නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ tkak; wid;añl ùu .ek ;SrKh lsÍug Tng neye'''
j.lsjhq;= mqrjeisfhl= f,iska f.da,Sh jix.;fha§ Tfí iudc j.lSu bgq lrkak'''


Tng ;sfnk iq¿ wdid;añl;djka ksid fuu tkak; fkdf.k isákak tmd' tjeks iq¿ wid;añl;djka lssisfia;au tkak; m%;sfCIam lsÍug fya;=jla lr .kak tmd' tmuKla fkdj" lsishï Èkl W.% wid;añl;djka .ek b;sydihla Tng ;snqKd kï tkak; fkdf.k isàug th fya;=jla lr .kak tmd'''

wid;añl;dj tfyu ke;akï wm w;r yqre mqreÿ bx.s%is jpkfhka lshkjd kï Allergy we;s fjkafka úúO fya;=kag ksrdjrKh ùu iuÕ m%;sYla;s moaO;sh ta fjkqfjka olajk tla;rd m%;spdrhla ksid lsõfjd;a ksjerÈhs'

wid;añl;djka we;s lrk m%Odk fya;= w;r wdydr" T!IO" lDóka iy mßirh fmkajd Èh yelsh' wid;añl;djka mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg fjkia' ta jf.au tla tla whg úúO fya;+ka ksid wid;añl;djka we;s fjkjd' WodyrKhla úÈyg ;lald,s wdydrhg .;a;du tla wfhl=g thska wmyiq;djka we;s fjkak mq¿jka' kuq;a yeu flfkl=gu ;lald,s ksid wmyiq;djka we;s fjkafka keye' ta jf.au ;lald,s wdydrhg .kakd yeu wjia:djl§u l=uk fyda frda. ,laIK we;s jqfKd;a ta ;;a;ajh myiqfjkau wid;añl;djla úÈyg wmg y÷kajkak mq¿jka'


wid;añl;djka we;s fjkafka'''

wfma isrer ndysr wdid;añl fya;= ldrl fyj;a Allergen j,g m%;sYla;s moaO;sh ksrdjrKh jqKdu Bg úreoaOj m%;sYla;sh moaO;sh u.ska bñhq.af,daìka zBZ ^ IgE& m%;sfoay isref¾ ksmojkjd' m%;sfoay frda. ,laIK my< lrkafka ke;=j Basophil yd Mast ffi, iuÕ iïnkaO ù ;sfnkak mq¿jka' fï ffi, we;=<; .nvd ù ysiagñka Mediator  uqodyßk úg wdid;añl frda. ,laIK my< fjkjd' óg wu;rj Basophil yd Mast ffi,j,g w¨;ska ls%hdldÍ jqKq mediators ridhk øjH ksIamdokh lr frda. ;;a;ajh W;aikak úh yelshs'


wid;añl;djfha oreKq ;;a;ajh  Anaphylaxis

oreKq udrdka;sl wid;añl;dj Anaphylaxis hkqfjka ye|skafjkjd' fï W.% ;;a;ajh udrdka;slhs' ifï we;sjk frda. ,laIKhkag wu;rj yqiau .ekSfï wmyiq;dj" y;sh" Yío kÕñka yqiau .ekSu" Èj" f;d,a" W.=r bÈóu ksid we;sjk .s,Sfï iy l;d lsÍfï wmyiq;dj reêr mSvkh wvq ùu fud<hg Tlaiscka mßjykh fkdue;s ùu ksid la,dka;h" l,amkdj wvq ùu'

;o Wor fõokdj -^Colics&" fkdkj;a;du we;sjk jukh" u<my msgùu' fuf,i YÍrfha bkaøshhka foll frda. ,laIK tljr we;s jqfKd;a th udrdka;sl wid;añl;dj hkqfjka ye|skafjkjd' fujeks mqoa.,hka fldúâ m%;sYla;s tkak; ,nd .ekSfuka Tjqkag oreKq wid;añl;djka we;s úh yelso'''@


fldúâ tkakf;a ls%hdldÍ;ajh

AstraZeneca / Covishield / Sputnik tkak;

fuu tkak; u.ska fm%daákh ksmoùug wod< DNA cdk fldgi ñksia isrerg ydks fkdjk fjk;a DNA ffjrihla we;=<; nyd ñksia isrerg we;=¿ lrkjd' ffi,h ;=< DNA fldgi ksoyia ù tu fm%daàkh u.ska we;s lrk Spike Protein u.ska m%;sYla;slrKhg wjYH m%;sfoay f.dvkÕkjd' fuu tkak; u.ska ,nd fok iM,;dj fyj;a mqoa.,hdg fldúâ wdidÈ; ùfuka miqj frda. ;;a;ajh nrm;, fkdùug iy urKfhka wdrlaId ùu fjkqfjka we;s wjia:dj 82] lska wvqhs' ^thska woyia fjkafka frda.fhka wdidÈ; fkdùfï iïNdú;dj 82] lska wvq njla fkdfõ'&


*hsi¾ iy fudv¾kd

*hsi¾ iy fudv¾kd hk tkak;a folu ye|skafjkafka mRNA (Messenger RNA) tkak;a f,ihs' Bg fya;=j fuu tkak;a ksmoùu isÿ lr we;af;a cdk fla; (Genetic Code) fldgia kefkda wxY=jl ojgd isrerg we;=¿ lrkjd' fuu tkak;a u.ska 90] l iM,;djhla ,efnkjd'


Sinopharm tkak;

Ökfha ksIamdÈ; fuu tkakf;a§ wl¾uKH lrk ,o fldúâ ffjrih isrerg we;=¿ lrkjd' fm%daák fldgi ksoyia ùu ksid m%;sYla;slrKh f.dvkefÕk w;r uq,a wÈhf¾§ fuys iM,;dj 50 ] la jqK;a miq ksÍlaIKj,§ fï w.h jeä ù ;sfnkjd'

tkak; ms<sn|j iM,;dj ;lafiare ù ;sfnkafka m¾fhaIK ;;a;ajh" ta fjkqfjka fhdod .;a kshe¢ .ykh mokï lr f.k ksid tla tla tkakf;a iM,;d w.hka fjkia jqK;a iEu tkak;lskau ie<lsh hq;= wdrlaIdjla ,efnkjd'


fldúâ m%;sYla;s tkak;la ,nd .ekSug fkdyels wid;añl;djla we;s whg'''

m<uq tkak;a ud;%dj ,nd .ekSfï§ oreKq f,i wdid;añl (Anaphylaxis) jQ wh" tkak;a ud;%dfõ wvx.= ix>glhkag óg fmrd;=j oreKq f,i wdid;añl jQ wh" wdydrj,g" wdid;añl iy weÿu" mSki jeks wid;añl;djka we;s whg ;;a;ajhkays§ tkak; ,nd .ekSug ndOdjla keye'

óg fmrd;=j ,nd .;a fjk;a tkak;lg fyda T!IO ldKavhlg oreKq f,i wdid;añl jQ mqoa.,hkag tkak; ,nd§fï§ idudkH mqoa.,hkag jvd jeä wjOdkhlska ksÍlaIKh lsÍu jeo.;a'

*hsi¾ iy fudv¾kd tkak;aj, wvx.= fmd,st;,ska .a,hsfldac,aa Glycol (Polyethylene Glycol) jeks ix>glj,g wid;añl;djka we;s fjkak mq¿jka' fï ix>glh tkak;a f,iska ,nd fok m%;sÔjl T!IOj, jf.au iqj| ú,jqkaj,;a wk;¾.;j ;sfnkjd' hï mqoa.,fhla zzfmd,st;,ska .a,hsfldacka zzwid;añl;djla olajkjd kï ta mqoa.,hdg tjeks ix>gl wvx.= tkak; u.ska wid;añl;djla we;s fjkak mq¿jka'

weiag%dfiksld tkakf;a we;s fmd,sfidaìÜ (Polysorbate) ix>glh ksid hï wdldrhl .eg¨jla we;s fjkak mq¿jka' kuq;a Y%S ,xldfõ jd¾;d ù we;af;a b;du;a l,d;=rlska'


tkak; ,nd §fï§ fujeks wid;añl;d .ek jeä ie,ls,a,la olajkjd' oreKq wid;añl;djka ke;s mqoa.,hkag ´kEu m%cd uOHia:dkhl§ m%;sYla;s tkak; ,nd .ekSug yelshdj ;sfnkjd' m%cdjg tkak;a ,nd fok uOHia:dkhl§ jqK;a wid;añl;djka l<ukdlrKhg wjYH myiqlï b;d fyd¢ka i,id ;sfnk ksid ta .ek ìhla we;s lr .; hq;= keye'

tkak;lska miq wid;añl;djla we;sjk ld,h meh y;rla jqK;a l,d;=rlska Bg jeä ld,hl§ jqK;a hï wid;añl;djla we;s fjkak mq¿jka' th idudkH leiSula jeks ;;a;ajhl mgka la,dka; .;sh olajd úh yelshs' tjeks wjia:djl§ ffjoH m%;sldr ,nd .ekSu iqÿiqhs'

oreKq wdid;aul;djka we;s wh frday,la jeks fi!LH myiqlï we;s ia:dkhlska tkak; ,nd .ekSu jvd;a iqÿiqhs' Tjqkaf.a ksÍlaIK ld,h wid;añl;djka fkdue;s mqoa.,hkaf.a ld,hg jvd jeähs' ta jf.au yÈis m%;sldr mjd ,nd§fï myiqlï we;s frday,l§ tjeks oreKq wid;añl;djka we;s mqoa.,hka tkak; ,nd .ekSu jvd;a iqÿiqhs'


tkak; ,nd .ekSug fmrd;=j'''

idudkH wid;añl;djla we;s whg tkak; ,nd .kakd wjia:dj jkúg Tn hym;a YdÍßl fi!LH ;;a;ajlska miq fkdjkjd kï taa .ek ±kqï fokak'

tkak; ,nd .ekSug fmrd;=j Tfí meje;au;a tkak; ksid we;sjk ixl+,;djhkag n,mdkjd' uq,a wÈhf¾§ fyo ld¾h uKav, iy weÕ¿ï wxYj, msßia tkak; ,nd .ekSfuka miqj la,dka;h" jukh iy WordndO jeks frda. ;;a;ajka .ek jd¾;d l<d' tajd tkakf;a wid;añl;djka fkdfõ' Tn tkak; ,nd .ekSug ksrdydrj hEu" tkak; ,nd f.k fjfyi ùu" wõjg ksrdjrKh ùu jeks fya;+ka ksid fujeks iq¿ wmyiq;djka we;s fjkak mq¿jka' ta jf.au m%cd uOHia:dkhkays tkak;a ,nd .kakd msßia wõ jeis fkdn,d È.= fmda<sïj, meh .Kkdjla isák úg la,dka; ùï we;s ùu jeks ;;a;ajhka tkak; ksid we;sjk wid;añl;djka fkdj tkak; ,nd .ekSug fmrd;=j Tn ksrdjrKh jqK mßir idOl ksid nj wu;l lrkak tmd'


tkak; .ekSfuka miqj'''

tkak; .ekSfuka miqj we;s fjk WK" wf;a fõokdj" w; bÈóu" tkak;a l< ia:dkfha we;s fjk leiSu wid;añl;djka úÈyg i,lkak neye' tajd tkak; ls%hd;aul fjk úg isrer úiska olajk m%;spdr f,iska y÷kajkak mq¿jka'

ta jf.au tkak; ,nd .ekSfuka miqj we;s fjk WK ;;a;ajg Tn merisgfuda,a fyda fjk;a fõokdkdYl T!IOhla ,nd .;a úg ta T!IOh ksid hï wid;añl;djla we;s fjkak mq¿jka' th tkak; ksid fkdj ,nd .;a T!IOh ksid we;s jqKq ;;a;ajhls'

ta jf.au 18-30 w;r jhia ldKavfha§ iuyr orejka la,dka; .;shg m;a ùu;a tkak; ksid we;s fjk wid;añl;djla fkdfõ' th reêr .ukd.ukh hym;a ùu;a iuÕ iqj w;g m;a fjkjd' ta ksid fujeks ;;a;ajka wid;añl;djka f,i ie,lsh hq;= keye'


frda. ;;a;aj fkdiÕjd lshkak'''

fldúâ fjkqfjka ,nd fok m%;sYla;s tkak; ug wdid;añl úh yelshs hk mQ¾j Wml,amkh Tng lrkak neye' tjeks ielhla we;a kï tkak; ,nd .ekSug fmrd;=j ta nj Tn m%;sldr lrk ffjoHjrhdg ±kqï fokak' ta .ek ffjoHjrhd Tnj ±kqj;a lrdú' Tfí frda. ;;a;aj wkqj WodyrKhla f,i Tn reêrh leá .eiSu fjkqfjka T!Iëh m%;sldr ,nkjd kï tkak; .ekSug rcfha frday,lg hkak' tys§ Tng we;s wjodkï idOl .ek i,ld n,d tkak; ,nd fok ls%hdmámdáh .ek ffjoHjreka úiska ;SrKh lrkq we;'

Tng hï frda.S ;;a;ajka ;sfnkjd kï m%cd tkak;a uOHia:dkhl mjd ta fjkqfjka mQ¾K wdrlaIdj i,id ;sfnkjd' fu;ek§ jvd;a j.lSula Tng ;sfnkjd' Tfí frda. b;sydih .ek wod< uOHia:dkfha ffjoHjreka ±kqj;a lrkak' we;a; lsõfjd;a tkak; fkd,efn;ehs is;d Tfí frda. ;;a;ajka iÕjkak tmd'

we;eï mqoa.,hkag lsisu fya;=jla ke;sj leiSï" m¨ ±óï we;sjk msßila isákjd' tjeks ksOka.; ;;a;ajl miqjk mqoa.,hka fldúâ m%;sYla;s tkak; ,nd .ekSfï§ tu ;;a;aj ndOdjla lr .; hq;= keye'

Tn reêrh leá .eiSfï .eg¨j,g T!IO mdúÉÑ lrkjd kï tkak; ,nd .ekSug fmrd;=j INR mÍlaIdjla lr .ekSu jeo.;a' tkak; ksid we;sjk iq¨ ;=jd,h mjd wêl f,iska reêr jykhg iuyr úg fya;= fjkak mq¿jka' ta ksid Tn zzfjda*ßka ZZ jeks T!IO mdúÉÑ lrkjd kï tkak;g fmrd;=j INR mÍlaId jd¾;djla ,nd .kak' tys w.h mej;sh hq;= idudkH ;;a;ajg jvd jeä kï tu w.h idudkH ;;a;ajg m;a fjk f;la tkak; m%udo lsÍug yelshdj ;sfnkjd' weiam%ska jeks reêr leá .eiSu j<lajk T!IO ,nd .kakd wh ta neõ okajd isákak' túg ;=jd, uqLhg jeä mSvkhla ,nd §fuka reêr jykh msg;g .e,Su md,kh lsÍug mq¿jka'

fndafkdjk frda.j,ska mSvd ú¢k frda.Skag tkak; u.ska wid;añl;d we;s ùu iy frda.fha ;;a;ajg jvd fldúâ je<£fuka we;sjk ixl=,;djhka jvd;a oreKq úh yels ksid tjeks frda.Ska .ek;a jeä wjOdkhla olajñka fldúâ m%;sYla;s tkak; ,nd .ekSug ±ka Wmfoia ,nd fokjd'


m<uq tkak; oreKq f,i wdid;añl jqfKd;a'''@

oreKq wid;añl;djka we;s mqoa.,fhla jqK;a tkak;g wid;añl;djla olajkjd kï ta fjkqfjka .e,fmk tkak;la ,nd §ug mq¿jka' fldúâ m%;sYla;s tkakf;a m<uq ud;%djg oreKq f,i wdid;añl jqKq mqoa.,fhl=g fojeks ud;%dj f,iska fjk;a tkak;la ,nd §ug lghq;= lrkjd' tjeks oreKq wid;añl;djka we;s jqk mqoa.,hka .ek ,nd .kakd o;a; weiqßka Tjqkag fojeks ud;%dj f,iska ,nd fok tkak; .ek ffjoH úfYaI{hka úiska ;SrKh lrkjd'

ta jf.au m%;sYla;slrK tkakf;a we;s ix>glhkag oreKq f,iska wdidÈ; jqKq mqoa.,fhl=g tu tkak; fjkqjg fjk;a tkak;la ,nd§fï úl,am mshjr .ekSfï yelshdj ;sfnkjd'


tkak; .ekSug ìhla ±laùu iy tkak; m%;sfCIam lsÍu'''

fndfyda fofkla tkak; .ekSug ìhla ±lajQfha thska wid;añl;djka we;s fõh lshk ìh ksihs' we;a;gu fldúâ m%;sYla;s tkak; ;ju f,dalhg wLkav m¾fhaIK isÿ fjñka mj;skjd' ,efnk o;a; wkqj tkak; ms<sn|j ;SrK .ekSug wjia:dj ;sfnkjd' wid;añl;djka .ek jqK;a we;af;a iq¿ jd¾;djka muKhs' tajdg;a miqìï jqKq fya;= idOl ;sfnkjd' ta ksid Tfí iy iudcfha wdrlaIdj fjkqfjka fldúâ m%;sYla;sh fjkqfjka ,nd fok m<uq tkak; ,nd .kak' thska wid;añl;djka we;s ùu .ek ìhla we;akï ffjoH Wmfoia iy wëCIKh hgf;a m%;sYla;slrK tkak; ,nd .ekSug Tng wjia:dj ;sfnkjd' ta ksid Tng ,efnk m<uq tkak; ,nd .kak'

ta jf.au kqÿre wkd.;fha§ iudc yeisÍï fjkqfjka fldúâ m%;sYla;slrKh ,nd .ekSu wksjd¾h ye÷kqïm;la njg m;ajk Èkhla njg meñKsfhd;a Tn wiSre;djg m;a fjkak mq¿jka' ta ksid iq¿ wdid;añ;djka we;s ùu ksid fuu tkak; fkdf.k isákak tmd' tjeks ìhla we;akï Tfí frda. b;sydih fkdj,yd ffjoHjrekag i|yka lrkak' miq.sh ffjoH jd¾;djka bÈßm;a lrkak' túg Tng tkak; ,nd§fï iqÿiq iy wdrlaIs; mshjr ffjoHjreka úiska ;SrKh lrkq we;' rfÜ mqrjeisfhl= f,iska f.da,Sh jix.;hla yuqfõ Tfí iudc j.lSu bgq lrkak'


m%;sYla;sfõ§
úfYaaI{ ffjoH
OkqIaald oikdhl
ffjoH m¾fhaIKdh;kh" fnd/,a,


mqkHd pdkaokS o is,ajd