නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ ffjrih uÜgq lrkak Nasal Spray
fldúâ 19 jix.;fha uQ,drïNh isÿ ù jir follg ±ka wdikakh' ;ju;a frda.h u¾okh lsÍu fjkqfjka jQ fld< t<shla ±,afjk ix{djla kï keye' fï ksidu fldúâ 19 g tfrysj T!Iëh" m%;sYla;slrK iy fjk;a m%;sldr fjkqfjka m¾fhaIlhkaf.a jeä wjOdkhla fhduq ù ;sfnkjd' wms ±kg fldúâ 19 fjkqfjka m%;sYla;s tkak;a .ek jeä úYajdihla ;nd isáh;a Èfkka Èku fuu ffjrifhka iudch wdrlaId lr .ekSfï fufyjr .ek m¾fhaIK ls%hdoduh ;ju wjidk ù keye' ta wkqj kj w;ayod ne,Sï iy m¾fhaIK iu. kdislj bisk oshrhla ms<sn|j lekvdfõ isÿ lrk ,o m¾fhaIK jd¾;djla fï fjk úg ksl=;a ù ;sfnkjd'


kdislj bisk Èhrhla''' (Nasal Spray)

tkak; .ek fndfyda fokdf.a ;sfnk ìh iy fõokdj ksidu fuh fndfyda fokdg iqn wdrxÑhla fjkak;a mq¿jks' fï jif¾ ckjdß udifha§ tlai;a rdcOdksh úiska fuu m¾fhaIKh fjkqfjka uQ,sl lghq;= ie<iqï l<d' tA fjkqfjka iïnkaO jQfha if¾ m%foaYfha wEia*¾â (Ashford) iy Ydka; mSg¾ia frdayf,a NHS mokï Ndrhhs' ñksia isrer ;=< zzkhsá%la TlaihsâZZ j, we;s jeo.;alu iy thska frda. iqjm;a lsÍfï yelshdj .ek wOHhk f;dr;=re ,nd ÿkafka 1998 jif¾§ ffjoH úoHdj i|yd fkdfn,a ;Hd.h ,nd .;a uydpd¾h fIÍâ uqrdâ úisks'


khsá%la Tlaihsâ'''

khsá%la Tlaihsâ hkqfjka ye¢kafjkafka wfma isref¾ fndfyda foa kshdukh lrk wKqjla' frda. fjkqfjka m%;sldr lsÍfï§ fuh b;d jeo.;a' ffjri "È,Sr iy nelaàßhdj,g tfrysj M,odhs f,iska ls%hdlrkjd'

fldúâ 19 ffjrih Yajikh u.ska YÍr.;j fmky¨ wdY%s;j muKla fkdj wfma isref¾ Ôú;h mj;ajd .ekSug WmldÍ fjk fndfyda bkaøshhka i|yd ydks muqKqjk nj ±ka wm fyd|dldrj okakd fi!LH mdvula lsjfyd;a jrola keye' tA ksidu wms tod mgka m%;sYHdj ;;a;ajfha§ yqre mqreÿj isá fld;a;u,a,s mdkh" yqud,h we,a,Su jeks lghq;= ;ju;a w;ayßkafka keye' tA w;r uqj wdjrK me<£u iy ikSmdrlaIl Èhr fhdod f.k fldmuK fyd|ska w;a fidaod msßisÿ jqK;a fldúâ ffjrih tA ish,a, wNsnjd wfma isrer wdl%uKh lsÍug iu;a'


99] l wdrlaIdjla'''

kuq;a fuu wOHhkh fjkqfjka fhdod f.k ;sfnk zzkhsá%la Tlaihsâ zzÈhrh u.ska fuu ffjrih fmky¨j,g we;=¿ ùug fkd§ n,rys; lsÍug iu;a neõ miqld,Skj isÿ lrk ,o wOHhkhka u.ska ;yjqre ù ;sfnkjd' 2021 ckjdß udifha§ wdrïN l< fuu m¾fhaIKfha bÈß lghq;= isÿ lsÍu lekvdfõ jEkal=j¾ Sanotize m¾fhaIK uOHia:dkh iy Wgd rdcH iriúfha m%;s ffjri m¾fhaIK wxYhhs'

fï fjkqfjka fldúâ 19 wdidÈ; óhka fhdod .;a;d' óhkag fuu khsá%la Tlaihsâ Èhrh wd>%dKh lsÍu;a iu. m<uq Èkfha§u 95] lg jvd m%.;shla fmkakqï lr ;snqKd' fuu zzidfkdaghsia ZZ m%;sldrh mokï ù ;sfnkafka id¾ia fldúâ - 2 ffjrih flfrys iDcq f,iskau n,mdk neõ  ikd: lr ;sfnk ñksia isrer úiskau ksIamdokh lrk ,o zzkhsá%la Tlaihsâ ZZiajNdúl wKqjla mokï lr f.khs'

fuu m%;sldrh kdifhka biSu" W.=r fia§u jeks m%;sldr úê f,iska Ndú; lsÍfï yelshdj ;sfnkjd' flfia fyda fõjd Wgd iriúfha m%;s ffjri wxYh úiska m%;sM, jd¾;dj ksl=;a lrñka lshd isákafka fuu ødjKh ksid fldúâ ffjrihg odhl;ajh olajk SARS - CoV - 2 ys ls%hdldÍ;ajh 99'9] lg;a jvd wls%h l< njhs'


ir, m%;sldrhla'''

fuu wOHhkh fld,rdfvda m%dka; úYajúoHd,h u.ska bÈßhg f.k hk ,§' tys§ óhka fuu ffjrihg wdidokh lsÍfuka miqj kdisl Èhrh ,nd ÿka w;r miqÈk fj;au óhka ;=< ffjrifha nr 95] lskau wls%h ù ;snqKs'

,kavka iriúfha frdah,a fydf,days yDo frda. yd yDo frda. m¾fhaIKdh;kfha wOHlaI mxldÊ I¾ud i|yka lrkafka fuu NONs kdisl Èhr biskh b;du ir,hs' tA jf.au M,odhlhs' fï kj;u bÈßm;a lsÍu .ek wms wEIa*¾â iy Ydka; mSg¾ia frdayf,a tka'tÉ'tia mokï Ndrhg ia;=;sjka; úh hq;= njhs'

yeu flfklau ys;kafka ;uka ffjrihg wdidÈ;j fmky¨j,g ydks ù we;s we;s njhs' kuq;a tjeks ìhla we;s lr .kak tmd'

Tn fldúâ ffjrih Tfí kdifha ffi,j,g iïnkaO ù t;ekska jeã miqj fmky¨ ;=<g we;=¿ fjkjd' tA ksid kdih" W.=r wdoS m%foaYhkays .ejfik ffjrihg tfrysj lghq;= lsÍfuka wmg fmky¨ wdidokh fkdù Ôú;h .,jd .; yelshs' tA ksid fuu kdisl NONs Èhrfhka Èkm;d wjia:d lSmhl§ Tfí by< Yajik m%foaYh msßisÿ lrkak' ffjrifha .=Kkh ùu b;d myiqfjka md,kh l< yelshs'

tlai;a rdcOdksfha iy hqfrdamd ix.ufha Sanotize ksfhdackh lrk ì%;dkHfha ysgmq rdcH wud;H frdí ú,aika úiska fuu m¾fhaIKh wëlaIKh lrk w;r Tyq i|yka lrkafka lekvdfõ ±kg isÿ lrk fojk wÈhf¾ m%;sM, wkqj fld,rdfvda rdcH úYajúoHd,h úiska y;rjeks wÈhr ms<sn|j m¾fhaIK isÿ fjñka mj;S' lekvdfõ yÈis wkque;sh u; fuh fkdfnda ld,hla ;=< fj<|fmd<g y÷kajd §u Tjqkaf.a wfmalaIdj ù ;sfí'


www.biopharminternational.com weiqßka


mqkHd pdkaoks o is,ajd