නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fv,agd j,g fyd|u Tlaia*¾â weiag%dfiksld''95]l id¾:l;ajhla


Y%S ,xldj ;=< y÷kdf.k we;s fv,agd m%fNao md,kh lsÍu i|yd Tlaia*¾â-weiag%dfiksld tkak; 95] la m%;sM,odhS jk nj cd;sl m¾fhaIK ljqkai,fha iNdm;s uydpd¾h fyauka; fodvïmy< uy;d mjihs'


udi 4l W;aidyhla

udi 4 l ld,hla mqrd isÿlrk ,o idhksl w;aoelSï j,ska fï nj ;yjqre ù we;' mÍlaIK i|yd isref¾ m%;sYla;slrKh by< kxjk fldúIS,aâ tkakf;ys m<uqjk iy fojk ud;%d fhdod.kq ,enQ nj uydpd¾h fodvïmy< mjid we;' fuu iólaIKh i|yd fld<U cd;sl frday," ol=Kq fld<U YslaIK frday, iy fjk;a wdh;k j, úfYaI{jreka iyNd.S ù we;'


fldúIS,aâ ,xldjg b;d iqÿiqhs

mÍlaIK j,ska wkdjrKh ù we;af;a udi foll ld,hlg miq isrer ;=< m%;sfoay j, j¾Okhla isÿjk njhs' tuksid fldúIS,aâ tkak; ,xldfõ ck;dj i|yd b;d iqÿiq nj Tyq ks¾foaY lrhss'

iuyr tkak;a ;ju;a m¾fhaIK uÜgfï flfia fj;;a ihsfkd*dï" reishdfõ ksIamdÈ; iamqÜksla-ù" wefußldfõ ksIamdÈ; *hsi¾ iy fudv¾kd hk tkak;a ;ju;a m¾fhIK uÜgfï we;s nj ffjoH fodvïmy< mjid we;'


fldúIS,aâ tkak; oeka ,eî ;sfnkjd

bkaÈhdfjka fldúIS,aâ weiag%fiksld tkakf;ys wdkhkh lsÍu wekysá kuq;a f,dal fi!LH ixúOdkfha fldjelaia jevigyk hgf;a tkak;a ñ,shk 1'47 l m%udKhla cmdkh u.ska Y%S ,xldj fj; imhd we;s nj ffjoHjrhd jeäÿrg;a i|yka lr we;'


iqks,a w,a.u