නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wïu,d ÿla .kafka mq;=ka yokagd mq;=ka rcqka lrkagd


fuu ,smsh lshjk ldka;d Tn ujla kï fï .S;h wid we;sjdg ielhla keye' fï ksidu wo Èkfha fjo k,dj ;=<ska ,shkakg woyia lf<a Tnf.a w¨; Wmka tfia;a ke;akï l=vd jhfia miqjk msßñ orejkag wod< jk úfYaIs; ;;a;ajhka lsysmhla ms<sn|jhs'

Tn wid we;s tfia;a ke;akï w;aoel we;s we;eï úgl w¨; Wmka msßñ orejl=f.a jDIK fldaI fol ;=< jDIK fkdmsysgk wjia:djka' idudkHfhka msßñ orejl= WmÈk úgu jDIK" fldaI fol ;=< jDIK wka;¾.; úh hq;=hs' tfia fkdue;s wjia:djl th wm ffjoH úoHd;aulj Undescended test 3 f,i y÷kajkq ,nkjd' msßñ orejl=f.a jDIK fldaI folla mj;sk w;r tu fol ;=< fjk fjku jDIK folla msysgkjd' ñka tlla fyda we;eï úg folu fyda Wmf;a§ ksis ia:dkfha fkdmsysàu fuu frda.S ;;a;ajfha§ isÿjkakla' tfia isÿùug m%Odk jYfhkau fya;= jkafka orejdf.a YÍrfha thg wod< fydafudak yd ridhksl øjHj, we;sjk wiu;=,s; ;djhla'

jDIK" jDIK fldaI ;=< ;sîu wksjd¾hh ldrKhla jkjd' fuhg fya;=j jDIK fldaI j, wNHka;r WIaK;ajh YÍrfha foay WIaK;ajhg jvd wvqùuhs' miq lf,l Y=l%dKq ksmoùug isÿjk ld,fha§ ta i|yd mej;sh hq;= m%Yia; WIaK;ajh idudkH foay WIaK;ajhg jvd wvq w.hla ùu fufia jDIK foayfhka msg;g jkakg msysàug fya;=jhs' fï ksid jDIK fldaI ;=< fkdmj;sk jDIKhka miq lf,l Y=l%dKq ksmoùfï fkdyelshdjla we;s ù u| ire Ndjh we;s lsÍug fya;= úh yel'

fuhg wu;rj jDIK fldaI ;=< fkdue;s jDIK miq ld,hl ms<sld ;;a;ajhka f,i j¾Okh ùug yels nj;a úúO wdldrfha wdidok ;;a;ajhka ta wdY%s;j we;súh yels nj;a fidhdf.k ;sfnkjd' Wmf;a§ idudkHfhka jDIK" jDIK fldaIj, fkdmsysgk wjia:djl udi 03-06 olajd ld,hla iajNdúlju tajd jDIK ;=<g meñfKk f;la n,d isáh yels jqj;a tu ld, iSudj ;=< tfia fkdmeñ‚h fyd;a iqÿiqlï ,;a ffjoHjrhl= fj; fhduqùug isÿfjkjd' fujeks ;;a;ajhla lsisfia;au T!IO uÕska iqj l< fkdyels w;r wksjd¾hfhkau Y,Hl¾uhla lsÍug isÿfjkjd'

fuhg wu;rj wm b;d yÈis ;;a;ajhka f,i i,ld l%shd l< hq;= wjia:djla jkqfha jDIKhka jDIK fldaI ;=< weUÍulg ,la ùuhs' tjeks wjia:djla fufia iq,nj oelsh yels jhia ldKavhla jkqfha wjqreÿ 11-12 w;r msßñ <uqka jk w;r we;eï úg jhi 1- 2 w;rld,j,§ mjd fujeks ;;a;ajhlg uqyqK Èh yel' fndfyda úg jDIK fldaI wdY%s;j tljru yg.kakd wêl fõokdjla fukau thg wu;rj há nv m%foaYfha o yg.kakd wêl fõokdjla f,i frda.h msg;g m%ldY úh yel' ;jo jDIK fldaIj, we;s jk bÈuqula fukau jukh hdu jeks lreKla mjd fï iuÕ we;sùu isÿúh yelalla'

fndfyda úg msßñ orejka fujeks jDIK fldaI wdY%s;j fõokd we;sjQ we;eï úg tajd iÕjdf.k isàug W;aidy .ekSu ;;a;ajh nrm;< ùug fya;=jla' jDIKhlg meh 4 l muK ld,hla reêr .ukh yßhdldrj isÿ fkdjqKfyd;a th ñh hd yels w;r fï ksidu fujeks frda. ,laIK fmkakqï lrk úgl Y,H ffjoHjrhl= lrd fhduq lsÍu w;HjYHfhkau isÿúh hq;a;ls'

jDIKj, hï weUÍula isÿ ù we;ao hkak y÷kd.ekSu ;rula wmyiq ld¾hhka jk w;r" ta i|yd mÍlaIK isÿ lsÍug .;jk ld,h ;=< mjd tu jDIKh ñh hdfï wjodku mj;sk ksid tjeks iel iys; wjia:djl fndfyda úg iDcqju Y,Hl¾uhla i|yd fhduq lsÍu isÿ lrkq ,nhs'

jDIKhla weUÍ hdug wu;rj jDIK fldaIj, we;sjk wdid;añl;d fyda wdidok fya;= lrf.k bÈóula fyda fõokdldÍ ;;a;ajhla we;súh yels w;r tjeks wjia:djl Tn úiska ks.ukj,g t<öug jvd w;HjYH jkqfha ld,h b;sß lrf.k iqÿiqlï ,;a ffjoHjrhl= lrd blaukska fhduqùuhs' wo Èkfha wm i|yka l< frda. wjia:d Tnf.a msßñ orejka flfrys úfYaI jQ ;;a;ajhka jk w;r tys wfkla úfYaI;ajh tu frda.S wjia:d folu T!IO m%;sldr fkdue;s wksjd¾hh Y,Hl¾uj,g Ndckh úh hq;= ;;a;ajhka ùuhs' fï ksid Tn m<uq wjia:dfõu tjeks m%;sldrhla isÿlsÍug myiqlï iys; ia:dkhlg <Õd ùu;a w;HjYH lreKla f,i u;la lr isáuq'