නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

úhm;a ùu;a iuÕ u;=jk äfukaIshdj


f.dvla wh äfukaIshd frda.h .ek l;d lrkjd we;a;gu fudllao fï äfukaIshdj ta lshkafk wfma fud<hg yefok tla;rd frda.S ;;a;ajhla tys§ m%Odk jYfhka isÿ jkafk wfma flá ld,Sk u;lh ke;sùu’ wjqreÿ .dKlg l,ska isÿjqKq mrK isÿùï fyd|g u;lh’ ta;a Wfoag lEu lEjo lsh,d u;l keye ta lshkafk fuu frda.h ksid flá ld,Sk u;lh ke;s fjkjd

yeisÍu f.dvla fjkia

t;fldg ys;k fõ.h wvq fjkak mq¿jka ta jf.a ;;a;ajhlg uqyqK ÿkakq flkd ys;du;d lrk lghq;= lrkafk fjkod lrkjg jvd fjkia úÈhg ta lshkafk idudkH ;;a;ajh thd ;=<ska olskak ,efnkafk keye yeisÍu f.dvla fjkia fjkjd we;a;gu isoaOfjkafk thdf. T¿fj ;sfhk fjkialu l%shdfjkq;a fmkajk tl

fukak fï frda. ,laIK ish,a,u tl;= lr,d wms äfukaIshd lsh,d lshkjd ta lshkafk wu;l ùu ú;rla fkfjhs’ wu;l ùu;a tlal yeisÍu fjkia jk tl ys;k úÈh fjkia jk tl lshk fï fiaru tl;= jqKdu ;uhs äfukaIshd ;;a;ajhg m;ajkafka

frda. fndfyduhla ksid

fuu ;;a;ajh iuyr frda. ksid we;sjk ;;a;ajhla mdlskaika frda.fha§ äfukaIshd ;;a;ajh tkjd ks;ru ñf.a%ka jf.a tk whg T¨fj reêr iemhqu wvd, fjk ksid ta whg fï ;;a;ajh tkak mq¿jka we,aihsu¾ frda. ;;a;ajh ksid ;uhs jeä jYfhka äfukaIshd ;;a;ajh we;sjkafka

wjodkï ldKav

idudkHfhka jhi wjqreÿ 65 ka miafi äfukaIshd ;;a;ajh we;sfjkak 5] l bvla ;sfhkjd wjqreÿ 75 ka miafi 10] l bvla ;sfhkjd wjqreÿ 80-85 ka miafi 40] l bvla ;sfhkjd

flá ld,Sk u;lh ke;s fjk fldg

<ÕÈu isÿ jqKq foaj,a u;lu keye ta;a jhig hkfldg f.dvla whg wu;l fjkjfk we;a; jhig hkfldg wu;l fjkafk mrK foaj,a tal idudkHhs’ ta;a äfukaIshd ;;a;ajfha§ flá ld,Sk u;lh ;uhs ke;sj hkafka t;fldg ys;k úÈh fjkia f.dvla ys;kjd yß W;a;rhla fokafk;a keye

ks;ru hk ;eklg .sh;a thdg t;ek u;l keye f.or b|f.k;a fï fldfyo bkafk lsh,d wykak mq¿jka iuyr fj,djg f.or fodr fydhd.kak neßfjkjd fmdä u;lhla ;uhs ;sfhkafk

l:kh;a fjkia

ta ú;rla fkfjhs l;d lrk ffY,sh tkak tkaku ÿ¾j, fjkjd lshùu ÿ¾j, fjkjd NdIdj yeisrùu ÿ¾j, fjkjd orejkaj mjd w÷k.kak neß fjkjd

;hsfrdlaiska wvq jqKdu;a

;hsfrdlaiska wvq jqKdu;a äfukaIshd ;;a;ajh we;sfjkak mq¿jka fï ;;a;ajh;a tlal yeu fj,dfju wu;l fjkjd ;uka ks;r mdúÉÑ lrk fohla jqK;a ;sín ;ek u;l keye widudkH úÈhg wu;l fjkjd

ta jf.a whg ;hsfrdlaiska fydafudakh ,ndÿkaku äfukaIshd ;;a;ajh h:d ;;a;ajhg m;alrkak mq¿jka

ta jf.au úgñka B 12 W!k;dj ksid;a äfukaIshd tkak mq¿jka ld,hla udkisl wd;;shg ,la jqKdu;a äfukaIshd ;;a;ajh we;sfjkak bv ;sfhkjd

äfukaIshdjg mdr lshk wd>d;h

idudkHfhka wd>d;hg m;a jqKq weh kej; kej; frday,a.; fjkjd ta whg;a äfukaIshd ;;a;ajh we;s fjkak mq¿jka idudkHfhka wxYNd. ;;a;ajhg m;ajqKdu fud<hg reêrh iemhSu kj;skjd ta jf.a reêr iemhqu kj;sk jdrhla mdid T¿fj iakdhq i,j,g Tlaiscka iemhqu;a kj;skjd

ta úÈhg ld,hla hkfldg iakdhq ffi, uefrkjd fï úÈhg ;j;a ;ekl wd>d; ;;a;ajhla wdju t;ek;a iakdhq i, uefrkjd ta wdldrhg iakdhq i, úkdY fjkak fjkak äfukaIshd ;;a;ajhg tkjd ta ;;a;ajh wm jeials,¾ ^Vascular& äfukaIshd f,iska y÷kajkjd

l%shdYS,s fjkj kï’’’’

äfukaIshd ;;a;ajhg n,mdk m%Odku fya;=j úÈhg we,aihsu¾ frda. ^Alzheimer disease& ;;a;ajh olajkak mq¿jka fuu ;;a;ajh;a tlal fud<fha u;lh md,kh lrk fldgi b;du l=vd fjkjd ks;ru jHdhdufha fhfoñka l%shdYS,s Ôú;hla .;lrkjd kï yhsfmd;e,ui f,dl= fjkjd’ Ndjkdj jf.au fhda. jHdhdu;a fuu ;;a;ajhg fnfyúka fhda.Hhs’ ta wkqj ks;ru l%shdYS,Sj Ôj;a jk wh äfukaIshd ;;a;ajhg m;aùu 40] lska wvqfjkjd

ta wkqj

iudc in|;d mj;ajd .ekSu fnfyúka fyd| fohla ta fjkqfjka iafjÉPd fiajdj, fhfokak mq¿jka lshùu lshkafk;a fndfydu fyd| fohla m%fya,sld úi£u;a äfukaIshdj j<lajd .kak fndfydu fyd| fohla we;a;gu jhi;a tlal kslrefKa ld,h f.jkjg jvd fudkju fyda fohla bf.k .kak tal fujka frda.hkaf.ka ñ§ug fyd| uÕla fldfydu;a wê reêr mSvkh” Èhjeähdj” fldf,iagfrda,a wd§ frda. md,kh lrkak tfyu jqfKd;a äfukaIshd ;;a;ajh we;s ùu;a fndfyda ÿrg j<lajd .kak mq¿jka

úfYaI{ ffjoH
fl!Y,Hhd fmf¾rd
Èhjeähd frda. ms<sn|j
mYapd;a WmdêOdßkS

;udrd m;srK