නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wï, ms;a; frda.hwï, ms;a; frda.S ;;a;ajh hkq j¾;udkfha fndfyda fofkla fmf<k" ldhslj fukau udkisljo n,j;a wiykldÍ njla we;slrjk mSvd ldÍ frda.hls' wï, ms;a; fyj;a .eiag%hsáia hkq wdudYfha yg .kakd oeú,s iajNdjhhs' fuh iudcfha fndfyda fofkla .Eia hkqfjka jHjydr lrkakg mqreÿ ù we;' wï, ms;a; frda.h W.% jQ úg Worfha oeä oeú,a,la we;s lrhs' ksoka.; wï, ms;a; wjia:dfõoS È.= ld,Skj oeú,a, mj;sk w;r thg m%;sldr fkdl<fyd;a jir .Kkdjla mej;sh yelsh' frda.h ;Sj% wjia:dfõ fukau ld,Sk frda.hla f,io mej;sh yelsh' wdydr ud¾.fha wdudYh iy .%yKsh hk fldgia tll fyda foflysu wdydr Ô¾Kh iïnkaOj yg.kakd jHdl+,;d fya;=fjka fuu frda. ;;a;ajh yg.kS'


wdudYfha l%shdldß;ajh'''

wdudYh hkq wm .kq ,nk wdydr Èrùu i|yd ;djld,sl wdydr .nvdjla jk w;r tys meh foll muK ld,hla wdydr r|jd f.k Ô¾Kh isÿlrhs' wdydr k;r lr f.k weUÍu" Ô¾Kh lsÍu" fmdaIH fldgia Wrd .ekSu fuys§ isÿfjhs' wdydr wkakfY%da;fha isg l=vd wka;% olajd m%jykh lrkf;la ;djld,slj .nvd lr ;nd.kS' meh foll muK ld,hla tfia wdudYh ;=< wdydr r|jd f.k wdudYfha udxY fmaYS j, l%shdldß;ajfhka wdydr l=vd len,s j,g lvd ñY% lsÍu iy weUÍu isÿ lrhs'

wdudYfha wdï,sl;dj PH w.h 4 la muK jk w;r l=vd wka;% j, PH w.h 7 g jvd jeä NdIañl ;djfhka hqla;h' wdudYfha wNHka;r Yaf,aYu, ia:rh úiska wêl wdï,sl;djfhka hq;= wdudYhsl hqI Y%djh lrhs' wdudYfha § wUrd len,s lr yefok wdydr" len,s j,g leãu" ñY% lsÍu isÿ lr miqj tAjd .%yKsh fj; ;,a¨ lr hjhs' wdudYfha isÿlrk Ô¾Kh wdhq¾fõohg wkqj wï, úmdl f,i ye¢kafõ' tkï wdï,sl udOHfha isÿlrk Ô¾Kh hs'


.%yKsh'''

.%yKsh hkq wdudYh <Õg ;sfnk l=vd wka;% j, uq,a l=vd fldgihs' fuh wdydr Ô¾Kfha m%Odku ld¾Hh bgq lrk fldgihs' wdydr Ô¾Kfhka yg .kakd fmdaIH fldgia reêrhg Wrd.kakd m%Odku fldgi l=vd wka;%hs' uq,a fldgi iy wlaudj wlaud - .%yKs mgl u.ska iïnkaOfjhs' fï yryd fmdaIH fldgia .%yKsfhka wlaudjg m%jykh isÿ fõ' tfukau ms;a hqI Y%djh jkafka .%yKshghs' w.akHdYfha kd<o .%yKshg újD; fõ' w.akHdYfha w.akHdYhsl hqI fuys Y%djh fõ' w.akHdYhsl hqI u.ska wdydr fldgia Ô¾Kh iy wjfYdaIKh lrhs'


ms;a;dYfha Yaf,aYau, mg,h Yaf,aYau, .%ka;s j,ska iy wx.=,sld j,ska hq;=hs' tAjd u.ska fmdaIH fldgia Wrd .kS' Wm Yaf,aYau, mgl Bg msg;ska we;s w;r tAjd reêr iemhqfuka fmdfydi;ah' tys ;sfnk .%kaÓ j,ska Yaf,aIau, iy nhsldnfkaÜ Y%djh lrhs' nhsldnfkaÜ u.ska wdudIfha isg my<g wd wdydrfha wdï,sl nj WodiSk lrhs' tfukau ;j ÿrg;a Ô¾Kh lrhs' wdydr uqLfha isg .%yKshg tk úg fN!;slj iy tkaihsu iy wfkl=;a hqI u.ska ridhkslj Ô¾Khg m;afõ' .%yKsh u.ska wdydr ;j ÿrg;a Ô¾Kh iy myiqfjka wjfYdaIKh lrhs'

.%yKsfha§ isÿjk Ô¾Kh wdhq¾fõohg wkqj lgq úmdlh f,i ye¢kafõ' tkï NdIañl udOHfha isÿ lrk Ô¾Khhs'


wï, ms;a; frda.h yg .kakd wdldrh'''

fuys§ by; wdldrfha úúO frda.ldrl fya;+ka ksid wdudYfha mj;sk msf;ys wdï,sl Ndjh jeäùu ^úo.aO ùu fyj;a ¥IKh ùu& ksid wdydr Ô¾Khg ndOd we;s fõ' wdydr fkdÈrjd wdudYh ;=< /f|k úg wduh ^úi& ;;a;ajhla yg .kS' fuu wjia:dfõ we;sjk wêl nv .skak ksid ;j ;j;a jßkajr wdydr .ekSfuka ;j ÿrg;a wdydr Èrùug ndOd meñfKhs' wêl wdï,sl Ndjhg m;ajk ms; wdudYfhka neyerg tkï wkakfY%da;h foiska Wvg tAu ksid weUq,a ri W.=rg oefka' tu wêl wdï,sl Ndjh ksid W.=r" wkakfY%da;h iy wdudYfha wNHka;r ia:r wdidokhg ,lafõ' túg tA wdY%s; m%foaYj, wêl oeú,a,la yg .kS' wÔ¾K jQ wdydr wdudYfha fndfyda fõ,djla /f|k úg tys m,afjk wdydr u; wys; lr nelaàßhd j¾Okh ùuo isÿ fõ' tu.ska ksmojk jd;h ksid Worh jd;fhka mqrjd oeóu isÿ fõ'

.%yKsh wdY%s; wÔ¾K ;;a;ajhla yg .ekSug NdIañl wdydrmdk jeämqr .ekSu" my; i|yka úúO lreKq fukau wdydrud¾.h wdY%s; úúO frda. ;;a;ajhkao fya;= úh yelsh'

wudYh fyda .%yKsh wdY%s; frda. ;;a;ajhka l,la mj;sk úg tAjdfhys ì;a;s ;=jd, ùu ksid reêr jykh isÿjkakg mq¿jk' túg ;=jd, jQ wdydr ud¾.fha ia:r j,ska .,k f,a u< iu. ñY% ù u< msgjk úg l¨ meyefhka hqla; fõ'

wdudYfha we;s Yaf,aIau ia:rfha fha ÿ¾j,;djh ksid wdydr Ô¾K hqI j,g ydks ùu yd oeú,a, we;s fldg wï, ms;a; we;s lrhs' wdudYh wdY%s; fjk hï frda.hla ;sfí kï wï, ms;a; wjodku jeä fõ'

wdydr Ô¾Kh u; YÍrfha ksfrda.S Ndjh r|d mj;S' wdydr wÔ¾Kh frda.hkag uQ,sl mokuhs' wduh hkq wÔ¾Kfha m%;sM,hhs' wduh hkq úihs' wÔ¾K jQ wdydr YÍrfha r|jdf.k isàfuka úi YÍrfha ;nd .ekSula isÿfõ' YÍrh ks¾udKh ù we;s ri" rla;" udxY" fïo" wiaÓ" uÊcd" Y=l% hk ima; Od;=u fmdaIKh jkafka .kq ,nk wdydrfhks' uOqfïyh" fldf,iagfrda,a" miqld,Skj yg.kakd yDo frda." wdujd; ikaê frda.h" WK" wêl reêr mSvkh" wï,ms;a; frda.h fukau fndfyda frda.hkag ld,Sk wÔ¾Kh fya;= ldrl fõ' wï,ms;a; frda.h l,la m%;sldr fkdlr mj;ajdf.k hdfuka fjk;a by; wdldr fndfyda frda. ;;a;ajhkag tho fya;=ldrhla fõ'


wï, ms;a; frda.fha frda. ,laIK'''

wï, Woa.drh - ^ weUq,a rig W.=rg tAu &" ysiroh" Wor oeú,a," wdydr .ekSug fmr fyda wdydr .ekSfuka miq fyda wdydr Èrjk ld,h w;r;=r Worfha oeú,a, iy fõokdj" jukh" jukhg tAu" Tlaldrh" rd;s%fha§ Wor fõokdj" kskaog nOd we;s lrjk mßÈ Wor fõokdj" úfYaIfhka wdydr .ekSfuka miq Worfha mqrjd oeuQ njla oefka'

wÔ¾Kh" YÍrh wm%dKsl nj" Èj ue,shï ne£u" uqLfha Yaf,aYau, mg,fha wêl oeú,s iys; ;=jd, yg .ekSu" nv.sks wêl ùu fyda nv.sks ke;s ùu" wdydr wreÑh" YÍrh WKqiqïj oekSu" WK .;sh" ks;r ks;r u< msg lsÍfï wjYH;dj oekSu' u< nqref,ka msgùu fyda u< noaOh" jvd;a ;Sj% wjia:d j,oS u< l¿" ;dr mdg ùu" jukh iu. reêrh fyda fldams mdg fuka fmfkk øjH msg lsÍu" ysi roh" w,ilu" YÍrfha wm%dKsl nj" ksÈu;" úúO YdÍßl fõokd" la,dka; iajNdjh" jeks úúO frda. ,laIK w;aú¢h yelsh'

fuu frda. ;;a;ajhka ld,Skj mj;sk úg wdudYfha CI: ^;=jd,& yg .; yel' túg wdydr .kakd úg;a" Worh ysiaj we;súg;a wLKav fõokdjla yg .; yel'


.%yKsh wdY%s;j yg .;yels frda. ,laIK'''

fuys ,CIK W.% fláld,Sk yd oreKq (Acute) fyda ksoka.;" È.= ld,Sk (Chronic) úh yelsh' fuu ;;a;ajh lsisÿ frda. ,laIKhla fkdfmkaùugo mq¿jk' fjk;a wdldrfha wdydr Ô¾K wdndOhla i|yd mÍlaId lrk úg th y÷kd.; yelsh' fjk;a wjia:djkays§" Worfha wmyiq;djhla fyda oeú,s ;;a;ajhla jeks frda. ,laIK ;sìh yelsh' tfukau l=vd wdydr m%udKhla .ekSfuka miq jqjo nv mqrjd oeuqjd fia oekSu" Tlaldrh yd jukh" wÔ¾Kh" my< Worfha fõokdj ^fyda iuyr wjia:dj, ;=káh fmfofia fõokdj oefka' u<my l¿mdg ùu' ^nvje,a f,a .e,Sula we;akï we;s úh yel&' fuu frda. ,laIKh ffjoH m%;sldr .;hq;= wjia:djla úh yels nj i,lkak'


b;sß fldgi ,nk i;sfha'''


úfYaI{ ffjoH khkd ,shkf.a 
ldhsl frda. úfYaI{
cd;sl wdhq¾fõo YsCIK frday,"
fnd/,a,


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr