නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ ld,fha§ l¿ ;o ks,a we÷ï w¢kak tmd'''
fldúâ 19 jix.;h f.da,Sh w¾nqohla njg m;aj isák hq.hl wms yeufokdu Ôj;a fjkafka ysf;a we;s úYd, pls;hla'' tfyu ke;akï ìhla iuÕhs' wo ke;e;a fyg lshk is;=ú,a, wms ldg;a fmdÿhs' ta jqK;a wms fldúâ wdidÈ;fhla ùug fyda fkdùug ;sfnk bv m%ia:dj bÈßfha wfma wdrlaIdj i,id .ekSu .ek jeä Wkkaÿjla ±laùu wjYH fjkjd'


fldúâ wdidÈ; jqK muKskau urKhg m;a fjkafka keye'''

yÈisfha fyda Tn fldúâ wdidÈ; jqfKd;a th urKhg fya;=jla úÈyg i,lkak tmd' fldúâ je<÷k whf.ka 98] lau iqjh ,nkjd' wdidÈ;hka w;ßka widOH ;;a;ajhg m;a úh yels msßi 2] la muK iq¿ msßila' fï urK jqK;a j<lajd .ekSug yelshdjla ;sfnkjd' iuyr frda.Skaf.a urK msgqmi;a úúO fi!LH .eg¨ ;sfnkjd' ta ksid fldúâ wdidÈ; ù oreKq ksõfudakshd ;;a;ajhg m;aj ke;s wdidÈ;hka ksjfia isg m%;sldr ,nd .ekSfï wjia:djla o ±ka wm bÈßfha ;sfnkjd' fldfrdakd wdidÈ;hka ksjfia isàu ksid Tjqkag ,efnk jdis jf.au W.% Yajik wdndO iys; wdidÈ;hkag m%;sldr ,nd§ug frdayf,a Odß;djh msßuid .ekSug;a mq¿jka'

fldúâ wdidÈ; frda.Skaf.a W.% Yajik wmyiq;dj we;s jQ úg yqiau .ekSfï wmyiq;dj" uykaish jeks frda. ,laIK wms ìhg m;a jQ wjia:djl§;a we;s fjkjd' ys;g nhla we;s jqKdu;a yojf;a .eiau jeä fjkjd' wmg yqiau .ekSug wmyiqhs' Worfha fõokdj" u< nqre,aùu blaukska yqiau .ekSu jeks ,laIK we;s fjkjd' fï wmyiq;djka fndfyda úg fldúâ wdidÈ; wjia:dfõ§ we;sjk Yajik wmyiq;djkag iudkhs' ta ksid frda.h wdidÈ; jqK;a ysf;a ìh we;s lr .kak tmd'


ksjfia isg m%;sldr ,eîfï jdis'''

  • wdidÈ;hd /l n,d .ekSfï myiqj
  • ;ukaf.a udkisl ksoyi
  • fmdaIKh ,nd .ekSu
  • jHdhdu lsÍu fyda ls%hdldrlï
  • ikSmdrlaIdj ms<sn|j we;s myiqj


ksjfia§ l< yels m%;sldr

² bÕ=re fld;a;u,a,s mdkh lsÍu ^wdidÈ;fhla kï Èklg j;djla wdidÈ; fkdjQ wfhl= kï  i;shlg fojrla fyda j;djla m%udKj;a&

² wdidÈ; jf.au wdidÈ; fkdjqKq wh;a úgñka iS fm;sj,g jvd m,;=re .ekSu jeo.;a'

² ,xldfõ yefok fld< meye;s ^fodvïj, ;sfnk iqÿ meye;s fldgi iuÕ& Wfoa ysianv wdydrhg .kak'

² f,dú" kdrx iy wU fu;ek§ b§ f.k tk weUqq,a rih iys; wU wdydrhg .kak'

² f,uka j;=r ómeKs iuÕ - f,ukaf.ä nd.hla f.k tys hqI uo riakh j;=rg ñßld .kak' fï hqIj,g ómeKs f;a yekaola fyd¢ka ñY% lr f.k ysianv mdkh lrkak' wlaudjg iy fmky¨j,g b;d .=Khs'

² fï Èkj, idudkHfhka Tfí wdydrh riakfhka ,nd .kak' YS; l< îu mdkh lrkak tmd'

² lyg f;a tllg .ïñßia l=vq f;a ye¢ ld,la fyda ;smams,s oud úkdä 10 la ;nd mdkh lrkak' fmky¿j,g b;du .=Khs'

² lD;s%u mdk j¾. iïmQ¾Kfhkau neyer lrkak

² m%;sYlla;sh jeä lrk wdydr .kak' wkakdisj,ska m%;sYla;sh j¾Okh lrkjd' ueo we;s ;o fldgi tmd' th iuyr whg wdid;añl ùug bv ;sfnkjd'

² fo¨ï" ñÈ" fnß j¾." oï" udox" ysUqgq jeks m,;=re wdydrhg .kak' ta jf.au tkak; .;a wh úgñka zzBzz ñ,s.%Eï 250 la Èklg wdydrfhka miqj ,nd .kak'

² bÕ=re" iqÿÆkq jeä mx.=jlska wdydrhg tl;= lrkak'

² l¨ iy yß; f;a ^msá lsß ke;=j& fndkak'

² lsß wdydr iy t<lsß" msálsß wE;a lrkak' ó lsß b;du;a .=Khs' fhda.Ü w.=Khla keye'

² ÿï mdkh ksid fmky¨j,g ;j;a ydks isÿ fjkak mq¿jka ksid fï Èkj, iïmQ¾Kfhkau ÿï mdkfhka ÿria fjkak'

² yelshdjla we;s wh r;= jhska ùÿrejlska ld,la fndkak'

² u| WKqiqï j;=rg hdka;ï ¨Kq ^fia,hska rihla& tl;= lr Èklg foj;djla Wfoa yji W.=r fidaokak'

² Yajik jHdhdula kyfhka yqiau wr f.k ;;amr lSmhla r|jd f.k kyfhka msg lrkak' Èklg oy j;djla muK fï jHdhduh lrkak' fuh lsÍug fyd|u fõ,dj Woh ld,hhs'

² meh nd.hla ldurfha fyda weúÈkak'

² ysre t<shg ksrdjrKh ùu Wfoa ysre keÕSfuka mehl ld,hla ^m%foaYfhka m%foaYhg fjkia jk ksid .+.,a Tiafia ysre kefÕk fõ,dj .fõIKh lrkak' Sun Rising Colombo fyda Tn jdih lrk Tfí msg m%foaYh iy fldkao ysre t<shg úkdä 20 la ksrdjrKh lrkak' tfyu ke;akï br nysk fõ,djg ^ysre nysk wka;u meh& úkdä 20 la ysre t<shg ksrdjrKh jkak'

² we÷ï w¢k úg fldfrdakd jix.; iufha§ ;o ks,a iy l¿ we÷ï w|skak tmd' fldfrdakd Ys;,g iïnkaO frda.hla ksid fï j¾Kj,g YS;, ;j;a W;af;ackh fjkjd' iqÿ" ;eô,s" r;=" frdai " ÿUqre iy ly jeks j¾K iqÿiqhs' fu;ek§ ;eô,s j¾Kh jvd;au iqÿiqhs'

² ol=Kq wf;a fjoeÕs,af,a kshfmd;a; ^ksh wdf,amk .,ajk fia& ;eô,s mdfgka mdg lrkak

² ysfia lelal=u we;s wh ll=f,a udmgeÕs,a, iïndykh lrkak' msßñ <ufhla kï jï udmgeÕs,a, o .eyekq <ufhka kï ol=Kq ll=f,a udmgeÕs,a, iïndykh lrkak' iS;, whsia j;=r Ndckhlg f.k w;a weÕs,s ;=vq úkdä fol ;=kla ;nd .kak'


wCIs úpCIKfõ§ (Iridologist) 
;ß÷ m%kdkaÿ
Integrated Health Practitioner 
CCII (IIPA) – USA


mqkHd pdkaokS o is,ajd