;s wgla mqrd T!Iëh m%;sldr ,nd §ug;a isÿ fjkjd'


bkaÈhdfj;a ngysr m%foaYfha jeähs''

uOHu bkaÈhdfõ zzbkafvda ZZ k.rfha we|ka 1100 la iys;  zzuydrdcd hIajka;%dfjda ZZ frdayf,a uq,a i;sfha jd¾;d jQfha frda.Ska mia fofkls' tfy;a ;j;a i;shla f.fjoa§ fï ixLHdj 185 olajd by< f.dia ;sfí' fï ksid frdayf,a we|ka ixLHdj 200 olajd jeä lrk ,o nj frdayf,a ffjoH fomd¾;fïka;=fõ m%OdkS ffjoH ù'mS mdkafâ i|yka lrhs' thska jeä msßila ngysr bkaÈhdfõ .=crdá iy uyd rdIag m%dka;j,ska jd¾;d ù ;sfnkjd' Bg;a wu;rj ;j;a frda.Ska kjishhla muK fjk;a m%dka; myf<djlska jd¾;d ù ;sfnkjd'


î' î' iS mqj;a fiajfha fld<U udOH yuqjl§ woyia olajñka fld<U ffjoH m¾fhaIKdh;kfha È,Sr fomd¾;fïka;=fõ wxY m%OdkS È,Srfõ§ úfYaI{ ffjoH ms%ud,s chfialr uy;añh i|yka lrkafka l¿ È,Srh Y%s ,xldjg w¨;a fohla fkdjqK;a wm rfÜ fldúâ wdidokh jqKq lsisfjl=g;a l¿ È,Srh wdidokh jQ njg jd¾;djka fkdue;s njhs'


î' î' iS mqj;a weiqßks

mqkHd pdkaoks o is,ajd