නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wdydr ud¾.fha .eg¨ ;sfhk whg u<my msgùu;a fydrhs
wkjYH fj,djl wkjYH mßÈ wjYH m%udKhla jeisls<s hEug isÿjk wdldrfha Worfha wmyiq;d Tng Ôú;fha jrla fyda w;a ú§ug isÿ ù we;s kuq;a Tn fujeks wmyiq;dj,g ks;r ks;r uqyqK mdkjd kï th Tnf.a idudkHh tÈfkod jev lghq;=j,g ndOdjla jk wdldrhg W;aikak ù we;akï th idudkHh ;;a;ajhla fkdjkq we;'


Inflammatory Bowel Disease (IBD)  y÷kajk fuu ;;a;ajh tla frda.S wjia:djlg jvd frda.S ,CIK iuQyhl tl;=jla f,i m%ldY l< yel' IBD ;;a;ajh ksIaÑ; jYfhkau y÷kd .ekSug b,lal.; mÍCIKhla mjd fkdue;s w;r fndfyda úg isÿlrkqfha fjk;a frda. i|yd mÍCIK isÿlr fjk;a frda.hla fkd;snqK fyd;a fuu ;;a;ajh IBD foi ;SrKh lsÍuhs'

idudkHfhka wmf.a udkisl ;;a;ajhg b;d ixfõ§ YÍr bkaøshka f,i yoj; yd wdydr ud¾. moaO;sh y÷kajd Èh yel' wmf.a udkisl wd;;sh fyda jHdl+,;djh u; yDofha iamkaokh fjkiajkjd fiau wdydr ud¾.fha yeisÍu o fjkia fjkjd' idudkHfhka ñksidf.a wdydr ud¾.h iE§ we;af;a .=re;ajdl¾Yk n,fhka iajdh;aj wdydr uqLfha isg .=oh olajd .uka lsÍug yelsjk wdldrhghs' tkï wm T¨fjka ysgf.k wdydr wkqNj l<;a th fl<skau uqLfha isg .=o ud¾.h olajd wmyiq ;djhlska f;drj l%udl=xpk p,k u.ska .uka lrk f,ihs' fï i|yd wdydr ud¾.hg wdfõKsl iakdhq cd,hla l%shd;aul jk w;r thg fud<h u.ska o iakdhq iïnkaO ù iudfhdack l%shdj,shlska wdydr ud¾.fha p,k isÿ fjkjd' kuq;a Tn udkisl wd;;shlska miqjk úg fud<h yryd we;sjk md,kfhka wdydr ud¾. moaO;shg we;s n,mEu fjkia jk ksid wdydr ud¾.fha p,k wjYHh m%udKhg jgd fõ.j;a ùu fyda p,k wvqùu isÿúh yelsh'


p,kj, fõ.h jeä jQ úg ksis fõ,djla wdydr ud¾.h ;=< wdydr /£ u< øjH iEoSug ld,h fkdue;s jk ksid u< øjHj, wêl nqre,a njla fij, .;shla fukau ksis f,i wdydr wjfYdaIKh fkdùu ksid fkdÈrE wdydr fldgia wvx.= úh yelsh' kuq;a l%udkql+,j p,kj, ld,h wvq jqjfyd;a wêl f,i c,h wjfYdaIKh ùu ksid u< wjYH j, >klu yd úh<s .;sh jeä ù tajd msglsÍu wmyiq nj we;súh yel'


fuu wjia:d foflka l=ula jqj;a wdydr ud¾.fha idudkH nelaàßhd l%shdldß;ajh fjkia jk ksid u< øjHj, wêl ÿ¾.kaOhla we;s ùu yd jd;h wêlj ie§ nv msmqu" jd;h msgùu wdÈh isÿúh yel'

fujeks frda. ,CIK iys; úgl th we;eï úg wdydr ud¾.h wdY%s; ;=jd, jd¾." Crohn’s Disease kue;s frda. ;;a;ajh fyda úfYaIfhka uyd wka;%h wdY%s; iEfok Ulcerative Colitis frda. ;;a;ajh fyda we;eï úg wdydr ud¾.fha ms<slduh ;;a;ajhka fyda isÿúh yels' fï ksid wms uq,skau l< hq;af;a úfYaIfhkau fjk;a lsisÿ frda.hla ;sfío keoao hkak ±k .ekSug mÍCIK isÿ lsÍuhs'


b;du;au iqÿiq yd frda. ksYaph jvd myiq mÍCIKh jkqfha UGI - Upper Gastrointestinal iy Endoscopy fyda Sigmoidoscopy l%uh u.ska leurdjla wdOdrfhka wdydr ud¾.fha by< fldgia yd my< fldgia fyd¢ka mÍCId lr ne,Suhs' tys§ wdydr ud¾.fha jHqyfha hï fjkila ù ;sfío hkak myiqfjka ksÍCIKh l< yel' fuhg wu;rj úfYaIfhka FBC- Full Blood Count u.ska foayfha reêrfha Hb (Hemoglobin) wvq ù ;sfío hkak;a FOBT - Fecal Occult Blood Test u.ska wehg fkdfmfkk wdldrhg u< øjH iu`. reêrh hkafkao hk ;;a;ajh fidhd ne,sh yels úfYaIfhkau jhi wjqreÿ 50 g jeä wjia:djl§ fukau frda. ,CIK iu`. foayfha nr widudkH f,i wvqjk wjia:djl§ úfYaIfhkau ie,ls,a,la ±laúh hq;= w;r IBD frda. ;;a;ajfha§ úfYaIfhkau frda.S ,CIK fmkajkqfha Èjd ld,fha jk w;r rd;%S ld,fha wdydr ud¾.fha yeisÍu fjkia ;;a;ajhl mj;skjd kï IBD fkdjk fjk;a frda.S ;;a;ajfhka o hkak ms<sn| mÍCIK lsÍu w;HjYHhs'


fjk;a frda.S ;;a;ajhla fkdue;sj wdydr ud¾.fha frda. iys;j flfkl= IBD f,i ;SrKhlg t<UqK fyd;a fndfyda úg m%;sldr wjYH jkafka keye' tÈfkod Ôú;fha wdydr rgdj fjkia lsÍu fyda u< my lsÍfï rgdjla yqre mqreÿ lrùu fyda we;eï úg Gluten keue;s øjHh wvx.= msIaGh iys; wdydr .ekSfuka je<lS isàu u.ska wdydr ud¾.fha p,k yd wdydr mÍCIKh wdY%s; .eg¿ rdYshla úi|d .; yel'


kuq;a tu.ska fkdkej;S kej; jrla frda.S ,CIK úáka úg we;s fjkjdkï Tn jir lSmhlg jrla Tnf.a mjqf,a ffjoHjrhd uqK.eiS Tyq iu. idlÉPd lr wjYH kï mÍCIK l%u u.ska fjk;a frda. we;sfjkjd o hkak ksÍCIKh lr .; yelsh'


ffjoH kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,