නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

f.or Lock down fj,d ysáh;a m%;sYla;sh jeä lr .kak
fldfrdakd jHikh ;jÿrg;a Ôú; ì,s.ksñka iudch ;=< ießirk fudfyd;l j.lsj hq;= mqoa.,hl= f,i iudch ;=< yeisÍu rfÜ ish¨ fokdf.a hq;=lu fukau j.lSulao jkq we;'

fuu frda.S ;;a;ajh ms<sn|j Tng fï jk úg;a udf.a ±kqula we;' thg m%Odk fya;=j b;d È.= ld,hla ;siafia rgla jYfhka wm fuu ;;a;ajhg uqyqK fok ksid;a thg wu;rj úúO iudc udOH" mqj;am;a" ckudOH yryd wjYH ish¨ f;dr;=re Tn fj; meñfKSu;a ksidh' frda.fha nrm;,lu fldf;la úµd;aulj wjfndaO jqK;a th m%dfhda.slj w;a±l ú£ug isÿjQ úgl Tn yeisfrk wdldrh;a tu wjia:dfjka miq;a yeisfrk wdldrh;a w;r úYd, mr;rhla we;'

Tng fyda Tnf.a mjqf,a whg frda.h je<£ we;s úg tfia ke;skï Tnf.a wi,ajeishdg" <Õu ñ;=rdg fyda ;ukaf.a {d;Skag frda.h iE§ we;s úfgl Tn iómhgu frda.h meñK we;s nj Tng wjfndaO jkq we;' tmuKla fkdj Tjqka frda.fhka fmf<k whqre" mSvd ú¢k whqre olsk Tn ;=< frda.hg we;s NS;sh jeä ùug fya;=jkq we;' thskqÿ fkdkej;S by; wm i|yka l< Tnf.a wdorKShhl= Tnf.ka ioygu iuqf.k .sh úfgl Tn frda.hg olajk ìh fndfyda fihska by< hkq we;'

kuq;a Tnf.a wdorKShhka ioygu Tnf.ka ÿrialr frda.h Tng mdvï lshd §ug m<uq Tn thska .e,ù Ôj;ajk l%uh okakd ksid thg wkq.;ùu Tn w;HdjYHfhkau l< hq;=h'

m%Odk jYfhka Tn l< hq;= ld¾hh jkqfha Tn w;r mj;sk ´kEu j¾.hla tkak;a ,ndf.k Tnf.a m%;sYla;slrK moaO;shg iyh ±laùuhs' tA i|yd tlaflda j¾. f;darñka fkdisg Tng ,fnk tkak;la ,nd .ekSu jeo.;a jkqfha fuu ish¨u tkak;a ms<sn|j wmg we;af;a w,am ld, iSudjl w;a±lSula muKla ùuhs'

fndfydaúg iudc ÿria: Ndjh mj;ajd .ksñka ksfjia ;=< /f|k Tn Tnf.a YÍr fi!LH yd udkisl fi!LH by< kxjd .ekSug ls%hd l< hq;=h' ksfjia ;=< .; lrk iuh ;=< wksjd¾hfhkau jHdhdu i|yd fhduqúh hq;= w;r tA i|yd úúO wdldrfha l%u Tng ilid .; yelsh' jHdhdu WmlrK we;akï tAjd Ndú;h fyda we;eï úg Èklg iqÿiq ld,hla Dancing jeks fohl ksr; ùu fhda.H jHdhdu wdÈh isÿlsÍu l< yels'

tfukau ksfrda.S;djh yd m%;sYla;slrKh j¾Okh jk wdldrfha wdydr rgdjlg fhduqùu w;HdjYH lreKls'

Tnf.a j;af;a bvlv ;sfíkï fujeks ld,hl wdydr jYfhka jeo.;a jk Ydl j¾. /ila j.d l< yel' tuÕska ,efnk m<odj Tnf.a udkisl fi!LHh fukau YdÍßl fi!LHh by< kexùug muKla fkdj Tn is;kjdg jvd jeä by< odhl;ajhla Tnf.a wd¾Ól ;;a;ajh /l .ekSugo ,ndfokq we;'

frda.fhka wdrCId ùu i|yd ±kg f,dalfha úoHd;aulj ms<s.;a tlu l%ufõoh tkak;alrKh jk w;r fndfyda fokd úúO ñ;Hdjka miqmi yUdf.dia tkak;alrKhg fhduq fkdùu ksid fyda b;d m%udo ù tkak;a ,nd .ekSu ksid tjeks ;;a;ajhg jeämqr f.dÿre ùu;a ñh hEu;a isÿù we;s nj ixLHd f,aLk ú.%y lr ne,Sfï§ wjfndaO lr.; yel' tu ksid Tn tkak;a ,nd .ekSu wksjd¾h idOlh jk w;r kuq;a thg wu;rj ksjfia ld,h .;lrk Tng foaYSh jYfhka fyda mdrïmßl fyda ck iudc.; ù we;s fjk;a Tnf.a m%;sYla;slrK moaO;shg iyh fokafka hehs úYajdi lrk wksl=;a l%ufõohkag o fhduqúh yel'

tfukau mqoa., jYfhka .;a l< Tnf.a iudc ÿria:Ndjh udkisl fi!LH my< fy<Sug fya;=jk nj wms oksuq' ñksiqka fndfyda úg rxpq jYfhka ñ;=rka iu. ld,h .; lsÍug ms%h;djhla olajk i;a;aj fldÜGdihla ksid fuu udkisl fya;= ,CIK Tnf.a jdishg yrjd .ksñka Tnf.a iqkaor mjq, iu. .; lsÍfï wjia:dj jeälr .ekSug Tng yelsh' ksjfia orejka iu. fl<s fof<ka .; lsÍu" Tjqkaf.a wOHdmk lghq;=j,g iydh ±laùu" lS%vdj, ksr; ùu fukau w¨;a w¨;a ks¾udKd;aul jev i|yd Tjqka odhl lr .ekSu isÿl< yel'

jir lSmhla ;siafiau fuu wiykldÍ nj mj;sk ksid Tnf.a l=vd orejd we;eï úg ;ju;a tla Èkla fyda mdie,a fkd.sh orejl= jkakg bv we;' tfukau Tjqka <ud ld,h miqlrkafka isxy, w¨;a wjqreÿ pdß;% fudkjd±hs bf.kSug wjia:dj fkdue;sj" fjila W;aijh" k;a;,a W;aijh wd§ wd.ñl W;aijj, wisßh fkdú| ñ;=rka iu. iyfhda.fhka ld,h .;lr w;a±lSï fnod .ekSfï wjia:dj fkd,enqjd úh yels ksid fuu wvqj iïmQ¾K lsÍu foudmshka jk Tnf.a hq;=lu yd j.lSula jkq we;' tfia fkdjqKfyd;a bÈß ld,fha fuu frda.S ;;a;ajh f,dúka ;=rka ù f.dia wms idudkH ;;a;ajfhka f,dalhg uqyqK fok wjia:djl wmf.a wkd.; mrmqr fndfyda foaj,a w;a±lSfuka fkdokakd m%dfhda.sl f,dalh ;=< yeisÍug fkdokakd cd;shla úh yel' fuu W!K;djh jefvk orejdf.a ukig fkd±kS Tyq f.or isáho f,dalhd iu. idudÔh wd.ñl lghq;= iu. yels muK ñY%fldg iunr orejl= ks¾udKh lsÍfï j.lSu o fuu jHdl+, iuh ;=< foudmshka jk Tng mejfrkq we;'

meñKs ÿlla meKs ri jeä ksid wksjd¾hfhkau uqyqK §ug isÿù we;s fuu jHikhg tys ydksh wju jk whqßka m%nqoaê;j uqyqK § th ch .ekSu wms ish¨ fo kdf.a hq;=lu yd j.lSu jkq we;'


ffjoH kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,