නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâj,ska bkaishq,ska ksmojk mglj,g oeä n,mEula''',kavkfha bïmSßh,a fld,Sðfha uydpd¾hjrhl=f.a wkdjrKhla


fldúâ wdidÈ; frda.Skaf.a Ôú; wjodku fírd .ekSug f.da,Sh jYfhka  wo m%uqL;djh ,nd § ;sfnkjd' kuq;a fldúâ wdidÈ;j Ôú;h fírd .;a mqoa.,hkaf.a miq úmdl fyj;a fyg ÈkfhaoS Tjqka uqyqK fok w;=re ixl=,;djhka .ek l;sldj;la wdrïN lsÍug ld,h wjYH fjkjd' kuq;a fï jk úg;a fldúâ wdidÈ;hkaf.a w;=re ixl=,;djhka .ek l;d nyg ffjoH m¾fhaIlhkaf.a wjOdkh fhduq ù ;sfnkjd'


fldúâ ffjrih fmky¨j,g ±ä ydks lrkjd'''

fldúâ ffjrih Yajikhg iïnkaOlï we;s frda.hla ksidu frda.shdf.a fmky¨ m%ody ;;a;ajhla we;s lrkjd' th frda.shdf.a Ôú;hg wjodkula jk ksidu fldúâ wdidokfhka fmky¨ ÿ¾j,;djhkag m;a ùug fkdoS wdrlaId lr .ekSu b;du jeo.;a' fï ksid fmky¨ wdidÈ; ;;a;ajfha§ ,nd fok zziafgfrdhsvZZ ldKavfha T!IO ksid fuu frda.Ska úúO ixl=,;djhkag m;a fjk neõ fï fjk úg;a y÷kdf.k ;sfnkjd'


reêr.; iSks ugÜu by< ke.Su'''

fldúâ wdidÈ;hka fjkqfjka m%;sldr ,nd §fï§ Èhjeähdj we;s jf.au frda. ;;;aajhg f.dÿre fjk úg Èhjeähdjg m;a fkdjqK frda.Skaf.a reêr.; iSks ugÜu by< k.sk neõ bkaÈhdfõ isÿ lrk ,o wOHhkhla u.ska ;yjqre ù ;sfnkjd'

f,dalfha iEu Èhjeähd frda.Ska yh fofkl=f.ka tla wfhl=u jd¾;d fjkafka bkaÈhdfjka' bkaÈhdfõ Èhjeähd frda.Ska ñ,shk 77 la Ôj;a jk w;r Ökfha Èhjeähd frda.Ska ñ,shk 117 lau Èhjeähd frda.Ska neõ jd¾;d fõ' tA wkqj bkaÈhdj Èhjeähd frda.Skaf.ka fojeks jkafka Ökhg muKs' tA w;r ffjoHjreka fmkajd fokafka ;ju;a frda. ;;a;ajh y÷kd fkd.;a ksy~ Èhjeähd frda.Ska fndfyduhla bkaÈhdfõ jdih lrk njhs' tu frda.Ska ms<sn|j;a ixLHd;aul o;a; tl;= jQ úg fuu ixLHdj ;j;a by< hk neõ ffjoHjreka úiska i|yka lr ;sfnkjd' tA jf.au fï jk úg bkaÈhdfjka fldúâ wdidÈ;hka ñ,shk 32 lg wêl ixLHdjla jd¾;d ù ;sfnkjd'


Èhjeähdj we;s jkafka wehs'''@

Èhjeähd frda. ;;a;ajh we;s jkafka isrerg wjYH ;rï bkaishq,ska fyda¾fudakh i%djh lsÍug w.akHdYh wfmdfydi;a jQ úg fyda w.akHdYfhka i%djh lrk bkaishq,ska M,odhS f,iska m%fhdack .ekSug isrer wfmdfydi;a jQ úghs' túg reêrfha we;s .aÆfldaia iSks idkaøKh by< hk w;r jl=.vq" weia iy yoj;g ydks ùu fukau úúO ixl=,;djhka we;s ùfï m%n, iïNdú;djla ;sfnkjd' tA Èhjeähd frda.sfhl=g fldúâ wdidÈ; ùu muKla fkdj widOH ;;a;ajhg m;a ùug;a by< yelshdjla ;sfnkjd' Èhjeähdj muKla fkdj ;rndrej" wêreêr mSvkh iy fmky¨ frda. we;s mqoa.,hkag;a fï wjodkï ;;a;ajh by<skau mj;skjd'


Èhjeähd /,a,la we;s jqfKd;a''

fldúâ wdidÈ;hkaf.a /,a,la njg m;aj we;s bkaÈhdfõ fï fjk úg ;j;a wjodkï ;;a;ajhla we;s ù ;sfnkjd' trg ffjoHjreka fmkajd fok wkaoug wkd.;fha§ bkaÈhdfõ zzÈhjeähd /,a,la ZZ we;s ùfï wjodkulao fï jk úg ks¾udKh ù ;sfnkjd' uqïndhsys Èhjeähd úfYaI{ ffjoH zzrdyq,a nlaIsZZ i|yka lrkafka jix.;h wjidk jk úg Èhjeähd /,a,la we;s ùfï wjodkula ;sfnk njhs' fï jk úg;a bkaÈhdfõ lsisu Èkl Èhjeähdj fkd;snqK kuq;a fldúâ wdidÈ; frda.Ska w;ßka 8] isg 10] olajd muK msßila fldúâ wdidÈ; ;;a;ajfhka iqjh ,enQ miqj Èhjeähd frda.S ;;a;ajhg f.dÿre jk njg jd¾;d ,eî ;sfnkjd' tA ksid Tjqkag reêr.; iSks ugÜu ys;lr ;;a;ajfhka mj;ajd .ekSu i|yd T!Iëh m%;sldr ,eîug isÿ ù ;sfnkjd'


Èhjeähdj we;s jqfKa fldúâ 19 wdidokh ùu ksiduo'''@

fuu o;a; ms<sn|j iudf,dapkh lrñka ffjoH m¾fhaIlhska úiska Èhjeähdj we;s jqfKa fldúâ 19 wdidokh ùu ksiduo'''@ uq,a lr f.k wOHhkhka meje;aùug woyia lr ;sfnkjd' iuyr úg fldúâ fjkqfjka ,nd fok zziafgfrdhsvZZ ldKavfha T!IO ksid njg;a Wml,amkh lr ;sfnkjd' tA jf.au ffjrih iu. igka lsÍfï§ wdid;añl;d we;s úh yels zzihsfgdlhskZZ T!IOh ,nd §fï w;=re m%;sM,hla f,iska isref¾ úYd, f,iska tla/ia fjk ridhkhka ksid m%;sYla;slrK moaO;sh wêls%hdldÍ ù isref¾ mglhkag ydks lsÍu fyda bkaishq,ska ksIamdokh lrk w.akHdYhsl ffi,j,g ffjrifhka ydks isÿ ùfï bv ;sfnk neõ ffjoHjrekaf.a woyihs'

Èhjeähd frda. ms<sn| úfYaaI{ ffjoH iy fuu wOHhkfha iul¾;D ffjoH wkqma ñIard i|yka lrkafka fldúâ 19 wdidÈ; ùu iy Èhjeähdjg f.dÿre ùu w;r mj;akd idOl u.ska b;d ixlS¾K Ñ;%hla ksrEmkh jk njhs' fldúâ m%;sldr ,nk fkajdisl frda.Skaf.a ysfud.af,dìka uÜgu (A1c) mÍlaId lsÍfï jd¾;dfjka mjd fmkajd § ;sfnkafka Tjqka kj Èhjeähd frda.Ska fyj;a fldúâ wdidokfhka miqj Èhjeähd frda.S ;;a;ajhg f.dÿre jQjka njhs'


bkaishq,skao'''tfyu ke;akï zzihsfgdlhskZZo''''@

,kavkfha bïmSßh,a fld,Sðfha uydpd¾h rg¾ fmkajd fokafka fldfrdakd ffjrihg wdidÈ; ùu ksid w.akHdYh jf.au tys bkaishq,ska ksmojk mgl mjd ydkshg m;a fjk njhs' th isref¾ bkaishq,ska ksmoùug wfmdfydi;a m<uq j¾.fha Èhjeähdj iy  isrer wjYH muKg bkaishq,ska ksmoùug wfmdfydi;a fojeks j¾.fha Èhjeähdj i|yd;a n,mdk njhs'

fldúâ ffjrih isref¾ fjk;a wjhjhkays Ndú; lrkjdg jvd fjkia m%;s.%dyl w.akHdYfha§ Ndú; lrk ksid fuu Èhjeähd ;;a;ajh we;s ùug fya;=j bkaishq,ska ksIamdokh lrk ffi,o fkdtfiakï zzihsfldghskZZ wê m%udKho .ek ;ju;a ;SrKh lsÍu wmyiqhs' flfia fyda fõjd Èhjeähd frda.Ska nyq,j jdih lrk bkaÈhdfõ§ fldúâ wdidÈ; ùu ksid isÿ jk urK wkqmd;h Èhjeähd frda.Ska nyq,j fkdue;s fiiq rgj,a iu. n,k úg by< w.hl mj;sk neõ uydpd¾h rg¾ i|yka lr ;sfnkjd'

we;eï frda.Ska fldúâ wdidÈ; ;;a;ajhg m%;sldr ,nd iqj ùfuka miqj Tjqkaf.a reêr.; iSks ugÜu my< .sh;a ;j;a msßilf.a reêr.; iSks uÜgu ;j ÿrg;a tfia mej;Su ms<sn|j .eg¨ b;sßj we;s neõ uydpd¾h rg¾ úiska i|yka lr ;sfí'


wls%hYS,S Ôjk rgdj;a úh yelshs'''

fldúâ jix.; ;;a;ajh wjidk jQjdg;a miqj bkaÈhdj ksh; jYfhkau Èhjeähd ;;a;ajfhka ;j;a mSvkhg m;a úh yels njg ffjoH ñIard úiska mqfrdal:khka lr ;sfí' bkaÈhdfõ f,dlavjqka lsÍu;a iu. ck;dj ksfjia.;j isàu;a" ksjfia isgu ud¾..;j /lshd lsÍu iy fmdaIHodhS wdydr fkdue;s ùug;a jvd msg;ska wdydr f.kajd f.k wkqNj lsÍu ksid fï ;;a;ajh ;j ÿrg;a W.% ù ;sfnkjd'


î'î'is mqj;a weiqßks

mqkHd pdkaokS o is,ajd