නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ ld,fha jeäfhkau ´k fjk Tlaisógf¾'''
fldúâ 19 ffjri wdidokh ùfï iSS>% jHdma;sh iuÕ wms Pulse Oximeter ffjoH Wmdx.h .ek jeä wjOdkhla fhduq lrkq ,enqjd' fldúâ 19 ffjrih Yajik ud¾.fhka YÍr.;j fmky¨" fud<h yDohjia;=j" jl=.vq jeks wfma Ôú;fha meje;au r|d mj;akd bkaøshkag ±ä ydks muqKqjkjd' fldúâ 19 ffjrih fmky¨j,g wdidokh jqfKd;a Tlaiscka yqjudre ùfï wjysr;dj ksid wfma isref¾ bkaøshka fj; Tlaiscka mßjykh wvd, fjkjd' ta ksid fldúâ wdidÈ; ;;a;ajhl§ isref¾ Tlaiscka w.h .ek jeä wjodkhla ±laùu b;du jeo.;a'


isref¾ Tlaiscka w.h ±k .kafka fldfyduo'''@

fldúâ wdidÈ; wjia:djl§ isref¾ Tlaiscka w.h .ek ±k .ekSu b;du jeo.;a' Tlaiscka uÜgu my< hEu;a iuÕ úúO frda. ,laIK iy wmyiq;djka we;s fjkjd' kuq;a iuyr wjia:djkays§ wmg frda. ,laIK iy wmyiq;djka we;s fjkafka Tlaiscka ugÜfï hï wjodkï ;;a;ajhla olajd my< neiSfuka miqjhs' ta ksidu wfma Tlaiscka ugÜu .ek ±k .ekSu i|yd Finger pulse oximeter Ndú; lsÍu b;du jeo.;a' túg frda.shd y÷kd .ekSug iy m%udo fkdù m%;sldr ,nd .ekSfï myiqj ,efnkjd'


Tlais ógrh Ndú; lsÍf易ie,ls,su;a úh hq;= lreKq

  • Finger pulse oximeter u.ska Tfí isref¾ TlaisckslD; reêrfha ksjerÈ w.h ±k .ekSug kï ta fjkqfjka iQodku b;d jeo.;a' tfia fkdue;s jqfKd;a iuyr úg ksjerÈ w.h ,nd .ekSu wmyiq úh yelshs'
  • Tfí isref¾ Tlaiscka w.h uek .ekSfï§ úfõlSj isàu jeo.;a' ta ksid w.h uekSug úkdä myl muK ld,hla úfõlSj jdä ù isákak'
  • ksh wdf,amk wdÈh fkdue;sj weÕs,s msßisÿj úh<sj ;nd .kak'
  • w; fkdfid,ajd ia:djrj ;nd .kak'
  • YdÍßl WIaK;ajh meje;Su wjYHhs'
  • ksod f.k isáh§ Ndú; lrkak tmd'
  • jHdhdu jeks fjfyilr lghq;=j,ska miqj Tlaiscka w.h uekSu fkdl< hq;=hs' túg ksjerÈ w.hla ,nd .ekSu wmyiqhs'


Oximeter ls%hd;aul lsÍu

uq,skau Finger Pulse Oximeter újD; lrkak' Tfí weÕs,a, ta ;=<g we;=¿ lr fnd;a;u ls%hd;aul lrkak' fi,fjkafka ke;=j ;nd .kak' ál fõ,djla hk úg fuys ;sfnk r;= meye;s wfOdarla; lsrK ;srfha Tfí reêrfha TlaisckSlD; w.h igyka fõú' reêrfha TlaisckSlD; reêr ugÜu hym;a mßÈ mj;sk úg wdf,dalh fyd¢ka mrdj¾;kh jk w;r TlaisckSlD; reêr ugÜu i;=gqodhl uÜgul fkdue;s úg wdf,dalfha mrdj¾;kh hym;a mßÈ isÿ fkdfõ' fu;ek§ Tlaiscka w.h iy kdä jeàfï fõ.h fuys igyka fjkjd' Bg miqj fuh újD; lr weÕs,a, bj;g .kak' fnd;a;u ls%hdúrys; lsÍu wjYH keye' th iajhxl%Sh f,iska úikaê fjkjd'


weÕs,s mqrelg iïnkaO lrkafka wehs''@

Finger Pulse Oximeter u.ska Tlaiscka w.h uekSfï§ weÕs,af,a wjidk mqrelg iïnkaO lsÍug;a fya;=jla ;sfnkjd' isref¾ reêr.; Tlaiscka idkaøKh hym;a mßÈ isÿ fjkjd kï th weÕs,af,a wjidk mqrel olajd meñfKkjd' isref¾ hï wjysr;djla ;sfnkjd kï ,efnk w.h ksfrda.S uÜgul mj;skafka keye'

l=vd orefjl=f.a reêrjdyskS msysàu jeäysáfhl=f.a reêrjdyskS ieleiaug jvd fjkia ksid orejkaf.a reêr.; TlaisckSlD; w.h uekSug jeäysáhka fjkqfjka Ndú; lrk Finger Pulse Oximeter iqÿiq keye'


TlaisckSlD; reêrfha w.h'''

Tfí isref¾ w.h 96-99 la jeks w.hl igyka ù ;sfnkjd kï th i;=gqodhl ;;a;ajhla' hï f,ilska fï w.h 96 g wvq w.hl ;sfnkjd kï kej; j;djla fuu w.h .Kkh lsÍug mq¿jka' iuyr úg Finger Pulse Oximeter Wmdx.fha fodaIhla hehs iel is;kjd kï idudkH ksfrda.S mqoa.,fhl=f.a TlaisckSlD; reêrfha w.h .Kkh lrkak' th ksjerÈj igyka fjkjd kï kej; frda.shdf.a TlaisckSlD; reêr w.h .Kkh lrkak'

Tn reêr.; w.h .Kkh lsÍfï§ fjfyij isàu" ksh wdf,amk ;sîu jeks fohla isÿ jqjd kï kej;;a w.h ukskak' tfia úfõlSj isàfuka miqj;a 96 g wvq w.hl kï m%;sldr fj; fhduq fjkak'

TlaisckSlD; reêr w.h 96 g wvq w.hl kï jydu ffjoH m%;sldr fj; fhduq ùu jeo.;a'


Tlaiscka w.h uekSu m%;sldrhlau fkdfõ'

Finger Pulse Oximeter u.ska Tfí isref¾ TlaisckSlD; reêrfha w.h uek ne,Su fldúâ i|yd m%;sldrhla fkdfõ' kuq;a hï f,ilska Tfí isref¾ TlaisckSlD; reêrfha w.h wvq fjñka mj;skjd kï fyda idudkH w.hg jvd wvq ugÜul ;sfnkjd kï ffjoH m%;sldr i|yd b;d blaukska fhduq úh hq;=hs' th tla;rd wdldrhl jdishla'

ta jf.au Èklg foj;djla muK fuu w.h uek .ekSu m%udKj;a' ks;ru w.h uekSu ksid;a hï lsis wdldrhl wd;;shla we;s fjkak mq¿jka'

ta jf.au Tn ks;r ks;r y;sh" yqiau .ekSfï wmyiq;dj we;s frda.sfhla kï TlaisckSlD; reêr w.h uekSfuka miqj tu fõ,dj" w.h iy kdä fõ.h igyka lr ;nd .kak' túg Tfí reêrfha Tlaiscka w.h ms<sn| rgdj f;areï .ekSug myiqjla ,efnkjd'


Tn fldúâ wdidÈ; nj Oximeter w.fhka ;yjqre fkdfõ'''

hï f,ilska TlaisckSlD; reêrfha w.h hym;a uÜgul ;sîfuka Tn fldúâ wdidÈ;fhla fkdjk njg ;yjqre ùula isÿ fkdfõ' tu w.fhka lshefjkafka Tfí fmky¨j, ;;a;ajh i;=gqodhl uÜgul mj;sk nj iy Tlaiscka mßjykh hym;a mßÈ isÿ jk nj muKs'fld<U úYajúoHd,fha ffjoH mSGfha uydpd¾h iy uyck fi!LH ms<sn|j wdishdkq meis*sla wOHhk ixiofha
Wm iNdm;s
uydpd¾h bkaÈl lreKd;s,l

mqkHd pdkaokS o is,ajd