නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ tkak;a ud;% folu .;a; whg;a Ôú;h w; yßkak jqfKa wehs'''@fldúâ jix.; ;;a;ajfhka ;ukaf.a Ôú;h wdrlaId lr .ekSug m%;sYla;s tkak; tlu úl,amh fkdjk nj wms okakjd'kuq;a tkak;la u.ska frda.fhka wdrlaIdj ,eîug úYd, yelshdjla ,efnkjd' kuq;a'''

miq.sh ld,fha§ fuu tkak;a ud;%d folu ,nd .;a mqoa.,hka mjd urKhg m;a ùu ksid tkak; .ek;a Tfí isf;a hï wúYaajdihla f.dv kef.kak we;s'tkak; fj;ska ,efnk wdrlaIdj Tng fkd,eîug;a hï hï fya;+ka ;sfnkjd' fuys§ fmkS hkafka tkak; ms,s.ekSug wfma isrer iQodkï ke;s njhs' ±ka Tng ;j;a w;=re mekhla we;s' wfma isrerg tkakf;ka ,efnk wdrlaIdj fkd,efnkafka wehs'''@ fï .ek woyia bÈßm;a lsÍug fudrgqj osid frdayf,a ldhsl frda. ^ mjqf,a ish,q idudcslhka i|yd & úfYaI{  ffjoH u,aldka;s .,afyak uy;añhg wms wdrdOkd lruq''''

fldúâ jeks f.da,Sh jix.;h;a iu. Ôj;afjk wms frda.fhka wdrlaId ùug jf.au fldúâ iu. Ôj;afjk rgdj y÷kdf.k ta wkqj wfma Ôú;h yev .id .ekSug iQodkñka isákjd' ta fjkqfjka iudch ±kqqj;a lsÍï iq,nj isÿ jqK;a ;j;a jeo.;a lreKq lSmhla .ek ±k .ksuq'

wms yeu fofkl=gu wo jf.au wkd.;fha§ mjd fujeks f.da,Sh jix.; iu. cSj;a jSug isoq fõús' tjeks miqìul§ wfma wdrlaIdj wm úiskau i,id .kafka flfiao ''''@ fï .ek ;ju;a wfma wjOdkh t;rï fhduq ù ke;ehs lsõj;a jrola keye' ta ksid fyg ojfia fujeks jix.;hlska wdrlaId ùug kï wo ojfia Ôjk rgdj yev .id fkd.;fyd;a wkd.;fha§ jix.; frda.hkag Tnj myiqfjkau wdl%uKh lsÍug yel' wjdikdjlg fuka wo fndfyda fofkla ;ukaf.a frda.S ;;a;ajhka i|yd m%;sldr f,i T!IO u; hemSug mqreÿj isákjd' kuq;a m%;sldr fj; fhduq fjkjdg jvd frda. ksjdrKh jvd;a jeo.;a neõ Tng;a ysf;aú' ta ksid wfma Ôjk rgdj ;=< ldhsl yd udkisl iunr;djh hym;a wkaoñka mj;ajd .ekSfuka wkd.;fha§ mjd fujeks f.da,Sh jix.; j,ska wmg  wdrlaIdj ,nkak yelsh'


wms frda.Ss fjkafka fldfyduo''@

cdkuh jYfhka wmg frda.dndOhkaf.ka wdrlaId ùfï m%;sYla;slrKh Wmf;a§ ,efnkjd' ta w;ru frda. ;;a;ajhka fndfyduhlau wfma Ôjk rgdj iy mßirh  ksid we;s fjkjd' kuq;a fndfyda frda.dndOhkaf.ka wdrlaIdùfï yelshdj wmg w;a lr .ekSug mq¿jka' wo fndfyda fokd fï .ek olajk wjOdkh t;rï hym;a keye' ta ksidu wo f.da,Sh jYfhka fndafkdjk frda. ;;ajhkag we;s wjodku b;du by<hs' fu;ek§ Tn fkdolsk me;a;la ;sfnkjd' Tn fndafkdjk frda.hl f.dÿrlaj isáfhd;a fndajk frda.j,g Tnj b;du myiqfjka wdl%uKh lrkak mq¨jks' ta ksid fndafkdjk frda. j,ska wdrlaId ùug Wkkaÿ ùu b;du jeo.;a' Tnf.a wjodkï Ôjk rgdj u.ska Tn fndfyda frda.d ndOhkaf. f.dÿrla njg m;a ùug mq¿jka'

f,dal fi!LH ixúOdkh i|yka lrk úÈyg fndafkdjk frda.

  • Èhjeähdj
  • yDohdndO
  • ms<ssld
  • reêr mSvkh
  • wd>d;h
  • jl=.vq wdndO

fndafkdjk frda.j,ska wdrlaId ùu ;ukaf.a j.lSula

fnda fkdjk frda. md,kh lsÍug wmyiq ù ;sfnkafka frda.shd úiskau j.lSula ke;s Ôjk rgdj ksid neõ lsõfjd;a th ksj/Èhs' frda.hla iu. Ôj;a ùfï§ jqk;a frda.shdf.a md¾Yajfhka  75] l odhl;ajhla wjYHhs' ffjoH úoHdfõ§ fï ms<sfj; T!Iëh m%;sldr fkdjk fyj;a Non-phamological method of treatment ;;ajhla' fuu T!Iëh fkdjk m%;sldr fj; wkq.; ùfuka frda.S ;;a;ajhka we;s ùu " frda. md,kh iy ixl=,;djhka we;s ùu j<lajd .ekSug mq¿jka' wo fndfyda frda.Ska úiska w;miq lrkafka Tjqkaf.a tu j.lSuhs'ta ksid fnfy;a fm;a; u; hefmkjdg wu;rj frda.shdf.aa md¾Yajfhka ;udf.a ksfrda.s;djh fjkqfjka úYd, odhl;ajhla wjYH fjkjd'

fnda fkdjk frda.dndO fndfyduhla fjkqfjka n,mdk m%Odk fya;=j ;rndrej lsjfjd;a ksj/Èhs' ta ksid ;ukaf. ksfrda.snj wdrlaId fjk mßÈ YÍr ialkaO o¾Ylh hym;aj mj;ajd .ekSug wms Wkkaÿ fjkak ´k' Wig iß,k nrla mj;ajd .ekSu YÍr ialkaO o¾Ylh f,iska ye¢ka fjkjd'

YÍr ialkaO o¾Ylhfha (BMI) w.h 18'5 isg 24'9 ;a w;r mj;ajd .ekSu fi!LH iïmkak Ôú;hla fjkqfjka u. mdokq ,nk w;r tu w.h 23 l uÜgfï mj;ajd .ekSu b;du M,odhS fõ' ;ukaf.a isref¾ nr ;;a;ajh hym;a uÜgulska mj;ajd .ekSfï j.lSu mqoa.,hd i;=j mj;sk ld¾hla neúka fï i|yd Ôjk iy wdydr mqreÿ f.dv k.d .; hq;=h'


;rndrej md,kh fkdjqfKd;a'' th YÍr m%;sYla;shg n,mdkafka fldfyduo'''@

wêl le,ß iys; wdydr iy jHdhdu ke;s cSjk rgdj ksid ;rndre nj we;s fjkjd' ta jf.au cdkuh fya;= iy fyda¾fudak wiu;=,s;;djhka o ;rndrenj we;s ùug iq¿ jYfhka n,mdkjd' fya;=j l=ula jqK;a ;rndrej ksid ffi,j, mrsjD;a;sl ls%hdj,sfha isÿ fjk wiu;=,s;;djh wfma isref¾ ksfrda.s njg ndOd we;s fjkjd';rndrej iu. ffi,j, widudkH f,i wêsl fïo ;ekam;a ùS reêrjdyskS Tiafia jl=.vqj" wlaudj jeks m%Odk bkaøshkag reêr iemhqu wjysr ùu ksid wfma Ôú;fha meje;aug jeo.;a wjhj frda.s ùug mq¿jks'wms ;rndrenj md,kh lr .ekSug Wkkaÿ fkdjqfkd;a wkd.;fha§ ms<sld" yoj;a frda." wd>d;h"Èhjeähdj jeks frda.j, f.dÿrla njg m;a ùug mq¿jks' fujeks frda.s wjhj iys; ùu ksid fndajk frda. ffjri fyda nelaàßhd tjeks frda.sfhl=f.a isrerg we;=¿ ùu iy .=Kkh ù Ôú;hg mjd ;¾ckhla we;s fjkak mq¿jks'


iun, wdydr fõ,la f,i woyia lrkafka '''@

kshñ; m%udKhlska ldfndyhsâfâ%Ü" fm%daàk " fïo iy laIqø fmdaIl wvx.= wdydrhla wms iun, wdydrhla f,i yªkajkjd' fm%daàka iys; wdydrj,ska isrer j¾Okh fjkjd' óg wu;rj frda.j,ska wdrCId ùug úgñka " ue.akSishsï " iskala yd LKsc ,jK jeo.;a fjkjd' 'wfma m%;sYla;sh fjkqfjka wdydrfha m%Odk fmdaIl jf.au laIqø fmdaIl b;d jeo.;a' ta;a wms ldfndyhsâfÜ%g" fm%daák" fïo .ek olajk ie,ls,a, laIqø fmdaIl úÈyg ie,flk úgñka" ue.akSishï jeks w;sf¾l .ek ;a ±laúh hq;=hs' laIqø fmdaIl wvx.= wdydr w;rg t<j¨" m<;=re" weg j¾. we;=,;a fjkjd'

wms m%Odk wdydrh .ekSsfï§ t<j¨" OdkH iy weg j¾. we;=<;a laIqø fmdaIlo we;=,;a fjk mßÈ wfma wdydrh ilia lr .ekSu jeo.;a' wo fndfyda fokd ld¾h nyq, Ôú; .; lrk ksid fmdaIKh .ek fkdi,ld yeßu ksidu fndafkdjk frda.j,g b;d myiqfjka wfma Ôú; wdl%uKh lsÍug yelshdj ,eî ;sfnkjd' l=ula fyda wdydrhla ñil tys we;=<;a úh hq;= uyd fmdaIl iy laIqø fmdaIl .ek Wkkaÿ fjkafka keye' iuyr úg wd¾Ól ;;ajhka wkqj wdydr fõ, ish¨ fmdaIl iy laIqø fmdaIlhkaf.ka imqrd .ekSug wmyiq Woúh;a isákjd' ta ksid wdydr u.ska wfma m%;sYla;sh fjkqfjka wjYH laIqø fmdaIl ,nd .ekSug wmyiq kï ffjoH Wmfoia u; rcfha frday,lska fyda Tiqi,lska fmdaIK w;sf¾l fyda ,nd .ekSu jeo.;a' Tn laIqø fmdaIl .ek;a wjodkhla ±laùu jeo.;a neõ wu;l lrkak tmd'


Tn ±kg fndafkdjk frda.hlag m%;sldr ,nkjd kï'''

fldõâ jeks ffjrihla wfma m%;sYla;slrKh bÈßfha§ myiqfjka mrdch lrkak m¿jks'kuq;a wms fjk;a frda.hla fjkqfjka m%;sldr ,nkjd kï" ta frda. m%;sldr ksis mßÈ wkq.ukh fkdlrkjd kï fldúâ ffjrih wfma bkaøshhka myiqfjka ÿ¾j, lrkjd' Tn Èhjeähd frda.sfhla kï wksjd¾fhkau T!Iëh m%;sldr iu. reêr.; iSks ugÜu .ek ie,ls,a,la ±laùu b;du jeo.;a' ta fjkqfjka ksrdyr reêr mÍlaIdj jf.au wdydrfhka meh follg miqj isÿ lrk reêr mÍlaIdj;a b;d jeo.;a' fï fjkqfjka wjYH .a¨fldaia uksk ógrhla u.ska Tng ksjfia§ jqk;a th isÿ lr .ekSug yelshdj ;sfnkjd'


fyd¢ka c,h mdkh lsßu'''

wfma isrerg wjYH c,h mdkh lsÍfuka fï ffjrifhka wdrlaId ùug yelshdj ;sfnkjd' isrer úc,kh jqfKd;a reêr .ukd.ukh ksis mßÈ isÿ fjkafka keye' wfma bkaøshkaf.a meje;aug wjYH Tlaiscka iy fmdaIKh imhk reêr ixirKh hym;a mßÈ isÿ fkdjqfKd;a bkaøshkaf.a ksfrda.s;djh ke;s fjkjd' idudkHfhka wms Èklg c,h ,Sg¾ 1' 5 isg 2 la w;r m%udKhla mdkh lsÍu wjYH fjkjd'ta ksid fldúâ jxi.;fha§ wms fi!LHdrlaIs; mqreoaola f,iska w;a fia§u mqreÿ jqKd jf.au isrer úc,khg m;a fkdjk mßÈ fyd\ska c,h mdkh lsÍu;a b;du jeo.;a' fï fjkqfjka Tng wu;r fjfyila keye' .ukla hk úg jqK;a msßisÿ mdkSh c,h fnda;,hla Tng /f.k hkak mq¿jks' lkaf;darefõ§ kï ;uka fiajh lrk ;ek mdkSh c,h fnda;,hla ;nd .kak ldf.kaj;a ndOdjla keye'


udkisl iqj;djh''

jix.; frda. ;;a;ajhla yuqfõ wfma udkisl iqj;djh b;d jeo.;a' udkisl iqj;djhla fldfyo fï fldúâ iu. lsõj;a Tn wksjd¾fhkau uki iqjm;a lr .ekSu jeo.;a'fud<fha ridhk ixhq;sh fjkia jqfKd;a th m%;sYla;shg ta ksid Tfí is;g i;=gla we;s fjk hï fohla we;akï th lrkak' iuyr úg .S;hla weisu" Ñ;%mghla ne,su" tfyu ke;akï ys; ñ;=frla iu. ÿrl:k ixjdohl fh§u Tfí i;=g kï ta foh lrkak'


úfõlh jeo.;a'''

yqiau .kakj;a fj,djla keye lshkjdg jvd úfõlhg fõ,djla Tn fidhd .kak' wkjYH wkaoug ld¾hnyq, fkdù ld¾hnyq,;djh iu. udkisl úfõlh ,nd .kak' udkislj yqfol,d fkdjkak'


Okd;aul Ñka;kh

f.da,Sh jix.;h iu. wfma Ôú;fha miqnEula we;s jqK nj we;a;' th mjq,l wd¾Ósl" iudchSh jgmsgdjg n,mEï we;s l<;a wms Ôú;h foi iqnjdÈj ne,Sug mqreÿ ùu b;d jeo.;a' udkislj we;s fjk úvdj wfma m%;sYla;shg n,mdkjd' ta ksid ukig jHdhdu ,nd fokak' ta fjkqfjka Tng fhda. jHdhdu" Ndjkdjl ksr; fjkak mq¿jks' ukfia hym;a is;=ú,s we;s lr .ekSug wd.ñl j;dj;aj, fhfokak mq¿jks' wd.ñl meje;au ksidu uf.a Ôú;h hym;a''' uu ldgj;a ysßyerhla''' wlghq;a;la''' jrola lrkafka keye' fï i;H n,fhka uu ksÿla fõjd'' ksfrda.s fõjd lshk wdYss¾jdoh Tng ,nd .; yelshs' túg fldúâ jix.;fhka muKla fkdj ish¿ frda. j,ska Tn wdrlaId fõú' fï ish,a, iu. isysfhka hqla;j fi!LH mqreÿ Ôú;fha wksjd¾h rgdjla njg m;a lr .kak'


ojig fyd| wdrïNhla fokak' túg ojiu hym;a'

ta jf.au fldúâ jeks f.da,Sh jix.;h iu. Ôj;afjk Tn ldhsl yd udkisl iqj;djh .ek jeä wjOdkhla ,nd fokak' túg Tfí isref¾ f.dv kef.k m%;sYla;sh ksid fldúâ ffjrihg Tfí isref¾ .=Kkh ùug ;sfnk yelshdj wysñ fjk ksid Tng fuu jix.;h iu. ksfrda.sj isáfï Yla;sh ,efnkq we;s'ta ksid Tn f.ka lrk wdorKSh b,a,Su kï Tn jf.au mjqf,a yeu fokdf.au ldhsl iy udkisl fi!LH  .ek jeä wjOdkhla ,nd fokak'


ldhsl frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH
u,aldka;s .,afyak
fudrgqj Èidj frday,


mqkHd pdkaokS o is,ajd